پایان نامه رایگان با موضوع داری، نتایج، افزایش

دانلود پایان نامه


TN
TC
NN
NC
Location
0.179
0.595
0.509
0.608
T
0.096
0.106
0.277
0.979
Node
0.717
0.881
0.537
0.616
Stage
0.421
0.089
0.570
0.814
Survival
0.584
0.944
0.044
0.191
1-در این روش که نتایج آن با تست Kruskal-WaLLIiSبررسی شد ارتباط معنا داری بین هسته و سیتوپلاسم سلول نرمال و تومور و جایگاه بیان ژن وجود ندارد.
2- در این روش که نتایج آن با تست Kruskal-WaLLIiSبررسی شد ارتباط معنا داری بین تهاجم تومور با هسته و سیتوپلاسم سلول های نرمال و تومور وجود ندارد.
3- در این روش که نتایج آن با تست Kruskal-WaLLIiSبررسی شد ارتباط معنا داری بین گره های لنفاوی درگیر با هسته وسیتوپلاسم سلول های نرمال و تومور وجود ندارد.
4- در این روش که نتایج آن با تست Kruskal-WaLLIiSبررسی شد ارتباط معنا داری بین stage با هسته و سیتوپلاسم سلول های تومور و نرمال وجود ندارد.
5- در این روش که نتایج آن با تست Kruskal-WaLLIiSبررسی شد ارتباط معنا داری بین عود بیماری و بقا با هسته ی سلول های نرمال دیده میشود و ارتباط معنا داری بین هسته و سیتوپلاسم سلول های تومور و سیتوپلاسم سلول های نرمال وجود ندارد.
جدول4-22 T Test
میزان افزایش بیان ژن
Sex
0.690
TTT
0.442
Stagee
0.372
Node
0.728
1-در این مطالعه که نتایج ان با روش T Testمحاسبه شد ارتباط معنا داری بین جنسیت با میزان افزایش بیان ژن DPPA2 وجود ندارد.
2- در این مطالعه که نتایج ان با روش T Testمحاسبه شد ارتباط معنا داری بین تهاجم سلول های تومور با میزان افزایش بیان ژن DPPA2 وجود ندارد.
3- در این مطالعه که نتایج ان با روش T Testمحاسبه شد ارتباط معنا داری بین Stage با میزان افزایش بیان ژن DPPA2 وجود ندارد.
4- در این مطالعه که نتایج ان با روش T Testمحاسبه شد ارتباط معنا داری بین تعداد گره های لنفاوی درگیر با میزان افزایش بیان ژن DPPA2 وجود ندارد.
جدول4-23 ONeWAY
میزان افزایش بیان ژن
Grade
0.322
Location
0.195
T
0.199
Node
0.932
Stage
0.050
Survival
0.875
1-در این مطالعه که نتایج ان با روش ONeWAY محاسبه شد ارتباط معنا داری بین Grade با میزان افزایش بیان ژن DPPA2 وجود ندارد.
2- در این مطالعه که نتایج ان با روش ONeWAY محاسبه شد ارتباط معنا داری بین جایگاه تومور با میزان افزایش بیان ژن DPPA2 وجود ندارد.
3- در این مطالعه که نتایج ان با روش ONeWAY محاسبه شد ارتباط معنا داری بین تهاجم سلول های تومور با میزان افزایش بیان ژن DPPA2 وجود ندارد.
4- در این مطالعه که نتایج ان با روش ONeWAY محاسبه شد ارتباط معنا داری بین تعداد گره های لنفاوی درگیر با میزان افزایش بیان ژن DPPA2 وجود ندارد.
5- در این مطالعه که نتایج ان با روش ONeWAY محاسبه شد ارتباط معنا داری بین Stage با میزان افزایش بیان ژن DPPA2 وجود دارد.
6- در این مطالعه که نتایج ان با روش ONeWAY محاسبه شد ارتباط معنا داری بین عود بیماری یا بقا با میزان افزایش بیان ژن DPPA2 وجود ندارد.
تصویر شماره 1-در بافت کولن با روش ایمونو هیستوشیمی سلول های تومور با درشت نمایی 100 قابل مشاهده است که با مارکر 2dppa 25% سلول ها به صورت هسته ای ضعیف و 90% سلول ها به صورت سیتوپلاسمی شدید رنگ گرفته اند.
تصویر شماره 2 -در بافت کولن با روش ایمونو هیستوشیمی سلول های تومور با درشت نمایی 400 قابل مشاهده است که 50% سلول های تومور با مارکر dppa2 به صورت هسته ای شدید رنگ گرفته اند.
تصویر شماره 3 – در بافت کولن با روش ایمونو هیستوشیمی سلول های تومور با درشت نمایی 100 قابل مشاهده است که با مارکر 2dppa 25% سلول ها به صورت هسته ای متوسط رنگ گرفته اند.
تصویر شماره 4 – در بافت کولن با روش ایمونو هیستوشیمی سلول های تومور با درشت نمایی 100 قابل مشاهده است که با مارکر 2dppa 30%سلول ها به صورت هسته ای متوسط رنگ گرفته اند.
تصویر شماره 5- در بافت کولن با روش ایمونو هیستوشیمی سلول های تومور با درشت نمایی 100 قابل مشاهده است که با مارکر 2dppa 30%سلول ها به صورت سیتوپلاسمی ضعیف رنگ گرفته اند.
تصویر شماره 6 – در بافت کولن با روش ایمونو هیستوشیمی سلول های تومور با درشت نمایی 100 قابل مشاهده است که با مارکر 2dppa 25% سلول ها به صورت هسته ای شدید و 70%سلول ها به صورت سیتوپلاسمی شدید رنگ گرفته اند.

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه با کلید واژه هایاطلاعات مربوط

پاسخی بگذارید