پایان نامه رایگان درمورد جبران خدمات، آزمون استاندارد

3-5- قلمرو تحقیق
عموما در هر تحقیقی لازم است که اطلاعاتی در زمینه محیط مورد تحقیق و این که این تحقیق در چه فاصله زمانی صورت گرفته، ارائه شود. بنابراین در این قسمت به بیان چارچوب های زمانی، مکانی و موضوعی می پردازیم.
3-5-1- قلمرو زمانی
به منظور انجام این تحقیق از داده های به دست آمده از پرسشنامه ی طرح شده برای تحقیق، در سال 1393 استفاده شده است.
3-5-2- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق را دانشگاه سمنان تشکیل می دهد.
3-5-3- قلمرو موضوعی
موضوع این مطالعه تأثیر متغیر مستقل ویژگی های شخصیتی بر متغیر وابسته اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت به عنوان متغیر میانجی است. بدین منظور پیشینه ی مطالعاتی سه متغیر مورد مطالعه قرارگرفته است و با استفاده از ابزار پرسشنامه وجود رابطه ها و نوع آن تشخیص داده شده و در بین دانشجویان دانشگاه سمنان مورد بررسی قرار گرفته است.
3-6- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه سمنان در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و چهار گروه رشته ی تحصیلی شامل علوم انسانی، علوم پایه، فنی- مهندسی و هنر شامل14260نفر می باشد که 40% آنها را دانشجویان گروه فنی و مهندسی، 36% را دانشجویان علوم انسانی، 18% دانشجویان علوم پایه و 6% را دانشجویان گروه هنر شامل می شود.
جدول 3-1- جامعه آماری
دانشکده ها
تعداد دانشجویان
درصد
فنی – مهندسی
5704
40%
علوم انسانی
5134
36%
علوم پایه
2566
18%
هنر
856
6% 3-7- نمونه آماری و روش نمونه گیری
روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق، روش تصادفی طبقه ای است. در نمونه گیری تصادفی، هریک از اجزاء یا عناصر جامعه آماری دارای شانس برابر در جای یافتن در جمعیت نمونه دارند (ساروخانی، 1372). به گونه ای که حجم نمونه بر حسب تعداد کل دانشجویان هر گروه رشته تحصیلی معین و به صورت تصادفی نمونه گیری انجام می گیرد.برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که بر اساس آن تعداد نمونه ی مناسب برای یک جامعه 14260 نفری ,375 نفر تعیین گردید که در این تحقیق نیز ابتدا این تعداد مدنظر بود اما در نهایت پرسشنامه های جمع آوری شده و قابل قبول 303 عدد شد. جدول 3-2- نمونه آماری
دانشکده ها
تعداد پرسشنامه ها
فنی -مهندسی
120
علوم انسانی
110
علوم پایه
55
هنر
18 3-8- ابزار گردآوری داده ها
در این تحقیق از روش های زیر جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است:
* مطالعات کتابخانه‌ای:این مطالعات شامل بررسی مقالات، کتب، تحقیقات، مطالعات و تحلیل‌های انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق است.
* تحقیقات میدانی: برای جمعآوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامهی از پیش طراحی شده شامل سؤالات مربوط به سه متغیر تحقیق استفاده شده است. این پرسشنامه براساس طیف 5 گزینه ای لیکرت طراحی شده است، که ارزیابیهای کیفی آزمودنیها را به عوامل کمی تبدیل میکند. در این تحقیق متغیر مستقل ویژگی های شخصیتی است که شامل مؤلفه های: روان رنجوری، برونگرایی، با وجدان بودن، سازگاری و باز بودن نسبت به تجربه است و متغیر وابسته،اعتیاد اینترنتی و متغیر میانجی تمایل استفاده از اینترنت که شامل مولفه های: سرگرمی و بازی اطلاعات از جوامع مجازی جبران خدمات مالی ارتباطات مجازی و بهبود شخصی است. در این پژوهش، اطلاعات و داده های جمعآوری شده از طریق پرسشنامه، توسط نرم افزار لیزرل و اس پی اس اس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
برای انجام این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای ارزیابی پنج عامل شخصیت( برونگرایی، روان رنجوری، گشودگی نسبت به تجربه، سازگاری و وظیفه شناسی)از پرسشنامه پنج عاملی ویژگی های شخصیتی نئو ( 60 ماده ای)که توسط کاستا و مک کری مطرح شده (1985)استفاده شده است.و به منظور سنجش اعتیاد اینترنتی از پرسشنامه ی بیست سوالی یانگ(1998)و برای تعیین تمایل استفاده از اینترنت از پرسشنامه اسلانبای(2008)استفاده گردید.
