پایان نامه رایگان درمورد جبران خدمات

بعد از انجام تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم و اطمینان از صحت تناسب شاخص ها با ابعاد و ابعاد با متغیرهای پژوهش تعیین همبستگی بین متغیرهای پژوهش صورت می گیرد. تحلیل همبستگی برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. در پژوهش حاضر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است.
جدول 4-8- ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
ضریب همبستگی
ویژگی های شخصیتی
تمایل استفاده از اینترنت
اعتیاد اینترنتی
ویژگی شخصیتی
معنی داری
تعداد
1 303
تمایل استفاده از اینترنت
معنی داری
تعداد
081/0
161/0
303
1 303 اعتیاد اینترنتی
معنی داری
تعداد
*115/0
046/0
303
** 660/0
000/0
303
1 303 نتایج جدول 4-8 نشان می دهد که هیچ رابطه معنادری بین ویژگی های شخصیتی و تمایل استفاده از اینترنت وجود ندارد اما بین ویژگی های شخصیتی و اعتیاد اینترنتی رابطه معناداری مشاهده می شود. همچنین به طوری که یافته های جدول (8-4) نشان می دهد رابطه بین تمایل استفاده از اینترنت و اعتیاد اینترنتی (01/0 p و 660/0 =r) معنادار است که نشان دهنده این است که با افزایش تمایل استفاده از اینترنت دانشجویان، اعتیاد اینترنتی آنها افزایش می یابد.
4-3-5- آزمون فرضیات پژوهش
پس از بررسی مدل های اندازه گیری و سنجش روایی آن ها به کمک تحلیل عاملی تاییدی، در این قسمت با انجام تحلیل های مناسب به آزمون فرضیات پژوهش خواهیم پرداخت. برای آزمون فرضیات از مدل معادلات ساختاری از نرم افزار آماری Lisrel8/5استفاده شده است. از این رو جهت بررسی صحت و سقم فرضیات اصلی تحقیق حاضر از روابط علی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. به علاوه معیار تأییدی یک فرضیه عدد معناداری است. اگر عدد معناداری بزرگتر از 96/1 یا کوچک تر از 96/1- باشد، آن فرضیه تأیید می شود. امااگرعددمعناداری فرضیه مورد نظر در بازهی بالا باشد، فرضیه مورد نظر رد می گردد. همانطور که در نمودار های 4-18 و 4-19 ملاحظه می گردد مدل از نظر شاخص های تناسب در وضعیت مناسبی قرار دارد.
در مورد روابط بین اجزای مدل این نتایج بدست آمده است:
همان طور که مدل های زیر نشان می دهند ویژگی های شخصیتی دارای اثر مثبت، مستقیم برابر با ( 22/0) و معناداری آن برابر با (22/4) بر اعتیاد اینترنتی دانشجویان می باشد. بنابراین این فرضیه پژوهشی تأئید می شود و نتیجه می گیریم که ویژگیهای شخصیتی میتوانند تاثیر مستقیمی بر اعتیاد اینترنتی داشته باشند. اما ویژگی های شخصیتی بر تمایل استفاده از اینترنت دارای اثر مثبت، مستقیم و معناداری نمی باشد چون عدد معنی داری آن برابر با (13/1) است که از مقدار 96/1 کم تر به دست آمده، بنابراین این فرضیه پژوهشی تایید نمیگردد.اما رابطه بین تمایل استفاده از اینترنت و اعتیاد اینترنتی در حالت استاندارد برابر با 81/0 ودر حالت معناداری برابر با 59/9 به دست آمده که از مقدار مجاز یعنی 96/1 بیشتر به دست آمده که نشان دهنده این است که فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهشی ما مبنی بر این که تمایل استفاده از اینترنت اثر مثبت، مستقیم و معناداری بر اعتیاد اینترنتی دانشجویان دارد،تأیید می گردد. به علاوه همان طور که در مدل تحلیل مسیر زیر مشاهده می شود بعد روان رنجوری در حالت استاندارد برابر با 64/0 می باشد که این ویژگی نسبت به دیگر ویژگی های شخصیتی بیشترین بار عاملی رو به خود اختصاص داده است. و بعد از این بعد، دو ویژگی برونگرایی و سازگاری که تقربا بار عاملی آنها مشابه و نزدیک به هم است قرار دارد و کم ترین بار عاملی هم به بعد باز بودن نسبت به تجربه که برابر با 23/0 می باشد اختصاص دارد.
شاخص های برازش مناسب مدل شامل?2،GFI(شاخص نیکویی برازش )،AGFI(شاخص تعدیل شده نیکویی برازش )،CFI (شاخص برازش مقایسه ای) وRMR(ریشه میانگین توان دوم باقی مانده )می باشد.بدین صورت مدل از برازش مناسب برخوردار است که نسبت?2به درجه آزادی (df)کمتر از 3 باشد،مقدارCFI بیشتر از 90 درصد،مقدار AGFI ،GFIبیشتر از 80درصد و مقدارRMSEA کمتر از 08/0باشد(کلانتری،1388).همانطور که نمودارهای 4-18 و 4-19 نشان می دهند مقدار Rmsea073/0 مقدار ?2به درجه آزادی (df)برابر با 68/2 است.مقدارشاخص هایCFI، AGFI،GEIوNFIبه ترتیب برابر با 93/0، 81/0، 84/0 و 90/0 است که نشان از برازش مناسب مدل ساختاری دارند. نمودار 4-14- مدل معادلات ساختاری در حالت استاندارد نمودار 4-15- مدل معادلات ساختاری در حالت معناداری جدول 9-4- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
ردیف
فرضیه ها
تأیید
عدم تایید
1
ویژگی های شخصیتی بر تمایل استفاده از اینترنت تاثیر معناداری دارد. *
2
ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی تاثیرمعناداری دارد.
* 3
تمایل استفاده از اینترنت بر اعتیاد اینترنتی تاثیرمعناداری دارد.
*
4-4- جمع بندی
در این فصل ابتدا به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری پرداخته شد و جدول فراوانی و نمودارهای هریک از متغیر های جمعیت شناختی به ترسیم گذاشته شد. سپس برای تعیین روایی سؤالات و متغیر های پژوهش از تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم استفاده شد. و برای این که وضعیت متغیرهای پژوهش را در جامعه مشخص کنیم از ازمون تی تک نمونه ای استفاده کردیم و سپس منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده کردیم و در پایان هم شاخص های برازش مدل ارائه شد.
فصل پنجم
بحث نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
در بخش پایانی پژوهش، نتایج نهایی پژوهش انجام شده ارائه می شود و با استفاده از داده های حاصل از تحلیل آماری متناسب با اهداف پژوهش به ارائه نتایج پرداخته و در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی در این زمینه ارائه می شود.
در این پژوهش محقق به دنبال بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه سمنان بود.پس از مطالعه در مورد پیشینه و ادبیات موضوعی تحقیق و بررسی نظریه های مربوط به هر کدام از این سه عامل نهایتا نظرات دانشجویان بوسیله‌ی سه پرسشنامه استاندارد بررسی شد و در نهایت نیز راهکارها و پیشنهاداتی ارائه شده است.
5-2- یافته های تحقیق
5-2-1- یافته های توصیفی بررسی وضعیت دانشجویان از لحاظ جنسیت:از 303 نفر 159 نفر زن و 144 نفر مرد بوده اند.به عبارت دیگر حدود 52 درصد از افراد نمونه آماری را زنان و حدود 47 درصد از نمونه آماری را مردان تشکیل داده اند.
بررسی دانشجویان از لحاظ وضعیت سنی: از 303 نفر 136 نفر بین 18 تا 22 سال و 132 نفر بین 22 تا 26 سال و 35 نفر بیشتر از 26سال بوده اند.
بررسی دانشجویان از لحاظ رشته تحصیلی:از 303 نفر 120 نفر رشته های فنی و 110 نفر رشته های انسانی و 55 نفر رشته های علوم پایه و 18 نفر هنر بوده اند. بررسی وضعیت دانشجویان از لحاظ مقطع تحصیلی:از 303 نفر 157 نفر دانشجوی کارشناسی و 125 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و 21 نفر دانشجوی دکتری بوده اند.
