پایان نامه : بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی

عنوان : بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی

دانشکده آزاد، واحد نراق

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی -گرایش مدیریت بازاریابی

عنوان  

بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی

 (شعب منتخب بانک های استان قم)

استاد راهنما

دكترامیرحمزه مهرابی

استاد مشاور

دکتر حسن تلاشان

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                صفحه

 چکیده

فصل اول : کلیات طرح تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق  ………………………………………………………………………………………………….  5

1-3- سئوال های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….7

1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 8

1-6- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….8

1-7- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………9

1-8- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-8-1-قلمروموضوعی…………………………………………………………………………………………………………………9

1-8-2 –  قلمرو مكانی……………………………………………………………………………………………………………….10

1-8-3 – قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………10

1-9- تعریف واژگان کلیدی تحقیق …………………………………………………………………………………………….10

فصل دوم : ادبیات نظری

مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  14

2-1-  سازمان و عوامل  سازمانی…………………………………………………………………………………………………  14

2-1- 1- تعریف سازمان………………………………………………………………………………………………………………14

2-1- 2- سیستم‌های كنترل و نظارت…………………………………………………………………………………………… .16

2-1- 3- اهمیت کنترل……………………………………………………………………………………………………………….16

2-1- 4- ماهیت كنترل…………………………………………………………………………………………………….. ……….17

2-1- 5- دیدگاه ها درباره انواع کنترل…………………………………………………………………………..17

2-1- 6- ارکان كنترل……………………………………………………………………………………………………………….19

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

2-1- 7- نظام حقوق و دستمزد …………………………………………………………………………………………………..20

2-1- 8- هدف مدیریت جبران خدمت……………………………………………………………………………………….. 22

2-2- فساد اداری……………………………………………………………………………………………………………………….23

2-2- 1- تعریف فساد…………………………………………………………………………………………………………………27

2-2- 2- سطوح فساد…………………………………………………………………………………………………………………29

2-2-3- انواع فساد…………………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-4- 1- فساد سیاسی…………………………………………………………………………………………………………….31

2-2-4- 2- فساد اداری……………………………………………………………………………………………………………..31

2-2-4- 3- فساد مالی (اقتصادی)………………………………………………………………………………………………..32

2-2-5 – مفهوم و تعریف فساد اداری…………………………………………………………………………………………..32

2-2-6- تاریخچه فساد اداری……………………………………………………………………………………………………..34

2-2-7 – مبارزه با فساد در ایران………………………………………………………………………………………………….35

2-2-8 – وضعیت فساد پس از پیروزی انقلاب اسلامی……………………………………………………………………36

2-2-9 –  انواع فساد اداری…………………………………………………………………………………………………………..39

2-2-10 – تبیین علل موجبه فساد…………………………………………………………………………………………………..43

2-2-11 – رهیافت‌های تبیین فساد……………………………………………………………………………………………….. 47

2-2-12 – تبیین علل فساد اداری…………………………………………………………………………………………………. 49

2-2-13 – قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد……………………………………………………………………………………52

2-2-14 – متغیرهای تسهیل و تشویق‌كننده یا بازدارنده از فساد…………………………………………………………..53

2-3- فساد اداری و رابطه آن با عوامل سازمانی……………………………………………………………………………….56

2-3- 1- فساد و نظام حقوق و دستمزد………………………………………………………………………………………….56

2-3- 2- كنترل و نظارت و رابطه آن با فساد…………………………………………………………………………………..60

2-3- 3- فرایند‌های كاری و رابطه آن با فساد………………………………………………………………………………….61

2-4- فساد اداری و رابطه  آن با سایر عوامل اجتماعی……………………………………………………………………….62

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

2-4- 1- حكومت كارآمد و نقش آن در كنترل فساد……………………………………………………………………….62

2-4- 2- رابطه فساد و خدمات عمومی دولتی………………………………………………………………………………….64

2-4- 3- بزرگی دولت و فساد………………………………………………………………………………………………………64

2-4- 4- خصوصی‌سازی  و رابطه آن با فساد…………………………………………………………………………………..65

2-4- 5- فساد و فقر……………………………………………………………………………………………………………………66

2-4- 6- فساد و قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………………67

2-4- 7- فساد و دستگاه قضایی……………………………………………………………………………………………………67

2-4- 8- توسعه سیاسی، دمكراسی و فساد………………………………………………………………………………………68

2-4- 9- فرهنگ و فساد……………………………………………………………………………………………………………..68

2-4- 10- فساد و جنسیت……………………………………………………………………………………………………………68

2-4- 11- فساد و برنامه‌های توسعه……………………………………………………………………………………………….69

2-4- 12- سیاست‌های اقتصادی و فساد…………………………………………………………………………………………69

2-4- 13- فساد و سرمایه‌گذاری…………………………………………………………………………………………………..70

2-4- 14- تسخیر دولت و فساد ناشی از آن در اقتصادهای در حال گذار………………………………………………70

