پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد درمورد پردازش اطلاعات، راهبرد مناسب، فروش خدمات، دانش آشکار

صنعت بیمه به طبقهای از صنایع تعلق دارد که در آن، محصولات و فرآیندها به شدت بر پایه اطلاعات استوارند و پیچیدگی اطلاعاتی زیادی میان منابع اطلاعاتی درونی و بیرونی شرکتهای بیمهای وجود دارد. بنابراین، این شرکتها با چالشهای اساسی مدیریت دانش روبرو هستند. این چالشها را میتوان در قالب این موارد بیان کرد:
– فقدان نگاه همه جانبه به مدیریت دانش و تحلیل مناسب رفتار مشتریان
– وجود اصطکاک بالای دانشی و فقدان وجود نخبگان بهخصوص در زمینه محاسبات فنی
-تناقضها و فقدان کیفیت مناسب در دادهها (انبارهای اطلاعاتی).
توسعه سریع محصولات در چند سال گذشته، از جهات گوناگون تاثیر زیادی بر شرکتهای بیمهای گذاشته است، مانند افزایش کاربرد کاغذ با توجه به رشد تقاضای مشتریان و امور اداری. مدیریت کردن دانش به منظور ارتقای کیفیت خدمات و عملکرد برای شرکتهای بیمهای و کسب مزیت رقابتی پایدار، لازمالاجرا است (ونگ76، 2005). 2-2-3 تکنولوژی اطلاعات
در هزاره سوم میلادی اطلاعات به عنوان رکن اصلی تمدن مطرح است، انسان در مسیر تمدن خویش، سه مرحله اصلی را طی کرده است، که هر یک از این مراحل نمایانگر قدرت تمدن در آن دوران است. در دورانی وسعت زمینهای کشاورزی و سپس کارخانهها و صنایع و در حال حاضر نیز اطلاعات و فناوری مربوط به آن، از اساسیترین پایههای تمدن در هزاره سوم محسوب میشود (سبحانی و محمدیگیگلو، 1384). اختراع کامپیوتر در اواسط قرن بیستم، گسترش شبکههای ارتباطی و اهمیت اطلاعات در حیات اجتماعی، منشا تحولات نوینی در زندگی انسان گردیده است. امروزه فناوری اطلاعات مرزها را کنار زده و یک جهان ویژه با امکانات و تواناییهای ویژه خلق کرده است، بهطوریکه یکی از مهمترین موضوعات مطرح همهی سازمانهای دنیا بهکارگیری و استفاده مناسب از این پدیده میباشد (پیرویسیانی، 1389). کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه جنبههای زندگی، اقتصادی و اجتماعی جریان دارد، بهطوری که سازمانهای امروزی به شدت نیازمند فناوری اطلاعات میباشد. بدون مجهز شدن به این فناوری هرگز نخواهند توانست به دانش و مهارتهای جدید دست یابند (سیدکلان و پوراصغر، 1388). همهی سازمانها و شرکتهای اقتصادی و غیراقتصادی به سودمند بودن و ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات آگاهی پیدا کردهاند (پیریسیانی، 1389).
2-2-3-1 تعریف تکنولوژی اطلاعات
تعریف تکنولوژی اطلاعات بسیار وسیع و گسترده است. هر کس با نگرش متفاوت، تعریف متفاوتی از تکنولوژی اطلاعات ارائه میکند. بهترین روش برای تعریف چنین موضوع گستردهای، ارائه مفاهیم و ایدههای مرتبط با آن است. واژه فناوری اطلاعات اولین بار از سوی لویت و وایزلر77 در سال 1958 به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیمگیریها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شد (زرگر، 1383، 16-15). فناوری اطلاعات به فناوریهایی اطلاق میشود که امکانات لازم را برای جمعآوری، انباشت، پردازش و توزیع اطلاعات فراهم میکنند، محور این فناوری، رایانه و ارتباطات راه دور است. رایانهها از اساس، کار پردازش و انباشت اطلاعات را انجام میدهند و ارتباطات راه دور، امکانات پخش و توزیع این اطلاعات را در سطحی بسیار وسیع فراهم میسازند (فرهودی و درودی، 1387). بهطورکلی هرگونه تجهیزات، سیستم یا زیرسیستمهایی از تجهیزات که بهطور خودکار جهت دستیابی، ذخیرهسازی، دستکاری، مدیریت، کنترل، نمایش، تغییر، مبادله یا دریافت دادهها یا اطلاعات به وسیلهی موسسات اجرایی بهکار گرفته میشوند، فناوری اطلاعات میباشد (راس78 و دیگران، 2008).
با توجه به تعاریف مختلف ارائه شده از تکنولوژی اطلاعات، دو دیدگاه کلی در مورد آن وجود دارد. براساس دیدگاه اول تکنولوژی اطلاعات زیرمجموعهای از سیستمهای اطلاعاتی محسوب میشود. براساس این دیدگاه سیستمهای اطلاعاتی شامل سختافزارها، نرمافزارها، پایگاه دادهها و تکنولوژی اطلاعات میباشد در حالی که مطابق دیدگاه دوم، تکنولوژی اطلاعات مترادف و همعرض با سیستمهای اطلاعاتی بوده و حتی ممکن است مفهوم آن از مفهوم سیستمهای اطلاعاتی گستردهتر باشد. براساس دیدگاه دوم تکنولوژی اطلاعات ممکن است شامل سیستمهای اطلاعاتی مختلف، کاربران و مدیران آنها باشد (سرلک و فراتی، 1387، 27).
2-2-3-2 اثرات بکارگیری تکنولوژی اطلاعات در سازمانها
در جهان امروز تکنولوژی اطلاعات امکان سودمندی و کارامدی اطلاعات را ممکن ساخته و به عنوان یکی از مهمترین ابزار جهت مشارکت در بازار جهانی شناخته شده است. لذا تکنولوژی اطلاعات تاثیر زیادی روی نهادهای اجتماعی و اقتصادی جوامع خواهد گذاشت. بهکارگیری تکنولوژی اطلاعات، تحول گستردهای را در امور اداری و سیستمهای اطلاعاتی باعث شده است، بهطوری که امکان انتقال الکترونیکی دادهها، مدارک، اسناد و مکاتبات مختلف از طریق کامپیوتر و خطوط ارتباطات مخابراتی فراهم شده و باعث افزایش توانایی سازمان و در نتیجه آن افزایش تنوع محصولات و بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتری شده است. مطالعات و پژوهشها نشان میدهد که بین سرمایهگذاری در تکنولوژی اطلاعات مؤسسات و بهرهوری نیروی انسانی ارتباط دوسویه مثبتی وجود دارد. یکی از نتایج عمده تکنولوژی اطلاعات تمرکززدا یی در عین تمرکزگرایی است. بدین معنی که میتوان کارها را از راه دور انجام داد بدون آنکه لازم باشد تا در محل حضور فیزیکی و مستمر داشته باشیم که این ویژگی بر کوتاه شدن فواصل زمانی و مکانی به عنوان یک ابر شاهراه تاکید دارد (مبارکی و آقازاده، 1383).
بهطورکلی میتوان مزایای استفاده از سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی در سازمان را به شرح زیر بیان کرد:
– تسهیل یادگیری سازمان و تبدیل سازمان سنننتی به سازمان یادگیرنده
– به روز کردن اطلاعات و دانش سازمانی و ایجاد توانایی تحلیل اطلاعات
– ذخیره سازی حجم بالایی از اطلاعات در سازمان
– تسهیل برقراری ارتباطات سریع، صحیح و ارزان درون سازمانی و بین سازمانی
– رواج کار از راه دور نظیر انجام کارها در منزل
– افزایش بازارهای مجازی جهت خرید و فروش کالاها نظیر خرید و فروش کالاها در شبکه اینترنت
– کارآفرینی در زمینههای مختلف سختافزار، نرمافزار، شبکه، امنیت شبکه، مخابرات، کارتهای هوشمند،
شرکتهای مشاوره و …
– سرعت بخشیدن به انجام کارها به دلیل استفاده از سیستمهای پیپرلس79
– کارا شدن ساختارها به دلیل کوتاهتر شده سطوح ساختاری و امکان استفاده از ساختارهای مجازی
– کمک به مدیران در انجام هر چه بهتر وظایف متداول نظیر برنامهریزی، سازماندهی، رهبری، کنترل و …
– بهبود رابطه سازمان با مشتری و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان میشود.
2-2-3-3 تکنولوژی اطلاعات در صنعت بیمه
یکی از اساسیترین کاربردهای فنآوری اطلاعات، استفاده از آن در بخش خدمات است. صنایع خدماتی نظیر بیمه، بانکداری، بازاریابی، تجارت، آموزش، گردشگری و … از فناوری اطلاعات نفع زیادی بردهاند. اگرچه صنعت بیمه دیرتر و کندتر از سایر بخشها به استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه خدمات روی آورده است، اما آینده نوید بخش تحول عظیمی در این صنعت است. بیمه الکترونیکی حاصل تحول در فناوری اطلاعات و ارتباطات است. استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت بیمه باعث افزایش ظرفیت تولید، تخصصی شدن فعالیتها و بهبود سرعت و کیفیت خدمات خواهد شد. بیمه الکترونیکی در یک نگاه کلی به فراهم ساختن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بیمهای با استفاده از واسطههای ایمن و بدون حظور فیزیکی اطلاق میشود (کاظمی و همکاران، 1387). بنابر تعریفی دیگر، بیمه الکترونیکی عبارت است از بهکارگیری فناوری اطلاعات و طراحی مجدد فرآیندهای کاری به منظور ارئه خدمات بیمهای بهصورت بهینه و همچنین تسهیل تعامل مردم با صنعت بیمه. بیمه الکترونیکی در دو حوزه قابل تفکیک است: حوزه اول شامل ارائه خدمات الکترونیکی به نحوی است که موانع موجود در روشهای سنتی را حذف و آنها را با دسترسی سهل و آسان جایگزین نماید و حوزه دوم شامل سادهسازی و بهبود در انجام فرآیندهای کاری و عملیات بیمهای به نحوی است که نیازها و انتظارات عملیاتی از صنعت بیمه کاهش یابد. اینترنت به شرکتهای بیمهای که به تازگی وارد بازار بیمه شدهاند، امکان میدهد تا از فرآیند پرهزینه و طولانی راهاندازی شبکههای سنتی فروش پرهیز کنند. البته لازم به ذکر است که فروش خدمات بیمهای از طریق اینترنت برای محصولات بیمهای پیچیده و با ارزش معاملاتی بالا که
مشتری به صرف هزینه مشاوره و اطلاعات گسترده دارد، چندان مناسب نیست (کلاوبر80، 2002).
بیمه الکترونیکی به معنای عام به عنوان کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمهای اطلاق میشود و در معنای خاص، بیمه الکترونیکی را میتوان به عنوان تامین یک پوشش بیمهای از طریق بیمهنامهای دانشت که به صورت آنلاین درخواست، پیشنهاد، مذاکره و قرارداد آن منعقد میشود. در تعریف به مفهوم عام حدود یک درصد از 5/2 تریلیون دلار حق بیمه جهانی از طریق بیمه الکترونیکی انجام میگیرد ولی اگر مفهوم خاص را در نظر بگیریم این رقم کمتر خواهد بود.
در صنعت بیمه، تا قبل از وجود اینترنت، نمایندگیها و دلالان، ارتباط دهنده بیمهگذار با بیمهگر بودند. از آنجا که برای ایجاد چنین شبکه توزیعی باید هزینه بسیار زیادی صرف کرد، بیمهگران فعال نسبت به رقبای تازه وارد دارای مزیت بودند. در حالی که اینترنت به شرکتهای جدید این امکان را میدهد که بتوانند با هزینه اندکی به بازارهای بیمه دست پیدا کنند. علاوه بر این، شفافیت بازار نیز افزایش مییابد، به این ترتیب که اطلاعات راجع به نوع خدمات و قیمت آنها از طریق اینترنت به راحتی در دسترس است. کاهش موانع ورود به بازار و افزایش شفافیت بازار، باعث افزایش رقابت و پایین آمدن قیمتها میشود. خصوصیت اصلی در اینجا این است که فناوری به صورت یکنواخت توزیع میشود و وجود یک واسط اطلاعاتی دیگر یک ضرورت اجتنابناپذیر نیست، بلکه حالت اولویت و انتخاب پیدا میکند. از دیگر مزایای این فناوری میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
* کاهش هزینههای مدیریتی و واسطهها و پرداخت حق بیمه واقعی
* افزایش سرعت ارائه خدمات به مشتریان و امکان دسترسی 24 ساعته در تمام روزهای سال
* ارتقای سطح تولید بیمهنامه
* مجاری فروش جدید
* پسانداز غیرمستقیم
* کاهش زمان ورود به بازار
* امکان ارئه نرخهای جدید و ایجاد تنوع در محصولات بیمهای (کاظمی و همکاران، 1387). 2-2-3-4 رابطه تکنولوژی اطلاعات و مدیریت دانش
مدیریت دانش مبتنی بر پردازش اطلاعات و یا افزایش سطح یادگیری سازمانی میباشد و رابطه تنگاتنگی با تکنولوژی اطلاعات دارد و حتی در صورت عدم وجود یک تعریف مشخص و جامعی از مدیریت دانش، بسیاری آن را مترا دف با تکنولوژی اطلاعات خواهند پنداشت (شائمیبرزکی، 1384). لذا یکی از عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت دانش تکنولوژی اطلاعات است. برای پیادهسازی مدیریت دانش ابزارها و تکنیکهای مختلفی وجود دارد که توسط تکنولوژی اطلاعات پشتیبانی میشود (شریفزاده و بودلایی، 1387، 139). به طوری که فناوری مناسب در هر مرحله از چرخه مدیریت دانش به درستی بهکار گرفته شود، میتواند به طور چشمگیری کارایی و اثربخشی فرآیند مدیریت دانش را بهبود بخشد (پیرویسیانی، 1389). و زمانی به دست آوردن دانش و اطلاعات برای یک سازمان مفید واقع میشود که این اطلاعات بهصورت کاربردی مانند بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتری و تجارت الکترونیک باشند. کاربرد فناوری اطلاعات در پشتیبانی از مدیریت دانش آشکارا بر نتایج مساعدت و تشریک مساعی سازمان مؤثر است و نقش مهمی در تعیین موفقیت یا شکست سیستم مدیریت دانش ایفا میکند. فقط از طریق پیشرفت در فناوری اطلاعات میتوان روند پیشرفت مدیریت دانش را تسریع نمود. بنابراین رشد و پیشرفت مدیریت دانش وابستگی زیادی به فناوری ارتباطی و اطلاعاتی دارد (تسنگ81، 2008). لذا بهترین راه کاربرد فناوری اطلاعات برای مدیریت دانش ترکیب دو عامل، یکی آگاهی از محدودیتهای فناوری اطلاعات و دیگری طراحی فناوری اطلاعات در راستای مدیریت دانش میباشد (بارگوف و پارسچی82، 1997).
تکنولوژی اطلاعات در فرآیندهای مختلف مدیریت دانش دخالت میکند (رئال83 و همکاران، 2006)، به طوری که قادر است دانش سازمان یافته را اداره نماید، ذخیره سازد و انتقال دهد (تسنگ، 2008) و یکپارچگی دانش پراکنده را آسان کند و به انجام بیشترین اعمال در کوتاهترین زمان بیانجامد (متاکسیوتیس84 و همکاران، 2005). در کل میتوان گفت که در فرآیند مدیریت دانش جذب، ایجاد، آرایش، ذخیرهسازی، انتقال و انتشار دانش همگی وابسته به مساعدت فناوری اطلاعات هستند (تسنگ، 2008). با وجود تمام این مزیت نمیتوان گفت که فناوری اطلاعات قلب مدیریت دانش بوده بلکه نقش پشتیبانی را در مدیریت دانش ایفا مینماید. فناوری اطلاعات فقط میتواند به افراد در پیدا کردن اطلاعات کمک نماید اما این خود انسان است که باید متناسب و مرتبط با نیاز، اطلاعات را تجزیه و تحلیل و درک کرده و آن را در متنی جای دهند (رضوان قهفرخی و همکاران، 1384). راهبرد مناسب فناوری و نیروی انسانی خواهد توانست راهبرد مدیریت دانش را به طور مؤثر اجرا نماید (پیری و آصفزاده، 1385). زیرا تنها انسان است که میتواند نقش محوری در ایجاد دانش داشته باشد. کامپیوترها فقط ابزارند و قابلیتهای پردازش اطلاعات بسیار عظیم را دارند (ساعدی و یزدانی، 1388). فناوری اطلاعات در صورتی میتواند به عنوان یک کاتالیزور و عامل تسریعبخش سطح تحقق موفقیت استراتژیهای مدیریت دانش را بهبود بخشد و نقش مؤثر و مثبت داشته باشد که ظرفیتهای ساختاری مدیریت دانش در سازمان وجود داشته باشد (خلیفه و لیو85، 2003).
به هر حال با توجه به نقش مهم تکنولولوژی اطلاعات در مدیریت دانش، میتوان آن را یکی از شاخصهای اصلی مدیریت دانش محسوب کرد. تکنولوژی اطلاعات میتواند ظرفیت ساختاری مدیریت دانش را از طریق حمایت و پشتیبانی فعالیتهای دانشی مانند خلق، توزیع و کاربرد دانش ایجاد نماید و توسعه دهد (گلد و همکاران، 2001). آنچه مسلم است، تکنولوژی اطلاعات به تنهایی نمیتواند خود یک عامل تنها برای مدیریت دانش باشد. نقش تکنولوژی اطلاعات در صورتی میتواند موثر و مثبت باشد که ظرفیتهای ساختاری مدیریت دانش در سازمان وجود داشته باشد و تکنولوژی اطلاعات به عنوان]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *