کتابخانه، هنگ، میدانی، حقیقت، روش، مصاحبه، ای،، 7سوال، ، شعبه، متغیرهایی، تحقیق

دانلود پایان نامه

بیرونی، پذیرش IT، نگرش های مدیریت، ساختار)
بنابراین با توجه به مدلی که در فوق آورده شده است،این معادلات ماهیت همزمانی مدل را نشان می دهد.به عبارت دیگر یک تغییر متغیر، در یک معادله متغیر مستقل و در معادله دیگر متغیر وابسته می باشد.(هینتزو همکارانش801،2000).
6)پژوهش خارجی ششم:
موضوع : تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی
محقق : برن دامنه تحقیق :سازمان های کشور هنگ هنگ
چکیده:
یکی از عمده تری اهداف این تحقیق تدوین یک مدل و الگوی ساختاری مناسب جهت سازمان های کشور هنگ هنگ بود.پرسشنامه ای شامل 9بخش طراحی گردیدو اطلاعات لازم از این طریق و طی چندین مرحله گردآوری گردید.ساختار سازمانی موجود در کشور هنگ هنگ،شرایط محیطی سازمان ها در این کشور و مدل های ساختاری موجود و اشکال پنج گانه ساختاری مینتزبرگ مورد بررسی قرار گرفتند.این تحقیق پیشنهادنمود که بین وضعیت سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه و ساختار سازمانی همخوانی وجود دارد. به عنوان مثال بین سیستم اطلاعات رایانه ای غیر متمرکز و ادهو کراسی و یا بین سیستم مبتنی بر رایانه متمرکز شده و دیوانسالاری ماشینی این همخوانی و انطباق وجود دارد.
نتایج این تحقیق بیانگر این است که ساختارهای ارائه شده توسط مینتزبرگ می تواندمبنای مناسبی برای بررسی سازمان های هنگ هنگ بدست داده و به تدوین الگوی مناسب ساختاری جهت سازمان های این کشور کمک نماید. (برن،10،1998-1).

1-3 مقدمه
علم چون گذشته، محصول جرقه های ناگهانی بلوغ واندیشه یک یا چند دانشمند معدود نیست، بلکه کوششی آگاهانه، منظم و در عین حال نهادی و سازمان یافته است تابه حل یک مساله با دشواری ذهنی و یا عملی نایل آید.چنین خصلتی، علم را با دیگر نهادها وارزشهای اجتماعی پیوندمستحکم می زند و به همین دلیل امروزه در بیشتر کشورها،سازمان هایی ویژه به کار علم مشغولند، سازمان هایی که سیاست گذاری در حوزه علم، پژوهش و آموزش را در اختیار دارند. سازمان هایی که تولید و انتقال علم را بر دوش گرفته اند، نهادها و سازمان هایی که فرآوردهای آن را مصرف می کنند وبسیار دیگر که غیر مستقیم، زمینه ها، ابزارها و شرایط رشد علم را فراهم می سازند.(خاکی 1388،ص86). و با توجه به این که هرگز نمی توان ادعا نمودو مطمئن بود که شناخت های به دست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نامحدود وآگاهی و روش های ما، برای کشف حقیقت محدود هستند.حال اگر فرض بر این باشدکه هدف فعالیت های پژوهش حقیقت جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می باشند.آنچه را که انجام می دهند و می یابند.می توان کوششی برای نزدیکی به حقیت دانست.(رفیع پور،1383،ص80).
دراقع، دستیابی به هدف های تحقیق میسیر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد((دکارت در این رابطه روش را راهی می داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود)).(خاکی،1382،ص193).
گرچه در روش های علمی سعی می شود تا با واقع نگری و عدم توجه به نظرات فردی، حوزه اطمینان را کاهش دهند، اما باید اذعان کنم که پژوهش های علمی کمی را سراغ داریم که در صحنه عمل به نتایج کاملاًیکسانی دستیابی داشته اند.لذا دامنه عدم اطمینان در حوزه پژوهش ها غیر قابل انکار است.دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت گیرد.به عبارت دیگرتحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابدنه موضوع تحقیق.پژوهشگر باید توجه داشته باشدکه اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تاثیر روشی است که برای تحقیق خودبرگزیده است.(خاکی،1379، ص55).
این فصل به بیان نوع هدف و روش تحقیق می پردازدو آنگاه روش جمع آوری داده ها،نوع مقیاس و بعد از آن جامعه آماری بیان می شود.سپس به فرضیات و متغیرهای تحقیق اشاره می شود و روایی(اعتبارپرسشنامه)،پایایی(اعتمادپرسش نامه) بررسی شده ودر پایان فصل مراحل علمی تحقیق آورده می شود.
2-3 تحقیق از نوع هدف
با توجه بی این که هر تحقیق با یک مساله و هدف خاص آغاز می شود لذا برپایه ماهیت مساله های مطرح شده وهدفی که از تحقیق که پژوهشگر دنبال می کند،تحقیقات را طبقه بندی کرد و انواع آنها را را از همدیگر بازشناسی کرد.در این نوع طبقه بندی بر(( میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها به شرایط مشابه دیگر))تاکید می شود.این طبقه بندی شامل تحقیقات بنیادی و کاربردی است.(خاکی،1388،ص93)
1-2-3 تحقیقات پایه ای (بنیادی)
تحقیق پایه ای نوعی از تحقیق است که اهداف مشخص تجاری ندارد و در آن سعی می شود که دانش و نظریه ها بطور عام وخالص توسعه و گسترش یابدوکاربرد عملی دستاوردهای تحقیق مورد توجه نمی باشد.(همان منبع،ص94).

