دانشجویی

پایان نامه مهارت ارتباطی معلمان:فرايند ارتباطات

فرايند  و انواع ارتباطات:
فرايند ارتباطات را مي توان به طور ساده در الگويي كه شامل سه جزء اصلي ارتباط يعني فرستنده پيام، پيام و گيرنده پيام است، نشان داد.

مدل مزبور سه عنصر اساسي دارد و اگر يكي از عناصر حذف شود، ارتباطات برقرار نمي شودبه عنوان مثال چنانچه پيام فرستاده شود، اما توسط شخصي ديگر، شنيده يا دريافت نشود، ارتباطات صورت نگرفته است (ايران نژاد پاريزي و ساسان گهر، 1375)

عناصرفرآیند ارتباطات

منبع 1 : فرد، گروه يا سازماني است كه خواهان برقراري ارتباط با طرف ديگر است. منبع مسئوليت تهيه پيام، به رمز درآوردن آن و انتخاب وسيله مناسب براي ارسال آن را به عهده دارد.

            به رمز درآوردن 2: به رمز درآوردن فرايندي است كه توسط آن پيام از شكل يك مفهوم و فكر تبديل به علايم قابل ارسال مي شود. علايم مورد استفاده ممكن است به صورت كلمات و اعداد، تصاوير، صدا و يا اشارات و حركات بدني باشند.
ارسال و انتقال 3: ارسال فرآيـندي است كه به وسـيله آن علايمي كه عامل پيام مي باشند براي گيرنده فرستاده مي شود.
كشف كردن/ از رمز خارج كردن 4: كشف كردن فرايندي است كه گيرنده ي پيام، توسط آن معني پيام را تفسير مي كند.
گيرنده / پاسخ دهنده 5: گيرنده عبارت است از يك يا چند نفري كه پيام را دريافت مي كنند. تا مرحله كشف پيام، منبع پيام فعال و گيرنده پيام منفعل بوده است.
اكنون اين گيرنده پيام است كه تصميم مي گيرد پيام را كشف كند، آن را درك كند و به آن پاسخ دهد يا واكنش نشان دهد.
بازخورد 6: پاسخ گيرنده، پيام به منبع، حلقه فرايند ارتباطات را تشـكيل مي دهد. بازخـورد پيام را مميزي و تأييد مي كند، به عبارت ديگر به منبع مي گويد كه پيام دريافت و فهميده شد.
اختلالات/ پارازيت 7: پارازيت هرگونه اختلال در فرايند ارتباطات است كه با ارتباطات تداخل پيدا مي كند و يا باعث تحريف آن مي شود. اختلالات در عمل مي توانند در هر مقطعي از فرايند وجود داشته باشند (مورهد و گريفين، 1379).
1- Source
2- Encoding
3- Transmission
4- Decoding
5- Reciever
6- Feedback

1- Process and kinds of communication
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس