پایان نامه درباره کرامت انسانی، دادرسی و قضاوت عادلانه – عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی

فهرست
 
چکیده ۱
مقدمه. ۲
بخش اول: کرامت انسانی، دادرسی و قضاوت عادلانه. ۵
فصل اول: کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی.. ۶
مبحث اول: کرامت انسانی در حقوق ایران. ۶
گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران. ۶
گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق کیفری ماهوی ایران. ۱۰
مبحث دوم: کرامت انسانی در اسناد بین المللی.. ۱۳
گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی.. ۱۳
گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی.. ۱۵
فصل دوم :دادرسی و قضاوت عادلانه. ۱۹
مبحث اول: دادرسی عادلانه. ۱۹
گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه : ۱۹
گفتار دوم: پیشینه دادرسی عادلانه: ۲۲
مبحث دوم: ضوابط و معیارهای دادرسی عادلانه. ۲۵
گفتار اول: وجود دادگاه های صالح، مستقل و بی طرف.. ۲۵
گفتار دوم: تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه ۲۶
گفتار سوم: علنی بودن دادرسی.. ۲۷
گفتار چهارم: رسیدگی در یک مدت معقول. ۲۸
مبحث سوم: دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی.. ۳۰
گفتار اول: محاکمه عادلانه در شرایط اضطراری: امکان یا عدم امکان تعلیق.. ۳۰
گفتار دوم: تعلیق پذیری محاکمه عادلانه در اسناد و نهادهای حقوق بشر. ۳۱
گفتار سوم: تعلیق پذیری دادرسی عادلانه در حقوق بشر دوستانه. ۳۳
مبحث چهارم: قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. ۳۶
گفتار اول: تعریف قضاوت عادلانه: ۳۶
گفتار دوم: بی طرفی در قاضی.. ۴۱
گفتار سوم: مقتضیات بی طرفی قاضی.. ۴۲
گفتار چهارم: تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. ۴۵
بخش دوم: پیدایش عدالت ترمیمی، آثار و جهات تشابه و تفاوت آن با عدالت کیفری.. ۴۹
فصل اول: مکتب عدالت ترمیمی.. ۵۰
مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی.. ۵۰
مبحث دوم: علت ظهور عدالت ترمیمی.. ۵۵
مبحث سوم: اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی.. ۵۸
مبحث چهارم: علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک.. ۶۰
مبحث پنجم: رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها ۶۳
مبحث ششم: روش های اجرای عدالت ترمیمی.. ۷۱
گفتار اول: میانجی گری.. ۷۱
گفتار دوم: نشست.. ۷۴
گفتار سوم: حلقه ها یا محافل.. ۷۸
گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی.. ۸۰
فصل دوم: آثار، جهات تشابه و تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی.. ۸۲
مبحث اول: مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. ۸۲
گفتار اول: جهات تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. ۸۲
۱- پیشگیری از وقوع جرم. ۸۲
۲-جبارن خسارات وارده به افراد (بزه دیده) ۸۶
گفتار دوم: جهات تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی.. ۸۷
۱-تفاوت در هدف: ۸۷
۲-تفاوت در حوزه پوشش جرائم: ۹۲
۳-تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد. ۹۳
مبحث دوم: آثار عدالت کیفری.. ۹۵
گفتار اول: جری شدن بزهکار ۹۵
گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار ۹۶
گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار ۹۷
گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان. ۹۸
مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی.. ۱۰۰
گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه. ۱۰۰
گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق.. ۱۰۰
مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری.. ۱۰۲
مبحث پنجم: بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی.. ۱۰۵
مبحث ششم: عدالت ترمیمی در برخی از کشورها ۱۰۶
گفتار اول: عدالت ترمیمی در کانادا ۱۰۶
گفتار دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند. ۱۰۹
گفتار سوم: عدالت ترمیمی در استرالیا ۱۱۲
گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا ۱۱۳
گفتار پنجم: عدالت ترمیمی در ایران. ۱۱۵
 
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید
بخش سوم: رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضائی.. ۱۳۳
فصل اول: تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه. ۱۳۴
مبحث اول: تعریف امنیت.. ۱۳۴
مبحث دوم: حکومت و امنیت.. ۱۳۵
مبحث سوم: عدالت و امنیت.. ۱۳۹
مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه. ۱۴۱
فصل دوم: امنیت قضایی و ارکان آن. ۱۴۶
مبحث اول: عناصر امنیت قضایی.. ۱۴۶
گفتار اول: استقلال قضایی.. ۱۴۶
گفتار دوم: بی طرفی قضایی.. ۱۴۷
گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی.. ۱۴۸
گفتار چهارم: تأمین حقوق جامعه. ۱۴۹
گفتار پنجم: حفظ حقوق متهم. ۱۵۱
گفتار ششم: تأمین حقوق بزه دیده ۱۵۲
مبحث دوم: ارکان امنیت قضائی.. ۱۵۵
گفتار اول: امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت.. ۱۵۵
گفتار دوم: دسترسی آسان به دستگاه عدالت.. ۱۵۷
گفتار سوم: ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان) ۱۵۷
مبحث سوم: نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی.. ۱۶۵
مبحث چهارم: نقش ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی.. ۱۶۷
نتیجه گیری.. ۱۶۹
پیشنهادات.. ۱۷۱
منابع و مآخذ. ۱۷۳
 
 
 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*