مطلب مرتبط با این موضوع :  رایانه، اطلاعاتی، مدیران، MIS، کارکنان، ترس، متخصصان، ارتباطات، ، پایانه، اتوماسیون، .

2-2-3 تحقیقات کاربردی
هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردددر این نوع تحقیقات هدف کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فرآورده یا فرآیندی در واقعیت را دنبال می کند. به عبارت دقیق تر، تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد.(همان منبع،ص94).
در پژوهش حاضر نیز محقق با انجام نظرسنجی از کارکنان کمیته امدادامام خمینی(ره)، بدنبال ارائه پیشنهاداتی کاربردی و علمی در جهت بهبود عملکرد کارکنان از طریق استفاده اتوماسیون ادری در سازمان مذکور است.که بر این اساس تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت مساله و هدف تحقیق یک تحقیق کاربردی محسوب می شود.
3-3 تحقیق از نوع روش
غالب مطالعات تحقیقی یک روش یا استراتژی را نشان می دهندکه به سادگی قابل تشخیص است وشامل رویه های مشترک خاصی مانند بیان مساله، جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری اند.جزئیات این رویه های خاص تا حدود زیادی با روش تحقیق معین می شوند.هر یک از این روش ها برای پاسخگویی به یک نوع مساله مناسب هستند.دانستن روش های گوناگون و رویه های مربوط برای محقق واستفاده کنندگان تحقیق اهمیت دارد،حتی هنگامی که روش به عنوان ملاک یا ضابطه مورد استفاده قرار می گیرد، راههای مختلفی جهت طبقه بندی مطالعات تحقیقی وجود دارد در دنباله به انواع تحقیق که بر اساس روش در یک طبقه قرار گرفته اند اشاره می شود:

