پورتفولیو، سبد، انفرادی، پروژه،، استراتژیک، پورتفولیوی

مقایسه نگردد. همچنین در مرحله نهایی انتخاب پروژه و تخصیص منابع با توجه به وجود اهداف چند گانه نیاز به تعیین اولویت اهداف برای تبدیل مدل چند هدفه به یک مدل تک هدفه وجود دارد که با توجه به عدم امکان تعامل با خبرگان در این زمینه و پیچیدگی¬های خاص روش های چند هدفه مجبور به استفاده از روش معیار جامع شدیم. این روش تنها روشی است که نیاز به اطلاعات گیری از تصمیم گیرندگان ندارد.

2-3 یافته ها

در رابطه با تئوری انتخاب سبد پروژه پیچیدگی های زیادی وجود دارد که طراحی یک مدل یکپارچه که همه روابط و معیارها را دربر بگیرد را با دشواری های زیادی روبه رو ساخته است.این پیچیدگی های انتخاب را می توان از جمله موارد زیر دانست:
اهداف (یا معیارهای) چندگانه و گاها متضاد در انتخاب ها وجود دارد. (به عنوان مثال درجه اهمیت اهداف مالی در مقابل معیارهای اهداف سیاستی از قبیل اهمیت استراتژیک پروژه).
ارزیابی پروژه های انفرادی پیشنهاد شده با در نظر گرفتن دو فاکتور اضافی، پیچیده شده است: اولا برخی از معیارها کیفی بوده که در مقابل معیارهای کمی قرار می گیرند و طریقه ارزیابی معیارهای کیفی متفاوت از معیارهای کمی بوده و از روی قضاوت سهامدران انجام می پذیرد. ثانیا هر پروژه ریسک مخصوص به خود دارد(ریسک = احتمال شکست) و ممکن است عدم قطعیت بزرگی در مورد هر دو بعد این ریسک وجود داشته باشد و امتیاز پروژه های گوناگون در هر معیار با عدم قطعیت همراه باشد برای مثال برآورد NPV برای یک پروژه جدید می تواند کاملا غیر مطمئن باشد.. به عبارت دیگر ارزیابی ریسک و عدم قطعیت می تواند متفاوت باشد.
پروژه ها می توانند به صورت قابل توجهی با پروژه های دیگر وابستگی داشته باشند. این به دلیل بهره برداری از منابع مشترک اتفاق می افتد. همچنین این احتمال وجود دارد که پروژه ها با هم ناسازگار باشند.
علاوه بر دشواری های مرتبط با اهداف پروژه، اغلب موارد چندین محدودیت باید در نظر گرفته شود. از مهمترین محدودیت ها می توان به بودجه پروژه، برنامه ریزی و ملاحظات برنامه ای اشاره کرد. از محدودیت های مهم دیگر می توان به محدودیت های مرتبط با بازار و نیروی انسانی و قابلیت های تکنولوژیکی اشاره کرد.
تعداد پروژه های قابل قبول به خصوص در سازمان های بزرگ، اغلب خیلی زیاد است و ممکن است تعداد زیادی از ترکیب های مختلف این پروژه ها قابل انتخاب باشد. این مطلب از این جهت اهمیت دارد که پروژه- های با اولویت کمتر حذف شوند.
توجه به شرایط بومی در تدوین معیارهای انتخاب پروژه بسیار مهم است.
سبد منتخب بایستی با توجه به عواملی چون ریسک و زمان اتمام پروژه، متوازن گردد.
در تلاش برای ارائه مدل های جامع ارزیابی و انتخاب سبد پروزه بیش از صد روش مختلف ارائه شده است. با این وجود به دلیل در نظر نگرفتن همه مسائل مرتبط با سبد پروژه و یا صعوبت کاربرد بسیاری از این روش ها کاربردی نشده اند و یا در بخش صنعت عمومیت کاربرد نیافته اند. می توان دلایل عدم موفقیت چارچوب های قبلی را به صورت زیر بیان کرد:
از جمله دلایل عدم موفقیت چارچوب های قبلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– در نظر نگرفتن قضاوت، تجربه و درک تصمیم گیرندگان در انتخاب سبد پروژه ها
– عدم ارائه چارچوب یکپارچه با فرآیندی انعطاف پذیر و منطقی و دربرگیرنده مشارکت همه تصمیم گیرندگان
– عدم انتخاب معیارهای متناسب با استراتژی شرکت و مرحله به مرحله نبودن مدل ها
– ضعف در برخورد با جنبه های غیر مالی، عدم استفاده از تجربه و دانش مدیران پروژه و احساس پیچیده بودن مدل ها(روانشادنیا و عباسیان جهرمی، 1391)

3-3 عوامل موثر در انتخاب تکنیک انتخاب پروژه
برگزیدن روش های مورد استفاده یکی از حساس ترین مراحل در پروسه انتخاب پروژه می باشد. انتخاب نامناسب روش باعث اتلاف هزینه و وقت و در پاره ای از موارد سبب از بین رفتن فرصت انتخاب می گردد. آگاهانه انتخاب کردن روش بایستی با توجه به در نظر گرفتن تمامی رایط و ارزیابی دقیق انجام گردد. تعدادی از معیارهایی که در تعیین روش انتخاب پروژه موثر می باشند عبارتند از(روانشادنیا و عباسیان جهرمی، 1391):
استراتژی سازمان
اطلاعات موجود
نیروی انسانی متخصص
هزینه
انعطاف پذیری مدل
واقع گرایی
قابلیت مدل
قدم به قدم بودن روش
سهولت رایانه ای کردن
با توجه به پیچیدگی های بیان شده در مبحث انتخاب سبد پروزه و با توجه به نقاط ضعف بیان شده در مورد چارچوب های قبلی، همچنین با در نظر داشتن نکات ذکر شده در مورد انتخاب تکنیک ارزیابی پروژه، در ادامه روش تحقیق به کار گرفته شده برای ایجاد یک چارچوب منعطف برای مورد مطالعه انتخاب شده، تشریح می گردد.
پس از مطالعه ادبیات موضوع در مورد نحوه طراحی چارچوب برای ایجاد سیستم مدیریت پروژه ها در یک سازمان، نهایتا این نتیجه حاصل شده که یک چارچوب جامع از بخش های زیر تشکیل شده است:
فرآیند
معیار (متغیر)
تکنیک و ابزار
در فصل دوم الگوها و چارچوب های کلی ارائه شده در این بخش، به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش نتایج حاصل از بررسی ها و اصول مشترک تمامی چارچوب ها در قالب یافته های مطالعه انجام شده ارائه می گردد.
فرایند:
پس از مرور ادبیات موضوع در مورد فرایند مدیریت سبد پروژه، اولین گام برای طراحی فرایند، مشخص نمودن محل قرار گیری یا جایابی پروژه های مختلف است. درنتیجه دسته بندی زیر برای شروع فرایند پیشنهاد شده است.

4-3 استراتژی های سرمایه گذاری
بحث انتخاب پروژه را می توان به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های موجود در مبحث سرمایه گذاری استراتژیک دانست. شرکت ها جهت سرمایه گذاری، استراتژی های مختلفی را اتخاذ می کنند. به طور کلی گونه های مختلف سرمایه گذاری شرکت ها را در دو گونه کلی می توان تقسیم بندی کرد:
1. سرمایه گذاری های استراتژیک: این سرمایه گذاری ها برای شروع، گرفتن کار و یا فعالیت در زمینه های جدید می باشد.
2. سرمایه گذاری های تاکتیکی: این سرمایه گذاری ها برای کارهای جاری شرکت بوده و هدف اصلی در این گونه سرمایه گذاری ها توسعه کارهای جاری شرکت جهت کسب سود بیشتر است.
سرمایه گذارانی که سرمایه گذاری استراتژیک را پیش رو گرفته اند می توانند دو رویکرد متفاوت متفاوت را در فعالیت های جدید خود اتخاذ کنند:
الف) سرمایه گذاری روی یک موضوع خاص
ب) پراکندن سرمایه گذاری بین چندین فرصت سرمایه گذاری
چنانچه سرمایه گذار رویکرد اول را پیش روی گیرد، مهم ترین چالش سرمایه گذار انتخاب مناسب ترین فرصت جهت سرمایه گذاری است و در رویکرد دوم انتخاب سبد و فرصت های مناسب و تقسیم مناسب منابع بین سبد های مختلف و فرصت های مختلف مطرح می گردد (روانشادنیا و عباسی جهرمی، 1391(.
در یک تقسیم بندی دیگر، انواع گزینه های سرمایه گذاری را می توان به موارد زیر تقسیم کرد(روانشادنیا و عباسی جهرمی، 1391(:
1.جایگزینی و مدرن سازی: یک فعالیت متداول در نوسازی شرکت
2.توسعه ظرفیت: به دلیل توسعه بازار و یا با هدف بیشتر شدن سهم از بازار صورت می گیرد
3.ادغام عمودی: برای تکمیل زنجیره تامین؛ مثلا سرمایه گذاری در تامین مواد اولیه به صورت مستقیم
4.متنوع سازی متمرکز: توسعه سرمایه گذاری در زمینه های مشابه
5.متنوع سازی مختلط: سرمایه گذاری در زمینه هایی خارج از تخصص کنونی
6.سرمایه برداری: پایان دادن به سرمایه گذاری و خروج از زمینه خاص
بنابراین قبل از تعیین مناسب ترین متد انتخاب پورتفولیو، بایستی مشخص شود سازمان به چه تعداد پورتفولیو نیاز خواهد داشت. یک شرکت با چندین نوع سرمایه گذاری و چندین نوع کسب و کار مختلف، زمانی که تصمیم می گیرد از یک پورتفولیو استفاده کند با دشواری های روش شناختی و سلسله مراتبی روبه رو است.
دلیل دشواری های روش شناختی، تنوع گونه های سرمایه گذاری است. انواع سرمایه گذاری های مختلف از اطلاعات مختلف استفاده می کنند. آرچر و قاسم زاده این چنین مواردی را مورد بحث قرار داده اند. غیر ممکن است که بتوان از یک رویکرد یکسان برای قضاوت بین رقابت سرمایه گذاری های مختلف استفاده کرد. این مطلب دلالت بر آن است که نیاز است پورتفولیوهای جدا برای هر نوع سرمایه گذاری وجود داشته باشد.
رویکرد پیشنهادی برای انتخاب تعداد پورتفولیو برای توسعه، اساسا بستگی به اندازه سازمان و تنوع کسب و کارها و انواع سرمایه گذاری های مختلف یک سازمان دارد. پس از مطالعات انجام شده در این زمینه و طبق اشکال زیر، چهار رویکرد مهم برای تقسیم پورتفولیو گروه می تواند در نظر گرفته شود.

1) پورتفولیو انفرادی (Single portfolio) برای سازمان های کوچک و با تنوع یک رشته فعالیت، استفاده از رویکرد پورتفولیو انفرادی آسانتر است که به این مفهوم است که همه سرمایه گذاری ها در یک سبد با یکدیگر مقایسه شوند.
2) پورتفولیوی بر اساس کسب و کار(Business-specific portfolio) اگر سازمان چند حوزه کسب و کار متفاوت دارد که هر کدام اهداف استراتژیک و درجه استقلال معین خود را دارد لیکن دارای سرمایه گذاری های کاملا مشابه در داخل حوزه های کسب و کار می باشد، استفاده از پورتفولیو بر اساس کسب و کار می تواند مناسب باشد. در این حالت پورتفولیو گروه شامل تعدادی از پورتفولیو های واحد کسب و کار است.
3) پورتفولیوی بر اساس سرمایه گذاری(Investment type –specific portfolio) اگر تنها تعداد محدودی کسب و کار (عموما یک کسب و کار) وجود داشته باشد اما امکان سرمایه گذاری مختلف وجود داشته باشد پیشنهاد می شود از پورتفولیو بر اساس نوع سرمایه گذاری استفاده شود. در این رویکرد، پورتفولیوهای جدا برای انواع سرمایه گذاری ها (مانند سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه یاR&D ، ادغام و اکتساب M&A))، سرمایه گذاری زیر ساختی و…) وجود خواهد داشت:
4) پورتفولیوی شبکه ای(مرکب)( Compartment portfolio)در نهایت پورتفولیوی شبکه ای ترکیبی از رویکردهای 2 و 3 می باشد.
با توجه به اندازه و ویژگی های سازمان، یکی از انواع پورتفولیو ها بایستی انتخاب شود. همچنین سلسله مراتب اهداف بایستی در نظر گرفته شود به این منظور که اهداف سطوح بالا در اهداف سطوح پایین گنجانده شوند (مارتین کاینن، 2002)
در این مطالعه طرح های پیشنهادی برای سرمایه گذاری در مورد مطالعه مورد نظر از یک گروه و حوزه بوده و بنابراین متد پیشنهادی برای انتخاب پروژه ها بر اساس سرمایه گذاری در یک موضوع خاص یا پورتفولیو انفرادی طراحی گردیده است.

5-3 مسأله تحقیق: ارزیابی و رتبه بندی پروژه ها در منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس
در این بخش مسئله مورد نظر مجددا مورد ارزیابی و بررسی قرار می¬گیرد تا در ادامه فرآیند پیشنهادی مورد نظر برای انتخاب برترین پروژه ها در مورد مطالعه بررسی گردد. شرکت شهرک¬های صنعتی در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس به کمک مشاوران سرمایه گذاری این سازمان تعدادی طرح سرمایه گذاری که مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته¬اند شناسایی کرده است. مشاوران این سازمان برای کمک به سرمایه گذاران برای تصمیم گیری و انتخاب طراح¬های بهینه به دنبال ابزار و روشی منسجم هستند تا به کمک آن بتوانند از بین پروژه¬های شناسایی شده با توجه به شاخص¬های قابل توجه در یک سرمایه گذاری و یا سبد پروژه که در ادامه بیان می¬گردد، پروژه¬های سرمایه گذاری قوی¬تر و مناسب¬تر را شناسایی کنند. ابعاد مورد توجه در یک سرمایه گذاری شامل موارد زیر می¬باشد:
منافع مالی و سودآوری طرح¬های سرمایه¬گذاری(ارزش خالص فعلی پروژه¬ها، شاخص سود¬آوری، نرخ بازده داخلی، دوره بازگشت سرمایه¬گذاری و …).
منافع استراتژیک پروژه¬های سرمایه گذاری(تطابق استراتژیک، ایجاد مزیت رقابتی، تاثیر بر سهم بازار و مشتریان، منافع اجتماعی و …).
ریسک و مخاطرات سرمایه گذاری(ریسک مدیریت، ریسک تامین مالی، ریسک قانونی و زیست محیطی، ریسک فروش و …).
محدودیت¬های یک سرمایه گذاری(محدودیت بودجه و منابع، پیچیدگی و ارتباطات بین بعضی از پروژه¬ها و…).
شایان ذکر است که همه طرح های شناسایی شده از یک نوع سرمایه گذاری و در یک حوزه کسـب و کار می باشـند. منظور از یک حوزه کسب و کار فعالیت و بنگاه¬های اقتصادی مشابه و همگن می¬باشد برای مثال در بخش کشاورزی زراعت و باغداری به عنوان دو حوزه کسب و کار مجزا در نظر گرفته می¬شود. و یا در صنعت ماشین سازی دو فعالیت ریخته گری و ماشین کاری هرچند وابسته به هم می¬باشند با این وجود بایستی به صورت مجزا در نظر گرفته و مقایسه ¬شوند. بنابراین طرح¬های مورد مطالعه در این تحقیق از یک نوع کسب و کار می¬باشند (بنا به خواست مشاوران نوع کسب و کار و نام پروژه¬ها ذکر نشده است)که اطلاعت پروژه¬های مربوط در فصل چهارم مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. همچنین همان طور که در قسمت قبلی بیان گردید پورتفولیوی بر اساس سرمایه گذاری می¬تواند شامل انواع سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه یاR&D ، ادغام و اکتساب M&A))، سرمایه گذاری زیر ساختی و… باشد که در این تحقیق پروژه¬های مورد مطالعه از نوع توسعه ای و ایجادی می¬باشند.
پروژه¬های توسعه¬ای و ایجادی می¬تواند مشتمل بر توسعه بازار، توسعه محصول در ارتباط با کسب و کار، توسعه ظرفیت (ایجاد و خرید) و … باشد.
با توجه به موارد فوق و مفاهیم مطرح شده در بخش 4-3 از رویکرد پورتفولیو انفرادی برای مقایسه پروژه¬ها استفاده می شود که به این مفهوم است که همه سرمایه گذاری¬ها در یک سبد با یکدیگر مقایسه می¬شوند.

]]>