چکیده
سازمان¬ها برای افزایش مزیت رقابتی و سود خود اقدام به سرمایه گذاری با توجه به منابع محدود می¬کنند. سرمایه گذاری می¬تواند در پروژه¬های زیر ساختی، ارائه محصول جدید، فناوری اطلاعات و غیره باشد. سازمان¬ها می¬بایست علاوه بر تخصیص بهینه منابع با توجه به منابع محدود به یکی از نکات مهم در فرایند انتخاب پروژه، یعنی انطباق و سازگاری پروژه با اهداف و ماموریت های استراتژیک سازمان توجه داشته باشند. از طرفی همواره ریسک و عدم قطعیت موجب به خطر افتادن منابع و سلامت پروژه¬های انتخابی می¬گردد. همچنین بین عوامل مذکور تضاد دیده می¬شود و بهبود یک هدف موجب کاهش هدف دیگر می¬گردد. هر چه فرصت سرمایه گذاری دارای بازده بالاتری باشد ریسک زیادتری را با خود به همراه داشته و بالعکس. همچنین پروژه¬هایی با عدم قطعیت بالا ریسک قابل توجهی را برای سازمان¬ها با آستانه تحمل ریسک پایین تحمیل می¬کنند و شکست چندین مورد از این پروژ¬ها می¬تواند برای آینده شرکت خطرناک باشد. انتخاب پروژه¬ها با رویکرد مدیریت ریسک یکی از ابزارهایی است که می¬تواند مدیریت سازمان را در جهت نیل به اهداف فوق یاری رساند. با توجه به ضرورت موضوع نیاز است تا سازمان¬های سرمایه گذار با طراحی مدل انتخاب پروژه خاص سازمان خود از بین پروژه های موجود به منظور پاسخ گویی به اهداف سازمان، از طرقی بهترین پروژه¬ها را انتخاب نمایند. بنابراین در این تحقیق به دنبال آن هستیم که با ارائه مدلی جامع در این زمینه بتوانیم ترکیب پروژه¬ها را به نحوی انتخاب کنیم که علاوه بر بیشینه سازی منافع مالی و استراتژیک حاصل از پروژه¬ها، ریسک پروژه¬های انتخابی نیز کمینه گردد و یا آستانه تحمل ریسک سازمان در فرآیند انتخاب پروژه در نظر گرفته شود. فرایند تصمیم گیری در مدل طراحی شده مبتنی بر سه جزء اصلی فرآیند، معیار و ابزار، و در سه فاز ارزیابی و غربالگری پروژه¬ها، رتبه بندی پروژه¬ها و انتخاب پروژه¬های برتر می¬باشد که در نهایت مدل طراحی شده در یک مورد عملی واقع در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس پیاده سازی و مورد سنجش قرار گرفت. نتایج مورد نظر از پیاده سازی مدل طراحی شده در مورد مطالعه نشان می¬دهد که پروژه¬های انتخابی با توجه به محدودیت¬های موجود ضمن حفظ همراستایی با استراتژی¬های سازمان علاوه بر بیشینه سازی منافع مالی، مجموع ریسک سبد انتخابی را نیز کاهش داده است.

کلید واژه: رتبه بندی پروژه، انتخاب پروژه¬های سرمایه¬گذاری، تصمیم گیری چند شاخصه، تصمیم گیری چند هدفه