روش تاریخی
روش توصیفی – کیفی
روش پیمایشی(زمینه یابی)
روش تحلیل محتوایی
تحقیق میدانی
تحقیق مورد کاوانه
روش پانل
تحقیق همبستگی
پژوهش های علی(آزمایشی)
روش همبستگی: درتحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شودآیارابطه ای بین دو یاچندمتغیر کمی(قابل سنجش)وجوددارد، واگراین رابطه وجوددارد اندازه و حد آن چقدر است؟هدف از مطالعه همبستگی ممکن است شناسایی یک رابطه یا نبود آن، و بکارگیری روابط در انجام پیش بینی ها باشد. مطالعات همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می رود با یک متغیرپیچیده عمده مرتبط هستندارزیابی می کند. متغیرهایی که معلوم شودوابستگی زیادی ندارند، حذف شده و مورد بررسی قرار نمی گیرند و پیرامون متغیرهایی که وابستگی زیادی دارند(برای تعیین علی بودن این روابط)نیاز به مطالعات علی تطبیقی یا تجربی هست.نکته مهمی که بایدبه خاطرسپرداین است که تحقیق همبستگی هرگز یک رابطه علت و معلولی را تبیین نمی کندبلکه صرفاً یک رابطه را توصیف می کند.(خاکی 1388،ص124-102).
بنابراین با توجه به مطالب مذکور روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است.
4-3 تحقیق از نظر افق زمانی
تحقیق حاضربه دلیل این که در فاصله زمانی مشخص، در طی 12 ماه، از دی ماه سال 1391 تا آذر ماه 1392 انجام می شود.از نظر افق زمانی تحقیق مقطعی می باشد.
5-3 واحد تجزیه و تحلیل
واحد تجزیه و تحلیل، در این تحقیق سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام می باشد. باتوجه به فواصل جغرافیایی زیاد بین شعب سازمان موردپژوهش و همکاری نکردن برخی شعبه ها، از 13 شعبه ای که در سطح استان فعالیت می کند، شعبه های ایلام منطقه دو، شهرستان ایوان، شهرستان سرابله و شهر چوار مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
6-3 روش و ابزار جمع آوری داده ها
روشهای گردآوری اطلاعات به طور کلی به دو دسته کتابخانه ای و میدانی تقسیم می شوند.
1-6-3 روش های کتابخانه ای
روشهای کتابخانه ای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد، ولی در بعضی از آنها در بخشی از فرآیند تحقیق یعنی مطالعه ادبیات و سوابق پژوهشی، از این روش استفاده می شود و در بعضی از آنها موضوع تحقیق از حیث روش، ماهیتاً کتابخانه ای است و از آغاز تا انتها متکی بر یافته های تحقیق کتابخانه ای است.در تحقیقاتی که ظاهراً ماهیت کتابخانه ای ندارندنیز محققان ناگزیر از کاربرد روشهای کتابخانه ای در تحقیق خود هستند. در این گروه تحقیقات اعم از توصیفی، علی، همبستگی، تجربی و غیره، محقق باید ادبیات نظری و سوابق مساله و موضوع تحقیق را مطالعه کند ودر نتیجه، باید از روش کتابخانه ای استفاده کند.(حافظ نیا،1389،ص196).
2-6-3 روشهای میدانی
روشهای میدانی به روشهایی اطلاق می شودکه محقق برای گردآوری اطلاعات ناگریز است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط، و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحدهای تحلیل یعنی افراد، اعم از انسان، موسسات، سکونتگاهها، موردها و غیره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند.در واقع او باید ابزار سنجش یا ظروف اطلاعاتی خود را به میدان ببردو با پرسشگری، مصاحبه، مشاهده و تصویر برداری آنها را تکمیل نماید و سپس برای استخراج، طبقه بندی، و تجزیه وتحلیل به محل کار خود برگردد.روشهای متداول و معروف گردآوری اطلاعات میدانی عبارتند از: پرسش نامه ای، مصاحبه ای، مشاهده ای، آزمون، تصویربرداری، ترکیبی، گفتگووهمفکری گروهی(همان منبع، ص212-211).
