پایان نامه رایگان با موضوع پذیری، Percent، Valid

دانلود پایان نامه

میباشند که بصورت درصد بیان شده است:
P.D 36%
M.D 54%
W.D 10%
جدول4- 3اندازه تومور
Frequency
Percent
Valid 2.50
3.00
3.50
4.00
5.00
5.50
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
total
1
7
3
7
14
1
7
4
4
1
1
50
2.0
14.0
6.0
14.0
28.0
2.0
14.0
8.0
8.0
2.0
2.0
100.0
در این مطالعه نمونه ها از لحاظ اندازه به 11 دسته تقسیم میشدند که اندازه ی انها بین 10-2.5 سانتی متر میباشد.66 درصد آنها بین 6-2.5 و 34 درصد بین 10-6.
جدول4-4 جایگاه تومور
Frequency
Percent
Valid distal
Proximal
Dis/pro
Total
Missing system
Total
8
5
10
23
27
50
16.0
10.0
20.0
46.0
54.0
100.0
در این مطالعه نمونه های مورد بررسی بر اساس جایگاه تومور به 5گروه تقسیم میشوند که 16 درصد انها در ناحیه دیستال کولون،10درصد در قسمت پروگزیمال،20 درصد در ناحیه پروگزیمال و دیستال و 54 درصد فاقد جایگاه مشخص میباشند.
جدول4-5 تهاجم تومور
Frequency
Percent
Valid T1,T2
T3,T4
Total
3
47
50
6.0
94.0
100.0
در این مطالعه نمونه های مورد بررسی بر اساس تهاجم تومور به بقیه ارگان ها و بافت ها به دو دسته تقسیم میشوند که در 6درصد بیماران تهاجم تومور به لایه زیر مخاط وجود دارد و در 94درصد دیگر تهاجم تومور به آستر لایه عضلانی و سایر اعضای بدن دیده میشود.
جدول4-6 تهاجم تومور
Frequency
Percent
Valid T2
T3
T4
Total
3
25
22
50
6.0
50.0
44.0
100.0
در این مطالعه نمونه های مورد بررسی بر اساس تهاجم تومور به ارگان های دیگر بدن به 3دسته تقسیم میشوند که در 6درصد انها تهاجم تومور به لایه زیر مخاط و در 50 درصد تهاجم تومور به استر عضلانی و 44درصد دیگر تهاجم تومور به سایر اعضا و بافت های بدن دیده میشود.
درصدتعدادگره های لنفاوی درگیرمتاستاز جدول4-7
Frequency
Percent
Valid .00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
11.00
Total
24
8
4
4
1
2
3
1
2
1
50
48.0
16.0
8.0
8.0
2.0
4.0
6.0
2.0
4.0
2.0
100.0
در این مطالعه به بررسی نمونه ها بر اساس تعداد گره های لنفاوی مشاهده شده در زمان جراحی پرداخته شدکه به 10 گروه تقسیم میشوند.48 درصد انها بدون درگیری گره های لنفاوی میباشد و در 52 درصد دیگر گره های لنفاوی درگیر متاستاز دیده شد.
جدول4-8 درصدتعدادگره های لنفاوی درگیرمتاستاز
Frequency
Percent
Valid no metastasis
Node metastasis
Metastasis
Total
24
16
10
50
48.0
32.0
20.0
100.0
در این مطالعه نمونه ها بر اساس تعداد گره های لنفاوی درگیر متاستاز به 3گروه تقسیم میشوند که 48 درصد انها فاقد متاستاز و 32 درصد انها متاستاز در گره های لنفاوی و 20درصد انها دارای متاستاز دوردست میباشند.
جدول4-9 درصدسیریسماری
Frequency
Percent
Valid l,lla,llb
lllB,
lllC,IV
Total
24
26
50
48.0
52.0
100.0
در این مطالعه بررسی نمونه ها بر اساس stage به دوگروه تقسیم میشوند که نمونه های با درگیری و تهاجم تومور به اندام ها و بافت های دیگر و بدون درگیری گره های لنفاوی و متاستاز 48 درصد و نمونه های با درگیری و تهاجم تومور به اندام ها و بافت های دیگر همراه با درگیری گره های لنفاوی و متاستاز دوردست 52 درصد است.
جدول4-10 درصدسیربیماری
Frequency
Percent
Valid I
IIb
IIIb
IIIB
IIIC
IV
Total
2
13
9
6
2
18
50
4.0
26.0
18.0
12.0
4.0
36.0
100.0
در این مطالعه نمونه ها بر اساس stage به 6 گروه تقسیم میشوند که 4درصد انها دارای کارسینوم درجا و یا تمام به لایه ی زیر مخاط بدون درگیری گره های لنفاوی و متاستاز میباشند و 26درصد انها دارای تهاجم تومور به استر لایه عضلانی بدون درگیری گره های لنفاوی و متاستاز میباشد و 18 درصد انها دارای تهاجم به سایر ارگانها بدون درگیری متاستاز و گره لنفاوی میباشد و 12 درصد انها دارای تهاجم تومور به استر لایه عضلانی و درگیری 1 تا 3 گره لنفی بدون متاستاز میباشد و در 4درصد انها تهاجم تومور به سایر اعضا همراه با درگیری گره های لنفاوی بدون متاستاز میباشد و در 36 درصد انها تهاجم تومور به سایر اعضا همراه با متاستاز و درگیری گره های لنفاوی میباشد.
بقا یاعودبیماری درصد جدول4-11
Frequency
Percent
Valid complete cure
Partial cure
Involved organ
Death
Total
Missing System
Total
15
5
2
22
44
6
50
30.0
10.0
4.0
44.0
88.0
12.0
100.0
دراین مطالعه بیماران براساس عود بیماری به سایر ارگان ها و بافت ها پس از عمل جراحی به 5گروه تقسیم میشوند که 30درصد انها بهبودی کامل،10درصد بهبود نسبی،4درصد درگیری سایر ارگان های بدن و 44درصد فوتی داشتیم و 12 درصد باقیمانده فاقد اطلاعاتی درمورد عود بیماری میباشند.
جدول4-12 هسته سلول های تومور
Frequency
Percent
Valid no charge
Over expresion
Total
47
3
50
94.0
6.0
100.0
در این مطالعه نمونه های تومور براساس شدت رنگ پذیری هسته ای به دو گروه تقسیم میشوند که در 94 درصد انها شدت رنگ پذیری ضعیف بود و 6درصد انها رنگ پذیری قوی یا متوسط داشتند.
جدول4-13درصدهسته سلول های تومور
Frequency
Percent
Valid 1.00
2.00
3.00
4.00
6.00
12.00
Total
17
19
7
4
2
1
50
34.0
38.0
14.0
8.0
4.0
2.0
100.0
در این مطالعه تعداد نمونه های تومور بر اساس شدت رنگ پذیری هسته ای به 6گروه تقسیم میشوند که بصورت میانگین 94 درصد انها رنگ پذیری ضعیف،4درصد رنگ پذیری متوسط و 2درصد رنگ پذیری قوی داشتند.
جدول4-14 سیتوپلاسم سلول های تومور
Frequency
Percent
Valid no charge
Over
Total
34
16
50
68.0
32.0
100.0
در این مطالعه تعداد نمونه های تومور بر اساس شدت رنگ پذیری سیتوپلاسمی به دو گروه تقسیم میشوند که در 68 درصد انها منفی یا ضعیف است و 32درصد رنگ پذیری متوسط یا قوی دارند.
جدول 4-15 سیتوپلاسم سلول های تومور
Frequency
Percent
Valid 1.00
2.00
3.00
4.00
6.00
8.00
9.00
12.00
Total
14
10
6
4
4
7
1
4
50
28.0
20.0
12.0
8.0
8.0
14.0
2.0
8.0
100.0
در این مطالعه به بررسی تعداد نمونه های تومور بر اساس شدت رنگ پذیری سیتوپلاسمی پرداختیم که در 76درصد انها رنگ پذیری ضعیف یا منفی و16 درصد رنگ پذیری متوسط و 8درصد رنگ پذیری قوی داشتیم.
جدول4-16 هسته سلول های نرمال
Frequency
Percent
Valid under
No charge
Total
32
18
50
64.0
36.0
100.0
در این مطالعه نمونه ها بر اساس شدت رنگ پذیری هسته ای در سلول های نرمال به دو گروه تقسیم میشوند که در36 درصد رنگ پذیری هسته ای دیده شد و 64 درصد رنگ پذیری هسته ای منفی داشتند.
جدول4-17 هسته سلول های نرمال
Frequency
Percent
Valid .00
1.00
2.00
Total
32
16
2
50
64
32
4
100
در این مطالعه نمونه ها براساس شدت رنگ پذیری هسته ای در سلول های نرمال به 3 دسته تقسیم میشوند که 64درصد انها رنگ پذیری منفی و 32درصد رنگ پذیری ضعیف و 4درصد رنگ پذیری متوسط داشتند.
جدول4-18 سیتوپلاسم سلول های نرمال
Frequency
Percent
Valid under
No charge
Total
21
29
50
42.0
58.0
100.0
در این مطالعه نمونه ها براساس شدت رنگ پذیری سیتوپلاسمی در سلول های نرمال به دو دسته تقسیم میشوند که در 42 درصد رنگ پذیری منفی بود و 58درصد رنگ پذیری داشتند.
جدول4-19هسته سلول های نرمال
Frequency
Percent
Valid .00
1.00
2.00
3.00
4.00
Total
21
23
1
2
3
50
42.0
46.0
2.0
4.0
6.0
100.0
در این مطالعه نمونه ها براساس شدت رنگ پذیری سیتوپلاسمی به 4گروه تقسیم میشوند که در 42درصد رنگ پذیری منفی،48درصد رنگ پذیری ضعیف،4درصد رنگ پذیری متوسط و در 6درصد رنگ پذیری قوی دیده شد.
جدول4-20 Mann-Whitney Test
TN
TC
NN
NC
Sex
0.886
0.851
0.008
0.685
TTT
0.452
0.371
0.189
0.982
Stagee
0.668
0.664
0.096
0.245
Grade
0.690
0.591
0.816
0.255
1-در این مطالعه که نتایج ان با روش Mann-Whitney Test
انجام شد ارتباط معنا داری در بیان ژن DPPA2 در هسته ی سلول نرمال و جنسیت وجود دارد و در هسته و سیتوپلاسم سلول تومور و سیتوپلاسم سلول نرمال وجود ندارد.
2-در این مطالعه که نتایج ان با روش Mann-Whitney Test انجام شد ارتباط معنا داری بین بیان ژن DPPA2 با هسته و سیتوپلاسم سلول تومور و نرمال با تهاجم تومور وجود ندارد.
3-در این مطالعه که نتایج ان با روش Mann-Whitney Test انجام شد ارتباط معنا داری بینstage با هسته و سیتوپلاسم سلول نرمال و تومور وجود ندارد.
4- در این مطالعه که نتایج ان با روش Mann-Whitney Test انجام شد ارتباط معنا داری بین Grade با هسته و سیتوپلاسم سلول نرمال و تومور وجود ندارد.
جدول 4-21 Kruskal-WaLLIiS Test

مطلب مرتبط با این موضوع :  منبع پایان نامه دربارهACT، فیزیولوژی، پایگاه اطلاعات

پاسخی بگذارید