آموزشی

گزارشات، حسابداری، سرپرستی، مافوق، بودجه، شغل، سیاست، تحلیلی، مشئ، دستمزد، مالیاتی، آمار

و ؟ کار بین واحد های تحت سرپرستی
شرح مهارت خاص طبقات 2 و بالاتر 1- آشنایی کامل با اساسنامه شرکت و اطلاع دقیق از تغییرات انجام شده در آن
2- برخورداری از تسلط ، کامل در برنامه ریزی، کنترل و نظارت و ایجاد هماهنگی بین واحد های مختلف امور اداری ، حساب رسی ، حسابداری ، و امثال آن در جهت دست یابی به اهداف تعیین شده
1- برخورداری از مهارت و تسلط کامل در تهیه آیین نامه ها ، دستور العمل ، و روش های اجرایی ، تدوین سیستم ها ، تجزیه و تحلیل های مالی بودجه و گزارشات و قیمت تمام شده محصولات در مراحل مختلف تولیدی ، امور پرسنلی و حقوق و دستمزد
2-برخورداری از تسلط کامل در بررسی و مطالعه روش های انجام کار و سیستم های موجود ، شناسایی مشکلات و نارسایی ها و توانایی کامل توسط و بهینه سازی و انجام اصلاحات لازم در آن ها

شاغل این شغل با توجه به جایگاه سازمانی و متناسب با مهارت پیش بینی شده در طبقه شغلی مورد تصدی در محدوده وظائف زیر انجام وظیفه می کند:
1- تجزیه و تحلیل برنامه های ارائه شده از طریق مافوق در زمینه امور مالی شرکت شامل حسابداری مالی ، حسابداری صنعتی ، بودجه و گزارشات امور مالی و دفتر مرکزی ، موجودی ها و سایر واحد های تست سرپرستی
2- گرفتن گزارشات مختلف از سیستم مکانیزه مالی شرکت و بررسی و تحلیل این گزارشات جهت ارائه به مافوق سازمانی
3- همکاری با مافوق سازمانی جهت تهیه و تدوین دستورالعمل ها و گزارشات مختلف مورد نیاز ایشان در زمینه ی امور مالی شرکت
4- شرکت در جلسات هماهنگی مدیران ، کارشناسان و مدیریت واحد و رفع نواقص و تنگنا های موجود
5-پیگیری حل و فصل مشکلات مربوط به امور مالی جهت پیشرفت هر چه بیشتر کارهای واحد
6- بررسی ، تحلیل گزارشات ، اظهار نامه های مالیاتی ، گزارش بستن حساب ها و سایر موارد ، جمع بندی و تهیه گزارشات نهایی و تحلیل و ارائه به مافوق سازمانی
7- همکاری کامل با گروه حسابرسان خارجی شرکت جهت انجام فعالیت های حسابرسان در پایان سال مالی
8-شرکت در جلسات هیئت مدیره و ارائه ی نظرات پیشنهادی در ارتباط با ؟ منابع مالی شرکت
9- بررسی آمار و گزارشات مختلف از سهام و سهام داران و مجموع معاملاتی ؟ طریق سازمان بورس اوراق بهادار به وجود می آید.
10- پاسخ گویی به سئولات مختلف سهام داران یا متقاضیان خرید سهام یا مراجع قانونی که به هر نحو در ارتباط با فعالیت شرکت مطرح می گردد.
11- انجام وظیفه به جای مافوق و سایر همکاران بنا به دستور مافوق
12- انجام کلیه ی امور محوّلی در رابطه با شغل و پست از طریق مافوق
13- حضور به موقع در محل کار و برقراری تماس روزانه با مافوق و کسب اطلاع از سیاست و خط مشئ ها و اهداف کلان شرکت در زمینه های مختلف و مرتبط با فعالیت های واحد های تحت مدیریت و سرپرستی
انجام امور مربوط به پست مدیر مالی ، اداری شامل:
14-تجزیه و تحلیل خط مشئ ها و سیاست های اعلام شده و انجام بحث و مذاکرات لازم و ارائه نقطه نظرات و مشاوره های لازم به مافوق در زمینه اصلاح ، تصحیح یا تغییر سیاست ها با توجه به مصالح و منابع شرکت در موارد ضروری که مشکل پیش بینی می شود و تهیه و ارائه پیشنهادات لازم
15- ایجاد و استقرار سیستم های مالی ، حسابداری صنعتی ، هزینه یابی بودجه و گزارشات ، کنترل های داخلی و حصول اطمینان از استقرار و عملکرد صحیح آن ها ضمن ارائه آموزش و توجیه مسئولین در نحوه ی بهره گیری و استفاده از آن ها
16- اعمال نظارت و کنترل های لازم بر اجرای صحیح سیستم ها و کار افراد قسمت؟ مدیریت ضمن راهبری سیستم ها و رهبری و هدایت پرسنل و …

عنوان شغل : کارشناس حسابداری رسته: مالی
تعریف شغل: این شغل تحت سرپرستی مستقیم مافوق تعیین شده از ساختار سازمانی مصوب انجام امور مربوط به هدایت و رهبری برنامه ریزی و تقسیم کار ، آموزش ، کنترل و نظارت بر کار حسابداران در فعالیت های مختلف امور مالی از قبیل: حسابداری مالی ، حسابداری صنعتی ، بودجه و گزارشات ، ضمن تهیه دستورالعمل ها و روش های انجام کار و همکاری در تهیه خط مشئ ها و سیاست ها ی مالی شرکت و انجام سایر فعالیت های مربوط به شغل را بر اساس برنامه و دستور کار ارائه شده و از سوی مافوق بر عهده دارد.

نوشته ای دیگر :   آبلیمو، لیمو، مغازه، شستشو، دستگاه:، ظرف

عنوان طبقه ی شغلی گروه شرایط احراز کد طبقه شغلی
تحصیل تجربه
شرایط احراز کارشناس حسابداری (5) 17 لیسانس 8 81505
شرح مهارت های عمومی و مشترک طبقات شغل 1- آشنایی کلی با مقررات و قوانین مالی ، اصول استاندارد های حسابداری ، قانون تجارت ، قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی ، قوانین و مقررات مالیاتی ، مقررات بانک ها و بخشنامه های صادر شده از وزارت دارایی و امور اقتصادی در ارتباط با شغل
2-آشنایی کلی با روش های حسابداری مالی ، حسابداری صنعتی ، هزینه یابی و قیمت تمام شده ، تهیه ی بودجه و گزارشات مالی ، امور حسابرسی
3-آشنایی کلی با مقررات داخلی شرکت دستورالعمل ها ، روش ها و شیوه های انجام کار سیستم های حسابداری مالی و صنعتی
4- آشنایی کافی با کاربرد کامپیوتر در فعالیت های مالی و نحوه ی استفاده و بهره گیری و ثبت و دریافت اطلاعات مورد نیاز از کامپیوتر و انجام کار با برنامه های مورد استفاده
5- آشنایی کافی با روش های مدیریت و سرپرستی امور قیمت
شرح مهارت خاص طبقات 2 و بالاتر 1-توانایی شناخت مشکلات و موانع در کلیه ی زمینه های شغل مربوطه و توانایی جمع بندی و تهیه ی گزارشات تحلیلی و ارائه راه حل های رفع مشکل
1- توانایی تهیه برنامه ها و سیستم های مالی جهت مکانیزه نمودن آن ها و به روز نمودن و ارتقاء سیستم های قسمت های مربوطه
1- توانایی کامل سرپرستی و کنترل و نظارت بر کار افراد و گروه مالی ، توانایی تهیه برنامه کار و تقسیم کار ، هدایت و رهبری و ارائه ی آموزش های مربوط به پرسنل
1- توانایی انجام کار به جای مافوق ، هدایت ، نظارت ، کنترل و راهبری کلیه ی فعالیت های مالی شرکت

انجام فعالیت های مرتبط با پست رئیس مالی:
1/18- بازدید از کلیه ی قسمت های تحت سرپرستی به منظور دریافت اشکالات احتمالی و اقدام در جهت رفع آن ،تسلط به کلیه ی امور حسابداری مدیریت ، مالی ، صنعتی ، بودجه و گزارشات مالی
2/18-نظارت بر اجرای قوانین مالیاتی ، تجاری ، کار و تأمین اجتماعی، آیین نامه معاملات استاندارد های حسابداری و امثالهم
3/18-ایجاد هماهنگی بین کلیه دوایر مالی تحت سرپرستی
4/18- بررسی و تجزیه و تحلیل و تأیید گزارشات و اطلاعات و ؟ از قسمت های تحت سرپرستی و تهیه گزارشات تحلیلی جهت ارائه به مافوق
5/18- کمک و نظارت بر صورت های مالی در مقاطع مختلف ، کمک و نظارت در تهیه ی بودجه سالانه ی شرکت
6/18-همکاری در تهیه سیستم های مالی و بررسی و تأیید آن ها جهت اجراء
7/18- تهیه و بررسی و تأیید روش ها و دستور العمل های مختلف مالی
9/18- نظارت بر کلیه ی پرسنل تحت سرپرستی به منظور ارائه ی راهنمایی های لازم حین کار
10/18- همکاری با بازرسان و حسابرسان قانونی شرکت و پاسخگویی به مسائل مطروحه
11/18-رسیدگی به مغایرت های حساب ها و راهنمایی مسئولین مربوطه جهت رفع آن ها
12/18- تنظیم برنامه های انبار گردانی و همکاری در تنظیم دستور العمل های مربوطه و سایر برنامه های مالی
13/18-آموزش هماهنگی ، برنامه ریزی و سازماندهی واحد تحت سرپرستی
14/18- پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز واحد مالی با توجه به برنامه ها و سیاست های مدیریت و اقدام در جهت تأمین آن ها بر اساس ضوابط مربوط
15/18-رسیدگی به گزارشات و وضعیت سهام و سهام داران شرکت و ارائه ی پیشنهادات لازم در این زمینه
16/18- بررسی کلیه ی عملیات مالی انجام شده در قسمت و تأیید و تصویب آن ها در حدود اختیارات ؟ شده
انجام وظایف مربوط به پست سرپرست حسابداری مالی شامل :
1/20- آگاهی از سیاست ها و خط مشئ های مالی شرکت و برنامه ریزی در جهت رسیدن به اهداف مربوطه
2/20 تهیه و تنظیم برنامه ها و هماهنگ نمودن عملیات مالی با توجه به خط مشئ های مالی تعیین شده
3/20- تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و روش های مورد نیا حسابداری مالی و گزارشات مربوطه
4/20- نظارت و کنترل حجم فعالیت ها و عملیات واحد های تحت سرپرستی و ایجاد تناسب منطقی بر مجموع عملیات تخصیص یافته به آن ها به منظور دست یابی به تقسیم کار اصولی
5/20- کنترل و نظارت بر اجرای قوانین ، مقررات و آیین نامه های مصوب شرکت و یا قانونی
6/20- نظارت و اجرای صحیح برنامه های مالی تدوین شده و تهیه ی گزارشات تحلیلی مورد لزوم
9/20- همکاری و کمک در تهیه ترازنامه و صورت های مالی میان دوره ای و نهایی و تجزیه و تحلیل آن ها و تهیه ی گزارشات توجیهی و تحلیلی لازم
10/20-کنترل و نظارت بر حفظ و نگه داری اسناد و مدارک و امور بایگانی
11/20- ایجاد هماهنگی و همکاری کامل با سایر قسمت های شرکت در ارتباط با امور مالی و سایر امور و کوشش مستمر در رفع نا هماهنگی ها و نارسائی های احتمالی
12/20- شرکت در جلسات به منظور ارائه ی اطلاعات مورد نیاز در مورد گزارشات تهیه شده
18/20- نظارت بر تهیه آمار های مورد نیاز و ارائه ی گزارشات تحلیلی و نظرات کارشناسی در مقاطع لازم
19/20-پاسخ گویی و مکاتبات لازم با سایر ادارات ، شرکت ها ، بانک ها ، سازمان ها و ارگان های دولتی ذیربط با مسائل مالی
20/20- بررسی و تأیید گزارشات ، اسناد و مدارک ارجاعی یا تهیه شده توسط قسمت های تحت سرپرستی و سایر واحد های شرکت

نوشته ای دیگر :   سبد، استراتژیک، است(روانشادنیا،، مدیران، پروژه،، قاسم

4- حسابداری بهای تمام شده
اطلاعات اولیه حسابداری بهای تمام شده :
اطلاعات اولیه حسابداری بهای تمام شده شامل اسناد و مدارک و گزارشهایی است که برای رسیدن به اهداف حسابداری بهای تمام شده مورد نیاز می باشد از قبیل (فاکتور خرید مواد اولیه ،برگ رسید مواد وارده به انبار ، حواله صادره مواد از انبار به دوایر مختلف تولید ،حواله نقل و انتقالات داخلی مواد بین دوایر ، گزارشهای ساعات کار انجام شده تولیدی و غیر تولیدی و اوقات تلف شده ، اطلاغات مربوط به ظرفیت اسمی و عملی کارخانه ، برق مصرفی و سایر نیروهای محرکه مورد نیاز آمار نیروی انسانی
و …….
اصطلاحات متداول حسابداری بهای تمام شده :
هزینه یابی : محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده و موجودی کالای در جریان ساخت را هزینه یابی گویند .
کالای ساخته شده : به محصولاتی گفته می شود که جریان تولید را کاملا طی کرده برای فروش آماده می باشند .
کالای در جریان ساخت :به محصولات یا موجودی هایی اطلاق می شود که ساخت آنها هنوز به اتمام نرسیده باشد .
عوامل بهای تمام شده : عبارتند از هزینه هایی که برای ساخت محصول به مصرف می رسند و شامل مواد اولیه ، دستمزد و هزینه های غیر مستقیم تولید (سربار ساخت ) می باشد .
تولید :عبارت از تغییر شکل و ماهیت مواد طی مراحل مختلف به کالاست به طوری که پس از این تغیر شکل مواد خام به کالای ساخته شده تبدیل شود

عوامل بهای تمام شده :
عوامل بهای تمام شده عبارت از هزینه هایی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ساخت محصول به مصرف می رسند ، این عوامل شامل 3 جز اصلی می باشند که عبارتند از :
1- مواد
2- دستمزد
3- سربار تولید

طبقه بندی هزینه ها از طریق ارتباط با محصول :
هزینه های مستقیم : هزینه هایی است که بتوان به آسانی آنها را به سفارش ،مرحله یا محصول معینی ارتباط دارد .
هزینه های مستقیم تولید را مواد اولیه مصرفی ، دستمزد مستقیم و سایر هزینه های مستقیم تشکیل می دهند .
هزینه های غیر مستقیم : سربار ساخت از هزینه هایی تشکیل شده که در کارخانجات به مصرف میرسند ولی در ارتباط مستقیم با تولید نیستند .
*- اطلاعات مربوط به مقادیر ظرفیت و تولید کارخانه و نسبت ظرفیت طبق بودجه و تولید واقعی به ظرفیت اسمی و نسبت به تولید واقعی به بودجه به شرح زیر است :
مقدار به تن درصد به ظرفیت اسمی درصد نسبت به بودجه
ظرفیت ا سمی (سه شیفت کاری ) 30000 —– —–
ظرفیت طبق بودجه 27249 91 — —
تولید واقعی 26693 89 98
نمودار طبقه بندی هزینه ها از طریق ارتباط آن با محصول
هزینه های ساخت

هزینه های مستقیم هزینه های غیر مستقیم (سربار)

مواد مستقیم دستمزد مستقیم مواد غیر مستقیم دستمزد غیر مستقیم سایر هزینه های غیر مستقیم

اهم رویه های حسابداری
موجودی مواد و کالا :
موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش بازیافتنی ارزیابی و در صورت های مالی منعکس می شود .
بهای تمام شده موجودی محصولات ساخته شده و در جریان ساخت بر اساس روش میانگین موزون و بهای تمام شده موجودی مواد و سایر موجودی ها بر اساس روش میانگین متغیر محاسبه می گردد.

1-هزینه مواد اولیه مستقیم :
هزینه مصرفی کاغذ لاینر
هزینه مصرفی کاغذ فلوت
هزینه مصرفی نشاسته

نشاسته :
از فروشندگان داخلی شامل شرکتهای گلوکوزان و نشاسته آنان

]]>