1-2-6-3 روش پرسش نامه ای
یکی از روشهای بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی روش پرسش نامه ای است که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع، امکان پذیر می سازد.در تحقیقات توصیفی پیمایشی و نیزتحقیقاتی که از گستره جغرافیایی زیادی برخوردار باشدو یا افراد جامعه آماری و نمونه آن زیاد باشند، معمولاً از روش پرسش نامه ای استفاده می شود. سوالات پرسش نامه می تواند شکلهای گوناگونی به شرح زیر داشته باشد:
سوالات باز : سوالاتی هستند که پاسخگورا محدود به انتخاب پاسخهای از پیش طراحی شده نمی کنند، بلکه محقق دست پاسخگو را باز می گذارد تا هر چه در مورد پاسخ لازم می داند، ارائه دهد.
سوالات بسته : سوالاتی هستندکه محقق با استفاده از مقیاس اسمی یا عددی ویا طیف های نگرش سنج و نیز بر اساس پاسخ های فرضی تنظیم می کندو پاسخگو از بین آنها پاسخ مورد نظر خود را انتخاب نموده، علامت می زند.به پرسشنامه ای که حاوی سوالات بسته باشدپرسش نامه منظم نیز گفته می شود.(همان منبع،ص213-212).
در پرسش نامه تحقیق حاضر،از یکسری سوالات بسته با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است.بدین ترتیب پاسخگوبرای پاسخ دادن به هر کدام از سوالات پرسش نامه باید یکی از گزینه ها را انتخاب نمایدو علامت بزند.از طرفی ساختار پرسشنامه شامل 3 بخش است؛ در بخش اول، عنوان، معرفی پژوهش و هدف از انجام آن برای پاسخگوبیان شده است.و برای بخش دوم تعداد5 سوال در مورد جنسیت، سن، سابقه خدمت، رده سازمانی و میزان تحصیلات پاسخگویان در نظر گرفته شده است.در بخش سوم یکسری سوال بسته برای گردآوری اطلاعات طراحی گردیده است.سوالات بسته شامل 40 سوال می شود که19 سوال اول مربوط به اتوماسیون، 7سوال مربوط به اینترنت، 7سوال مربوط به اینترانت و 7سوال آخر مربوط به تلفن داخلی است. درضمن سوالات پرسشنامه بر اساس اهداف اصلی سازمان مورد پژوهش، اهداف دولت الکترونیک و عوامل موثر بر بهبودعملکردکارکنان طراحی گردیده اند.
در این تحقیق به دلیل نزدیک بودن پاسخگویان و همچنین سریعتر و ارزان تر بودن و بدلیل توضیح دادن به پاسخ دهندگان توسط محقق در تحویل پرسش نامه، پرسش نامه به طریق حضوری توزیع و جمع آوری گردید.
2-2-6-3 مصاحبه
مصاحبه روشی است که در آن اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق ارتباط مستقیم بین پرسشگریا محقق با پاسخگو گردآوری می شود.در واقع، مصاحبه یک مکالمه دوطرفه است که با طرح سوال مصاحبه گر به منظور کسب اطلاعات مربوط به تحقیق آغاز می شود.این امر می تواندبه صورت رودررو یا برقراری ارتباط تلفنی انجام پذیرد.
درتحقیق حاضربا استفاده از منابع کتابخانه ای شامل کتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت مطالعات مقدماتی و تدوین ادبیات و چارچوب نظری تحقیق انجام گرفته و از سایت های اینترنتی در جهت استفاده از مطالب تحقیق استفاده شد.
7-3 نحوه امتیاز بندی پرسش نامه
در پرسش نامه تحقیق حاضر همانطور که اشاره شد در سوالات از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت برای گرفتن نظرات پاسخگویان استفاده شده است.نحوه امتیاز بندی این سوالات در جدول (1-3)آمده است.
جدول(1-3): نحوه امتیاز بندی به گزینه های پرسش نامه

مطلب مرتبط با این موضوع :  عوامل ژنتیکی و اثر ان بر افسردگی

بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیارکم
5 4 3 2 1

8-3 روش های غیر مستقیم در جمع آوری داده ها
استفاده از اسناد و مدارک، سایتهای اینترنتی، مقالات و…
در تحقیق حاضر به منظورتعدادکارکنان و