پایان نامه ارشد درباره 4/24، 6/75، P=601/0

دانلود پایان نامه

ع کل
مرد
زن
گروه
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
100
41
4/24
10
6/75
31
مورد
100
41
4/24
10
6/75
31
شاهد
P=601/0

مطلب مرتبط با این موضوع :  منبع پایان نامه دربارهطبقه بندی، عدم تعادل، تحلیل داده

پاسخی بگذارید