کارکنان، اتوماسیون، متغییر، اینترانت، کمیته، امداد، تلفن، -، اینترنت، خمینی(ره)، رگرسیون، ارکان

ه معنادار بودن آزمون معناداری ضریب تبیین (آزمون F) متغییر استفاده از اتوماسیون اداری قادر به پیش بینی معنادار بهبود عملکرد کارکنان می باشد. همچنین بررسی ضرایب رگرسیونی استاندارد (β) و آزمون معناداری شیب رگرسیون (t) نشان می دهد که متغییر استفاده از اتوماسیون اداری با ضریب بتای مثبت و معنادار قادر به پیش بینی بهبود عملکرد کارکنان می باشد و 71/0 تغییرات آن را تبیین می کند. بطور کلی بهبود بیشتر عملکرد کارکنان، با افزایش استفاده از اتوماسیون اداری قابل پیش بینی است.
2-9-4 تحلیل فرضیه فرعی اول:
میان استفاده از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
در فرضیه فرعی اول فرض H1 فرضیه پژوهشگر می باشد که در بالا ذکر شد؛ بنابراین فرض H0، بیانگر نبود ارتباط بین استفاده از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان است. برای بررسی فرضیه فرعی اول، از ضرایب همبستگی دو به دویی متغیرهای مورد نظر به شیوه گشتاوری پیرسون استفاده شد. در جدول 8-4 نتایج اجرای تحلیل همبستگی ارائه شده است.
جدول 9 – 4 : ماتریس همبستگی متغییر استفاده از اینترنت با متغییر بهبود عملکرد کارکنان
متغییرها 1 2
1 – استفاده از اینترنت 1 **0.78
2 – بهبود عملکرد کارکنان **0.78 1
0.01P : ** ، 0.05P : *
با توجه جدول 8 – 4 می بینیم که رابطه بین متغییرها مثبت و در سطح 01/0 معنادار است. به عبارت دیگر بر اساس نتایج بدست آمده فرضیه پژوهشگر مبنی بر وجود رابطه بین استفاده از اینترنت و بهبود عملکرد کارکنان تایید می گردد و فرض H0 رد می شود. در ادامه جهت بررسی اینکه استفاده از اینترنت تا چه میزان می تواند پیش بینی کننده بهبود عملکرد کارکنان باشد از روش تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد که نتایج آن در جدول 9 – 4 مشاهده می شود.
جدول 10 – 4 : خلاصه رگرسیون همزمان بهبود عملکرد کارکنان روی استفاده از اینترنت
متغییر ملاک متغییر پیش بین R R2 F p-value β t p-value
بهبود عملکرد کارکنان استفاده از اینترنت 59/0 60/0 20/75 000/0 775/0 672/8 000/0
با توجه به معنادار بودن آزمون معناداری ضریب تبیین (آزمون F) متغییر استفاده از اینترنت قادر به پیش بینی معنادار بهبود عملکرد کارکنان می باشد. همچنین بررسی ضرایب رگرسیونی استاندارد (β) و آزمون معناداری شیب رگرسیون (t) نشان می دهد که متغییر استفاده از اینترنت با ضریب بتای مثبت و معنادار قادر به پیش بینی بهبود عملکرد کارکنان می باشد و 59/0 تغییرات آن را تبیین می کند. بطور کلی بهبود بیشتر عملکرد کارکنان، با افزایش استفاده از اینترنت قابل پیش بینی است.
3-9-4 تحلیل فرضیه فرعی دوم:
میان استفاده از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
در فرضیه فرعی دوم نیز فرض H1 همان فرضیه پژوهشگر خواهد بود؛ بنابراین فرض H0، بیانگر این است که، استفاده از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان رابطه ندارد. جهت بررسی فرضیه فرعی دومِ پژوهش، ضرایب همبستگی دو به دویی متغیرهای مورد نظر به شیوه گشتاوری پیرسون محاسبه شد. جدول 10-4 نشان دهنده نتایج اجرای تحلیل همبستگی می باشد.

جدول 11 -4 : ماتریس همبستگی متغییر استفاده از اینترانت با متغییر بهبود عملکرد کارکنان
متغییرها 1 2
1 – استفاده از اینترانت 1 **0.86
2 – بهبود عملکرد کارکنان **0.86 1
0.01P : ** ، 0.05P : *
در جدول 10 – 4 مشاهده می شود که متغییر استفاده از اینترانت با متغییر بهبود عملکرد کارکنان رابطه مثبت(0.86) دارد که این رابطه به لحاظ آماری در سطح 01/0 معنادار است؛ بر اساس این نتایج فرضیه پژوهشگر مبنی بر وجود رابطه بین استفاده از اینترانت و بهبود عملکرد کارکنان تایید شد و فرض H0 رد گردید. جهت بررسی اینکه استفاده از اینترانت تا چه میزان می تواند پیش بینی کننده بهبود عملکرد کارکنان باشد از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد که نتیجه آن در جدول 11 – 4 مشاهده می شود.
جدول 12- 4 : خلاصه رگرسیون همزمان بهبود عملکرد کارکنان روی استفاده از اینترانت
متغییر ملاک متغییر پیش بین R R2 F p-value β t p-value
بهبود عملکرد کارکنان استفاده از اینترانت 74/0 75/0 142/147 000/0 864/0 13/12 000/0

با توجه به معنادار بودن آزمون معناداری ضریب تبیین (آزمون F) متغییر استفاده از اینترانت قادر به پیش بینی معنادار بهبود عملکرد کارکنان می باشد. همچنین بررسی ضرایب رگرسیونی استاندارد (β) و آزمون معناداری شیب رگرسیون (t) نشان می دهد که متغییر استفاده از اینترانت با ضریب بتای مثبت و معنادار قادر به پیش بینی بهبود عملکرد کارکنان می باشد و 74/0 تغییرات آن را تبیین می کند. بطور کلی بهبود بیشتر عملکرد کارکنان، با افزایش استفاده از اینترانت قابل پیش بینی است.

4-9-4 تحلیل فرضیه فرعی سوم:
میان استفاده از تلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
در فرضیه فرعی سوم فرضیه پژوهشگر به عنوان فرض H1 در نظر گرفته شد؛ بنابراین فرض H0، بیانگر این خواهد بود که، استفاده از تلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان رابطه ندارد. برای پاسخ به فرضیه فرعی سوم از روش ضرایب همبستگی دو به دویی متغیرهای مورد نظر به شیوه گشتاوری پیرسون استفاده شد. در جدول 12-4نتایج اجرای تحلیل همبستگی ارائه شده است.
جدول 13 – 4: ماتریس همبستگی متغییر استفاده از تلفن داخلی با متغییر بهبود عملکرد کارکنان
متغییرها 1 2
1 – استفاده از تلفن داخلی 1 **0.62
2 – بهبود عملکرد کارکنان **0.62 1
0.01P : ** ، 0.05P : *
در جدول 12 – 4 مشاهده می شود که رابطه بین متغییرها مثبت و در سطح 01/0 معنادار می باشد. به بیان دیگر بر اساس این نتایج فرضیه پژوهشگر مبنی بر وجود رابطه بین استفاده از تلفن داخلی و بهبود عملکرد کارکنان تایید می گردد و فرض H0 رد می شود. جهت بررسی اینکه استفاده از تلفن داخلی تا چه میزان می تواند پیش بینی کننده بهبود عملکرد کارکنان باشد از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده کردیم که خلاصه نتایج آن در جدول 13 – 4 ارائه می گردد.

جدول 14 -4 : خلاصه رگرسیون همزمان بهبود عملکرد کارکنان روی استفاده از تلفن داخلی
متغییر ملاک متغییر پیش بین R R2 F p-value β t p-value
بهبود عملکرد کارکنان استفاده از تلفن داخلی 37/0 38/0 639/30 000/0 616/0 535/5 000/0

با توجه به معنادار بودن آزمون معناداری ضریب تبیین (آزمون F) متغییر استفاده از تلفن داخلی قادر به پیش بینی معنادار بهبود عملکرد کارکنان می باشد. همچنین بررسی ضرایب رگرسیونی استاندارد (β) و آزمون معناداری شیب رگرسیون (t) نشان می دهد که متغییر استفاده از تلفن داخلی با ضریب بتای مثبت و معنادار قادر به پیش بینی بهبود عملکرد کارکنان می باشد و 37/0 تغییرات آن را تبیین می کند. بطور کلی بهبود بیشتر عملکرد کارکنان، با افزایش استفاده از تلفن داخلی قابل پیش بینی است.

1- 5 مقدمه
بمنظور انجام تحقیق، ابتدابه مطالعه مبانی نظری تحقیق پرداخته شد. و در این راستا، بسیاری از منابع در اختیار اعم از فارسی و انگلیسی و همچنین تحقیقات قبلی که در این زمینه صورت گرفته
بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در گام بعدی پس از جمع آوری کلیه مطالب و در نظر گرفتن محدودیت های موجود، نسبت به تدوین فرضیات اقدام شد. در این پژوهش جهت سنجش رابطه ارکان اتوماسیون اداری(اینترنت، اینترانت و تلفن داخلی)به عنوان متغیر مستقل با بهبود عملکرد که متغیر وابسته محسوب می شود. از شاخص هایی که محقق آن را از طریق انجام مطالعات کتابخانه ای (خواندن متون نظری مرتبط با موضوع تحقیق) اهداف سازمان، دولت الکترونیک و عوامل موثر بر بهبودعملکردکارکنان استخراج کرده بود، استفاده شد که محقق بمنظور اطمینان از روایی شاخص های مذکور، آنها را به تایید کارشناسان و اساتید صاحبنظر از جمله استاد محترم راهنما و مشاور رساندو سپس قبل از توزیع نهایی آنها(در قالب یک پرسش نامه 40 سوالی)، ابتدا به صورت آزمایشی و در راستای کسب اطمینان از پایایی سوالات مذکور در اختیار12 نفراز اعضای نمونه آماری قرار داده شد تا پس از وارد کردن داده های به دست آمده از پرسش نامه توزیع شده در نرم افزارآماری (spss)و از طریق اجرای آزمون آلفای کرونباخ و با تکیه بر نتایج حاصل از آن (90/0)که یک پایایی بسیار بالا محسوب می شود.مابقی پرسشنامه ها در اختیار70 عضو نمونه آماری قرار داده شدکه 52 مورد ازپرسش نامه ها برگشت داده شد. و بالاخره از تجزیه و تحلیل توصیفی استفاده گردید.
که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، حاکی از تاییدفرضیه اصلی و فرضیه های فرعی می باشد. در ادامه به تشریح نتیجه گیری حاصل از فرضیات، نتیجه گیری کلی و پیشنهادهایی برای محققین آینده می پردازیم. البته با توجه به اینکه معمولاً فصل پنجم تحقیق قبل از سایر قسمت ها خوانده می شود. و خواننده بدون آنکه مجبور به خواندن کل گزارش باشد. ایده کلی از فایده ای که تحقیق برایش دارد بدست خواهدآورد. بنابراین لازم است که نتایج کار تحقیق را با دقت زیاد نوشت و اطلاعات مفید را برای خوانندگان بالقوه در اختیارشان قرار داد.
2-5 نتیجه گیری بر مبنای فرضیه ها
1-2-5 نتایج مبتنی بر فرضیه اصلی
فرضیه اصلی این پژوهش عبارت است از: میان استفاده از اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام رابطه ای وجود دارد.
با توجه به آزمون فرضیه و جدول ماتریس همبستگی6-4 و همچنین در نظر گرفتن نتایج جدول 14-4 به بحث و بررسی پیرامون دلایل تایید فرضیه که با 85/0مورد تایید قرار گرفته است، می پردازیم. همان طور که در فصل سوم بیان کردیم، تعداد19 معیار برای رابطه اتوماسیون اداری با بهبود عملکرد کارکنان در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام در نظر گرفته شد، تا با استفاده از آنها شاخص های بهبود عملکرد را در سازمان بسنجیم. حال می توان دید که اتوماسیون اداری با معیارهای در نظر گرفته شده رابطه دارد.
با توجه به سوالات (14 – 5 – 1)پرسشنامه وجدول14-4 استفاده از اتوماسیون اداری موجبات رضایت شغلی، ایجادانگیزه و کاهش تعارض کارکنان را فراهم آورده است، ولی نه به شکل مطلوب وقابل قبول. از دلایل این امر می توان به نبود تشویق های مادی و معنوی مناسب برای کارکنان در زمینه کار با اتوماسیون اداری، تکراری شدن امور موجود، نبود تنوع در کار، آشنایی ناکافی برخی پرسنل با نرم افزاراتوماسیون اداری و سایر موارد اشاره کرد.
باتوجه به سوال(2) پرسشنامه و جدول14-4 که مربوط به کاهش هزینه ها و از اهداف اصلی اتوماسیون اداری است. به کار گیری این فن آوری در کمیته امداد امام خمینی(ره) ایلام موجب کاهش هزینه های تحمیلی بر سازمان شده است، ولی نه به صورت مطلوب و قابل انتظار. با توجه به اینکه این سیستم حذف کاغذ را از چرخه مکاتبات اداری را در برنامه داشت، ولی به دلیل نبود آموزش لازم، سنتی بودن پرسنل مربوط و نداشتن توانایی کار با اتوماسیون برخی از پرسنل، بخش نامه، دستورالعمل هاو…را از همکاران و اتاق های مجاور که توانایی کار با این نرم افزار را دارند کپی گرفته و توزیع میکنند. همچنین می توان به نبود برنامه ای که جای کارتکس را بگیردو جستجوها را پیگیری نماید.اشاره کردبه طور مثال در نرم افزار کنونی اتوماسیون اداری اگر بخواهیم لیست دانش آموزان کلاس پنجم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ایوان را بگیریم چنین امکانی برای نرم افزار تعریف نشده و دوباره باید به بایگانی سنتی مراجعه کرده و حضور دوباره کاغذ در چرخه مکاتبات و بایگانی.
با توجه به سوال(3)پرسش نامه و جدول14-4 اجرای اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام سطح دانش و معلومات کارکنان را تا حدود بسیار زیادی افزایش می دهد، که این دانش و معلومات فقط منوط به مسائل داخل سازمان نبوده بلکه اطلاعات عمومی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی و.. را در بر می گیرد.که این امر با توجه به دسترسی سریع و به روز کارکنان سازمان به روزنامه ها، مقالات، نشریات، مجلات و…از طریق اینترنت و اینترانت امکانپذیر است.
با توجه به سوالات (12-6)پرسشنامه و همچنین جدول14-4 اجرای اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی استان ایلام(ره)انجام امور اداری را برای پرسنل بسیار آسان و راحت نموده و سرعت انجام کار را تا حدود بسیار زیادی افزایش داده است.که این امر با توجه به استفاده از فنآور ی اطلاعات بخصوص اتوماسیون اداری در سازمان امکان پذیر شده است.
با توجه به سوالات(8-7)پرسشنامه و جدول14-4 اجرای اتومایسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی (ره)در استان ایلام باعث بالا رفتن سطح کیفی خدما

]]>