پایان نامه رایگان درمورد کنترل تکانه، جبران خدمات، سلامت روان

1-4- اهداف تحقیق
هدف اصلی:
بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر نقش تمایل استفاده از اینترنت.
اهداف فرعی:
بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تمایل استفاده از اینترنت
بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنت.
بررسی تاثیر تمایل استفاده از اینترنت بر اعتیاد اینترنتی.
1-5- سوالات تحقیق
پرسش های اصلی
1)آیا ویژگی های شخصیتی بر تمایل استفاده از اینترنت تاثیر معناداری دارد؟
2) آیا ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی تاثیرمعناداری دارد؟
3) آیا تمایل استفاده از اینترنت بر اعتیاد اینترنتی تاثیر معناداری دارد؟
پرسش های فرعی
مهمترین مولفه ها در میان ویژگی های شخصیتی کدامند؟
مهمترین مولفه ها در میزان تمایل استفاده از اینترنت کدامند؟
مهمترین مولفه ها در تعیین اعتیاد اینترنتی کدامند؟
1-6- فرضیه های تحقیق
فرضیه های اصلی
ویژگی های شخصیتی بر تمایل استفاده از اینترنت تاثیر معناداری دارد
ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی تاثیرمعناداری دارد.
تمایل استفاده از اینترنت بر اعتیاد اینترنتی تاثیرمعناداری دارد.
1-7- جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه سمنان(حدود 14000نفر) می باشد.
برای انتخاب نمونه در سطح دانشکده ها از روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای (بر اساس دانشکده ها) استفاده شده است. در نهایت تعداد پرسشنامه های جمع آوری شده 303 عدد بود.
1-8- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی:این تحقیق به بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت می پردازد.
قلمرو مکانی:قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه دانشکده های دانشگاه سراسریشهر سمنان می باشد.
قلمرو زمانی:این تحقیق در فاصله زمانی زمستان 92 الی تابستان 93 انجام شد. 1-9- نوع تحقیق
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر ابعاد پنج گانه ی شخصیت بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت به توصیف وضع موجود می پردازد و با استفاده از داده های به دست آمده به بررسی روابط احتمالی بین ابعاد پنج گانه ی شخصیت به عنوان متغیر مستقل بر اعتیاد اینترنتی به عنوان متغیر وابسته و تمایل استفاده از اینترنت به عنوان متغیر میانجی می پردازد.
این تحقیق از لحاظ هدف,تحقیق کاربردی بوده و از لحاظ زمان, تحقیقی مقطعی می باشد که به صورت پیمایشی (و از نوع همبستگی- علی) در میان دانشجویان دانشگاه سمنان صورت گرفته است.
1-10- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان تحقیق
1-10-1- شخصیت
الف) تعریف مفهومی: شخصیت از واژه ی لاتین پرسونا گرفته شده است که به نقابی اشاره دارد که هنر پیشه ها در نمایش به صورت خود می زنند. شخصیت را می توان به صورت مجموعه ی با دوام و بی نظیر ویژگیهای تعریف کرد که ممکن است در موقعیت های مختلف تغییر کند (حق شناس،1385). شلدون در تعریف خود چنین عنوان می کند: شخصیت سازمان یافتگی پویشی جنبه های عقلی ، عاطفی ، انگیزشی و فیزیولوژیکی فرد را گویند (جین هک و جی یی 2006)
ب) تعریف عملیاتی: در این تحقیق منظور از ویژگی شخصیتی سنجیدن این پنج ویژگی شخصیتی(روان رنجوری، برون گرایی، گشودگی به تجربه، سازگاری، وظیفه شناسی) اشاره شده که بدست آوردن نمره بالا در هر کدام از ویژگی های شخصیتی نشان دهنده گرایش بیشتر به آن ویژگی شخصیتی در فرد می باشد. که در زیر به صورت جداگانه اشاره شده است.