3-9- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده
3-9-1- روایی پرسشنامه
روایی آزمون عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازه گیری صفتی که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته شده است و شامل روایی صوری، روایی پیش بینی، روایی محتوا و. . . می باشد (مومنی و فعال قیومی،1386). به عبارت دیگر منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار گردآوری اطلاعات دقیقا متغیر ها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، یعنی این که داده های گردآوری شده عین واقعیت را نشان دهد(حافظ نیا،1389). در آزمون روایی، هدف آن است که به مشکلات و ابهام های احتمالی موجود در عبارت بندی سوالات و ساختار پرسشنامه و مواردی مشابه آن پی برد. در تأمین روایی پرسشنامههای مورد استفاده در این پژ وهش، روایی محتوا73 و روایی سازه74 مدنظر است. روایی محتوا، نوعی اعتبار است که معمولا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری بکار برده میشود، در واقع این نوع اعتبار فرآیند تعیین معرف بودن
سؤالات ابزار با توجه به ویژگیها، مهارتها، دانش و آنچه مورد اندازه گیری واقع میشود، میباشد. در این تحقیق برای تعیین روایی محتوای این پرسشنامه، از نظرات کارشناسانه اساتید بهره برده و پرسشنامه به تأیید استاد راهنما رسیده است. روایی سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی انجام شده است. نتایج
روش تحلیل عاملی تأییدی در فصل تجزیه و تحلیل دادهها (فصل چهارم) به تفصیل بیان خواهد شد.
3-9-2- پایایی پرسشنامه
یکی از روش های بررسی پایای تحقیق و معروفترین
آن، محاسبه ی آلفای کرونباخ است کهاگر بالاتر از 0. 7 باشد پایایی پرسشنامه مورد تأیید است. بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس اس، براساس 30 پرسشنامه ی اول جمع آوری شده، انجام گردیده است. ضریب آلفای کرونباخ کل سؤالات پرسشنامه و برای هر یک از ابعاد متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است.
آلفای کرونباخ هر متغیر
شماره سؤالات
مؤلفه ها
متغیرها
783/0
20-1

اعتیاد اینترنتی
659/0
32-21
روان رنجوری ویژگی های شخصیتی 44-33
برون گرایی
56-45
باز بودن نسبت به تجربه
68-57
سازگاری
80-69
باوجدان بودن 851/0
88-81
اهداف و نیات تمایل استفاده از اینترنت 95-89
بهبود شخصی
100-96
ارتباطات مجازی
103-101
جبران خدمات مالی
105-104
جوامع مجازی
جدول 3-3 پایایی پرسشنامه 3-10-روشهای آماری مورد استفاده
در این تحقیق برای بررسی سؤالات تحقیق در جامعه از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
3-10-1-آمار توصیفی
در این تحقیق از آمار توصیفی برای نمایش اطلاعات جمعیت شناختی استفاده شده است. برای این منظور، اطلاعات جمعیت شناختی با استفاده از جداول فراوانی نشان داده خواهد شد. همچنین در سطح توصیفی با استفاده از مشخصههای آماری نظیر فراوانی و درصد، به رسم نمودارها و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته خواهد شد.
3-10-2-آمار استنباطی در این تحقیق از استنباط آماری مربوط برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیات بهره گرفته میشود. مبنای نتایج تحلیل در این تحقیق استفاده از نرم افزار اس پی اس اس75 و لیزرل میباشد. در سطح استنباطی، از آزمون پایایی برای بررسی پایایی و آلفای کرونباخ پرسشنامه استفاده می شود. از آزمون کا ام او برای کفایت نمونه گیری، از آزمون تی تک نمونه ای، برای بررسی وضعیت متغیرها و همچنین از تحلیل عاملی مرحله ی 1 و مرحله ی2، شامل آزمون استاندارد و آزمون t (معناداری)، برای شناسایی مؤلفه های اصلی هر بعدو از آزمون همبستگی جهت بررسی همبستگی معنادار بین متغیرهای تحقیق و از تحلیل مسیر جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده گردیده است.
3-11-متغیرهای تحقیق
جدول 3-4 متغیر های تحقیق
شماره سؤالات
تعداد سؤالات
مؤلفه ها
متغیرها
20-1
20

اعتیاد اینترنتی
32-21
12
روان رنجوری ویژگی های شخصیتی
44-33
12
برون گرایی 56-45
12
باز بودن نسبت به تجربه 68-57
12
سازگاری 80-69
12
باوجدان بودن 88-81
8
اهداف و نیات تمایل استفاده از اینترنت
95-89
7
بهبود شخصی 100-96
5
ارتباطات مجازی 103-101
3
جبران خدمات مالی 105-104
2
جوامع مجازی متغیر به ویژگی، صفت یا عاملی اطلاق می شود که بین افراد جامعه مشترک بوده، می‌تواند مقادیر کمی و ارزش های متفاوتی داشته باشد. متغیرها بر اساس رابطه به سه گروه متغیرهای مستقل، وابسته یا تابع و میانجی یا واسطه تقسیم می شوند (حافظ نیا، 1383).