5-2-2- یافته های آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل معدلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر
5-2-2-1- آزمون فرضیات اصلی
فرضیه اصلی اول تحقیق: ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی تاثیر معناداری دارد. برای آزمودن این فرضیه از تحلیل مسیر استفاده شده است.مدل ساختاری نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار میان ویژگی های شخصیتی و اعتیاد اینترنتی است.ضریب مسیر ویژگی های شخصیتی و اعتیاد اینترنتی 22/0 می باشد و با توجه به اینکه معناداری آن 22/4 می باشد و بالای 96/1 است می توان گفت فرضیه اول تحقیق مورد تائید قرار گرفته است.
فرضیه اصلی دوم تحقیق: ویژگی های شخصیتی بر تمایل استفاده از اینترنت تاثیر معناداری دارد. برای آزمودن این فرضیه از تحلیل مسیر استفاده شده است.مدل ساختاری نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار میان ویژگی های شخصیتی و اعتیاد اینترنتی است.ضریب مسیر ویژگی های شخصیتی و اعتیاد اینترنتی 22/0 می باشد و با توجه به اینکه معناداری آن 22/4 می باشد و بالای 96/1 است می توان گفت فرضیه دوم تحقیق مورد تائید قرار گرفته است.
فرضیه اصلی سوم تحقیق: تمایل استفاده از اینترنت بر اعتیاد اینترنتی تاثیر معناداری دارد. برای آزمودن این فرضیه از تحلیل مسیر استفاده شده است.مدل ساختاری نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار میان ویژگی های شخصیتی و اعتیاد اینترنتی است.ضریب مسیر ویژگی های شخصیتی و اعتیاد اینترنتی 22/0 می باشد و با توجه به اینکه معناداری آن 22/4 می باشد و بالای 96/1 است می توان گفت فرضیه سوم تحقیق مورد تائید قرار گرفته است.
5-3- بحث در مورد یافته های تحقیق
همانطور که گفته شد در این پژوهش ویژگی های شخصیتی متغیر مستقل و اعتیاد اینترنتی متغیر وابسته و تمایل استفاده از اینترنت متغیر میانجی در نظر گرفته شده است.طبق نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات تحقیق، ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی تاثیر مثبت و معناداری دارد, به این مفهوم که اعتیاد اینترنتی می تواند اثر مثبت یا منفی بر هر کدام از ویژگی های پنج گانه ی شخصیت بگذارد.پس می توان گفت یکی از عوامل تاثیر گذار بر مبتلا شدن یا نشدن به اعتیاد اینترنتی عامل ویژگی های شخصیتی است و رابطه میان این دو متغیر برقرار است و نیاز به توجه اساسی نسبت به ویژگی های شخصیتی داریم.طبق نتایج به دست آمده از مدل معادلات ساختاری در حالت استاندارد می توان گفت عامل روان رنجوری با بار معنایی 64/0 بیشترین نقش را در اعتیاد اینترنتی در میان دانشجویان دانشگاه سمنان داشته است به این معنی که افرادی که روان رنجوری در آن ها شدیدتر بوده است اعتیاد اینترنتی آن ها بیشتر بوده است و پس از آن بعد سازگاری و برونگرایی هر کدام به ترتیب با بار معنایی 37/0 و 36/0 بیشترین تاثیر را داشتند و می توان گفت این سه عامل اعتیاد اینترنتی را پیش بینی می کنند و بیشترین رابطه را با اعتیاد اینترنتی دارند. پس از آن عامل با وجدان بودن با بار معنایی 27/0و در نهایت باز بودن نسبت به تجربه کمترین نقش را در اعتیاد اینترنتی دانشجویان داشته است و می توان گفت این دو عامل تاثیر بازدارنده بر اعتیاد اینترنتی دارند.طبق نتایج فرضیه دوم تحقیق, ویژگی های شخصیتی بر تمایل استفاده از اینترنت تاثیر مثبت و معناداری ندارد به این معنی که ویژگی های شخصیتیه بررسی شده در این تحقیق نمی تواند تاثیری بر تمایل استفاده از اینترنت در میان دانشجویان داشته باشد پس می توان گفت رابطه ی میانجی بودن متغیر تمایل استفاده از اینترنت برای متغیر ویژگی های شخصیتی برقرار نیست و این متغیر نمی تواند در این فرضیه نقش میانجی داشته باشد.نتایج به دست آمده از سومین فرضیه تحقیق نشان می دهد که متغیر تمایل استفاده از اینترنت بر اعتیاد اینترنتی تاثیر مثبت و معناداری دارد به این مفهوم که عامل و یا هدفی که افراد را متمایل به استفاده از اینترنت می کند نقش زیادی در ابتلا به اعتیاد اینترنتی دارد و با توجه به نتایج مدل معادلات ساختاری,در بین مولفه های پنج گانه ی تمایل استفاده از اینترنت می توان گفت اهداف و نیات با بار معنایی 89/0 بیشترین نقش را در ابتلا به اعتیاد اینترنتی داشته است به این معنی که دانشجویانی که اعتیاد اینترنتی داشته اند بیشتر با هدف بازی یا سرگرمی و یا داشتن هیجان و آرامش جذب اینترنت شده اند و پس از آن عامل ارتباطات مجازی و جوامع مجازی به ترتیب با بار معنایی 85/0 و 83/0 بیشترین نقش را در اعتیاد اینترنی داشته اند و عامل جبران خدمات مالی با بار معنایی 53/0 در مرتبه بعدی و در نهایت عامل بهبود شخصی با بار معنایی 14/0 کمترین نقش را در مبتلا شدن به اعتیاد اینترنتی داشته است به این معنی که افرادی که با هدف بهبود شخصی جذب استفاده از اینترنت شده اند کمتر دچار اعتیاد اینترنتی شده اند.با توجه به این نتایج می توان گفت میان متغیر تمایل استفاده از اینترنت و اعتیاد اینترنتی رابطه برقرار است و تمایل استفاده از اینترنت می تواند به عنوان متغیر میانجی بر اعتیاد اینترنتی اثر بگذارد.در نتیجه در این پژوهش متغیر مستقل( ویژگی شخصیتی) بر متغیر وابسته( اعتیاد اینترنتی) تاثیر مثبت و متغیر مستقل( ویژگی شخصیتی) بر متغیر میانجی( تمایل استفاده از اینترنت) تاثیر منفی دارد ولی متغیر میانجی( تمایل استفاده از اینترنت) بر متغیر وابسته( اعتیاد اینترنتی) تاثیر مثبت دارد. با توجه به یافته های پژوهشی محققانی مانند ریچار، لندرز، جان دبلیو، لایونسبوری که نشان دادند که روان رنجوری و سازگاری پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت هستند و همچنین نتایج تحقیقاتی که توسط کونیمورا و کانگ انجام شد نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داری میان روان رنجوری و اعتیاد به اینترنت و هم چنین ارتباط منفی و معناداری میان برونگرایی و اعتیاد به اینترنت وجود دارد.پس نتایج پژوهش حاضر با یافته های ریچار، لندرز، جان دبلیو، لایونسبوری(2004)و کونیمورا و کانگ (2000)همسو می باشد.
5-4- پیشنهادات کاربردی
از آنجایی که بعد روان رنجوری در ابعاد پنج گانه ی ویژگی های شخصیتی بیشترین بار معنایی را در اعتیاد اینترنتی داشته و از حساسیت زیادی برخوردار است پیشنهاد می شود فشارهای روانی حاصل از درس و محیط دانشگاهی را برای دانشجویان کاهش دهیم یا با اطلاع رسانی و برنامه های آموزشی، ثبات هیجانی و قدرت تصمیم گیری عقلایی در شرایط حساس را در آن ها بالا ببریم.برای بعد برونگرایی پیشنهاد می شود با ایجاد جو آرام در دانشگاه محیطی فراهم کرد که دانشجویان احساس راحتی کنند به طوری که برای برقراری ارتباط واهمه نداشته باشند و حتی به برقراری ارتباطات سالم و تبادل اطلاعات مفید تشویق شوند و برای توجه به بعد سازگاری بهتر است کارهای تیمی در سطح دانشگاه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.در رابطه با شیوع اعتیاد اینترنتی پیشنهاد می شود مسئولین تعرفه هایی را برای استفاده سالم و به اندازه از خدمات اینترنتی برای دانشجویان مشخص کنند و کمیت و کیفیت اتصال به اینترنت را کنترل کنند.از آنجایی که افرادی که اعتیاد اینترنتی در آن ها بیشتر بوده است اغلب با هدف بازی و یا سرگرمی جذب استفاده از اینترنت شده اند باید طبق برنامه های آموزشی افراد را به ایجاد یک برنامه زمان بندی شده برای اتصال و بیرون زدن از محیط مذکور]]>