پایان نامه با موضوع : مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

تکه ای از متن پایان نامه :

نوجوانی به واسطه فضاهای تربیتی در خانواده، مدرسه و جامعه به فرد منتقل می‌گردد و ثبات این باورها و واقعی بودن نماد آنها در جامعه، باعث تکامل جامعه می‌گردد(سریع القلم،22:1386).

با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده، در خصوص بحث مشارکت سیاسی تمامی‌شهروندان به طور عام و مشارکت سیاسی زنان به طور خاص  باید گفته گردد که کم وکیف مشارکت سیاسی، شیوه رأی دان، پشتیبانی یا بی اعتنایی به نظام به میزان قابل توجهی به اعتقادات و باورهای نهادینه شده مردم بستگی دارد.

در زمینه طرح و بررسی فرهنگ سیاسی، گابریل آلموند، سیدنی وربا، لوسین پای[1] و پاول[2] از پیشگامان محسوب می‌شوند. آلموند، در سال 1956 فرهنگ سیاسی را این گونه تعریف تحلیل تعریف‌های گفته شده از فرهنگ سیاسی، این نتیجه را به بار می آورد که فرهنگ سیاسی یک کشور را می‌توان مجموعه‌ای از توجه‌های مشخص افراد یک جامعه نسبت به نظام سیاسی- اجتماعی  که در درون آن زندگی می‌کنند تلقی نمود. نکته مهم در ارتباط با فرهنگ سیاسی این می باشد که فرهنگ سیاسی پدیده‌ای ایستا نیست بلکه می‌توان به واسطه تأثیر ساخت حکومت و جامعه پذیری و تغییر نسل‌ها دچار دگرگونی گردید.

همچنین لازم به ذکر می باشد که مطالعه تأثیر فرهنگ و ارزش‌ها بر رفتار بشر ریشه در بررسی‌های جامعه شناسان و به ویژه مردم شناسانی زیرا ماکس وبر دارد و به دنبال این دسته از مطالعات، تأثیر فرهنگ بر رفتار سیاسی بشر مورد توجه دانشمندان علم سیاست قرار می‌گیرد. تا جایی که فرهنگ به عنوان یک ملاک مهم جایگاه خاصی در مطالعات مقایسه‌ای و نوسازی یافته می باشد. به طور کل، ارزش‌ها بر زندگی فردی و جمعی افراد تأثیر تعیین کننده‌ای دارند و دانشمندان معتقدند که هر فرهنگ سیاسی با رفتار سیاسی خاص سنخیت دارد زیرا فرهنگ سیاسی تلقی مردم نسبت به حکومت و شکل دهنده رفتار مردم بر ای حکومت می‌باشد. به عبارت دیگر، فرهنگ سیاسی یک علل درونی می باشد که ماهیت سیاسی ـ اجتماعی بشر‌ها و توجه آنها را در ارتباط با قدرت تبیین می‌کند و نوع آن حاصل فرهنگ عمومی، ایدئولوژی طبقات حاکم و ساختار قدرت سیاسی می باشد(مهاجر،48:1380).

از آن جایی که چارچوب نظری این رساله بر اساس نظریه فرهنگ سیاسی آلموند و وربا قابل بررسی می‌باشد در اینجا لازم می باشد به دیدگاه این دو پژوهش گر بپردازیم.

 2-6 فرهنگ سیاسی از دید آلموند و وربا:

 آلموند و وربا  از سه نوع فرهنگ سیاسی(محدود، تبعی و مشارکتی) بر اساس چهار سطح تحلیل و سه نوع جهت گیری نام می‌برند که لازم می باشد به تفضیل به توضیح آنها بپردازیم.

2-6-1 سطوح تحلیل فرهنگ سیاسی از دید آلموند و وربا:

نظام سیاسیpolitical system)): اولین موضوع جهت گیری سیاسی این می باشد که نظام سیاسی به عنوان یک کل می‌باشد. در این سطح آن چه مطرح می‌گردد این می باشد که فرد چه دانش و معلوماتی در خصوص خود، نظام سیاسی خویش و قدرت و مشروعیت آن نظام دارد؟ احساسات وی در مورد این موضوعات چگونه می باشد؟ نظر و قضاوت او در خصوص آنها چیست؟

فرآیند درون داد ((input: در این سطح، جهت گیری افراد نسبت به فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری مطرح می‌گردد. همچنین ساختارها، تأثیر‌ها و نخبگانی که در جریان تصمیم گیری تأثیر دارند، موضوع جهت گیر ی قرار می‌گیرند. آن­چه که مهم می باشد، این می باشد که افراد چه شناختی از این ساختار، طرح‌ها و- افراد بیشتر به واحدهای خویشاوندی و گروههای قومی وابسته‌اند تا جامعه.

– افراد در برابر مؤسسات حکومتی احساس ضعف و ناتوانایی دارند.

 

فرهنگ سیاسی تبعی[3]: ویژگی‌های کلی این نوع از فرهنگ نیز بدین قرار می‌باشد:

– افراد در این نوع از فرهنگ سیاسی نسبت به تأثیر‌های گوناگون حکومت آگاهند.

1-lucian pie

2-powell

                                                                                                                                    -subject political cultur 1

 مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب: چالش‌ها و راه کارها

]]>