پایان نامه حقوق خصوصی: بررسی عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر

[add_to_cart id=615115]

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر جمشید شریفیان


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-1
فصل اول- کلیات(تعاریف ومفاهیم) ——– 8
مبحث اول- ماهیت وویژگی های عقداجاره —-8
گفتار اول – مفهوم وتعریف اجاره ——– 8
گفتار دوم – ویژگی های عقداجاره ——-12  
الف- لازم بودن عقداجاره ———-12
ب- تملیکی،معوض وموقت بودن اجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————15
مبحث دوم – موضوع عقداجاره وشرایط آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-17
گفتار اول – موضوع عقداجاره ———–17
الف-منفعت — 17
ب-اجرت —20
گفتاردوم- شرایط عین مورداجاره —— 23
الف – لزوم بقای عین دربرابرانتفاع —24
ب- موجودبودن —————26
ج- قدرت برتسلیم ومشروع بودن منفعت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 27
د- معلوم ومعین بودن ———– 32
فصل دوم – عیب وضمان عمومی مربوط به آن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 37
مبحث اول – مفهوم واقسام عیب ——— 38
گفتار اول – مفهوم وماهیت عیب—– 38
الف-مفهوم عیب ————– 38
ب- ماهیت وتعریف عیب ——– 40
بنداول- عیب، خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصلیه شیء ———– 41
بند دوم- تعریف عیب بامعیارمادی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 42
بند سوم- تعریف عیب با معیارشخصی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 43
بند چهارم- مفهوم نسبی عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 44
گفتار دوم– اقسام عیب ———– 46
الف-عیب حادث وقدیم ——— 46
ب- عیب خفی وظاهر———– 49
مبحث دوم – ضمان عمومی ناشی ازعیب – 51
گفتاراول- ثبوت خیارعیب —– 52
الف- مفهوم خیارعیب ومبانی آن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-53
بنداول- مفهوم خیارعیببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 53 
بند دوم- مبانی خیارعیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 56
1-2) اعتماد به اصاله الصحه وحکومت اراده ————–58  
2-2) جبران ضررولزوم تعادل عوضین درقرارداد ———– 61
ب- طبیعت وزمان ایجاد خیاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 62
بنداول- طبیعت خیار- 62
1-1)حق بودن خیاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 62
2-1)ضمانت اجرای حق بودن خیاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 65
بند دوم- زمان ایجاد خیارعیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———66
ج- شرایط ثبوت خیارعیب — 68
بنداول – شرایط مربوط به عقد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 68
1-1)لازم بودن —- 68
2-1)معوض وتملیکی بودن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 69
بند دوم – شرط مربوط به موردمعامله بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 70
بند سوم- شرایط عیب موجب خیاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 71
1-3) سابق ومخفی بودن عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 71
2-3)مؤثربودن عیب —- 73
د- آثاراجرای خیارعیب ——– 74
بند اول- فسخ عقد(آثاروموانع آن) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 75
1-1)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-76
2-1) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ ————– 77
3-1) موانع فسخ —- 81
1) تلف مال معیوب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 83
2) انتقال مال معیوب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 84
3) تغییرمال معیوب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 88
) حدوث عیب جدید بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 89
5) تبعیض درعقد،مانع فسخ بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 91
بند دوم- مطالبه ارش ———- 92
1-2) ماهیت ومبنای ارش —– 93
1-1-2) ارش به عنوان جزء ثمن دربرابر وصف سلامت مورد معامله —- 93
2-1-2)ارش طریقی احتیاطی درصورت تعذر فسخ بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 94
3-1-2)ارش نوعی غرامت – 95
2 -2)تعیین ارش ———— 97
ه– مسقطات خیارعیب ————– 98
بند اول- اسقاط صریح یاضمنی خیار– 99
بند دوم- تبری ازعیوب ——— 103 
بند سوم- زوال عیب پیش ازاعمال خیاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 105  
بند چهارم- اهمال دراجرای خیار— 106
گفتاردوم- ضمان ناشی ازعیب درمواردخاص —109
الف) الزام به تسلیم مصداق سالم موضوع معامله بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-110
ب) بطلان عقد دراثرحدوث عیب —- 111
ج) ضمان نسبت به زیانهای ناشی ازعیوب مورد معامله بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 113
فصل سوم – عیب درمورداجاره وآثارآن —— 114
مبحث اول – مفهوم عیب درعقداجاره —– 115
گفتاراول- نظریه عدم امکان وجود عیب درمنفعت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 116
گفتاردوم – عیب درعقداجاره به مفهوم عیب درعین مستأجره، مؤثردرمنافع ———- 117
مبحث دوم – آثارحدوث عیب درعین مستأجره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 119
گفتاراول – ثبوت خیارعیب ———- 119
الف) مقصودازخیارعیب دراجاره —- 120
بنداول- نظریه پذیرش ارش دراجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 121
بند دوم- نظریه عدم پذیرش ارش دراجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 121
بند سوم-عدم لزوم سابق بودن عیب دراجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–123
ب) شرایط عیب موجب خیار در اجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 126
بند اول – لزوم مخفی بودن عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 126
بند دوم – لزوم موثر بودن عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 127
ج) اثرفسخ دراجاره ——— 129
گفتاردوم- الزام موجربه رفع عیب ویاتسلیم مصداق سالم عین مستأجره —– 132
الف) الزام موجربه رفع عیب — 132
ب) الزام موجربه تسلیم مصداق سالم عین مستأجره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-134
گفتارسوم- بطلان عقد دراثرحدوث عیب — 136
الف) شرایط بطلان عقد دراثرحدوث عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 136
بند اول- عیب موجب خروج عین مستأجره ازقابلیت انتفاع —– 137
بند دوم-عدم امکان رفع عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 138
بند سوم- معین بودن عین مستأجره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——139
ب) اثربطلان عقدناشی ازحدوث عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 139
بند اول- حدوث عیب موجب بطلان قبل ازعقد یاقبض عین مستأجره —– 140
بند دوم- حدوث عیب موجب بطلان، بعدازعقد ودراثناء اجاره ———141
گفتار چهارم- ضمان موجرنسبت به زیانهای ناشی ازعیوب عین مستأجره ———— 143
نتیجه گیری ———145
منابع —————152
چکیده:
هدف اصلی ازاین پژوهش جمع آوری نظرات فقهاء وحقوقدانان راجع به مسأله عیب درموردمعامله وخیارعیب درتحلیلی منسجم می باشدکه دربرگیرنده قواعدعمومی مربوط به عیب و همچنین قواعد خاص آن درعقداجاره باشدبامطالعه تطبیقی درحقوق ایران ومصر؛ وهمچنین بایدمتذکرشوم که روشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد روش توصیفی- تحلیلی است بطوری که ابتداء ماهیت وآثار حقوقی عیب درعقداجاره درحقوق ایران ومصر بررسی شده وسپس به تحلیل آنها پرداخته ام . شایان ذکراست که روشی که پژوهش براساس آن جمع آوری وتکمیل گردیده روش کتابخانه ای است که درآن به کتابخانه هاودانشگاه ها ومراکز پژوهشی مربوطه مراجعه شده وضمن فیش برداری ازمنابع اسنادی دیگر نیز استفاده شده است. به طورکلی به عنوان نتیجه     می توان گفت که موضع حقوق ایران وحقوق مصر دربسیاری ازموارددرخصوص بحث رساله حاضرشبیه به هم می باشند، مگردرپاره موارد که ناشی از تاثیرحقوق ایران ازفقه شیعه وتاثیرحقوق مصرازحقوق فرانسه می باشد. ازجمله بحث مربوط به قبول ارش دراجاره درحقوق مصروعدم قبول آن درحقوق ایران وبحث مربوط به حدود تأثیرفسخ درحقوق مصروحقوق ایران که به نظرمی رسد دربعضی ازاین مواردحقوق ایران ودربعضی مواضع حقوق مصرمنطقی تربوده وبه عدالت نزدیکتراست . البته بایدبه این نکته اشاره کردکه منطقی تربودن یک قانون نسبت به قانون دیگربه سختی تشخیص داده می شود چراکه قانون ها ازعرف های یک محل، فرهنگ ملل وروابط بین افراد آن اجتماع نیز نشأت می گیرد درنهایت باید بیان شودکه تقریبا آنچه که به عنوان فرضیه مطرح گردید درنهایت وپس ازبررسی اثبات می گردد به این معنا که عیب به معنای خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصله شیء رخ میدهد وعین مستاجره معیوب میشود.دراینصورت خیارعیب حادث میگردد.گاهی این خیاربااراده طرفین وگاهی به وسیله قانون ساقط میگردد. درمعامله عین کلی خیارعیب وجود ندارد وباتسلیم مصداق دیگر موضوع منتفی است. این موضوع در حقوق ایران ومصراندکی تفاوت دارد.
مقدمه:
1- طرح موضوع
از زمانیکه روابط بشری هر روز شلوغ تر و اجتماعات پر رنگ تر شد و انسان با مفهوم قاعده و قانون خصوصا در روابط اقتصادی روزمره آشنا گردید ، لزوم بهره مندی از برخی الزامات در روابطش بسیار ضروری تر می نمود. این الزامات در پاره ای از موارد مربوط به اخلاقیات و در پاره دیگر جزوه الزامات ناشی از اجبار قاعده و قانون بود. حس اعتماد و پای بندی به اصول کلی درمعاملات امری اخلاقی و در عین حال امری است که قانون نیز آن را امضا نمود و هر ناهنجاری که این هنجار را زیر سوال می برد با برخورد قانون مواجه می شد. یکی از این ناهنجاری ها معیوب بودن معوّض در هر معامله ای بود. از ابتداپیدایش روابط اقتصادی انسان می بایست در قبال عوضی که می دهد معوض سالم و بی عیب دریافت نماید. این اصل از اصول اولیه ی معاملات از ابتدای پیدایش روابط اقتصادی در بین انسان ها بوده است. و یکی از وظایف اصلی قانون در تامین عدالت رفع مشکلات این چنینی در فضای کسب و کاروروابط قانونی افراد بوده و هست. معیوب بودن مورد معامله ، یکی از همان ناهنجاری هایی است که حس اعتماد اشخاص به سلامت معوض را مخدوش نموده و در قرار دادهای معوض و تملیکی ، علاوه بر خدشه به این حس اعتماد ، منجر به ورود ضرر و زیان هایی به طرف قرار داد می شود که از نظر عدالت و حقوق نابهنجار و غیر عادلانه است.
2- بیان مسئله
اهمیت پرداختن به این موضوع و بررسی قواعد عمومی مربوط به عیب و پیش بینی ضمان ناشی از آن از نظر فقها ، قانون گذاران و حقوقدانان نیز پوشیده نبوده است و این امر هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی دو نظام حقوقی مزبور ، موادی به آن اختصاص یافته است. قواعد مربوط به عیب ، در برگیرنده کلیه عقود معوض و تملیکی بوده و از قواعد عمومی قرار داد ها می باشد که شامل عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معوض نیز می شود ، مگر در مواردی که طبیعت و ماهیت عقد اجاره ، شرایط و ویژگی های خاص و گامی متفاوت را اقتضاء نماید.
شرایط خاص عقد اجاره باعث شده که حقوق دانان و فقها علاوه بر بررسی قواعد عمومی مربوط به عیب ، در عقد اجاره نیز مباحثی را به عیب و حدوث آن در عین مستاجره اختصاص داده و ضمان ناشی از آن را به طور جداگانه در این عقد بررسی نمایند، ما نیز از این روش پیروی نموده و جهت بررسی حدوث عیب در عین مستاجره ، ابتدا به قواعد عمومی مربوط به عیب می پردازیم و سپس چگونگی اعمال این قواعد را در عقد اجاره ، براساس شرایط و ویژگی های خاص این عقد مورد بررسی قرار خواهیم داد.
3- ضرورت و اهمیت تحقیق
یکی از عقود بسیار مهم در قانون هر کشوری عقد اجاره است که شامل اجاره ی شی ، اجاره ی مرکب ، اجاره مسکن ، اجاره محل کسب ، حتی اجاره انسان به عنوان اجیر وسایر انواع عقد اجاره است می شود. دایره وسیع این نوع عقد باعث شده که فقها و حقوقدانان بسیاری اقدام به بررسی وجوه مختلف این نوع عقد نمایند و یکی از این وجوه ، بررسی عیب در عین مستاجره است که مطالب گسسته ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی ایران و همچنین مباحث پراکنده ای در حقوق مصرباعنوان«ضمان عیوب مخفی مورد معامله»، باعث شد که این حقیر سعی در جمع آوری مطالب و مطابقت آنها در حقوق تطبیقی بین قانون ایران و مصر نمایم. از آن جایی که حقوق ایران برگرفته شده از متون فقهی فقه امامیه و حقوق مصر ناشی از حقوق فرانسه و برگرفته شده از متون فقهی اهل تسنن شاخه حنفی است ، امید است بتوانم شباهت ها و تفاوت های این موضوع را در این دو نوع فقه و حقوق مورد بررسی قرار داده و رساله ی قابل استفاده برای پویندگان مطالب علمی فراهم آورم.
4- پیشینه تحقیق
در مورد مساله عیب و حدوث آن در عین مستاجره مطالب پراکنده ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی مطرح شده ولی این که منحصرا به حدوث عیب در عین مستاجره پرداخته شده جز پایان نامه ای به دستم نرسید ولی از آنجا که با مطالعه پایان نامه ی مزبور متوجه شدم که مطلب فوق و در واقع موضوع فوق می تواند موضوع خوبی برای پایان نامه اینجانب باشد و با عنایت به این که در پایان نامه مطالعه شده ممکن است مطالبی در مورد عیب وحدوث آن در عین مستاجره بیان شده باشد و انصافا مطالب مورد بررسی قرار گرفته بسیار خوب طبقه بندی شده اند و قابل استفاده هستند ولی در باب حقوق تطبیقی بین حقوق ایران و مصر و یا سایر کشورها تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. پس برآن شدم با کامل کردن تحقیقات اساتید و دانشجویانی که از مطالب آن ها خصوصا در پایان نامه مزبور بهره بردم قدم کوچکی در تکمیل تبیین این موضوع بردارم. البته شاید ذکر است که این موضوع یعنی حدوث عیب در عین مستاجره موضوع بسیطی است که هنوزقابلیت کار بسیار دارد و قدم کوچک این حقیر در ادامه تحقیقات اساتید و دانشجویان تنها ، تلاشی است که کودکان نوپا برای راه رفتن در آغازین تلاشهای خود برای پیمودن مسیر پر پیچ و خم زندگی می نمایند. امید است که این رساله ی تحقیقاتی با تمامی عیوب و کاستی هایی که دارد مورد عنایت اساتد و دانشجویان آینده قرار بگیرد و تلاش این جانب صدقات جاریه ای شود که هر چند کم اما راهگشای آیندگان گردد.
5- سوالات تحقیق
سوال اصلی
ماهیت عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر چیست؟
سوالات فرعی
1- ماهیت و ویژگی های عقد اجاره درحقوق ایران و مصر کدام است؟
2- عیب و ضمان عمومی مربوط به آن درحقوق ایران و مصر چه تعرفی دارد؟
3- عیب در عقد اجاره چه آثاری در حقوق ایران مصر دارد؟ 
فرضیه
عیب به معنای خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصله شیء رخ میدهد وعین مستاجره معیوب میشود.دراینصورت خیارعیب حادث میگردد.گاهی این خیاربااراده طرفین وگاهی به وسیله قانون ساقط میگردد. درمعامله عین کلی خیارعیب وجود ندارد وباتسلیم مصداق دیگر موضوع منتفی است. این موضوع در حقوق ایران ومصراندکی تفاوت دارد.
6- روش تحقیق
روشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد روش توصیفی- تحلیلی است بطوری که ابتداء ماهیت وآثار حقوقی عیب درعقداجاره درحقوق ایران ومصربیان شده وسپس به تحلیل آنها پرداخته ام.
7- روش گردآوری اطلاعات
روش گردآوری این پایان نامه روش کتابخانه ای است که درآن به کتابخانه هاودانشگاه ها ومراکز پژوهشی مربوطه مراجعه شده وضمن فیش برداری ازمنابع اسنادی دیگر نیز استفاده شده است.
8- سازماندهی تحقیق
رساله ی تحقیقی پیشرو درسه فصل تهیه و تنظیم شده است که به شرح ذیل ارائه می گردد :
فصل نخست در برگیرنده کلیات عقد ، خصوصا در باب عقد اجاره و خصوصیات و تمایزات آن نسبت به سایر عقود است که در این مبحث اول به ماهیت عقد اجاره پرداخته شده است تا ذهن خواننده بیشتر به مساله عقد اجاره معطوف گشته واین آمادگی ذهنی ، باعث تمهید جهت بررسی فصلها و مبحثهای دیگر این رساله گردد. در مبحث دوم از فصلاول موضوع عقد اجاره را به عنوان هدف اصلی حدوث عیبی بررسی نموده و شرایط و ماهیت و در واقع نقاط برخورد این دو مساله به هم مورد بررسی قرار می گیرد.
در فصل دوم : سعی شده که موضوع هر چه بیشتر به مساله اصلی تحقیق نزدیک گردد و عیب و ضمان عمومی مربوط به آن را بیان نماییم. هدف اصلی از این فصل، بیان مفهوم عیب و قواعد عمومی مربوط به آن و ضمانات آن به طور کلی و در تمام عقود می باشد که طبق آنچه که موسوم است، این قواعد را در قالب عقد بیع مطرح خواهیم کرد.
این فصل شامل دومبحث بوده که مبحث اول آن اختصاص به مفهوم و اقسام عیب دارد و در مبحث دوم نیز به ضمان عیوب مبیع ، به عنوان مصداق بارز مورد معاملات پرداختیم که عبارتند از : ثبوت خیار عیب ، الزام بایع به مصداق سالم مبیع ، بطلان عقد در اثر حدوث عیب و ضمان بایع نسبت به زیان های ناشی از عیوب مبیع که تحت چهار بند ممبحثا آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در فصل سوم ، به موضوع اصلی رساله یعنی بررسی عیب در مورد اجاره و آثار آن پرداختیم که در این فصل از تکرار آنچه که از قواعد عمومی مربوط به عیب بوده و در اجاره نیز قابل اجرا می باشد خودداری کرده و صرفا مباحثی را مطرح نموده ایم که بر حسب ویژگی های خاص عقد اجاره ، دارای شرایط ویژه ای در این عقد بوده و قابل بحث می باشند.
این فصل نیز شامل دو مبحث بوده که در مبحث اول آن به مفهوم عیب در عقد اجاره و بررسی نظریه عدم امکان وجود منفعت؛ تبیین عیب و موجبات ضمان آن در عین مستاجره پرداخته می شود. مبحث دوم نیز اختصاص به آثار حدوث عیب در عین مستاجره دارد که این آثار نیز مانند همان است که در فصل دوم مطرح نمودیم.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 173

قیمت : 14700 تومان
 

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=142977]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com