پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان درمورد دانش آموزان پسر، کودکان و نوجوان، رفتار پرخاشگرانه، کودکان و نوجوانان

5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
1- پیشنهاد می شود بررسی های دیگر در سایر مناطق کشور انجام شود تا با اطمینان بیشتری نسبت به تعمیم نتایج آن پرداخته شود.
2- با توجه به اینکه پژوهش در دانشگاه سمنان انجام یافته است. لذا پیشنهاد می شود در این زمینه پژوهش های دیگری در سایر دانشگاه ها صورت گیرد.
3- اجرای چنین پژوهشی بر روی گروه وسیع تری از دانشجویان در نظر گرفته شود .
4- استفاده از دیگر متغیر های مربوط به شخصیت و دیگر تیپ های شخصیتی و رابطه آن با اعتیاد اینترنتی و تمایل استفاده از اینترنت.
5-6- محدودیت های تحقیق
از آنجایی که پژوهش دارای سه متغیر بود که دو تا از آن ها نیز ابعاد مختلفی داشتند پرسشنامه ای که نهایتا برای سنجش وضعیت آزمودنی ها توزیع شد کمی طولانی بود.به نظر می رسید این امر موجب پایین آمدن دقت آزمودنی ها در تکمیل پرسشنامه شده و علایمی از بی توجهی در پرسشنامه ها مشاهده می شد و در بعضی موارد دانشجویان از برگرداندن پرسشنامه ها امتناع می کردند.
از طرفی با اینکه پرسشنامه ها بی نام بودند اما در بررسی پرسشنامه ها به نظر می رسید در بعضی موارد با نگرانی پر شده اند.مثلا در بعضی موارد خط خوردگی و تغییر نظرات جلب توجه می کرد و یا حتی در هنگام پخش پرسشنامه ها تعدادی از دانشجویان از دادن اطلاعات حقیقی هراس داشتند.
یکی دیگر از محدودیت ها این بود که ویژگی های شخصیتی بررسی شده در این پژوهش صرفا مربوط به آزمون نئو می باشد.
اما به طور کلی آشنا نبودن آزمودنی ها با مقوله ی پژوهش و عدم آگاهی از کمکی که پاسخ های می تواند داشته باشد و جدی نگرفتن این نوع پژوهش ها یک مانع عمده بر سر راه بسیاری از پژوهش ها می باشد. منابع
منابع فارسی :
1. اتکینسون،ریتال و همکاران(1381) زمینه روانشاسی( ترجمه براهینی محمد تقی ) انتشارات رشد، تهران.
2. احمدی مقدم،سیروس(1377)،بررسی اثرات بازی های کامپیوتری بر دانش آموزان پسر کلاس سوم راهنمایی شهراصفهان ، پایان نامه که کارشناسی ارشد ، دانشگاه اصفهان .
3. افشین خداشناس ، به نقل از : “پزشکان گیل ” ، ش 63 ، دی 1387 ، سایت بانک مقالات رواشناسی و مشاوره ، بهداشت و سلامت .
4. امیدوار،1؛صارمی،ع.1(1381)، اعتیاد به اینترنت (توصیف ، سبب شناسی ، پیشگری ، درمان و مقیاس های سنجش اختلال اعتیاد به اینترنت ) . مشهد انتشارات تهران .
5. امین ورزلی ، نصرالدین (1381) ، بررسی اثرات بازی هایی رایانه ای بر رفتار پرخاشگرانه ، وابستگی و عملکرد تحصیل کودکان و نوجوانان شهر تهران. تهران رشد .
6. آیزنگ ، اچ . جی ،ویلسون ، گلن (1369) . خود شناسی ( ترجمه شهاب الدین قهرمان ، انتشارات تهران .
7. پروین ، لارنس .ای ؛جان ، الیور . بی .(1386) ، روانشناسی شخصیت، نظریه ها و کاربرد ، ترجمه پروین کدیور و محمد جعفر جوادی ، تهران،انتشارات آییژ(تاریخ انتشار به زبان اصلی ، 2001).