2-4- 15- تحلیل فساد در کشورهای جهان سوم………………………………………………………………………………72

2-4- 16- آثار و علل فساد در جهان سوم……………………………………………………………………………………….73

2-4- 17- شیوه ارزیابی و گزینش استراتژی مبارزه با فساد…………………………………………………………………74

2-4- 18- سیاست‌های كلیدی در مبارزه با فساد……………………………………………………………………………….76

2-4- 19-استراتژی مبارزه با فساد، جایگاه و نوع كاربرد آ نها…………………………………………………………….77

2-5- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….77

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………..87

3-1-  روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………….. ………………..87

3-2 – چهارچوب مفهومی…………………………………………………………………………………………………………..88

3-3 – جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………90

3-4- نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………92

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

3-5 – متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..92

3-6- ابزار سنجش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….93

3-7 – نحوه امتیاز بندی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….93

3- 8-  روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….94

3-9- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………94

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………….95

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………………..98

4-1- آمار توصیفی  ………………………………………………………………………………………………………………..99

4-1-1- جنسیت  ……………………………………………………………………………………………………………………99

4-1-2- تحصیلات  ………………………………………………………………………………………………………………..100

4-1-3- سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………………..101

4-1-4- وضعیت تأهل و تجرد…………………………………………………………………………………………………..102

4-1-5- نوع استخدام………………………………………………………………………………………………………………103

4-2- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده‌ها………………………………………………………………………………..104

4-2-1- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف……………………………………………………………………………………104

4-2-2-آزمون رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………105 

4-2-3- آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….108

4-2-3-1- فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………………..108

4-2-3-2- فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………….110

4-2-3-3- فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………………111

4-2-3-4- فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………..112

4-2-4- آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………………………………114

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………..117

5-1- نتایج حاصل از یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………117

5-1-1- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی………………………………………………………………………….. 117

5-1-2- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف…………………………………………….118

5-1-3- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق    ……………………………………………………. 118

5-1-3-1- نتایج حاصل از فرضیه اول………………………………………………………………………………………… 118

5-1-3-2- نتایج حاصل از فرضیه دوم……………………………………………………………………………………….. 119

5-1-3-3- نتایج حاصل از فرضیه سوم………………………………………………………………………………………. 120

5-1-3-4- نتایج حاصل از فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………….121

5-1-3-5- نتایج کلی تحقیق…………………………………………………………………………………….. ……………..122

5-1-4- نتایج آزمون رگرسیون………………………………………………………………………………………………….123

5-1-4-  بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون فریدمن…………………………………………………………………..123

5-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….. 123

5-2-1- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق……………………………………………….. 123

5-2-2 – ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………..125

5-3- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ….126

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………… 129

پیوست :پرسشنامه ها……………………………………………………………………………………………………………….. 136

چکیده

تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم انجام گرفته است . هدف از انجام آن، شناسایی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری و مشخص کردن رابطه عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری  با  فساد اداری در شعب مربوطه می باشد. به منظور سنجش فساد اداری و عوامل سازمانی موثر بر آن از پرسشنامه مورد استفاده عباسپور (1385) بهره گرفته  شده است.

روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از شاخه همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. از ابزار پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده شد. از روش نمونه گیری خوشه ای برای دسترسی به اعضای نمونه استفاده بعمل آمد.

بر اساس نتایج آزمون رگرسیون مؤلفه های «شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان» و «حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان» بر «فساد اداری» تاثیر دارند و از آنجایی كه مقدار0β < می­باشد ،نوع تاثیر منفی می­باشد.

از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی منفی بین عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری  با  فساد اداری بود. در سطح اطمینان 95 درصد، فرضیه اصلی و هر 3 فرضیه ، تأیید شدند و بین همه مولفه ها همبستگی منفی وجود دارد.

واژگان کلیدی :

فساد اداری ، سیستم های کنترل و نظارت ،نظام حقوق و دستمزد ،فرایندها و شیوهای انجام کار ، شعب منتخب بانک های استان قم

  مقدمه

فساد اداری به عنوان معضلی گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می‌باشد و وقت و انرژی و امکانات فراوانی را از این کشورها به هدر می‌دهد. بستر و مأمن فساد اداری، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است. جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام اداری ناکارآمد و توأم با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر‌‌نظام‌های آن بوده است. طبعاً بخشی از این فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز‌ناپذیر سال‌های پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت‌های مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبارزه با عوامل فساد‌آفرین نگردید، و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور نیز عامل مهم دیگری در تشدید آن بوده‌است.

شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر چقدر جوامع به جلو حرکت می‌کنند، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر اجتماعی، اهمیت بیشتری می‌یابد ( هیود،1381،ص50) و رویکرد روغن کاری چرخ دنده‌های توسعه برای حل مسأله فساد اهمیت خویش را از دست می‌دهد و این دیدگاه که فساد بیش از هر چیز همچون مسأله‌ای عمل می‌کند که منجر به اخلال در روند چرخ دنده‌ای توسعه می‌شود رونق پیدا می‌کند. (ربیعی،1381،ص15)

اغلب صاحبنظران عقیده دارند که پیروزی یا شکست حکومتها به چگونگی اجرای امور عمومی بستگی دارد تا جایی که بروکس آدامز بقای تمدن و اداره امور عمومی را بهم پیوند می‌دهد و وینسنت اشتورم، سلامت هر جامعه را به چگونگی اداره امور عمومی در آن جامعه مربوط می‌داند.(نامغ،1376،ص59)

به اعتقاد اکثر متفکران فساد به طور اعم و فساد اداری موجود در ادارات دولتی یک بیماری انکار‌ناپذیر در همه حکومتهاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نیست و فساد در رژیم‌های سیاسی دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه‌داری و فئودال نیز یافت می‌شود و اقدامات فساد‌آمیز مربوط به زمان حال نیست، بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. از این رو قدمت فساد به اندازة قدمت مفهوم دولت است در واقع هر جا که قدرت و ثروت متمرکز می‌شود و هر جا دولتی وجود دارد، فساد نیز وجود دارد.(ربیعی،1381، ص17)

در نتیجه مبارزه با فساد اداری یک ضرورت حیاتی برای بقای نظام و حکومت و حرکت جامعه به سمت سعادت و رفاه است اما برای مبارزه با فساد یا هر بیماری اجتماعی و انسانی دیگری ابتدا باید به شناخت عوامل و علت‌های موجبه آن بیماری پرداخته تا پس از شناخت علت‌ها به سعی و تلاش در جهت اصلاح و حذف آن‌ ها پرداخته بتوانیم به معضل و عارضه آن بیماری منجمله فساد فائل آمد.

1-1- بیان مسأله   

مسأله‌ای که در این پژوهش ما در صدد پاسخگویی به آن هستیم، بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و میزان فساد اداری در یک سازمان می‌باشد. هدف از این تحقیق در حقیقت شناسایی عوامل مؤثر و میزان اثرگذاری این عوامل بر فساد اداری است.

همان طور که می‌دانیم سازمان‌ها را از جهات مختلف می‌توان مورد بررسی و شناخت قرار داد. یکی از روش‌های شناخت، شناختن عوامل ساختاری، نهادی سازمان می‌باشد. یکسری از این عوامل نهادی عواملی هستند که مستقیماً بر شیوه کار و فعالیت و طبیعتاً بر نتیجه حاصل از فعالیت کارکنان اثر می‌گذارند، یعنی وجود و عدم وجود و چگونگی وجود این عوامل تأثیر زیادی بر کیفیت و کمیت رفتار کارمند خواهند داشت و با توجه به اهداف این پژوهش که یافتن رابطه بین فساد اداری که ما در قسمت بعد خواهیم آورد شکلی از این رفتار می‌تواند مصداق فساد باشد و ما در صدد آنیم که رابطه بین آن عوامل و این فساد را ببینم.

    از جمله این عوامل می‌توان به سیستم‌های کنترل و نظارت در سازمان اعم از کنترل و نظارت بر رفتارهای کاری کارکنان و … نام برد. این سیستم بر آن دسته از فعالیت‌های کارکنان که مستقیماً بر اهداف و وظایف سازمان رابطه دارد نظارت و کنترل دارد.

