آموزشی

کارتن، ورق، مقوا، سفارش، منگنه، شیت، انبار، . تعداد، چسب، مشهد، حسابداری، چاپی

عنوان می کند که با شماره ی سفارش مندرج در فرم برنامه تولید مقوا سازی یکی است.
نام مشتری : مشخصات سفارش دهنده را در این محل ثبت می کند .
ش ب م : مخفف عبارت شماره ی برنامه ی مقوا سازی است که عیناً از داخل برنامه تولید ماشین مقوا سازی اخذ می گردد .
تعداد ساخت : تعداد شیت هایی که انتظار می رود واحد مقوا سازی تولید کند .
تناژ : مقدار وزنی تعداد شیت های تولیدی را متناسب با تعداد ساخته شده نشان می دهد . این عدد بر حسب تن است .
وزن واحد : وزن هر یک از شیت هایی را که باید تولید شود نشان می دهد که به ترتیب زیر محاسبه می شود :

فلوت : تعداد لای کارتن (3 یا 5 لا) را نشان می دهد.
کارت چاپی : شما ره ی کلیشه ی چاپی که قرار است بر روی کارتن چاپ می شود در این محل نوشته می شود تا دایره تبدیل بر اساس این شماره بتواند کلیشه ی مورد نیاز را برای چاپ استفاده کند .
رنگ اول ، دوم ، سوم، چهارم : نوع رنگ هایی که در چاپ کارتن استفاده می شود را نشان می دهد .
اتصال : اتصال لبه های کارتن دو نوع است:
الف) لبچسب: در این نوع اتصال لبه های کارتن به وسیله ی چسب به یکدیگر متصل می شود . این نوع اتصال مخصوص کارتن های کوچک است .
ب) منگنه : در این نوع اتصال لبه های کارتن به وسیله ی منگنه به یکدیگر متصل می شوند . این نوع اتصال مخصوص کارتن های بزرگ است .
قسمت تحویل گیرنده:در این قسمت اگر نام انبار محصول قید شده باشد منظور کارتن هایی است که اتصال لبه های آن ها به وسیله ی چسب صورت گرفته است و به انبار محصول منتقل می شوند و چنان چه نام منگنه در این قسمت درج شده باشد منظور کارتن هایی که برای اتصال به ماشین منگنه برده شوند و سپس به انبار محصول منتقل شوند.
تهیه کننده : در این قسمت مشخصات برنامه نویس درج می شود .

تأیید کننده : در این قسمت مشخصات سرپرست واحد برنامه ریزی که برنامه نوشته شده توسط برنامه نویس را تأیید می کند درج می شود.
کنترل کیفیت : در حال حاضر در این برگه دخل و تصرفی ندارد.
توزیع نسخ : این برنامه طی 5 نسخه به شرح موارد مندرج در برنامه توزیع می شود.

نوشته ای دیگر :   اعتماد، آمار، سؤالات، متغیری، آلفای، مفهومی

3)سفارش ساخت (دستور ساخت):
تاریخ : زمان اخذ پرینت دستور ساخت را نشان می دهد .
سفارش ساخت : شماره مربوط به دستور ساخت در این محل ثبت می شود .
شماره برگه : تعداد برگه هایی می باشد که برای برنامه های دستور ساخت صادر می شود.
قرار داد : شماره ی قرارداد فروش در این قسمت درج می شود .

ابعاد کارتن : شامل طول ، عرض و ارتفاع کارتن می شود . هر گاه در این قسمت ارتفاع=0 وارد شده بود به این معناست که محصول تولیدی ورق است نه کارتن زیرا ورق ارتفاع ندارد و 2 بعدی است . این ابعاد از فرم سفارش ساخت ارسالی از واحد فروش اخذ گردیده است .
مظروف : به چیزی که قرار است داخل کارتن قرار داده شود گفته می شود . چنان چه کلمه ی «ورق» در این محل نوشته شده بود ، به این معناست که محصول تولیدی ورق خالی است و چیزی داخل آن قرار نمی گیرد.تاریخ ورود : تاریخ آزاد سازی یا به عبارت دیگر تاریخ ورود سفارش ساخت به سیستم کامپیوتری واحد برنامه ریزی می باشد .
شماره ی کارت چاپی : شماره ی کلیشه ای که قرار است بر روی کارتن طرح آن چاپ شود .
رنگ 1 ، 2 ، 3 و 4 : تعداد رنگ هایی که قرار است بر روی کارتن چاپ شود .
اندازه ی ورق : طول و عرض شیت تولیدی می باشد .
نوع لای جنس : منظور 3 یا 5 لایه بودن کارتن است .
تعداد کل : تعداد ورق هایی که با ابعاد مشخصی قرار است تولید شود .

چاپ و تبدیل :
مدل : منظور این است که محصول تولیدی ورق است یا کارتن که در زیر آن نقشه باز شده کارتن رسم می شود.
اعداد سمت چپ :
نوع اتصال : منظور این است که لبه های مقوا با منگنه یا چسب اتصال پیدا می کنند .
تعداد در بسته : تعداد کارتن هایی که در هر بسته توسط دستگاه امبا بسته بندی می شود را نشان می دهد .
تعداد امپک :
ملاحظات : توضیحاتی است که واحد فروش برای برنامه ریزی درج می کند .
ملاحظات برنامه ریزی تولید :
تعداد ساخته شده این برگه : تعدادی از سفارش را طی این برگه ساخته می شود را نشان می دهد.
تعداد تحویلی طی این برگه :
امضا : چون این فرم ها توسط سیستم کامپیوتر تهیه می شود بدون امضا مورد تأیید واحد صادر کننده می باشد .
توزیع نسخ : این برگه طی 4 نسخه بین 1)مقوا سازی 2) تبدیل 3)برنامه ریزی 4)پیش ارسال توزیع
می شود.

نوشته ای دیگر :   کانتینر، آزادی، مکانیکی، جرثقیل، مدل¬سازی، کنترل¬کننده، جسم، اغتشاش، لغزنده، ارابه، به¬دست، می¬باشد.

فرم های دایره تبدیل:

فرمهای دایره مقوا سازی :

فرم های بخش پیش ارسال :

نمونه ی دیگری از فرمهای موجود در بخش تولید

*- لازم به ذکر است فرمهایی که تشریح نشده اند ، دسترسی به اطلاعات مربوطه میسر نگردیده است .
*- بخشی ازکنترلها ی داخلی شرکت کارتن مشهد درپایین فرم های بخش مورد تحقیق دیده می شود.
*- یکی دیگر از این کنترلها وجود حسابرس داخلی است که نظارت مستقیم بر روند جریانات داخلی در طی دوره دارند می باشد .

صورتهای مالی :
تهیه و تنظیم گزارش در موسسات تولیدی :
در واحدهای تولیدی مانند واحدهای تجاری غیر تولیدی ، معمولا در پایان دوره مالی و یا در پایان هر ماه گزارشهای متعددی تهیه می گردد .
ولی چنانچه مدیران سطوح بالا لازم بدانند امکان تهیه گزارش در هر زمان وجود دارد.
گزارشها باید بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری تنظیم شود تا استفاده از آنها برای افراد مختلف امکان پذیر باشد .

فلو چارت (گردش عملیات تولید)

موانع و محدودیت های طرح

1- آشنا نبودن تحقیق کننده با روشهای تحقیق
2- عدم دسترسی به اطلاعات از سوی شرکت کارتن مشهد بنا به دلایل خاص
-3نبود وقت و زمان مناسب برای تحقیق به دلیل گسترگی سیستم در این شرکت
پیشنهادات
در بررسی های به عمل آمده این نکته به نظر می رسد که شرکت در بخش تحقیقات و در بخش فروش عملکرد ضعیفی دارند.
پیشنهاد می گردد شرکت برای بخش تحقیقات بودجه ای اختصاص داده و پژوهشی چند بعدی را در پیش رو بگیرد تا روشها و بازارهای جدید را شناسایی کرده تا چنانچه جایگاه خود را در بازار ارتقا و تثبیت بخشد .

در پایان لازم است از زحمات اساتید گرانقدر و دوستان ذیل قدردانی نمود : استادمحترم دخانی
استاد محترم عبادی راد (مسئول حسابرسی داخلی )
سرکار خانم باقری (مسئول آموزش شرکت کارتن مشهد )
جناب آقای مجتبایی ( مسئول حسابداری مالی شرکت )
سرکار خانم میراب و همکاران محترمشان در بخش حسابداری صنعتی

پایان

]]>