پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس تاب‌آوری و امید به زندگی در بیماران دیابتی با آسیب شبکیه چشم۹۳- قسمت ۱۰- قسمت 2

toy tool,education,science board,school

۶

 

 

 

کل

 

 

۷۸

 

 

۱۸

 

 

۱

 

 

۳

 

 

۴۱

 

 

۴۸

 

 

۱۱

 

 

۵-۳- ابزارهای پژوهش
در پژوهش حاضر از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (ریف، ۱۹۸۹)، پرسشنامه تاب‌آوری (کانر و دیویدسون، ۲۰۰۳) و پرسشنامه امید به زندگی میلر استفاده شد.
۱-۵-۳- مقیاس بهزیستی روانشناختی
مقیاس بهزیستی روانشناختی توسط ریف در سال ۱۹۸۹ تهیه شد. فرم اصلی این مقیاس ۱۲۰ سئوال دارد، اما در بررسی های بعدی فرمهای کوتاه تر ۸۴، ۵۴ و ۱۸ سئوالی نیز پیشنهاد شده است (ریف،۱۹۸۹؛ ریف و کیز، ۱۹۹۵). در پژوهش پیشنهادی حاضر از فرم ۱۸ سئوالی آن استفاده گردید. مقیاس بهزیستی روانشناختی دارای ۶ خرده مقیاس پذیرش خود (گویه های ۶، ۱۲ و ۱۸)، هدف و جهت‌گیری در زندگی (گویه‌های ۵، ۱۱ و ۱۷)، رشد شخصی (گویه‌های ۳، ۹ و ۱۵)، تسلط بر محیط (گویه‌های ۲، ۸ و ۱۴)، خود پیروی (گویه‌های ۱، ۷ و ۱۳) و روابط مثبت با دیگران (گویه‌های ۴، ۱۰ و ۱۶) است. در فرم کوتاه شده این مقیاس برای هر یک از مقیاسهای بالا سه سئوال وجود دارد و پاسخها بر اساس مقیاس ۷ درجه ای لیکرت (کاملاً مخالفم= ۱ تا کاملاً موافقم= ۷) درجه‌بندی شده است. ریف و کیز (۱۹۹۵) مقدار آلفای کرونباخ برای کل مقیاس و هر یک از خرده مقیاسها را بین ۴۰/۰ تا ۵۲/۰ گزارش کرده اند. جوشن لو، رستمی و نصرت آبادی، (۱۳۸۵) در پژوهشی مقدار این خرده مقیاس با نمره کل مطلوب و معنی دار است.
در پژوهش حاضر نیز به منظور بررسی پایایی پرسشنامه بهزیستی روانشناختی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب ۷۵۷/۰ به دست آمد که نشان از پایایی مطلوب این ابزار دارد.
۲-۵-۳- پرسشنامه تاب‌آوری
این مقیاس را کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) با مرور منابع پژوهشی ۱۹۷۹- ۱۹۹۱ حوزه تاب آوری تهیه کردند. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی این مقیاس در شش گروه؛ جمعیت عمومی، مراجعه کنندگان به بخش مراقبت‌های اولیه، بیماران سرپایی روانپزشکی، بیماران با مشکل اختلال اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران استرس پس از سانحه انجام شده است. تهیه کنندگان این مقیاس بر این عقیده‌اند که این پرسشنامه به خوبی قادر به تفکیک افراد تاب‌آور از غیر تاب‌آور در گروه‌های بالینی و غیر بالینی بوده و می تواند در موقعیت‌های پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گیرد (به نقل از محمدی، ۱۳۸۴). نمره‌گذاری این مقیاس از نوع لیکرت بوده که در یک طیف پنج تایی از کاملاً نادرست (نمره۱) تا همیشه درست (نمره ۵) جای می‌گیرد. محمدی (۱۳۸۴) در تحقیق خود، برای تعیین روایی مقیاس از روش تحلیل عاملی استفاده کرده است. وی تنها یک عامل با ارزش ویژه ۰۳/۷ استخراج کرده که این عامل ۲۸ درصد واریانس را تبیین می‌کرده است؛ همچنین به منظور تعیین پایایی این مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده نموده و ضریب پایایی حاصله را برابر با ۸۹/۰ گزارش کرده است (صحراگرد، ۱۳۸۶). مقیاس تاب آوری در پژوهش حاضر شامل ۲۵گویه می باشد که در یک طیف پنج تایی از کاملاً نادرست (نمره ۱) تا همیشه درست (نمره ۵) می‌باشد.
در پژوهش حاضر نیز به منظور بررسی پایایی پرسشنامه تاب‌آوری از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب ۹۳/۰ به دست آمد که نشان از پایایی مطلوب این ابزار دارد.
۳-۵-۳- پرسشنامه امید به زندگی
پرسشنامه امید به زندگی میلر، یک آزمون تشخیصی است که برای اولین بار جهت سنجش امیدواری در بیماران قلبی آمریکا به کار گرفته شد. این آزمون، شامل ۴۱ جنبه از حالت‌های امیدواری و درماندگی است و ماده‌های قید شده در آن بر مبنای تظاهرات آشکار یا پنهان رفتاری در افراد امیدوار یا ناامید برگزیده شده است. میلر و پاوررز، اعتبار این پرسشنامه را ۶۱/۰ و پایایی آن را با دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب ۹۰/۰ و ۸۹/۰ گزارش کرده‌اند. در ایران نیز اعتبار و پایایی این مقیاس توسط عبدی و اسدی لاری (۲۰۱۱) مورد تأیید قرار گرفته است.
در پژوهش حاضر نیز به منظور بررسی پایایی پرسشنامه امید به زندگی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب ۸۱۳/۰ به دست آمد که نشان از پایایی مطلوب این ابزار دارد.
۶-۳- ملاحظات اخلاقی
۱- شرکت در پژوهش حاضر به صورت داوطلبانه بوده و در طول انجام پژوهش، رضایت شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است.
۲- با توجه به وضعیت بیماری شرکت‌کنندگان، قبل از انجام پژوهش با آنان صحبت شد و پس از جلب رضایت و ایجاد آمادگی روحی روانی در این بیماران، پرسشنامه‌ها تکمیل گردید.
۳- یافته‌های پژوهش در اختیار هیچ فرد یا گروهی قرار نگرفت.
۷-۳- روش اجرا
پژوهشگر با هماهنگی لازم در مراکز چشم پزشکی حضور یافته و توضیحاتی درباره‌ی نحوه پاسخدهی به پرسشنامه‌ها و لزوم صداقت ارائه کرده است و سپس بیماران دیابتی با آسیب شبکیه (توسط همراهانشان یا محقق به دلیل آسیب بینایی و عدم توانایی نوشتن) به تکمیل پرسشنامه‌های بهزیستی روانشناختی، تاب‌آوری و امید به زندگی پرداختند.
۸-۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون تک متغیره و تحلیل واریانس چند متغیره برای گروه‌های مستقل استفاده شد.
فصل چهارم
یافته‌های تحقیق
۱-۴- مقدمه:
در این فصل با توجه به هدف اصلی پژوهش که بررسی نقش پیش بینی کنندگی بهزیستی روان شناختی بر اساس تاب آوری و امید به زندگی در بیماران دیابتی با آسیب شبکیه چشم است ، پس از بیان آمار توصیفی ، به آزمون فرضیه های پژوهش و سپس به تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته می شود .
پژوهش حاضر به منظور بررسی فرضیه های زیر صورت گرفت :
فرضیه های اصلی :
۱- تاب آوری می تواند بهزیستی روان شناختی در بیماران دیابتی با آسیب شبکیه چشم را پیش بینی کند.
۲- امید به زندگی می تواند بهزیستی روان شناختی در بیماران دیابتی با آسیب شبکیه چشم را پیش بینی کند.
فرضیه فرعی :
۳- بین بهزیستی روان شناختی مردان و زنان دیابتی با آسیب شبکیه چشم ، تفاوت وجود دارد .
۲ – ۴ یافته های توصیفی :
در بخش آمار توصیفی ، مقادیری از قبیل جمع نمرات ، میانگین ، انحراف معیار و دامنۀ تغییرات نمرات مربوط به متغیرها و خرده مقیاس ها ی مورد استفاده در پژوهش حاضر ارائه شده است . که موارد مذکور با توجه به ریزش برخی از آزمودنیها به دلایل متعدد و باقی ماندن تعداد ۴۶ آزمودنی مرد و ۵۴ آزمودنی زن (جمعاً ۱۰۰ آزمودنی ) ، در جداول شماره ۱-۴ و ۲-۴ نشان داده شده است .

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*