پایان نامه درباره هوش اخلاقي/:هفت اصل هوش اخلاقي

هفت اصل ضروري هوش اخلاقي

اصول هوش اخلاقي از ديدگاه بوربا(2005) به شرح زير مي باشد:

۱.  هم دردي: تشخيص احساسات و علايق افراد كه شامل مراحل زير است:

الف . پرورش آگاهي؛

ب.  افزايش حساسيت نسبت به احساس هاي ديگران؛

ج.  همدردي با ديدگاه اشخاص ديگر.

۲.  هوشياري: دانستن راه صحيح و درست و عمل در همان راه، كه شامل:

الف . ايجاد زمينه هاي براي رشد اخلاقي؛

ب .  ترويج معنويت براي تقويت هوشياري و هدايت رفتار؛

ج.  پرورش انضباط اخلاقي براي كمك به افراد به منظور يادگيري درست از خلاف.

۳. خودكنترلی: كنترل و تنظيم تفكرات و اعمال خود به طوري كه بر هر فشار از درون

و بيرون ايستادگي كنيم و در همان راهي عمل كنيم كه احساس مي كنيم درست است،

كه شامل:

الف . الگوسازي و اولويت بندي خودكنترلي افراد؛

ب . تشويق افراد به خودانگيزشي؛

ج . آموزش راه هايي به افراد براي رويارويي با وسوسه ها و تفكر قبل از عمل.

۴ . توجه و احترام: ارزش قائل شدن براي ديگران با رفتار مؤدبانه و با ملاحظه، كه شامل:

الف . انتقال معاني توجه به افراد از طريق آموزش دادن؛

ب . افزايش توجه به اقتدار و بي توجهي به بي ادبي و بي احترامي؛

ج . تأكيد بر رفتارهاي خوب، ادب و تواضع كه به عنوان تعارف در نظر گرفته مي شود.

۵. مهرباني:  توجه به نيازها و احساس هاي ديگران، كه شامل:

الف.  تدريس معني و ارزش مهرباني؛

ب . ايجاد آستانة تحمل صفر براي زشتي و بدي؛

ج . تشويق مهرباني و خاطر نشان كردن اثرهاي مثبت آن.

۶.  صبر و بردباري :توجه به شأن و حقوق تمام افراد حتي آنان كه عقايد و رفتارشان با

ما مخالف است، كه شامل:

الف . پرورش صبر و تحمل از سنين پايين؛

ب . القاي درك تنوع و گوناگوني؛

ج . مخالفت با كليشه سازي و عدم تحمل تعصبات بي جهت.

۷.  انصاف: انتخاب هاي عقلاني و عمل به شيوة منصفانه، كه شامل:

الف.  رفتار با ديگران به طور منصفانه؛

ب.  كمك به ديگران براي داشتن رفتار منصفانه؛

ج . تدريس روش هايي به افراد براي مقاومت در مقابل بي انصافي و بي عدالتي.

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رابطه هوش اخلاقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني در بين كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت