دانشجویی

پایان نامه جو اخلاق سازمانی:/مديريت دانش

 مديريت دانش
مديريت دانش به عنوان منبع مهم مزيت رقابتي براي سازمان ها شناخته شده است و در همه سازمان ها در سرتاسر جهان در حال گسترش مي باشد (,2007 Bechina & Ndle) . مهمترين پرسش در دنياي رقابتي امروز اين است كه دانش موجود در هر سازمان را چگونه مي توان شناسايي كرد و از آن به بهترين نحوه بهره جست. مدیریت دانش (Km) به عنوان رویکرد لازم مورد استفاده برای ترویج سرمایه فکری سازمان است.سرمایه فکری ممکن است به صورت جداگانه استخراج و همچنین بطور مشترک برای تولید،ذخیره،کسب و انتشار دانش سازمانی بکار آید(2013( Shafique imran,.ايجاد سيستم هاي مديريت دانش يكي از مهمترين راه كارهاي بهبود سطح دانش در هرسازماني شمرده مي شوند مديريت دانش ، شاخصه هاي كاركردي و مهم زير را در سازمان هاي توانمند ، پشتيباني مي كند:
–  فرآيندهاي كشف دانش يا ساخت دانش جديد و پالايش دانش موجود (ايجاد  دانش) .
–  به اشتراك گذاري دانش ميان افراد و در سطح همه مرزهاي سازماني ( مديريت كردن دانش) .
–  ايجاد و استفاده از دانش بعنوان بخشي از كار روزانه افراد و به عنوان بخشي از تصميم گيري آنها
( آقاجاني و همكاران ، 1387).
 
2-1-5) تعاريف  مديريت دانش
ساختاردهي به دانش موجب بهبود موثر و كارايي حل مسئله، يادگيري پويا، برنامه ريزي استراتژيك و تصميم گيري اثر بخش مي شود. گام اول از Km)) تقویت تبادل دانش عمومی در داخل سازمان و توسعه همه جانبه آن دانش می باشد.معمولا دانش یک مشخصه عمومی و بعنوان یک دارایی متعلق به عموم کارکنان است که بوسیله سازمان این دانش مورد بهره برداری قرار گرفته و در سازمان نگداری و حفظ می گردد (2013. ( Shafique imran, تعاريف بسياري از مديريت دانش در مقالات مختلف وجود دارد كه به شرح پاره اي از آنها مي پردازيم :
مديريت دانش ، فرآيندي است كه به سازمان ها در شناسايي ، سازماندهي ، انتشار( توزيع)  و  انتقال اطلاعات و تخصص هاي مهم كه بخشي از حافظه سازماني هستند و غالبا به صورت ساختارنيافته در سازمان وجود دارند كمك مي نمايد.
مديريت دانش به مجموعه فرآيندهايي اطلاق مي شود كه در نتيجه آنها دانش كسب، نگهداري و استفاده مي شود و هدف از آن بهره برداري از دارايي هاي فكري به منظور افزايش بهره وري، ايجاد ارزش هاي جديد و بالا بردن قابليت رقابت پذيري است . مديريت دانش بر شناسايي دانش، شرح و ساخت دهي و افزايش ارزش آن از طريق استفاده مجدد، تمركز مي كند. ( آقاجاني و همكاران ، 1387 )
مديريت دانش يعني توانايي يك سازمان در استفاده از سرمايه معنوي ( تجربه و دانش اندوخته نزد هر فرد ) و دانش دسته جمعي به منظور دست يابي به اهداف خود از طريق فرآيندي شامل توليد دانش ، تسهيم دانش و استفاده از آن به كمك فناوري (فرمانفرمايي ، جواديان زاده ، 1387).
مديريت دانش عبارت است از توانايي خلق، سازماندهي ، ذخيره سازي و بازيابي ،  انتقال و بكارگيري دانش سازماني (قوامي فر و همكاران ، 1387).
مديريت دانش يعني اطمينان از اين كه يك دانش صحيح، به شكلي مناسب، با هزينه مناسب و در زمان مناسب در دسترس افراد مي باشد (,2007 Bechina & Ndle) .
 
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان