پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

منفی بین اهرم مالی و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام می باشند. آنان در پژوهش خود نشان دادند که اطلاعات مالی در توضیح اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سودمند می باشند. همچنین قدرت  توضیح دهندگی مدلی که فقط شامل معیار های ریسک  بازار می باشد با قدرت توضیح دهندگی مدلی که فقط شامل معیار های  حسابداری می باشد تفاوتی چندانی ندارد.

اسلامی بیدگلی وسارنج1386درمقاله شان باعنوان انتخاب پرتفوی بااستفاده از سه معیارمیانگین  بازدهی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران دریافتند که نقدشوندگی یکی از عوامل مهم در انتخاب پورتفوی در بازاراوراق  بهادار  تهران می باشد.

صلواتی و رسائیان1390 در مقاله بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در،ایران ارتباط بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیارنقدشوندگی و اهرم مالی به عنوان شاخص ساختار سرمایه را بررسی نمودند. نتایج نشان داده می باشد که بین نقدشوندگی و ساختار سرمایه ارتباط معنا داری وجود نداشته می باشد.

یحیی زاده فر و خرمدین1387در مقاله ای تأثیر عوامل نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی یک سری زمانی ماهانه ازاسفند 1384 تا فروردین سال 1386، تأثیر عوامل نقد شوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی را بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه و مداقه قرار دادندو به این نتیجه رسیدند که اثرعدم نقدشوندگی بر مازاد بازده بازار منفی می باشد.

احمدپور و قهرمانی  1388 به مطالعه ویژگی کیفی قابلیت اتکای اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکتها پرداختند.نتایج پژوهش آنها نشان داد که ضریب واکنش و قدرت توضیحی سود پرتفوی شرکتهایی با قابلیت اتکای پایین می باشد و همچنین عدم ارتباط بین هزینه سرمایه با ویژگی کیفی قابلی اتکا تایید گردید.

 

 

 

 

اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روش های دقیق و صحیح علمی بوده می باشد.یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش پژوهش باشد. انتخاب روش پژوهش بستگی به هدفها و موضوع پژوهش دارد. پس هنگامی می توان در مورد روش مطالعه انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش و هدف های آن مشخص باشد، به عبارتی روش پژوهش به محقق کمک می کند ،شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هر چه سریع تر به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش های خود در نظر گرفته می باشد دست یابد. در واقع روش پژوهش علمی شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل معضلات و مسائل و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکارات می باشد (سرمد،1381).

در این فصل مراحل انجام پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد. روش پژوهش ، ویژگیهای پژوهش، فرضیه های پژوهش ، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغییرهای پژوهش و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته می باشد.

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>