آموزشی

کمیته، اتومایسیون، امدادامام، کارکنان، خمینی(ره)، گردد؟ خیلی، دانید؟ خیلی، اینترنت، شود؟ خیلی، اینترانت، تلفن، امداد

پیمانی قراردادی سایر
سوابق خدمت :
کمتراز5سال 10-5سال 15-10 سال 15سال به بالا

1-اجرای اتومایسیون اداری تا چه اندازه موجب رضایت شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) شده است؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
2-اجرای اتومایسیون اداری تا چه اندازه، موجب کاهش هزینه های(اداری،جا و مکان) تحمیل شده بر سازمان کمیته امدادخمینی(ره)می شود؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
3-اجرای اتومایسیون اداری تاچه اندازه می تواند موجبات ارتقاء سطح دانش ومعلومات کارکنان کمیته امدادامام خمینی(ره)رافراهم آورد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
4-استفاده از اتومایسیون اداری تا چه اندازه می تواند عملکرد کارکنان کمیته امدادامام خمینی (ره)را بهبود بخشد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
5-اجرای اتومایسیون اداری تا چه اندازه باعث ایجاد انگیزه درانجام وظایف کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) می گردد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
6-اجرای اتومایسیون اداری تا چه اندازه موجب سهولت در انجام امورکمیته امدادامام خمینی(ره) می شود؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
7-اجرای اتومایسیون اداری تا چه اندازه باعث افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده در کمیته امداد امام خمینی(ره) می شود؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
8-در مجموع چقدر استفاده از اتومایسیون اداری در بالا رفتن بهره وری سازمان کمیته امدادامام خمینی (ره)موثر می دانید؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
9-اجرای اتوایسیون اداری تا چه اندازه باعث طبقه بندی آسان اطلاعات و تهیه گزارشات جامع در سازمان کمیته امدادخمینی(ره)می گردد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
10-اجرای اتومایسیون اداری تاچه اندازه باعث افزایش دقت در انجام وظایف در کمیته امداد امام خمینی(ره) می شود؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
11-اجرای اتومایسیون اداری تا چه اندازه باعث دستیابی به هدف های فردی و سازمانی در کمیته امداد امام خمینی(ره)می شود؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
12-اجرای اتومایسیون اداری تا چه اندازه در سرعت انتقال اطلاعات سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) موثر می دانید؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
13-اجرای اتومایسیون اداری تا چه اندازه باعث پاسخگویی بهتر به ارباب رجوع در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)می گردد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
14-اجرای اتومایسیون اداری تا چه اندازه باعث کاهش تعارض بین کارکنان می شود؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
15-اجرای اتومایسیون اداری تا چه اندازه باعث انعطاف پذیری کارکنان می شود؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
16-اجرای اتومایسیون تا چه اندازه باعث بهبود کیفیت تصمیم گیری می شود؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
17-اجرای اتومایسیون اداری تا چه اندازه امکان جعل و سوء استفاده از مکاتبات اداری را درسازمان کمیته امدادامام خمینی (ره)کاهش می دهد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
18-اجرای اتومایسیون اداری تا چه اندازه بر رشد وگسترش فرهنگ و ارزش های اسلامی در سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) موفق عمل کرده است؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
19-اجرای اتومایسیون اداری تا چه اندازه باعث تامین اهداف دولت الکترونیک از قبیل(ارائه خدمات دولتی جامع به شهروندان،مشارکت بیشترمردم در اموردولتی و بکارگیری روش های مناسب برای ارائه خدمات به جامعه) شده است؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
20-تا چه میزان استفاده از اینترنت را در افزایش سرعت در انجام عملیات سازمانی موثر می دانید؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
21-تا چه میزان استفاده از اینترنت را در ایجاد رضایت شغلی کارکنان موثر می دانید؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
22-تا چه میزان استفاده از اینترنت باعث کاهش هزینه های سازمانی می گردد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
23-اینترنت تا چه حد می تواند در بالارفتن سطح دانش و سوادکارکنان موثر باشد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
24-تا چه میزان استفاده از اینترنت در ایجاد انگیزه در کارکنان کمیته امدادخمینی(ره) موثر می دانید؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
25-استفاده از اینترنت تا چه حد باعث بهبود عملکرد کارکنان کمیته امدادامام خمینی (ره) شده است؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
26-استفاده از اینترنت تا چه حد باعث سهولت در انجام امور کمیته امدادامام خمینی (ره)می گردد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
27-وجود اینترانت تا چه حد باعث افزایش روند سرعت انجام کارها در سازمان می گردد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
28-استفاده از اینترانت تا چه حد منجر به کاهش هزینه هادرکمیته امدادامام خمینی(ره) می گردد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
29-استفاده از اینترانت در سازمان تا چه حد باعث افزایش سطح دانش کارکنان می گردد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
30-استفاده از اینترانت تا چه حد باعث ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان می گردد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
31-استفاده از اینترانت در سازمان تا چه حد باعث بهبود عملکرد کارکنان می گردد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
32- تا چه حد استفاده از اینترانت باعث افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده می دانید؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
33-استفاده از اینترانت در سازمان تا چه اندازه ارتباط با همکاران را تسهیل نموده است؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
34- تا چه حد استفاده از تلفن های داخلی باعث سهولت در انجام امور سازمان می گردد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
35- تا چه اندازه استفاده از سیستم تلفن های داخلی جهت ارتباط با دیگر شاخه های استان را در کاهش هزینه های سازمانی درکمیته امدادامام خمینی(ره) موثر می دانید؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
36- تا چه اندازه استفاده از تلفن های داخلی در پیگیری مکاتبات اداری موثر می دانید؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
37- تا چه اندازه استفاده از سیستم تلفن های داخلی جهت ارتباط با دیگر شاخه های استان را در افزایش سرعت کارهادر سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) موثر می دانید؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
38- تا چه اندازه استفاده از تلفن های داخلی در سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) را در بالا رفتن بهره وری و کارآیی موثر می دانید؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
39- تا چه اندازه استفاده از سیستم تلفن های داخلی جهت ارتباط با دیگر شاخه های استان را در افزایش رضایت شغلی کارکنان کمیته امدادامام خمینی(ره) موثر می دانید؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
40- تا چه اندازه استفاده از تلفن های داخلی در سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره)باعث بهبود کیفیت اطلاعات این سازمان می گردد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

نوشته ای دیگر :   رایانه، اتوماسیون، جزایر، اطلاعاتی، خودکارسازی، CAPP

چکیده:

پروژه تعریف شده در مورد اتوماسیون به وسیله اینترنت است که میتوان ان را به عنوان کنترل وسایل مورد نظر از راه دور به وسیله اینترنت تعریف نمود وسایل مورد نظر ما میتواند یک گرم کننده یا کولر یا پرده های پنجره و یا سیستم حفاضتی یک ساختمان باشد به طریقی که ما بتوانیم انها را در محلی که حضور فیزیکی نداریم کنترل کنیم
در این پروژه از یک میکرو به عنوان مغز اصلی استفاده شده و در واقع به نوعی برنامه ریزی شده که بتواند دمای محیط را اندازه گیری کند و به وسیله اینترنت روی ادرس اینترنتی ما نمایش دهد

مقدمه:

برای کنترل دمای یک محیط خانگی یا صنعتی یا هر مکان مانند یک فروشگاه یا ساختمان ، امروزه از دستگاه هایی استفاده می کنن تا محیط داخل ساختمان همیشه به صورت مناسبی برای زندگی کردن یا کار کردن و یا خرید کردن باشد .
کنترل دستی دما کار یاست خسته کننده و حتی استفاده از یک سیستم معمولی برای ثابت نگه داشتن دما ، در خیلی از شرایط به مشکل برخورد می کند .
فرض کننید به دستگاه گفته اید تا دمای هوا به 26 درجه رسید ، کولر را روشن کند و تا به 12 درجه رسید بخاری ها را و مثلا در دمای 20 درجه کاری نکند . در این حالت دما همیشه در حال بالا رفتن است و هیچ ثباتی ندارد .

با کمک منطق فازی می توان کنترل دقیق تری بر روی دمای محیط داشت و به قولی هوشمند تر برخورد کرد .

– مدل اولیه سیستم به صورت زیر است .

نوشته ای دیگر :   قیمتهای، حسابداری، امکانات، سرمایه‌های، بازرگانی، می‌شود.

شکل 1

همان طور که میبینید دو مقدار اولیه تعیین شده گرما و سرما به سیستم فن ها وارد می شوند و بسته به مقداری که سنسور ها نشان می دهند . فن ها گرا یا سرما را به اتاق هدایت می کنند .
هال برای مجهز کردن این سیستم به منطق فازی کافی به مانند شکل زیر عمل کنیم :

شکل 2

برای مقدار دهی به گرما و سرما که در شکل 1 دیدید کافی سیستم فازی را قبل از آن قرار دهیم . به دینگونه میتوان با گزاره ای ساده دمای هوا را کنترل کرد . مانند جمله زیر :
If temperature is low then open heating valve greatly
همانگونه که میبینید اگر دما کم باشد و دمای هوا پایین باشد فازی به سیستم گرم کننده دستور روشن شدن می دهد .

خوب این که کاره سختی نیست!! این همه فازی فازی کردی آخرش شده این!!!! خسته نباشید!!!!چه فرقی با مدل های قدیمی میکنه!؟

گاهی یه چیزایی میپرونی خودت نمیدونی چه سوال درستی بوده!!! فرق اصلی این مدل با بقیه در این هست که شما در یک دمای خاص گرم کننده ها را روشن نمی کنید . یعنی بازه از یک دما تا یک دمای دیگر مثلا (15 – 10) را به عنوان دمای پایین تایین می کنند وقتی دما بین این دو رسید فازی تصمیم گرفته و به ورودی های سیتم دستور لازم را می دهد . این برخوردی است که همیشه از منطق فازی انتظار می رود که به جای کار کردن با یک مقدار ثابت ، از بازه ها استفاده کند تا بدین گونه دقت و نرمش و همچنین هوشمندی سیتم ها بالاتر برود . منطق فازی در مقایسه با انسان به عنوان هوشمند ترین سیستم دیده شده!!! شباهت های بسیاری دارد . اگر شما مسئول تنظم هوای یک ساختمان باشد ، همیشه سر یک دمای خاص گرم کننده ها را روشن نمی کنید یا کولر ها را!! و همیشه در یک بازه از دمایی شما احساس

]]>