پایان نامه درباره پیش بینی شادکامی بر اساس احساس پیوستگی

 
۱-۶ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش
۱-۶-۱ تعاریف نظری
الف) شادکامی
شادکامی یعنی احساسات خوشایند مثل لذت، احساس کیف کردن و احساس شادی است. آرگایل[۱] (۲۰۰۱) معتقد است که شادکامی سه بعد دارد: بعد شناختی شادمانی که رضایت از زندگی نام داد، بعد عاطفی شادمانی که احساس خوشی است و بعد سوم شادمانی، نداشتن عواطف منفی و افسردگی و اضطراب است (آتش پور، ۱۳۸۱).
 
ب) احساس پیوستگی
آنتونوسکی (۱۹۸۷) احساس پیوستگی را به عنوان یک سازگاری و خوگیری جهانی تعریف می­ کند که حدودی را بیان می­ کند که فرد دارای اندیشه پایدار و فراگیر و نافذ و احساس پویایی و اعتماد به عنوان عملکرد حس قابل درک و فهم، قابلیت مدیریت و هدفمند بودن فرد را شامل می­ شود. آنتونوسکی معتقد است که احساس پیوستگی یک منبع مقاومت تعمیم یافته­ای است که اثرات استرس را بر سلامت تعدیل می­ کند؛ این تعدیل از این طریق انجام می­گیرد که احساس پیوستگی، روش­های سودمند و مفیدی از برخورد با عوامل استرس­زا را در اختیار افراد قرار می­دهد و لذا این احساس، آن افراد را قادر می­سازد تا در برابر اثرات استرس­های زندگی مقاومت  بیشتری از خود نشان دهد (زهراکار، ۱۳۸۷).
 
ج) نارسایی هیجانی
نارسایی هیجانی سازه شخصیتی است که با فقدان خیال­پردازی، ظرفیت کم برای افکار سمبلیک و ناتوانی برای تجربه و بیان هیجانات مثبت مشخص می­ شود. نارسایی هیجانی به حالتی اطلاق می­ شود که در اثر آن فرد در درک پردازش و هیجانات خود مشکل دارد (سیفنوس[۲]، ۱۹۷۳).
 
 
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید
 
 
۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی
الف) شادکامی
در این پژوهش منظور از شادکامی میزان نمره ای است که هرشرکت کننده از پرسشنامه شادکامی آکسفورد[۳] علی پور و نوربالا (۱۳۷۸) بدست آورده است. کسانی که نمره بالاتری کسب می کنند از میزان شادکامی بیشتری برخوردارند.
 
ب) احساس پیوستگی
در این پژوهش منظور از احساس پیوستگی آنتونوسکی (۱۹۸۷)  نمره ای است که هر آزمودنی از پرسشنامه ۲۹ سوالی احساس پیوستگی[۴] کسب نموده است.
 
ج) نارسایی هیجانی
در این پژوهش منظور از نارسایی هیجانی ریف و همکاران (۲۰۰۵) میزان نمره ای است که هر آزمودنی از پرسشنامه ۲۰ سوالی نارسایی هیجانی[۵] کسب نموده است.
 
 
 
 
 
[۱]- Argyle
[۲]- Sifneos
[۳] Oxford  happiness inventory
[۴] Sens  of  coherence  in ventory
[۵] Alexithymia   inventory

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*