از جمله دیگر عوامل سازمانی سیستم حقوق و دستمزد در سازمان می‌باشد. میزان حقوق افراد در مراتب مختلف سازمانی و تفاوت آن‌ ها با هم و با دیگر سازمان‌ها و این که آیا این سیستم هیچ تأثیری بر وقوع یا عدم وقوع فساد در آن سازمان دارد یا خیر و اگر دارد چگونه است.

از جمله عوامل دیگر که در این‌باره می‌توان برشمرد بحث، فرایندها و مراحل اجرایی یک فعالیت خاص اداری می‌باشد، کوتاهی یا طولانی بودن یک فعالیت – تکرار – زمان بر بودن و …  اینکه آیا این فرایندها و خصوصیات آنها می‌تواند در وقوع فساد دخیل باشد یا خیر و اگر هست به چه میزان؟

ما کوشش داریم در این تحقیق به بررسی و شناخت میزان اثرگذاری این سه دسته عامل درون سازمانی بر وقوع فساد اداری در شعب منتخب بانک های استان قم بپردازیم.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

رعایت اصول در ساماندهی یک نظام اجتماعی می‌تواند عمر آن را چنان طولانی کند که احساس کنیم عمر جاودانه یافته و بروز نابسامانی در ساخت و کارکرد آن نظام می‌تواند آن را به مرگ زودرس دچار سازد. نظام‌های سیاسی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و دوام و قوام آن‌ ها را عواملی چند رقم می‌زند. از آنجا که نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه می‌باشد. لذا عملکرد درست یا نادرست آن می‌تواند نظام سیاسی را تداوم بخشد یا از مشروعیت بیندازد. بنابراین توجه بعدی به نظام اداری هر جامعه و آسیب‌شناسی درست این نظام می‌تواند کمک بزرگی به سیاستگذاران هر جامعه‌ای باشد که مشکلات را از قبل تشخیص دهند و برای حل آن‌ ها راه ‌حل ‌های لازم را بیندیشند. یکی از مباحث مهم در زمینه آسیب‌شناسی نظام اداری توجه به مسأله فساد اداری است مسأله‌ای که اگر از آن غفلت شود، همچون غده‌ای سرطانی در همه اجزای جامعه رسوخ می‌کند و موجب از هم پاشیدگی نظام اجتماعی و به طریق اولی نظام سیاسی آن جامعه می‌گردد.

فساد در نظام‌های اداری اغلب کشورها موجب آسیب‌رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه اهمیت، مهار و کنترل آن کاملاً برای سیاستمداران و مردم آن‌ ها واقع و آشکار گردیده‌‌‌‌است، از این رو از جهت اهمیت پیامدهای فساد اداری به بخشی از مضار آن پرداخته می‌شود.

 فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب ماندن تلاش‌ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می‌شود.

 فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت‌ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده قابل پیش‌بینی می‌شود.

فساد به افزایش قیمت‌های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی وضعیت اقتصادی را محدود می‌سازد.(پاپ، 2000، 6)

از طرف دیگر باید توجه داشت که بدون برخورداری از یک دولت سالم و نظام اداری سالم و عاری از فساد دستیابی به توسعه امکان پذیر نیست. تأثیرات مثبت نظام اداری بر توسعه اقتصادی و سایر ابعاد توسعه منوط به سلامت نظام اداری است و در واقع نظام اداری سالم بستر مناسب را برای توسعه فراهم می‌آورد و به همین نحو فساد نظام اداری هزینه‌های اضافی سنگینی به جامعه و دولت تحمیل می‌کند، نظام اداری ناسالم می‌تواند به عنوان خورنده عظیم منابعی که باید صرف توسعه شود در‌آید و نه تنها توسعه را موجب نشود، بلکه همانند باتلاقی باشد که منابع را در خودش فرو می‌برد.(فرج‌وند،1382،ص56)

در جوامعی که دچار فساد اداری هستند شناخت علل و عوامل فساد اداری نه در قالب گفتار و حرف بلکه در عمل باید به طور جدی بررسی گردد تا مواجهه با این معضل اجتماعی میسر گردد.

با توجه به شرایط کشور ما ایران و وضعیت نظام اداری درآن و این که از معضلات اصلی دولت بحث ناکارآمدی نظام اداری و میزان بالای فساد اداری در ارکان مختلف این نظام می‌باشد –  طبق درجه بندی میزان فساد در کشورهای مختلف توسط سازمانی شفافیت بین الملل TI  ایران رتبه‌ای بهتر ازهشتادو هشتم را از نظر برخورداری از فساد در بین کشورها مورد بررسی و رتبه‌ای بهتر از کشورهایی همچون سنگال و مغولستان کسب نکرده است-  این بیماری مزمن که به اذعان بسیاری از صاحب‌نظران می‌تواند باعث کاهش میزان اعتماد مردم به نظام اداری که ابزار اعمال حاکمیت دولت می‌باشد .

با توجه به این شرایط ضرورت آسیب‌شناسی نظام اداری وشناخت فساد اداری که یکی از معضلات و آسیبهای جدی این نظام میباشد بیش از پیش احساس می‌شود. بررسی و شناخت هرچه بیشتر این معضل و تلاش جهت کشف علتهای موجبه آن یقیناً می‌تواند باعث افزایش کارامدی نظام ادارای، افزایش رضایت مردم، کمک به توسعه هرچه سریعتر کشور و نهایتاً افزایش مشروعیت نظام اسلامی حاکم بر کشور خواهد گردید. 

1-3- سئوال های تحقیق

  • سئوال اصلی تحقیق

عوامل سازمانی بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است؟

  • سئوال های فرعی تحقیق

میزان كنترل و نظارت در سازمان بر  فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است؟

میزان شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است؟

میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان بر  فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است؟

1-4- اهداف تحقیق

  • هدف اصلی

شناسایی تاثیر عوامل سازمانی بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم .

  • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر میزان كنترل و نظارت در سازمان و فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم .

شناسایی تاثیر میزان شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم.

شناسایی تاثیر میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم.

 

1-5- فرضیه های تحقیق

  • فرضیه اصلی تحقیق

عوامل سازمانی بر  فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است.

  • فرضیه های فرعی تحقیق

میزان كنترل و نظارت در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است.

میزان شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است.

میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است.

1-6- متغیرهای تحقیق

متغیرهای تحقیق عبارتند از:

جدول 1-1: متغیرهای تحقیق

متغیر مورد بررسی مولفه ی مورد بررسی
متغیر مستقل

(عوامل سازمانی)

میزان كنترل و نظارت در سازمان
میزان شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان
میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان
متغیروابسته

(فساد اداری  )

فساد اداری  

-7- مدل مفهومی تحقیق

شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق

1-8- قلمرو تحقیق

1-8-1 –  قلمرو موضوعی

آنچه که در این تحقیق به عنوان محور اصلی مطرح است، شناسایی عوامل سارمانی موثر بر فساد اداری در است . بر این اساس ، مباحث مربوط به فساد اداری و عوامل سارمانی موثر بر آن شامل میزان كنترل و نظارت در سازمان ،میزان شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان ،میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان، قلمرو موضوعی این تحقیق را تشکیل می دهند.

1-8-2 –  قلمرو مكانی

قلمرو مکانی این تحقیق، شعب منتخب بانک های استان قم می باشد.

1-8-3 -قلمرو زمانی

 قلمرو زمانی بین بهمن1391 تا  شهریور 1392 می باشد.

1-10- تعریف واژگان کلیدی تحقیق

در این قسمت به تعاریف مفاهیم خواهیم پرداخت. این مفاهیم عبارتند از: 1- عوامل سازمانی 2- فساد اداری

عوامل سازمانی

همانطور که قبلاً اشاره شد منظور از عوامل سازمانی مورد بحث، عوامل درون سازمانی میباشد یعنی عواملی که از سازمان نشات می‌گیرد، عواملی همچون سیستمهای کنترل و نظارت در سازمان، فرایند‌ها و شیوه‌های کاری و سیستم‌های حقوق و دستمزد کارکنان که در ادامه به تعریف این عوامل خواهیم پرداخت.

سیستم های کنترل و نظارت

شاید بتوان به جرات ادعا‌کرد انجام هیچ عملی در سازمان قرین تو‌فیق نخواهد بود مگر آنکه کنترلهای لازم نسبت به آن به عمل آمده‌باشد. به کمک کنترل است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدفها و انجام عملیات آگاهی‌یافته و قدرت پیگیری و عنداللزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا می کند. کنترل، ابزار کار مدیران در رده‌های مختلف سازمان از مراتب عالی تا رده‌های سرپرستی است و لزوم آنرا در مراتب مختلف به سادگی می‌توان احساس کرد. سازمان بدون وجود یک سیستم موثر کنترل در تحقق ماموریتهای خود موفق نبوده و نمی‌تواند از منابع خود بدرستی استفاده کند.