این تحقیق شامل یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته و یک متغیر میانجی است.
متغیر مستقل: ویژگی های شخصیتی شامل پنج مؤلفه: روان رنجوری، برونگرایی، با وجدان بودن، سازگاری و باز بودن نسبت به تجربه است.
متغیر وابسته: اعتیاد اینترنتی
متغیر میانجی: تمایل استفاده از اینترنت شامل پنج مولفه: اهداف و نیات اطلاعات از جوامع مجازی جبران خدمات مالی ارتباطات مجازی و بهبود شخصی است.
3-12- نتیجه گیری
با توجه به مطالب ارائه شده در این فصل، این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع توصیفی – پیماشی می باشد که به صورت همبستگی – علی انجام گرفته است. جامعه ی این تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه سمنان است که نمونه گیری در بین آنها به صورت تصادفی طبقه ای بر اساس گروه رشته های تحصیلی انجام گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد برای سه متغیر مورد بررسی است. در نهایت برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و انبساطی و با استفاده از نرم افزارهای لیزرل و اس پی اس اس استفاده شده است. از آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه و از تحلیل عاملی تأییدی دو مرحله ای برای بررسی مؤلفه های متغیرها و از تحلیل مسیر برای بررسی فرضیه ها ی تحقیق استفاده شده است. فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر پژوهشی است.داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه ها، در این پژوهش از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای بررسی وضعیت پاسخ دهندگان مانند جنسیت، سن، تحصیلات و… در قالب جدول ها و نمودارها از آمار توصیفی استفاده شد و به منظور بررسی نرمال بودن یا نبودن داده های پژوهش ازآزمون کولموگروف – اسمیرنف و برای تعیین وضعیت متغیرهای پژوهش از آزمون میانگین یک جامعه با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس پرداخته شده است و سپس در آمار تحلیلی این پژوهش به منظور بررسی روایی سازه پرسشنامه ها از فن تحلیل عاملی تأییدی و همچنین به منظور بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر نقش تمایل استفاده از اینترنت از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.
4-2- آمار توصیفی
در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه آماری از حیث متغیرهایی چون جنسیت، سن، رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی پاسخ دهندگان پرداخته می شود.
4-2-1- جنسیت پاسخ دهندگان
همان طور که در جدول و نمودار (4-1) مشاهده می شود اکثر پاسخ دهندگان به پرسشنامه را زنان برابر با (5/52) درصد و (5/47) درصد از پاسخ دهندگان به مردان اختصاص داشته است.
جدول 4-1- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
144
5/47
زن
159
5/52
جمع
303
100
4-2-2- سن پاسخ دهندگان
همانگونه که جدول و نمودار (4-2) نشان می دهند، 9/44 درصد از پاسخ‌دهندگان18 تا 22 سال، 6/43 درصد بین 22 تا 26 سال،6/11 درصد بالای26 سال سن دارند.
جدول 4-2- توزیع فراوانی آزمودنیها براساس سن
سن
فراوانی
درصد
18 تا 22 سال
136
9/44
22 تا 26 سال
132
6/43
بیشتر از 26 سال
35
6/11
جمع
303
100 4-2-3- رشته های تحصیلی پاسخ دهندگان
همان طور که جدول و نمودار (4-3) به نمایش می گذارد اکثر پاسخ دهندگان از رشته های فنی و انسانی برابر با (9/75) درصد هستند و تعداد محدودی از افراد نمونه در رشته های پایه و هنر تحصیل می کنند.
جدول 4-3- توزیع فراوانی آزمودنیها براساس رشته های تحصیلی
رشته های تحصیلی
فراوانی
درصد فراوانی
فنی
120
6/39
پایه
55
2/18
هنر
18
9/5
انسانی
110
3/36
جمع
303
100 4-2-4- میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان
جدول و نمودار 4-4 نشان می دهد که اکثر پاسخ دهدگان دارای تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس هستند که این افراد 93 درصد از نمونه را تشکیل می دهند و تعداد محدودی از پاسخ دهندگان دارای مدرک دکتری هستند که حدود 7 درصد از نمونه را تشکیل می دهند.
جدول 4-4- توزیع فراوانی آزمودنیها براساس میزان تحصیلات
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد
کارشناسی
157
8/51
کارشناسی ارشد
125
3/41
دکتری
21
9/6
جمع
303
100 4-3- آمار استنباطی
آمار استنباطی آن قسمت از آمار است که به برآورد و آزمون فرضیه ها در خصوص پارامترهای جامعه از روی نمونه می پردازد. استنباط هایی که از نمونه می شود نمی تواند قطعی باشد و]]>