فهرست مطالب

فصل اول 0
1 مقدمه 1
1-1 بیان مسئله 4
2-1 اهمیت و ضرورت موضوع 6
3-1 پرسش های اصلی 8
4-1 پرسش های فرعی 8
5-1 هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار 8
6-1 نوع تحقیق 9
7-1 قلمرو مکانی و زمانی جامعه تحقیق 9
8-1 روش کلی و چارچوب کلان نظری تحقیق 10
9-1 روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن و تحلیل داده ها 11
10-1 نوآوری تحقیق 11
11-1 محدودیت و مشکلات تحقیق 11
12-1 نقشه راه 12
13-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق 13
فصل دوم 15
1-2 مرور ادبیات و پیشینه تحقیق 16
2-2 چارچوب های انتخاب پروژه 18
3-2 معیارها و ابزارها 22
4-2 روش های انتخاب و اولویت بندی پروژه¬ها طبق تحقیقات آرچر و قاسم زاده 22
5-2 روش های انتخاب و اولویت بندی پروژه¬ها طبق تحقیقات روانشادنیا 29
6-2 روش های انتخاب و اولویت بندی پروژه¬ها طبق تحقیقات دورتا و همکاران 32
7-2 جمع بندی از تکنیک¬های شرح داده شده 33
8-2 معیارها و شاخص¬ها 35
9-2 اهداف مدیریت پورتفولیو طبق ادبیات 40
10-2 خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم 43
فصل سوم 46
1-3 مقدمه فصل سوم 46
1-1-3 پرسش های اصلی 47
2-1-3 پرسش های فرعی 47
3-1-3 هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار 47
4-1-3 نوع تحقیق 48
5-1-3 قلمرو مکانی، زمانی و نمونه و جامعه تحقیق 48
6-1-3 روشهای گردآوری داده¬ها و ابزار مورد استفاده برای آن و تحلیل داده¬ها: 48
7-1-3 نوآوری تحقیق 48
8-1-3 محدودیت و مشکلات تحقیق 49
2-3 یافته¬ها 50
3-3 عوامل موثر در انتخاب تکنیک انتخاب پروژه 51
4-3 استراتژی های سرمایه گذاری 52
5-3 مسأله ارزیابی و رتبه بندی پروژه ها در منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس 54
6-3 مفروضات حل مساله 55
7-3 فرایند پیشنهادی 58
8-3 مراحل فرایند پیشنهادی 62
1-8-3 مرحله اول: ارزیابی انفرادی سرمایه گذاری ها و حذف پروژه های ناکارآمد (Screening) 62
1-1-8-3 پیش غربال گری (ارزیابی اولیه): Pre Screening 63
2-1-8-3 شناسایی شاخص های کمی و غربال گری کمی 66
3-1-8-3 شناسایی شاخص های کیفی و غربال گری کیفی 74
4-1-8-3 رتبه بندی پروژه ها بر اساس شاخص های ریسک 74
1-4-1-8-3 تجزیه و تحلیل ریسک 75
2-4-1-8-3 شناسایی معیارهای ارزیابی ریسک 75
3-4-1-8-3 دسته بندی معیارهای ارزیابی ریسک 76
4-4-1-8-3 تجزیه و تحلیل ریسک پروژه های مختلف 78
5-4-1-8-3 به کار گیری روش آنتروپی شانون جهت وزن دهی به معیارهای ارزیابی ریسک 81
6-4-1-8-3 به کار گیری روش مجموع ساده وزین (SAW) جهت رتبه بندی پروژه ها بر اساس شدت ریسک 82
2-8-3 رتبه بندی پروژه ها بر اساس شاخص های کمی و کیفی 84
1-2-8-3 مشخص کردن وزن معیارهای کمی و کیفی 84
1-1-2-8-3 قاعده انتخاب روش تصمیم گیری چند شاخصه 84
2-1-2-8-3 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) 87
2-2-8-3 رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری با استفاده از روش TOPSIS 93
3-8-3 مرحله سوم: انتخاب پروژه های سرمایه گذاری تحت محدودیت های موجود 97
1-3-8-3 مدل های بهینه سازی 97
2-3-8-3 برنامه ریزی عدد صحیح صفر و یک 98
3-3-8-3 تصمیم گیری با اهداف چندگانه (MODM) و روش معیار جامع 99
9-3 نکاتی در رابطه با سیستم های تصمیم گیری گروهی 102
10-3 خلاصه و نتیجه گیری فصل سوم: 104
فصل چهارم 107
1-4 چکیده فصل چهارم 107
2-4 معرفی پروژه ها 108
3-4 پیاده سازی چارچوب پیشنهادی در مورد مطالعه 110
1-3-4 مرحله اول: ارزیابی انفرادی پروژه ها Individual Project Evaluation 110
1-1-3-4 زیرمرحله اول: پیش غربال گری یا Pre Screening 110
2-1-3-4 زیر مرحله دوم: غربال گری کمی یا Quantitative Screening 111
3-1-3-4 زیرمرحله سوم: غربال گری کیفی یا Qualititative Screening 112
4-1-3-4 زیرمرحله چهارم : تجزیه و تحلیل ریسک Risk Evaluation 115
2-3-4 مرحله دوم: رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری 118
1-2-3-4 رتبه بندی پروژهها بر اساس شاخص¬های ریسک 118
1-1-2-3-4 روش آنتروپی شانون در وزن دهی به معیارهای ارزیابی ریسک 118
2-1-2-3-4 به کار گیری روش مجموع ساده وزین(SAW) جهت رتبه بندی پروژه ها بر اساس شدت ریسک 118
2-2-3-4 رتبه بندی پروژه ها بر اساس شاخص های کمی و کیفی 119
1-2-2-3-4 مشخص کردن وزن معیارهای کمی و کیفی 120
2-2-2-3-4 رتبه بندی پروژه ها با استفاده از روش TOPSIS 125
3-3-4 مرحله سوم: مدل سازی انتخاب پروژههای سرمایه¬گذاری تحت محدودیت های موجود 128
1-3-3-4 برنامه نویسی ریاضی با استفادهLINGO برای به دست آوردن جواب بهینه 130
4-4 خلاصه و نتیجه گیری فصل چهارم: 136
فصل پنجم 138
1-5 سوالات تحقیق 138
2-5 اهداف تحقیق: 142
3-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 142
فهرست منابع و ماخذ 144
پیوست الف 149
پیـوست ب 150
پیـوست ج 152
پیـوست د 153
ABSTRACT 157

فهرست اشکال

شکل 1-1 روش کلی تحقیق 10
شکل 2-1 نقشه راه پژوهش 12
شکل1-2 رویکرد سیستماتیک برای انتخاب پروژه ها (انگلند و همکاران، 1999) 18
شکل 2-2چارچوب انتخاب پورتفولیو پروژه ها (آرچر و قاسم زاده، 1999) 19
شکل 3-2 مراحل انتخاب پورتفولیو در سطوح مختلف پروژه ها (کوپر و همکاران، 2005) 20
شکل 4-2 دسته بندی روش های انتخاب پروژه (روانشادنیا و عباسیان جهرمی، 1391) 31
شکل 1-3 فرآیند طراحی شده برای انتخاب پروژه¬های سرمایه گذاری 61
شکل 2-3 ساختار شکست ریسک پروژه 77
شکل 3-3 چهار اصل زیربنایی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(ساعتی، 1986؛ هارکر و وارگاس، 1987) 88
شکل 4-3 نمونه‌ای از یک فرآیند سلسله مراتبی (آذر و رجب زاده، 1391) 89
شکل 5-3 ساختار سلسله مراتبی معیارهای کمی و کیفی انتخاب پروژه 90
شکل 6-3 ترجیحات(تبدیل قضاوتهای زبانی به قضاوتهای عددی) 91
شکل 7-3 ساختار ماتریس مورد استفاده در روش TOPSIS 94
شکل 1-4 ساختار سلسله مراتبی معیارهای کمی و کیفی انتخاب پروژه 120
شکل 2-4 اوزان بدست آمده برای شاخص های مالی با استفاده از نرم افزارExpert Choice 123


فهرست جداول

جدول1-2 مقایسه بین متدهای انتخاب پروژه (آرچر و قاسم زاده، 1996) 24
جدول 2-2 طبقه بندی زمینه های تحقیقاتی پژوهشگران مدیریت سبد پروژه¬ها (روانشادنیا و عباسیان جهرمی، 1391) 30
جدول 3-2 روش های انتخاب و ارزیابی پروژه ها (دورتا و همکاران، 2014) 32
جدول 4-2 نتیجه گیری ادبیات در معیارهای انتخاب پروژه (دورتا و همکاران، 2014) 36
جدول 5-2 ساختار معیارهای انتخاب برای ارزیابی و اولویت بندی پروژه ها (دورتا و همکاران، 2014) 39
جدول 1-3 اصول استفاده شده برای طراحی چارچوب سبد پروژه ها 59
جدول 2-3 اطلاعات دریافت عمومی پروژه ها 63
جدول 3-3 جدول طراحی شده برای زیر مرحله Pre Screening طبق نظر کارشناسان خبره 65
جدول4-3 شاخص های مالی بدست آمده از مرور ادبیات و نظرات خبرگان 66
جدول5-3 نتایج بدست آمده برای تعیین مهمترین شاخص های مالی برای ارزیابی پروژه ها 70
جدول6-3 تعیین حدود شاخص های مالی برای استفاده در مرحله غربال گری کمی 70
جدول 7-3 شناسایی و دسته بندی شاخص های کیفی 71
جدول 8-3 نمونه¬ای از طیف لیکرت قابل استفاده در امتیاز دهی به شاخص¬های کیفی پروژه¬ها 73
جدول 9-3 کارت امتیازی تهیه شده برای مشخص نمودن امتیاز هر پروژه از بعد کیفی 73
جدول10-3 شناسایی و دسته بندی ریسک های سرمایه گذاری 77
جدول 11-3 میزان احتمال و اثر گذاری ریسک بر فاکتورهای پروژه بر اساس استاندارد PMBOK و طیف امتیاز دهی لیکرت 79
جدول 12-3 تجزیه و تحلیل عوامل شدت و احتمال ریسک های شناسایی شده در هر پروژه سرمایه گذاری 79
جدول13-3 دسته بندی اندازه ریسک برای هر پروژه 83
جدول 14-3 مزیت های AHP در تصمیم گیری (عاذر و رجب زاه ، 1389) 88
جدول 15-3 معادل کلامی مقادیر اهمیت نسبی(مهر گان، 1383) 91
جدول 16-3 شاخص تصادفی (آذر و رجب زاده، 1391) 83
جدول 17-3 استفاده از معیارهای ترکیبی (کمی و کیفی) و روش TOPSIS با استفاده از وزن های بدست آمده از تکنیک AHP برای اولویت بندی پروژه ها 96
جدول 18-3 شرح خلاصه مراحل فرایند پیشنهاد شده به همراه ابزار و تکنیک استفاده شده 105
جدول 1-4 معرفی پروژه های امکان سنجی شده در سازمان انتخابی 108
جدول 2-4 جدول طراحی شده برای زیر مرحله Pre Screening طبق نظر هشت نفر از کارشناسان خبره 110
جدول 3-4 تعداد پروژه های حذف شده در مرحله پیش غربال گری وبیان علل حذف 111
جدول 4-4 تعیین حدود برای استفاده در مرحله غربال گری کمی 111
جدول 5-4 جدول تعداد پروژه های حذف شده در مرحله غربال گری کمی و بیان علل حذف 112
جدول 6-4 تبدیل قضاوت های زبانی به قضاوت های عددی 112
جدول 7-4 کارت امتیازی تهیه شده برای غربالگری کیفی پروژه¬ها 113
جدول 8-4 نتایج حاصل از روش دلفی و کارت امتیازی در به دست آوردن امتیازات کیفی پروژه ها 114
جدول 9-4 تعداد پروژه های حذف شده در مرحله غربال گری کیفی و بیان علل حذف 115
جدول 10-4 وضعیت پروژه ها پس از عبور از مرحله غربال گری فرایند طراحی شده 115
جدول 11-4 تجزیه و تحلیل ریسک با استفاده از استاندارد PMBOK 116
جدول 12-4 رتبه بندی ریسک در پروژه های سرمایه گذاری 117
جدول 13-4 وزن های حاصله از روش آنتروپی شانون برای ریسک های شناسایی شده 118
جدول 14-4 دسته بندی میزان مخاطره پروژه ها 118
جدول 15-4 رتبه بندی پروژه ها بر اساس میزان مخاطره با استفاده از روش SAW 119
جدول 16-4 ماتریس مقایسات زوجی بین شاخص های کمی و کیفی 121
جدول 17-4 ماتریس مقایسات زوجی بین شاخص های کیفی 122
جدول 18-4 ماتریس مقایسات زوجی بین شاخص های کمی 122
جدول 19-4 وزن های نهایی به دست آمده از طریق مقایسات زوجی با توجه به ساختار سلسله مراتبی معیارها 124
جدول 20-4 استفاده از معیارهای ترکیبی (کمی و کیفی) و روش TOPSIS در اولویت بندی پروژه¬ها 126
جدول 21-4 نتایج حاصل از روش TOPSISدر اولویت بندی پروژه¬ها 127
جدول 22-4 اطلاعات مورد نیاز در مدل سازی ریاضی 129
جدول 23-4 مدل سازی خطی چند هدفه 130
جدول 24-4 خلاصه نتایج مدل سازی خطی 133
جدول 25-4 نتایج رتبه بندی پروژه¬های سرمایه گذاری 134
جدول 26-4 وضعیت پروژه ها پس از عبور ازسه مرحله غربال گری و مدل سازی ریاضی 134

فهرست نمودارها
نمودار3-1میزان سابقه کار نمونه مورد بررسی (30 نفر کارشناسان سرمایه گذاری) 68
نمودار3-2 نسبت جنسیت نمونه مورد بررسی ( 30 نفر ازکارشناسان سرمایه گذاری) 69
نمودار3-3 وضعیت تحصیلات جامعه مورد بررسی (30 نفر از کارشناسان سرمایه گذاری) 69
نمودار4-1 نمایش حبابی پروژه های سرمایه گذاری انتخابی 135

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

در سراسر دنیا مدیران

]]>