پایان نامه رایگان درمورد عملکرد بازار

ردیف
اجزای پرسشنامه
تعداد سوالات
شماره سوالات
1
حفظ مشتری
1سوال
1
2
جذب مشتری
1 سوال
2
3
کیفیت محصول
1 سوال
3
4
5
6
بعد ساختاری
بعد شناختی
بعد ارتباطی
10 سوال
7 سوال
11 سوال
سوال 1 تا 10
سوال11 تا17
سوال 18 تا28 3-6-2) روایی42 و پایائی43 پرسشنامه
در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا44 استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه ابتدا به تعدادی از صاحب نظران و اساتید در زمینه موضوع مورد مطالعه داده شده و از آنها در مورد سوالات و ارزیابی فرضیه ها نظرخواهی گردید که با انجام اصلاحات مورد نیاز، به اتفاق پرسشنامه را تایید نمودند.
یکی از روش های محاسبه قابلیت پایایی، ضریب آلفای کرونباخ می باشد که برای محاسبه آن ابتدا باید واریانس نمرات هر سوال پرسشنامه و واریانس کل آزمون را محاسبه کرد و سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آن را محاسبه نمود. = ضریب آلفای کرونباخ
= تعداد سوال های پرسشنامه
= واریانس مربوط به سوال i ام
= واریانس کل آزمون
ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در این پژوهش که در یک مطالعه مقدماتی با توزیع 30 پرسشنامه بین اعضاء جامعه آماری کرده صورت گرفت که پایایی همه متغیرها بالاتر از 7/0 به دست آمد؛ که این بیانگر پایا بودن پرسشنامه تحقیق است.
پایایی متغیرهای تحقیق به شرح زیر می باشد:
جدول3-2) آلفای کرونباخ
نام متغیر
درصد آلفای کرونباخ
عملکرد بازار
5/80 درصد
سرمایه اجتماعی
5/96 درصد
بعد ساختاری
2/89 درصد
بعد شناختی
8/90 درصد
بعد ارتباطی
3/92 درصد
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش از روش های موجود در آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار واریانس و درصد) و آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، ) برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش استفاده می شود. نرم افزار آماری مورد استفاده در این پژوهش نیز 19SPSS است. 4-1) مقدمه:
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار19 spss تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و فراوانی و نمودار دایره ای، میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.
4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی:
در این بخش به توصیف متغیر های جمعیت شناختی تحقیق پرداخته می شود: * توصیف تعداد کارکنان شرکت های تولیدی
جدول4-1) توصیف تعداد کارکنان شرکت های تولیدی
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
727/3990
1722/63
9588/125
450
50
97
تعداد کارکنان شرکت های تولیدی
نمودار4-1) هیستوگرام تعداد کارکنان شرکت های تولیدی با توجه به نمودار و جدول 4-1 مشاهده می شود که تعداد کارکنان شرکت های تولیدی دارای کمترین مقدار 50 نفر ، بیشترین 450 نفر و میانگین 125 نفر می باشد.
* توصیف سابقه فعالیت شرکت های تولیدی]]>