پایان نامه ارشد درمورد عملکرد سازمان، اعداد و ارقام، کنترل بازار، استان تهران

در سال ???? خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینه بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکت‌ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکت‌هاى بیمه خارجى از جمله اینگسستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنى و… به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.
گسترش فعالیت شرکت‌هاى بیمه خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانى کرد و دولت در شانزدهم شهریور ???? شرکت سهامى بیمه ایران را با سرمایه?? میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران، نقطه عطفى در تاریخ فعالیت بیمه‌اى کشور به‌شمار مى‌رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجى شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال ????، “قانون بیمه” در ?? ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. پس از آن نیز مقررات دیگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذارى ?? درصد بیمه‌نامه‌هاى صادره به‌صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بیمه ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه‌کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده‌اند، بر استحکام شرکت‌هاى بیمه افزود.
شرکت سهامى بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجى فعالیت شعب و نمایندگى‌هاى شرکت‌هاى بیمه خارجى شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ???? بر اساس مصوبه هیأت دلوت کلیه شرکت‌هاى بیمه خارجى موظف شدند براى ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ ??? هزار دلار ودیعه نزد بانک ملى ایران توزیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانى‌که این مبلغ به ??? هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل ‌شدن کلیه نمایندگى‌ها و شعب شرکت‌هاى بیمه خارجى در ایران به‌استثناءِ دو شرکت بیمه “یورکشایر” و “اینگستراخ” گردید و شرایط را براى گسترش فعالیت شرکت‌هاى بیمه ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمه خصوصى ایران به‌نام “بیمه شرق” در سال ???? خورشیدى تأسیس شد. پس از آن تا سال ???? به‌تدریج هفت کشور بیمه خصوصى دیگر به‌ نام‌هاى آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به‌ ترتیب تأسیس شدند و به‌ فعالیت بیمه‌اى پرداختند. همان‌طور که اشاره شد از سال ???? کلیه شرکت‌هاى بیمه موظف شدند ?? درصد از امور بیمه‌اى خود را به‌صورت اتکائى اجبارى به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذارى عمدتاً از طریق لیست‌هائى به نام بردرو که حاوى کلیه اطلاعات راجع به بیمه‌نامه‌هاى صادره و خسارت‌هاى پرداخت‌شده این شرکت‌ها بود انجام گرفت. بدیهى است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ‌گاه نمى‌توانست مورد رضایت و علاقه شرکت‌هاى بیمه واگذرانده باشد. از سوى دیگر، با افزایش تعداد شرکت‌هاى بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد براى فعالیت‌هاى بیمه‌اى به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان احساس مى‌شد. به همین دلیل در سال ???? بیمه مرکزى ایران به منظور تحقق هدف‌هاى فوق تأسیس شد.
در ماده ? قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گرى چنین آمده است: به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه‌اى به‌نام بیمه مرکزى ایران طبق این قانون به‌صورت شرکت سهامى تأسیس مى‌گردد. این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزى ایران تعیین‌ شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌هاى بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزى ایران سازمانى است مستقل که هیچ‌گونه وابستگى تشکیلاتى و ارگانیک با هیچ‌یک از وزارت‌ها و سازمان‌هاى دیگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى این است که وزیر امور اقتصادى و دارائى رئیس مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران است. وزیران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نیز عضو مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران هستند. رئیس ‌کل بیمه مرکزى ایران کلیه اختیارات ناشى از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید مى‌تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزى تفویض اختیار نماید.
براساس تشویق سرمایه‌گذارى‌هاى خارجی، مؤسسات بیمه خارجى نیز براى ورود به بازرا بیمه ایران دست به‌کار شدند اما بیم آن مى‌رفت که اگر کنترل و نظارت دقیقى در بازار بیمه نوپاى ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم مؤسسات بیمه خارجى که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و آغاز بیمه‌گرى با شروع افزایش درآمدهاى ارزى و شروع فعالیت هاى عمرانى همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر تعداد شرکت‌ها که با مشارکت مؤسسات بیمه خارجى همراه بود موفقیت بازار ملى را به‌ خطر مى‌انداخت بیمه مرکزى ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نها د نظارتى دولت در امر فعالیت‌هاى بیمه‌اى به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران باشد. بیمه مرکزى ایران مستقیماً فعالیت بیمه‌اى نمى‌کند در نتیجه رقیبى براى مؤسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گری، نظارت بر کلیه فعالیت‌هاى بیمه‌اى طبق قانون تأسیس مرکزى ایران و بیمه‌گری، نظارت بر کلیه فعالیت‌هاى بیمه‌اى به واحد نظارتى مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طورى‌که بعد از تأسیس بیمه مرکزى ایران این قانون مورد تقلید تعدادى از کشورهاى درحال توسعه قرار گرفت (امینیزارع، 1389). 2-3 پیشینه پژوهش
2-3-1 پژوهشهای انجام شده در داخل کشور
– آصفزاده و پیری، 1383، انتشار، فعالیت کلیدی در مدیریت دانش، این مطالعه مروری منظم (سیستماتیک) با استفاده از منابع کتابخانهای دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی پزشکی و کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران و جستجوی اینترنتی با استفاده از موتورهای جستجوی Googleو Mamma و سایتهای Pubmed, [email protected] در محدوده زمانی 1990-2003 و سایت مرکز ملی انتشار پژوهشهای مربوط به معلولیت انجام گرفت، نتیجه اینکه هر سازمانی که به مزیتهای رقابتی در دنیای امروز میاندیشد، بخصوص سازمانهایی که در زمینه پژوهش فعالیت دارند لازم است برای کاربردی کردن دانش تولید شده، برنامهریزی مناسبی را برای انتشار دانش با در نظر گرفتن ویژگیهای انتشار مؤثر و با مشارکت کاربران تهیه و اجرا نماید.
– مهدیه، 1388، مدیریت دانش و راهبرد رقابتی شرکت؛ نقش نقاط مرجع راهبردی، در این مقاله ارتباط بین راهبرد رقابتی و راهبرد مدیریت دانش با استفاده از مرور مبانی نظری و تئوری نقاط مرجع راهبردی مورد بررسی قرار گرفته است، نتیجه اینکه سازمانهایی که هدفشان کارایی است، بیشتر بر راهبرد کدگذاری دانش متمرکز هستند و سازمانهایی که به دنبال ایجاد تمایز میباشند بر راهبرد سفارشیسازی توجه دارند.
– موغلی، 1385، نقش عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در کسب مزیت رقابتی، در این پژوهش از دو روش کتابخانهای و پیمایشی استفاده شده است، در این پژوهش به بررسی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش؛ نقش آنها در ایجاد مزیت رقابتی برای دو شرکت معروف تلویزیون سازی کشور پرداخته شده است که نتایج نشان میدهد که این دو شرکت در کسب مزیت رقابتی به واسطه استفاده از مدیریت دانش دارای ضعفهای عمدهای هستند که این مسئله میتواند به عدم درک صحیح و روشن از مدیریت دانش و مزایای آن توسط کارکنان و مدیران آنها مربوط باشد.
– رحیمنیا و همکاران، 1390، مدل مفهومی ارزش دانش و استراتژیهای مزیت رقابتی، در این مقاله با اشاره به مدل زنجیره ارزش دانش الهام گرفته از زنجیره ارزش پورتر و همپوشانی مارپیچ دانش با این زنجیره ارزش به ارائه مدل مفهومی شناخت نقش ارزش دانش در تحقق استراتژیهای رقابتی سازمان به منظور خلق زیت رقابتی پرداخته شده است، نتیجه اینکه فعالیتهای زنجیره ارزش دانش در تحقق استراتژیهای رقابتی سازمان از طریق افزایش سرعت نوآوری، کسب اطلاعات، تحقیقات بازار، انعطافپذیری، یادگیری مستمر و … نقش بسزایی دارند.
– دانشفرد و ذاکری، 1388، تاثیر مدیریت دانش بر تقویت توان رقابتی شرکتهای مهندسین مشاور؛ مطالعه موردی مهندسین مشاور شهر تهران، این پوهش در طبقهبندی کلی توصیفی، با توجه به هدف کاربردی، از نظر روش جمعآوری دادهها، میدانی و با توجه به نوع تجزیه و تحلیل همبستگی است.در این پژوهش جامعه آماری شامل شرکتهای مهندسین مشاور حوزه ساختمان است که در سطح استان تهران فعالیت داشته و عضو جامعه مهندسین مشاور یا انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز هستند، یافتههای پژوهش نشان میدهد که مدیریت دانش قویترین رابطه را با خرده مقیاس نظام مدیریت منابع انسانی از مزیت رقابتی و ضعیفترین رابطه را با عملکرد سازمانی دارد.
– انصاریرنانی و قاسمینامقی، 1388، ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی تمایز از مجرای زنجیره ارزش فعالیتهای سازمان، در این پژوهش پس از انجام مطالعات کتابخانهای و اجرای مصاحبههای اکتشافی، مؤلفههای اثرگذار مدیریت دانش بر بخشهای مختلف سازمانی استخراج؛ و از طریق پژوهش زمینهیابی و ابزار پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفتند، نتایج این پژوهش نشان میدهد که سازمانها در صورت استفاده از سازوکار مدیریت دانش بهصورت نظاممند، قادرند در بخشهای مختلف زنجیره ارزش خود دارای مزیت رقابتی شوند که میتواند در صحنه رقابت مورد استفاده قرار گیرد.
– آقازاده و اسفیدانی، 1387، کاربرد فناوری اطلاعات در مزیت رقابتی پایدار؛ مطالعه موردی شرکتهای تولیدی برتر ایران، دادههای این پژوهش از جامعه شرکتهای تولیدی برتر ایران و از یک نمونه 44تایی با 32 پاسخ قابل تحلیل گردآوری شده و با استفاده از آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش جهت جمعآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است و برای آزمون مدل پژوهش از طرح نمونهبرداری احتمالی استفاده شده است، نتایج حاکی از آن است که شایستگیهای اطلاعاتی و ارتباطی در شرکتهای برتر تولیدی ایران در سطح نسبتاً بالایی است اما شایستگی عملیاتی در سطح نسبتاً پایینی قرار دارد. بر مبنای چارچوب نظری پژوهش، بالا بودن میزان شایستگیهای اطلاعاتی و ارتباطی به معنی این است که بنگاه از مزیتهای اطلاعاتی و ارتباطی و در برخی موارد از مزیت کامل رقابتی میتواند برخوردار باشد اما عدم برخورداری از شایستگیهای عملیاتی بدین معنی است که بنگاه نمیتو اند از شایستگیها و مزیتهای موجود خود استفاده و بهرهبرداری لازم را بکند.
2-3-2 پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور
– کانریدی121، 2010، مدیریت دانش به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار در صنعت فولاد، این مطالعه تجربی بر روی امکانات تولیدی فولاد مستقر در جنوب آفریقا و یک کارخانه مستقر در برزیل متمرکز است. این پژوهش دارای دو رویکرد کمی و کیفی میباشد. پژوهشگران برای جمعآوری دادههای مورد نیاز از ابزارهایی مانند نظرسنجی و پرسشنامه استفاده نمودهاند. در رویکرد پژوهش کمی دادهها به شکل اعداد و ارقام میباشند، یافتهها نشان میدهد که تفاوت معناداری در مورد استفاده از دانش به عنوان مزیت رقابتی پایدار بین شرکتهای فولاد برزیل و آفریقای جنوبی وجود دارد بهطوریکه سطح بلوغ مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در مؤسسه مونلواد برزیل بیشتر از مؤسسات آفریقای جنوبی است.
– کامیا122 و همکاران، 2010، مدیریت دانش و مزیت رقابتی: اثر متقابل جهتگیری بازار، در این پژوهش جامعه آماری 11153سازمان میباشد که حجم نمونه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده 715 سازمان است. اطلاعات اولیه از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمعآوری شده است و برای تجزیه و تحلیل از آمار استنباطی و توصیفی استفاده شده است. یافتهها نشان میدهد که رابطه مثبت بین مدیریت دانش و مزیت رقابتی وجود دارد که رابطه به وسیله تاثیر جهتگیری بازار به شدت افزایش یافته است.
– نگون، 2010، قابلیتهای مدیریت دانش و مزیت رقابتی: مطالعه تجربی شرکتهای ویتنامی، در این پژوهش بررسی تجربی از روابط میان متغییرها با استفاده از پرسشنامه در ویتنام انجام شده است. توصیف نمونه و آزمون نرمال بودن با استفاده از SPSS برای تعداد 362 پاسخ نهایی انجام شده است، نتیجه اینکه فرآیندهای مدیریت دانش به عنوان قابلیتهای پویا، به نوبه خود نقشی کلیدی در کمک به قابلیت رقابت سازمان ایفا میکند.
– اونگ، 2008، مزیت رقابتی پایدار از طریق شایستگی تکنولوژی اطلاعات: دیدگاه مبتنی بر منابع در شرکتهای کوچک و متوسط، دادههای این پژوهش از شرکتهای کوچک و متوسط مالزی و با استفاده از روشهای مختلف، در بازه زمانی می 2007 تا جولای 2007 جمعآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل مجموعه دادهها از نرمافزار SPSS استفاده شده است، یافتهها نشان میدهد که فناوری اطلاعات فقط از طریق ادغام با عوامل انسانی در شرکت میتواند منجر به مزیت رقابتی پایدار شود.
-چوانگ123، 2004، دیدگاه مبتنی بر منابع قابلیتهای مدیریت دانش و مزیت رقابتی: یک بررسی تجربی، در این پژوهش مجموعه نظرسنجیها از 177 شرکت مورد تجزیه و تحلیل و آزمایش قرار گرفت، نتایج تاثیر منبع اجتماعی مدیریت دانش را بر مزیت رقابتی مورد تایید قرار میدهد. منبع فنی مدیریت دانش بهطور منفی با مزیت رقابتی مرتبط میشود و قابلیتهای مدیریت دانش بهطور قابل توجهی به مزیت رقابتی مرتبط است.
– ندلا و تویت124، 2001، ایجاد یک برنامه مدیریت دانش برای مزیت رقابتی در یک شرکت، این پژوهش در شرکت اسکوم واقع در آفریقای جنوبی انجام شده است و اطلاعات مورد نیاز از طریق برنامه مصاحبه جمعآوری گشته است. برای تجزی و تحلیل، با توجه به ریشه تئوری، دادهها کدگذاری شده یا بر طبق تعدادی از فرآیندهای کدگذاری تجزیه و تحلیل میشوند، یافتهها نشان میدهد که رهبران مدیریت دانش نقش مهمی را در مدیریت داراییهای فکری سازمان، که دارای بیشترین پتانسیل برای منابع مزیت رقابتی پایدار هستند ایفا میکنند. فصل سوم:
روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه:
روش]]>