8. پور.اسمعلی،اصغر.(1389).رابطه عامل های شخصیتی و زیر مولفه های بخشش در بین دانشجویان دانشگاه تبریز . پایان نامه کارشناسی ارشد رواشناسی عمومی ، دانشگاه تبریز .
9. تقوا ، د ، بازی های رایانه ای و اعتیاد ، نگارش در تاریخ چهارشنبه 4 خرداد 1390 توسط دریا تقوا جهانگیر ، ع . (1384).آسیب های روان شناختی اینترنت . بازدید شده در 12 اردبیهشت 1386.
10. جدیدی ، محسن ، بهاری ، سیف اله (1387) . مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد وابسته به مواد مخدر با افراد وابسته به اینترنت . فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری / دوره ی 3 ، ص 57-45.
11. حدادیان ، فاطمه (1388)، بررسی رابطه برخی از متغیرهای روانشناختی با کاربرد مشکل زا در اینترنت داشنجویان ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی .
12. حق شناس : طرح پنج عاملی ویژگی های شخصیت ؛ شیراز : انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز (1385).
درگاهی ، حسین ، رضوی ، سید منصور .(1386). اعتیاد به اینترنت و عوامل موثر بر آن در ساکنان منطقه 2 غرب تهران . فصلنامه پایش ، سال ششم شماره 3 .
13. دلاور ، علی (1387)، روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی- تهران، انتشارات پیام نور .
14. دلاور ، علی (1388)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی . تهران : رشد .
15. دهقان ،علیرضا.(1384). قماربازی اینترنتی . فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتیاطات ، دوره اول شماره پیاپی 2و3 ، صص 72-45.
16. ستوده ،هدایت الله (1382)،آسیب شناسی اجتماعی ، انتشارات آوای نور .
17. سجادیان،ایلناز،نادی ، محمد علی (1385). ارتباط بین افسردگی و انزوای اجتماعی کاربران اینترنت نوجوانان و جوانان با مدت زمان روزانه معمول کاربری اینترنت. فصلنامه تحقیقات رفتاری / دوره 4،شماره 2،1ص 38-33.
18. سهرابی ، بابک ؛ ناظری، امیر(1388) ، اخلاق فناوری اطلاعات ورفتار شهروندی سازمانی ، فصلنامه در علوم و فناوری . سال چهارم ، 1388. شماره های 1،1:2-10 .
19. سولر ، ج (1385). روان شناسی فضای مجازی ( اعتیاد به اینترنت ، عامل از میان برنده زندگی بشری )بازدید شده در 16 اردبیهشت1386.
سیاسی ، علی اکبر (1369)نظریه های شخصیت .
شولتر ، بی دوان ؛ شولتر ، الن سیدنی (1381) نظریه های شخصیتی ( ترجمه یحیی سید محمدی ) انتشارات تهران .
20. شولتر ، دوان .(1386).نظریه های شخصیت. ترجمه یوسف کریمی ، فرهاد جمهری ، سیامک نقشبندی ، بهزاد گودرزی ، هادی بحیرایی ، محمد رضا نیکجو ، چاپ ششم ، تهران ، نشر ارسبارا ( تاریخ انتشار به زبان اصلی ، ؟ ).
21. عبدالخالقی ، معصومه و همکاران (1384)، بررسی ارتباط بازیهای ویدیوئی – رایانه ای با پرخاشگری در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تهران سال 1382 ، مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد سالامی دوره 15 ، شماره 3 ، پاییز 84، صفحات 141 تا 145 .
22. علی پور ، احمد . سیادتی و همکاران (1388). تأثیر بازیهای رایانه ای با محتوای متفاوت خشونت بر میزان ترشحی ، کورتزل بزاقی و درجه حرارت بدن ، مجله علوم رفتاری دوره 3 ، شماره 1، ص 8-1 .
23. غمامی (1384)، خطر سایبر برای کودکان ، ماهنامه اصلاح و تربیت ، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ، شماره 37 ، فروردین ماه .
24. فرهنگی،علی اکبر(1382).ارتباطات انسانی ، جلد اول . تهران : موسسه خدمات فرهنگی رسا .
25. فیروزآبادی،ع.(1382).پیامدهای اعتیاد مدرن وابستگی به اینترنت.ماهنامه گزارش ، شماره 147، ص 100.
26. فیست ، جس ؛ فیست گریگوری . جی . (1386). نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی. چاپ دوم ، تهران ، نشر روان ( تاریخ انتشار به زبان اصلی ، 2002) .
27. قاسم زاده ، ل . شهر آرای ، م . مرادی ، الف . بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با تنهایی و عزت نفس در دانش آموزان مدارس شهر تهران .(1386) فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری :68ص 1-41.
28. قره آغاجی ؛ س .(1385). اعتیاد به اینترنت . روزنامه همبستگی ، شماره 1599، ص 5.
29. کاویانی،حسین.(1386). نظریه های زیستی شخصیت . چاپ دوم ، تهران ، نشر مهر کاویان .
30. کریمی ، یوسف .(1383). روانشناسی شخصیت . چاپ نهم ، تهران ، نشر ویرایش .
31. گروسی فرشی ، میر تقی ؛ محمدی ، فرهاد .(1381). شخصیت در بزرگسالی. تبریز، نشر جامعه پروژه ، نشر دانیال .
32. گرینفلر،د.(1384).اعتیاد به اینترنت و پیامدهای آن . فصلنامه ره آورد نور ، شماره 12 ، صص 51-48.
33. محسنی،م.سرابی،م.دوران،ب.(1385)،بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران اینترنت . مجله جامه شناسی ایران ، دوره هفتم . شماره 4 .ص 72-95.
34. محسنی،م.(1380 ).جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی . تهران : نشر دیدار .
35. معید فر، س، حبیب پورگقابی ، ک . و گنجی 1 . (1384) . اعتیاد به اینترنت علل و پیامدهای آن. فصلنامه رسانه . صص 39-67.
36. معید فر، سعید ، حبب پورگقابی ، کرم . گنجی ، احمد (1386 )مطالعه پدیده استفاده اعتیادی از اینترنت در بین نوجوانان و جوانان (25-15سال ) شهر تهران ، نشریه جهانی رسانه ، دوره 4 .
37. ناستی زایی ، ن .(1387 ). بررسی ارتباط سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت . مجله طبیب شرق ، دوره 11 ، شماره 1 ، بهار 1388،ص 57 تا 63.
38. وردی پور. ح؛ معینی ، ب ؛ حمزئی ، ز(1386) . بررسی شیوع استفاده از بازی های رایانه ای و ارتباط آن با سلامت روانی دانش آموزان راهنمائی شهر همدان در سال 1386.
39. ویزشفر ، ف . بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در استفاده کنندگان از کافی نت های شهرلار ، سال هفتم ، بهار و تابستان 1384 ، شماره بیست و پنج و شش ، صفحه 33-27.
منابع انگلیسی: 1. Bandura.a (1977).social learning the ory. Englewood diffs، not: prenticehall.
2. Bettelhem،b (1982) Freud and man’s soul. Now your :knopf
3. Briggs.R.G.Psychologica Parameters of InternetAddiction.Internet Behavior Dependence.
4. Bullen،Pat and Harre، Niki (2000)، The Internet:It Effects on Fatety and Behaviour Implications for Adolescents، Department of Psychology، University of Auckland ، November.
5. Careaga ، (2003) ،About Net addiction، Hooked on the Net، Andrew @kregel .com Chebbi، Prasanna and et al.
6. Carr، a (2004).Positive psychology: The science of happiness and human strengths .New York: Brunner -Routledge.
7. Chih-HungKo. Sigmund ، H. Gin-Chung ، L. The characteristics of decision making ،potential to take risks، and personality of college students with Internetaddiction. Psychiatry Research 175 (2010) pp: 121-125.
8. Chin HK .Juyy) ،chengc.Tradimentional personality of adolescents with internet addiction and substance use experience .can J.psychiatry.
9. Colwel، J.payner، I.Negative correlates of computer game play in adolescent’s.Br JPsychiatr 2000; pp: 295-310.
10. De Angelis، Tori (2000) ،isinternet addiction real? ، Monitor on Psychology، 31 .( 4)،April.
11. Duran ،Maria Garcia (2003) ،InternetAddiction Disorder، Allpsych Journal ، 14 December.
12. Eun، J.k،Kee، N. TaeyunKu. The relationship between online game addiction and aggression، self- control and narcissistic personality traits. European Psychiatry 23 (2008) p p: 212-218.
13. Fenichel،Michael (2003) ،Internet Addiction:”Addictive Behavior, Transference or More? ، www. Fenichel .com/addiction .shtml.
14. Ferris ، R،Jannifer (2002) ،Internet Addiction Disorder: Causes، Symptoms، and Consequences،Psychology Virginia Tech، jferris@vt. Edu.
15. Ferris، R، Jennifer (2002)،Internet Addiction Disorder:Causes، Symptoms ، and Consequences، Psychology Virginia Teah ،jferris@vt.edu .http://www.hadeseh.com
16. Gomber ، A.Vas ، L.A.Nation and gendered- base study abouttherelationship between the big five and motives for internet use: A Hungarian and Israeli comparison. Theory and Science. 2008; 10(1),pp :1-6.
17. Gonzalez NA.Internet addiction disorder and itsvelation impulse control MA. Dissertation USA: Texas university ،college of psychology. 2008, pp: 6-25.
18. Green field D.rirtual Addiction SiahateGharb J 2004; 18:18026.
19. GriffithsM.D.Hunt. N1998 Dependence on computer games by adolescents.
20. Hardie، E. Tee ، M.y.Excessive internet use: The role of personality; loneliness and social support networksin internet addiction. AustJ Emerg Tech Soc (2007) pp: 34-44.
21. Home. Oliver ،Andy (2003b) ،Defining Internet Addiction ،Internet AddictionHome.
22. Ju-Yu،y Cheng-Fang ،Y.The Co morbid Psychiatric Symptoms of Internet Addiction: Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) ،Depression ، Social phobia and Hostility. Journal of Adolescent Health 41 (2007) pp: 93-98.
23. Kang، J.E.The relationship of loneliness، social anxiety ، coping stylesand online addiction of PC communication users. Mastersthesis: The Catholic University of Korea، 1999.
24. Koch ،Yen Ty. Yen of ،linHc ،Yang MI. Factors predictive for incidence and remission of internet addictionyoung adolescents: après pective study cyberp school Behav 2007 (40) pp: 545-51.
25. Kunimura، M.Thomas ، V.Summary and review of the NEO-PI-R personality test. Journal of Loyola Mary mounts University 2000; 38(4) p p: 1-13.
26. Lwyers concernedfor lawyers، INC.(2005)، Internet :Constructive or Compulsive?،Massachusetts Lawyer Assistance Program، Winter .
27. Leen، S.Tessai، W.Pathological gambling in eating disorders ، and psychoactive substance use disorders ، comorbidity of Addictive and psychiatric disorders. 202;pp: 89-102.
28. Lim MI YaenCN.Weinman M.Kozak .k .Internet depends in the collegiate population: the role of shyness.
29. Gyber psycho Behar 2004; 7(14) pp: 379-83.
30. Lim، Jin-Sook and et al. (2004) ،Internet: Constructiveor Compulsive? ،
31. Matthews، G، Deary ،I.J.and Whiteman، M.C (2003). Personality traits. Second edition ، Cambridge ]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *