پایان نامه : ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

گرایش : سیستم های اطلاعاتی

عنوان :  ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

عنوان :

ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد TOPSIS

استاد راهنما :

دکتر مجید رستمی

استاد مشاور :

دکتر محسن شفیعی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عناوین صفحه
1. فصل اول (طرح تحقیق- کلیات) 2
مقدمه 3
1.1.          تعریف مساله 6
2.1.          اهمیت و ضرورت  موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن 7
3.1. سوالات تحقیق 9
4.1. اهداف تحقیق 10
5.1. قلمرو مکانی و زمانی 10
6.1. جامعه آماری 11
7.1. شیوه نمونه گیری 12
8.1. شاخص ها عومل بحرانی موفقیت 13
9.1. مدل مفهومی پیشنهادی 15
2. فصل دوم (مبانی و پیشینه تحقیق) 16
مقدمه 17
1.2. بانکداری الکترونیک 19
1.2.          بانکداری الکترونیک چیست؟ 22
2.1.2. تاریخچه ی بانکداری الکترونیکی در جهان 23
3.1.2. تاریخچه ی بانکداری الکترونیکی درایران 23
1.3.1.2. بانكداری الكترونیك و سیرتحول آن در ایران 25
2.2.          مدلهای بانکداری الکترونیکی 27
1.2.2. بانک های الکترونیکی 27
2.2.2. شعبات الکترونیکی 27
3.2.2. انواع خدمات بانکداری الکترونیکی 27
3.2. انواع پرداخت های الکترونیکی 35
1.3.2. کارت های اعتباری 36
2.3.2. کارت های هوشمند 36
4.2. سطوح بانکداری الکترونیک 38
1.4.2. بانکداری الکترونیکی مصرف کننده (در سطح مشتری) 38
2.4.2. بانکداری الکترونیکی بین بانکی 38
5.2. تفاوت بانکداری الکترونیکی و بانکداری کاغذی 39
6.2. مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی 40
7.2. جایگاه مشتریان در بانکداری الکترونیک 42
8.2. بانکداری الکترونیک و کیفیت خدمات 42
1.8.2. ضرورت توجه به کیفیت خدمات 47
2.8.2. ابعاد کیفیت خدمات 49
9.2. مزایای بانکداری الکترونیک 52
1.9.2. از دید موسسات مالی 52
2.9.2. از دید مشتریان 52
10.2. معایب بانکداری الکترونیک 53
11.2. دلایل عدم استقبال مشتریان از سرویس های بانکداری الکترونیک 53
12.2. بانکداری الکترونیک و پول دیجیتال 54
13.2. پیامدهای اقتصادی گسترش استفاده از پول الکترونیکی 57
14.2. دولت الکترونیک در بانکداری الکترونیک 58
15.2. دولت الکترونیک در ایران 59
16.2. تکامل وتوسعه دولت الکترونیکی 59
17.2. بررسی اثرات بانکداری الکترونیک در دولت الکترونیک 61
18.2. مزایای بانکداری الکترونیک 62
19.2. مبانی و چارچوب نظری تحقیق 64
20.2. بانکداری الکترونیک چیست ؟ 70
21.2. رویکردهای بانکداری الکترونیک 75
22.2. اهمیت فاکتورهای موفقیت و بحران 77
23.2. بررسی فاکتورهای موفقیت و بحران در بانکداری الکترونیکی 82
24.2. پیشینه تحقیق 88
25.2. تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیرها 102
ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ(روش تحقیق) 106
مقدمه 107
1.3. روش تحقیق 108
2.3. سوالات تحقیق 112
3-3. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری 113
4.3. حجم نمونه و روش تعیین آن 114
5.3.  ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی 115
6.3. ابزارهای گردآوری داده ها 116
7.3. رواﯾﯽ(اﻋﺘﺒﺎر) و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ 118
1.7.3. روایی (اعتبار) تحقیق 119
2.7.3. پایایی (قابلیت تکرار) تحقیق 120
8.3. جمع آوری پرسشنامه ها(ماتریس) 122
9.3. روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت 123
10.3. مروری بر روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس 124
1.10.3. مروری بر تصمیم گیری چند معیاره 124
2.10.3. تصمیم گیری چند معیاره 126
3.10.3. تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه 129
4.10.3. روش های بی مقیاس کردن شاخص ها 131
5.10.3. روش های ارزیابی وزن شاخص ها 133
6.10.3. تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (تاپسیس) 137
7.10.3. الگوریتم تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه تاپسیس 139
ﻓﺼﻞ چهارم (تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق) 141
مقدمه 142
1.4.          تحلیل جامعه شناختی 142
2.4.          مروری بر شاخص های شناسایی شده 147
3.4. مدل تاپسیس (TOPSIS) 148
1.3.4. مراحل حل مدل تصمیم گیری چند شاخصه TOPSIS 149
ﻓﺼﻞ پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات) 162
1.5.          خلاصه تحقیق 163
2.5.          نتایج پژوهش 165
3.5. نتیجه گیری 168
4.5. محدودیت های تحقیق 169
5.5. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 169
منابع 171
منابع فارسی                                                                                                   171

منابع انگلیسی                                                                                                 179

چکیده                                                                                                         186      

 

چکیده :

در دنیای کنونی با توجه به ضرورت سیستم های نوین بانکداری الکترونیک در سطوح بازرگانی و تجارت ، سیستمی که بتواند در زمان، هزینه و نیروی انسانی تا حدود زیادی صرفه جویی کند از اهمیت فراوانی برخوردار است . موفقیت هر سازمانی با بهره وری و بهبود مستمر در تمامی ابعاد و اصلاح الگوی بکارگیری منابع ، وابسته شده است لذا سازمان ها می بایست با توجه به محدودیتهای موجود برروی عوامل اثر گذارتر و یا به اصطلاح عوامل بحرانی موفقیت تمرکز نمایند.

در این تحقیق به مهمترین و متداولترین الگوها و مدل‌های اجرای فرایند ارزیابی عملکرد در اداره بانکداری الکترونیک بانک ملت اشاره می‌گردد . در الگوهای نوین ارزیابی عملکرد، مدل های کمی مثل معیار بهره‌وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد؛ و مدلهای کیفی، مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر بکار گرفته خواهد شد. در ابتدا برای اجرای این تحقیق ، آرمان ها تعریف، اولویت بندی و درجه اهمیت آنها مشخص و عوامل بحرانی موفقیت سازمان را از میان عوامل تاثیرگذار بر موفقیت سازمان شناسایی نموده و با بهره گرفتن از نرم افزارهای مدل تصمیم گیری چند معیاره (TOPSIS) و بکارگیری ابزار و نرم افزارهای مرتبط اولویت بندی  می‌‌نماییم . مطالعه موردی در این تحقیق ، شناسایی عوامل بحرانی موفقیت اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت و اولویت بندی آنها می باشد در نهایت با توجه به نتایج ارائه شده ، عامل های بحرانی موفقیت از میان عوامل تاثیرگذار شناسایی می شوند .

کلمات واژه ها : بانکداری الکترونیکی؛ عوامل بحرانی موفقیت؛ TOPSIS

فصل اول 

مقدمه

توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات، آثار و تبعات مثبتی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و جوامع بهره‌بردار از این فن‌آوری‌ها گذاشته است. یكی از تأثیرهای مثبت این فن‌آوری، فراهم كردن بستری مناسب جهت برقراری مراودات تجاری و اقتصادی است. این پدیده‌ی نوظهور كه در بستر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شكل‌ گرفته تجارت الكترونیكی[1] نام دارد كه اگر در محیطی امن و مناسب ارائه شود بسیار مؤثرتر از تجارت سنتی است.

با توجه به تأثیر گسترده و عمیق تجارت الكترونیكی در سیطره بازارهای جهانی، همچنین نظر به اهمیت مبادله‌های پولی و اعتباری در هر فعالیت تجاری و اقتصادی می‌طلبد كه ابزارها و بسترهای انتقال و تبادل پول نیز همگام و همسان با توسعه‌ی تجارت الكترونیكی از رشد مناسب و مطلوب برخوردار شوند. در این بین بانك‌ها نیز خود را با فن‌آوری‌های ارتباطات و اطلاعات همگام و همسو كرده‌اند. بانكداری الكترونیكی [2] این امكان را به مشتری می‌دهد تا از خدمات گسترده و متنوع‌تری برخوردار باشد. ضمن اینكه بعد زمانی و مكانی تأثیری در كاهش یا افزایش خدمات‌رسانی به مشتری نخواهد داشت. همچنین مشتری می‌تواند بدون حضور فیزیكی در بانك از هر محلی فعالیت‌های مالی خود را كنترل كند.

امروزه صنعت بانکداری با محیطی پویا و درحال تغییر مواجه اند و باتوجه به شرایط تغییر پذیر و رقابتی بازار و فرصتهای متعدد پیش روی مشتریان برای دریافت خدمات بهتر می بایست بانک ها مشتری محوری و جذب مشتری را به عنوان سر لوحة کار خود قرار دهند

در دهه اخیر بعد از معرفی اولین وب سایتها برای تجارت از طریق اینترنت موضوع تجارت الكترونیكی هنوز هم برای محققین دانشگاه ها بسیار جذاب است. تحقیقات گسترده بیانگر این است كه در حدود 97% از مشتریانی كه تراكنش های خود را از طریق آنلاین انجام می دهند، در 12 ماه بعد  نیز تمایل زیادی از خود برای افزایش این تراكنش ها و پذیرش آن نشان خواهند داد(Ernst &  Young,2002).

بطور كلی كاربران ومشتریان تجارت الكترونیكی به دنبال كارایی، سرعت بیشتر و یک راه ارزانتر  برای انجام خریدشان هستند و از این طریق رضایتشان حاصل می شود. و همانطور که گفتیم در میان این تحت تاثیر قرار گرفتن صنعت توسط تجارت الكترونیكی، موسسات مالی بیشترین تاثیر را بوسیله این انقلاب تكنولوژیكی داشته اند. صنعت بانكداری که بر پایه به اشتراك گذاشتن اطلاعات استوار است و بنابراین تا حد زیادی به اطلاعات و تكنولوژی ارتباطی[3] متكی است و از این طریق اطلاعات را بدست آورده، تحلیل كرده و تحویل مشتری مناسب می دهد.

در بانک ملت مقوله فناوری اطلاعات  صرفا برای تحلیل اطلاعات نیست بلكه باعث می شود تا آنها بتوانند پیشنهادهای متفاوتی از رقبای خود را برای مشتری ارائه دهند و در نتیجه آن در این عرصه باقی بمانند. بنابراین بانک ملت باید پیوسته در حال نوآوری و به روز كردن استراتژیهای بازاریابی خود باشند تا بتوانند  تقاضا و نیازهای مشتریان منحصربفرد خود را بخوبی پوشش دهند و سرویسهاو خدمات كاملا مطمئنی را مناسب با تقاضای مشتری ارائه كنند. به عبارتی موسسات مالی و بانك ها باید از یک سو خودشان را از نظر تكنولوژیكی كاملا مجهز كنند و از سوی دیگرنیز یک برنامه ریزی مناسب برای استراتژی بازاریابی بر پایه ارتباط با مشتری داشته باشند (Perrien and al.,2000,Ricard and Parrien,1999) .

بنابراین بسیاری از موسسات مالی و بانكها موارد فوق را برای انجام تراكنشهای روزانه پذیرفته اند زیرا باید انتظارات كاربران داخلی(كارمندان) و كاربران خارجی( مشتریان ، شركای تجاری و… ) را پوشش دهند. بطور كلی یک كسب و كار میتواند بوسیله استفاده از تكنولوژیهای متعدد كه بر پایه اینترنت است، مدیریت منابع انسانی را ساده تر كند و آنرا بهبود ببخشد. این كار منافع متعددی دارد كه عباتند از بهبود یادگیری و مدیریت سیستمها، بررسی بیشتر اطلاعات و كارایی در استفاده از زمان و هزینه. با این مواردی كه گفته شد حركت از بانكداری سنتی به سوی بانكداری الكترونیكی یک امر ضروری است زیرا : باعث می شود تا فرصتهایی در اختیار بانك قرار گیرد كه از آن برای رسیدن به ارزش افزوده استفاده شود، همچنین به بانكها اجازه می دهد تا كارایی و تاثیر خود را در كار با شركتها افزایش دهند و از سوی دیگر یک رابطه پایدار را با مشتریان برقرار كند.

بطور كلی پذیرش نوآوری در بانک ملت و تحقق بانكداری الكترونیكی به سادگی امكان پذیر نیست زیرا همانطور كه فاكتورهای متعددی وجود دارند که می توانند به این امر سرعت می بخشندو باعث موفقیت آن شوند، فاكتورهاو عواملی نیز هستند كه میتوانند این روند را با كندی و مشکل مواجه می كنند. از این رو نقش فاکتورهای موفقیت و بحران در پذیرش موفقیت آمیز بانكداری الكترونیكی و مجازی در پنج سال اخیر  مورد توجه بسیاری ازمحققان دانشگاهی قرار از جمله نشریات بانكی گرفته است (Bradly and Stewart,2005;Waite and Harrison,2006;Mukherjee and).

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ بعد از بیان مساله و اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ، سوالات تحقیق حاضر ، بیان خواهد شد . و در پایان این فصل ، به هدف های تحقیق پرداخته خواهد شد .

1-1) تعریف مساله

در دنیای کنونی با توجه به ضرورت سیستم های نوین بانکداری الکترونیک در سطوح بازرگانی و تجارت ، سیستمی که بتواند در زمان، هزینه و نیروی انسانی تا حدود زیادی صرفه جویی کند از اهمیت فراوانی برخوردار است . موفقیت هر سازمانی با بهره وری و بهبود مستمر در تمامی ابعاد و اصلاح الگوی بکارگیری منابع ، وابسته شده است لذا سازمان ها می بایست با توجه به محدودیت های موجود برروی عوامل اثر گذارتر و یا به اصطلاح عوامل بحرانی موفقیت تمرکز نمایند.[4]

در این تحقیق به مهمترین و متداولترین الگوها و مدل‌های اجرای فرایند ارزیابی عملکرد در اداره بانکداری الکترونیک بانک ملت اشاره می‌گردد . در الگوهای نوین ارزیابی عملکرد، مدل های کمی مثل معیار بهره‌وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد؛ و مدلهای کیفی، مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر بکار گرفته خواهد شد. در ابتدا برای اجرای این تحقیق ، آرمان ها تعریف، اولویت بندی و درجه اهمیت آنها مشخص و عوامل بحرانی موفقیت سازمان را از میان عوامل تاثیرگذار بر موفقیت سازمان شناسایی نموده و با بهره گرفتن از نرم افزارهای مدل تصمیم گیری چند معیاره (TOPSIS)[5] و بکارگیری ابزار و نرم افزارهای مرتبط اولویت بندی  می‌‌نماییم . مطالعه موردی در این تحقیق ، شناسایی عوامل بحرانی موفقیت اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت و اولویت بندی آنها می باشد در نهایت با توجه به نتایج ارائه شده ، عامل های بحرانی موفقیت از میان عوامل تاثیرگذار شناسایی می شوند .

1-2)  اهمیت و ضرورت  موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

پس از پایان جنگ تحمیلی 8 ساله مشكلات و معضلات اقتصادی كه گریبانگر نظام اقتصادی كشوربه خصوص نظام سنتی بانكداری ایران بود ، نمایان گردید ،‌ به همین جهت سیاستگذاران اقتصادی و بانكی كشورمان مصمم شدند بااصلاح ساختار سیستم بانكی كشور، زمینه شكوفایی و رشد و بالندگی اقتصاد ملی را فراهم كنند ، از این رو بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با هدف بهبود سرویس دهی بانك ها به مشتریان واستفاده بهینه از بودجه های تخصیص یافته به پروژه های انفورماتیک بانك ها، طرح اتوماسیون بانكی یا همان بانكداری الكترونیكی رابطور جدی در اولویت فعالیتهای خودقراردادكه شامل بهینه سازی روش های بانكداری، اتوماسیون شعب ، سرپرستی ها و تهیه یک الگوی نرم افزاری ،سخت افزاری و مخابراتی برای استفاده بانكهای كشور بود.

توسعه فناوری اطلاعات آثار و تبعات مثبتی در عرصه های مختلف اقتصادی و جوامع بهره بردار از این فناوری ها گذاشته است. تجارت نوین نیازمند ابزارها و زیر ساخت های مناسبی برای گسترش فرایندهای اقتصادی است. یکی از مهمترین شاخص ها در مراودات تجاری, بانک ها هستند. بانک ها با برقراری ارتباطات تنگاتنگ و نزدیک با مردم نقشی کلیدی را در عرصه تجارت بازی می کنند و به همین دلیل همیشه در تلاش هستند تا برای پیشی گرفتن از رقیبان خدمات خود را در ابعاد کمی و کیفی گسترش دهند. ورود بانک ها به عرصه بزرگ فناوری اطلاعات این امکان را برای آنها فراهم آورد تا جهش های چشمگیری برای ارائه و گسترش خدمات خود داشته باشند. آنها با بهره گرفتن از ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی هر روز شیوه های جدیدتری را به مشریان خود معرفی می کنند تا مشتری سریع تر و بهتر از گذشته خدمات مورد نیازش را دریافت کند. در واقع فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی به بانک‌ها در رسیدن به شعار همیشگی مشتری محوری کمک بزرگی کردند. اتوماسیون سامانه های بانکی در کنار آموزش مناسب کارکنان و مشریان به بانک ها این فرصت را داد که ضمن ارائه خدمات مطلوب تر، اعتماد مشتریان را به استفاده از سامانه های الکترونیکی بانکداری افزایش دهد. جریان فناوری گرایانه در بانک ها حاکی از دغدغه، توجه و نگاه تازه ای در زمینه مسایل اقتصادی و تجاری و به تبع آن مسایل بانکی می باشد. نباید این مساله را از ذهن دور ساخت که تحولات معاصر جهانی به خصوص در عرصه اقتصاد حاصل همگرایی جریان ها و مسایل گوناگونی است و در این بین بانکداری نیز از تحولاتی همچون انقلاب اطلاعات، جریان سرمایه، تحولات فناوری و تحولات سازمانی بی تاثیر نبوده است.

ناگفته نماند سابقه بانكداری الكترونیكی در ایران به سالهای دهة پنجاه شمسی باز می گردد كه در آن دوران بانك موسوم به “تهران” با نصب هفت تا دو دستگاه خودپرداز در شعب خود نخستین پرداخت اتوماتیک پول را – البته درشعب خود- رقم زد.

بانکداری الکترونیکی به عنوان یک مفهوم عام در توسعه دیجیتالی خدمات بانکداری به شمار می رود و به همین دلیل ممکن است در شناخت آن جزنگری ها و استنباط های شخصی تاثیر گذار باشد. مفهوم بانکداری الکترونیکی و کارایی های آن، برای بسیاری از افراد هنوز به طور کامل شناخته شده نیست و به همین دلیل هم بهره برداری بهینه ای از سرمایه گذاری های انجام شده برای توسعه‌ آن صورت نمی گیرد.

تعداد صفحه :203

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=147446]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com