از کنترل تعریف گوناگونی بعمل آمده‌است که گرچه از جهت لفظی ممکن است متفاوت باشند اما از نظر مفهوم و معنی یکسان و مشابه هستند. تمامی این تعاریف، کنترل را نوعی مقایسه و تطبیق بین آنچه هست و آنچه باید باشد دانسته‌اند.

در تعریفی از کنترل آمده است: کنترل فعالیت است که ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می‌شود و در صورت وجود اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه هست به رفع و اصلاح آنها اقدام می‌شود. بدین ترتیب کنترل فعالیتی است که بایدها را با هستها، مطلوبها را با موجودها، پیش‌بینی ها را با عملکرده مقایسه کرده و تصویر واضحی از اختلاف یا تشابه بین این دو گروه از عوامل در اختیار مدیر و مسئول قرار می‌دهد.(الوانی،1380،ص132)

نظام حقوق و دستمزد

نظام پرداخت مجموعه فعالیتهایی است که سازمانها از طریق آن کار افراد را ارزیابی می‌کنند تا پاداشهای پولی و غیر‌پولی مستقیم و غیرمستقیم را در چهار‌چوب مقررات قانونی و توانایی پرداخت خود میان آنان توزیع کنند.(ال.دولان،1381،423)

پرداختهای مستقیم می‌تواند شامل مزد پایه، مزد مبتنی بر عملکرد و پرداختهای غیر‌مستقیم شامل برنامه‌های حمایتی، مزد ایام تعطیل و مزایا و خدمات رفاهی می‌باشد.

فرایندها و شیوهای انجام کار

   شیوه یا متد عبارت است از، تشریح جزئیات و مراحل انجام یک کار. شیوه انجام هر کاری نحوه انجام عملیات و فعالیتهای مورد نیاز جهت انجام آن کار می‌باشد. فرایند انجام کار به یک سری عملیات و اعمالی که برای انجام تمام یا قسمتی از یک سیستم بعمل می‌آید اطلاق می‌شود، و در اینجا سیستم عبارت است از تعدادی روش وابسته به یکدیگر که با اجرای روش های مزبور، قسمتی از اهداف سازمان تامین می‌شود. سیستمها و فرایندهای انجام هر کار مجموعه ای از شیوه‌ها و روش های مورد عمل سازمان میاشد که نقش موثر و مهمی در موفقیت یا عدم‌موفقیت آن سازمان دارد. 

فساد اداری

در جوامع و فرهنگ‌های گوناگون و هر محقق و پژوهشگری که درباره موضوع فساد به تحقیق پرداخته است بر حسب نگرش و برداشت‌های خاص، تعاریف گوناگونی از فساد به عمل آورده است. ریشه این کلمه در لاتین به معنای شکستن  است. بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود، این چیز ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی یا غالباً مقررات اداری باشد.(صفری و نائبی،1380، 145)

گونار میردال فساد را در معنای وسیع‌تری مورد مداقه قرار داده‌است. به نظر وی، فساد به تمام اشکال گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است. (الوانی،1379،ص44) فساد طبق تعریفی که در فرهنگ و‌بستر آمده عبارت است از پاداش نامشروع که برای وادار‌کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده‌می‌شود.(سرداران،1380، 134)

ویتو‌تانزی صاحبنظر در مباحث فساد تعریف متفاوتی از فساد ارائه کرده‌است که آن را در چهارچوب فرایند تصمیم‌گیری کارکنان و سیاستگذاران دولتی تبیین می کند. او معتقد است که یک مسئول یا کارگذار دولت هنگامی مرتکب فساد می شود که در اتخاذ تصمیمات اداری، تحت تاثیر منافع شخصی و یا روابط خانوادگی و دلبستگی های اجتماعی قرار گرفته باشد. این تعریف در خصوص کشور‌های در حال توسعه بیشتر از کشور‌های صنعتی مصداق دارد، چرا که در این کشورها روابط اجتماعی و خانوادگی بسیار بالائی وجود‌دارد و هر فرد موظف است تا در حد مقدور به خویشاوندان و نزدیکان خود کمک کند.(الوانی،1379، 45)

تعداد صفحه :135

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=147140]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com