1-10-2-روان رنجوری:
الف ) تعریف مفهومی: افراد روان رنجور دارای برخی ویژگی های متمایز هستند که عبارتند از: ترس، غم، برانگیختگی، خشم، احساس گناه ، احساس کلافگی دایم و فراگیر، آنها درجه انطباق ضعیف تری با دیگران دارند و از نظر عاطفی بی ثبات هستند.
ب) تعریف عملیاتی: منظوراز روان رنجوری در این تحقیق نمره ای است که آزمودنی در این بعد شخصیت نمره بالاتر بدست آورد. نشان دهنده روان رنجوری بالاتر در فرد می باشد.
1-10-3-برون گرایی
الف ) تعریف مفهومی: رفتاری است که با دیدگاه عینی و خارجی مشخص شده و با فعالیت عملی بالاتری همراه است، افراد برو ن‌گرا (آمادگی کمتری برای تسلط بر نفس خویش برخوردارند. (آیزنگ ـ ????).
ب) تعریف عملیاتی: منظور از برون گرایی در این تحقیق نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه شخصیتی آیزنگ نمره بالاتر بدست آورد. نشان دهنده برون گرایی بالاتر در فرد می‌باشد کسب می نمایند. 1-10-4-گشودگی به تجربه15 :
الف) تعریف مفهومی: افراد باز، زندگی سرشار از تجربه ای دارند . کنجکاو و خلاق اند و در مقایسه با افراد بسته احساسات مثبت و منفی فراوانی دارند( شقایق و همکاران، 1388).
ب) تعریف عملیاتی: منظور از گشودگی به تجربه در این تحقیق نمره ای است که آزمودنی در این بعد شخصیت نمره بالاتر بدست آورد. نشان دهنده گشودگی به تجربه بالاتر در رد می‌باشد. 1-10-5- توافق پذیری16:
الف) تعریف مفهومی: افراد موافق(خوشایند) دارای برخی ویژگی های متمایز هستند که عبارتند از : نوع دوستی و کمک به دیگران، تواضع، سادگی، اعتماد، آمادگی برای دفاع از حق فردی ، پیش روی به سمت جنبه های مثبت احتماعی و سلامت روانی بیشتر می باشد( شقایق و همکاران، 1388).
ب) تعریف عملیاتی:منظور از توافق پذیری در این تحقیق نمره ای است که آزمودنی در این بعد شخصیت نمره بالاتر بدست آورد. نشان دهنده توافق پذیری بالاتر در فرد می باشد. 1-10-6- وظیفه شناسی17 :
الف) تعریف مفهومی: افراد وظیفه شناس دارای برخی ویژگی های متمایز هستند که عبارتند از : توانایی کنترل تکانه ها و تمایلات، به کار گیری طرح و برنامه در رفتار برای رسیدن به اهداف، نمره بالا در زمینه حرفه ای و دانشگاهی، دقیق، وسواسی، محتاط و انعطاف ناپذیر، وقت شناس و قابل اعتماد بودن می باشد( شقایق و همکاران، 1388).
ب) تعریف عملیاتی: منظور از وظیفه شناس بودن در این تحقیق نمره ای است که آزمودنی در این بعد شخصیت نمره بالاتر بدست آورد. نشان دهنده وظیفه شناس بودن بالاتر در فرد می‌باشد.
1-10-7- اعتیاد به اینترنت18:
الف)تعریف مفهومی:انجمن روان پزشکی آمریکا اعتیاد به اینترنت را یک الگوی استفاده از اینترنت که موجب اختلال عملکردی شده و با حالات ناخوشایند درونی در حلول یک دوره ی دوماهه همراه باشد تعریف کرده است و برای تشخیص آن هفت ملاک ارائه کرده است. (حداقل سه معیار در طول دو ماه) :1- تحمل2-علایم ترک 3-زمان استفاده از اینترنت بیش از آنچه که فرد در ابتدا قصد دارد به طول انجامد. 4-تمایل مداوم باری کنترل رفتار 5-صرف وقت قابل توجه برای امور مرتبط با اینترنت 6-کاهش فعالیتهای اجتماعی، شغلی و تفریحی در اثر استفاده از اینترنت 7-تداوم استفاده با وجود آگاهی از آثار منفی آن ( پاتریک و جویس19، 2008).
ب) تعریف عملیاتی:منظور از اعتیاد به اینترنت در پژوهش حاضر نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه اعتیاد به اینترنت به دست می آورد. 1-10-8- تمایل استفاده از اینترنت20:
الف) تعریف مفهومی:منظور از تمایل استفاده از اینترنت علت هایی است که افراد جذب اینترنت می شوند.
طبق تحقیقات یانگ مولفه های تمایل استفاده از اینترنت به پنج دسته کلی تقسیم می شود که هر کدام زیر مجموعه هایی دارند.
دسته اول: اهداف و نیات شخصی21
دسته اول شامل کسانی می شود که به دلایلی همچون داشتن آرامش، سرگرمی، هیجان، بازی و دستیابی به افراد جذب اینترنت می شوند.
دسته دوم: بهبود شخصی22
این دسته شامل کسانی است که به دلایلی همچون بهبود سبک زندگی، به روز شدن با تکنولوژی روز، به دست آوردن اطلاعات مفید درباره رویدادهای جدید یا کالاها و خدمات جدید یا پیدا کردن صفحات جدید وب از اینترنت استفاده می کنند.
دسته سوم: ارتباطات مجازی23
این افراد شامل کسانی هستند که برای پیدا کردن افراد جالب ، پیدا کردن همدم و همراه و یا ملاقات با دوستانشان از اینترنت استفاده می کنند. دسته چهارم: جبران خدمات مالی24
این دسته شامل افرادی می شود که برای کاهش هزینه مکالمات و ارتباطاتشان و یا چک کردن لیست اشتغال و پیدا کردن شغل و یا برای پیدا کردن روش های پولدار شدن از اینترنت استفاده می کنند.
دسته پنجم: جوامع مجازی25
دسته آخر شامل کسانی می شود که برای تعلق داشتن یه یک گروه و یا گرفتن حمایت از طرف دیگران جذب اینترنت می شوند.
ب) تعریف عملیاتی:منظور از تمایل استفاده از اینترنت در پژوهش حاضر نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه تمایل استفاده از اینترنت به دست می آورد و نشان می دهد که کدام یک از مولفه های بالا در اعتیاد اینترنتی نقش بیشتری دارد. 1-11- ساختار فصل های پایان نامه
این تحقیق شامل پنج فصل می باشد:
فصل اول کلیات تحقیق که شامل مقدمه،بیان مساله، اهمیت و ضرورت موضوع، اهداف، سوالات و فرضیه های تحقیق، جامعه و نمونه آماری تحقیق، قلمرو و نوع تحقیق و تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان تحقیق می باشد.فصل دوم ادبیات تحقیق که بعد از مقدمه در آن ادبیات نظری پژوهش مطرح شده و مفاهیم کلی و نظریات در مورد شخصیت، سبک شخصیتی پنج عاملی، اعتیاد اینترنتی و تمایل استفاده از اینترنت ارائه شده و در نهایت مروری بر پژوهش های مرتبط داخلی و خارجی صورت گرفته است. فصل سوم روش تحقیق که شامل توضیحاتی در مورد روش ها و تکنیک های آماری مورد استفاده، جامعه و نمونه آماری، روش نمونه گیری، ابزارهای جمع آوری داده ها، روایی و پایایی ابزار می باشد. فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها در این فصل با استفاده از داده های به دست آمده از پرسشنامه ها به تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها و آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است . فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات که شامل خلاصه ی نتایج، بحث و نتیجه گیری، پیشنهادات برای تحقیقات آینده و محدودیت های تحقیق می باشد. فصل دوم
ادبیات تحقیق 2-1- مقدمه
کاربرد فراوان اینترنت و جذابیت های آن سبب شده است که در سالهای اخیر، پدیده ای با عنوان “اعتیاد به اینترنت” ظهور یابد. افراد در این حالت ساعتها و روزها وقت خویش را صرف ارتباط درون شبکه ای می کنند، توان قطع این ارتباط را ندارند و علاقه ای به ترک کامپیوتر نشان نمی دهند. در حالی که در همین راستا فعالیتهای زندگی واقعی و روابط اجتماعی آنان از هم فرو می پاشد(یانگ و تانگ، 2004)26.
انوارزاک اظهار میکند که افراد معتاد به اینترنت مانند دیگر معتادان به جای اینکه کامپیوتر را به خدمت بگیرند، اجازه می دهند تا کامپیوتر بر آنها تسلط داشته باشد. علایم فیزیکی، مانند وعده‌های غذایی نامرتب، جراحات در اثر فشار روانی مکرر، چشمان خشک و بی اشک، سردرد و کمر درد، در آنها ظاهر شود. (سول، لوری، شل، 2002)27.
در این فصل هدف، بررسی تاریخچه، میزان شیوع و سبب شناسی اعتیاد به اینترنت و ویژگی های شخصیتی مرتبط به آن می باشد با تکیه بر تمایل استفاده از اینترنت. ازاین جهت که میخواهیم بدانیم افرادی که تمایل به استفاده از اینترنت دارند چه ویژگی های شخصیتی خواهند داشت وآیا این تمایل استفاده از اینترنت بر روی اعتیاد اینترنتی اثری دارد یا خیر و مشخص کنیم افراد با چه اهدافی جذب اینترنت می شوند. ابتدا در بخش اول به تعریف شخصیت و نظریه های آن میپردازیم ودر بخش دوم، اینترنت و اعتیاد اینترنتی را تعریف می‌کنیم و در آخر تمایل استفاده از اینترنت را بیان می کنیم.
2-2- شخصیت28 (تعاریف و نظریه ها )
درزبان روزمره مردم یکدیگررا با عباراتی مانند “بسیاربا شخصیت “یا”دارای شخصیت خوب”توصیف می کنند. معمولاً این راهی است برای بیان این مطلب که فرد مورد نظر به مجموعه‌ی متنوعی از رفتارهای جالب توجه اجتماعی را از خود نشان می دهد. اما درزبان یک روانشناس گفتن اینکه فرد از شخصیت”بیشتر”یا “کمتر”برخوردار است، کاملاً،بی معنی خواهد بود. هرچند جنبه های فردی شخصیت، از قبیل درجه برونگرایی را می توان اندازه گرفت، اما خود شخصیت مفهومی گسترده و پیچیده است که به کمیت در نمی آید.
مسئله قضاوت اخلاقی درباره ی اینکه چه ویژگیهایی به وجود آورنده ی شخصیت خوب یابد است. مورد نظر ما نیست گرچه این نکته روشن است که وجود خاصی از شخصیت یک فردمی تواند از دید اجتماع کم و بیش مطلوب باشد. برخی از نظریه پردازان شخصیت را به معنای کلیه ی صفات پایدار یک فرد تلقی کرده اند، درحالی که دیگران این واژه را در مورد ویژگیهای قابل مشاهده ای که ماهیت بارز شناختی ندارند به کار برده اند. یعنی اینکه شخصیت شامل ویژگیهایی نظیرهوش و استعداد نیست.
بعضی از پژوهشگران که در این حوزه نیزبه تحقیق اشتغال دارند شخصیت را بر حسب تجارب فرد از جهانی که در آن زندگی می کند تعریف می کنند، درحالی که در نوشته های نظریه پردازان دیگر به تجاربفردی اشاره ی کمتری شده است (یا حتی اشاره نشده است)دراین آثار،رفتار فردی مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به این چندگانگی دیدگاهها می توان چنین نتیجه گرفت که شخصیت تعریف ساده و صحیحی ندارد و هرکس تعریف خود را براساس آنچه از نظر او مهم است و با توجه به کاربردی ک]]>