پایان نامه ارشد درباره کلسترول تام، عروق کرونر، تحت درمان

دانلود پایان نامه

ده است.(14,13)
در مطالعه ای که اینک (ineck ) و همکارانش در زمینه بررسی علائم بالینی هایپوتیروئیدی خفیف در تعداد 200 نفر از این بیماران انجام دادند ، مشخص شد که بیماران با SCH ممکن است علائم بالینی متفاوتی داشته باشند و گاهی علائم و نشانه های هیپوتیروئیدی آشکار را بروز دهند. این بیماری همچنین میتواند با سطوح افزایش یافته کلسترول تام سرم و لیپوپروتئین کلسترول کم چگالی خود را نشان دهد(15)
باستنی((basteni و همکارانش در مطالعه ای که به منظور بررسی ارتباط هایپوتیروئیدی و بیماریهای عروق انجام دادند ،توانستند ارتباط بین هایپوتیروئیدی واختلالات لیپید وبیماریهای عروق کرونری را برای اولین بار در سال 1960 ثابت کنند.(16)
فاولر(fowler) همکارانش ثابت کردند که در حالیکه هیچ شکی وجود ندارد که بسیاری از بیماران هایپوتیروئیدی غلظت سرمی لیپید غیرطببعی دارند، خطر افزایش یافته بیماریهای کرونری قلبی در این بیماران چند علتی است.به علاوه بسیاری از بیماران با هایپوتیروئیدی بالینی غلظت بالای سرمی کلسترول تام سرم و LDLرا دارند(17)
مانزنی(monzani) و همکاران و اینک(ineck ) و همکاران نشان دادند که علاوه بر غلضت بالای کلسترول تام سرم و LDLدربیماران هایپوتیروئیدی برخی از آنها نیز غلظت بالای تری گلیسیرید و آپولیپوپروتئین B را تجربه میکنند.(15,18)
پازوس(Pazos) و همکاران و اقبال ( iqbal )وهمکاران ومیر (Meier )وهمکاران در مطالعات جداگانه مشابه نشان دادند که درمیان زیر گونه های مختلف HDL,HDL نوع 2 در بیماران هایپوتیروئیدیسم بالا بوده ودر طول درمان با لووتیروکسین کاهش یافته است.(19,20,21)
در مطالعه انجام شده توسط ایتو ( Ito ) و همکاران مکانیسم اولیه هایپرکلسترولمی در هایپوتیروییدی تجمع LDLکلسترول به علت کاهش تعداد گیرنده های سطحی سلولی برای LDL گزارش شد،که نتیجه آن کاهش متابولیسم LDLاست.هم چنین کاهش در فعالیت رسپتورهای LDLنیز گزارش شده است.(22)
مطالعات مختلف انجام شده توسط محققان مختلف طی سالهای متمادی نشان داده که تغییر در غلظت لیپوپروتئین سرم در بیماران هایپوتیروئیدی خفیف ودر طی درمان با T4 متنوع بوده است.
ویسمان(Wiseman ) و همکارانش نشان دادند که پاسخ بیماران به درمان با T4,براساس پلی مرفیسم مختلف ژن رسپتور LDL متفاوت است. در مطالعه آنها بیمارانی که برای یک ژنوتیپ خاص هموزیگوت بودند(-/-) حدود 4برابر بیشتر از دیگران در طی درمان با T4 کاهش در سطح لیپوپروتیین های سرم را نشان دادند.(6)
در مطالعات جداگانه اما مشابه انجام شده توسط پازوس (pazos ) و همکاران و دیبرولین (de brulin ) و همکاران و مارتینز (Martinez ) و همکاران بر روی بیماران هایپوتیروئیدی خفیف سطح لیپوپروتئین سرم در بیماران هایپوتیروئیدی خفیف بالا بوده ودر طی درمان با T4 کاهش یافته است (21,23,24)
در مطالعه صورت گرفته توسط Gilbert A وهمکاران سطح HDL در بیماران مبتلا به هایپوتیروئیدی خفیف بالا بود وطی 4 ماه درمان با لووتیروکسین کاهش یافت.(25)
درعین حال در مطالعه انجام گرفته توسط افستاتیادوز (Efstathiadouz) و همکاران درمان با لووتیروکسین در بیماران هیپوتیروئیدی خفیف سبب کاهش سطح لیپیدهای سرم در این بیماران نشد.(26)
هم چنین در مطالعه انجام شده توسط تکستریا(teixeria) و همکاران و مطالعه صورت گرفته توسط راس(Ross ds ) و همکاران در بیماران هیپوتیروئیدی خفیف نیز درمان با لووتیروکسین نتوانست در بهبود سطح لیپیدهای سرم این بیماران موثر باشد(5,27)
ایتو(Ito ) و همکارانش با آنالیز روی 19 مطالعه معتبر منتشر شده درمورد اثرات درمان با T4 روی غلظت تام سرم در بیماران هایپوتیروئیدی بالینی گزارش کردند که بیماران با غلظت کلسترول تام 310 mg/Dl وکمتر میزان افت کلسترول شان در طی درمان با T4 حدود 46 mg/Dl وبیماران با غلظت کلسترول بیش از 310 مقدار کاهش کلسترول بیشتری (حدود 131 mg/Dl)را در پی درمان با T4 نشان داده اند.هم چنین غلظت سرمی لیپوپروتئین های با چگالی متوسط که فاکتور پیشگویی کننده خطر بیماریهای کرونری قلبی است در بیماری هایپوتیروئیدی بالینی افزایش یافته است و در طی درمان با T4 روند کاهشی را نشان میدهد.(28)
ایتو(Ito ) و همکارانش همچنین ثابت کردند که یافته های مشابه هممین یافته ها دربیماران هایپوتیروئیدی تحت بالینی نیز مشاهده میشود.(28)
فصل سوم:
مواد و روش کار
الف) نوع مطالعه
: تحقیق مداخله ای کمی Randomized Clinical Trial
ب) روش نمونه گیری:
به صورت آسان ومتوالی
ج)جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری :
جامعه آماری : تعداد 80 نفر از بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی خفیف
نمونه آماری :
تعداد نمونه براساس فرمول n = 2*(Z?+Z?)2 *(SD)240 نفر در هر گروه خواهد بود.
D2
در این فرمول:
? Z : ضریب اطمینان آزمون می‌باشد که براساس 95 درصد اطمینان 96/1 در نظر گرفته شده است.
Z?: توان آزمون می‌باشد که 84/ در نظر گرفته شده است.
SD : انحراف معیار می‌باشد که 25 در نظر گرفته شده است.
متغیرهای مورد بررسی طبق جدول زیر:
جدول 1-3: متغیر های مورد بررسی در مطالعه
مشخصات متغیرها
کمی
کیفی
نقش
تعریف عملی
روش اندازه گیری
واحد اندازه گیری
پیوسته
گسسته
اسمی
رتبه ای
LDL
?
وابسته
کیت آزمایشگاهی
Mg/dl
HDL
?
وابسته
آنزیماتیک
Mg/dl
TG
?
وابسته
آنزیماتیک
Mg/dl
سن
?
زمینه ای
بر اساس گفته خود فرد
سال
جنس
?
زمینه ای
بر اساس فنوتیپ
زن/مرد
TSH
?
وابسته
آنزیماتیک
Mu/l
FT4
?
وابسته
EIA(enzymaticimmunoassay)
Ng/dl
کلسترول
?
وابسته
هیدرولیز و اکسیداسیون
Mg/dl
گروه درمانی
?
مستقل
دریافت یا عدم دریافت لووتیروکسین
مورد/شاهد
ابزار گرد آوری داده ها:
آزمایشات پاراکلینیک و چک لیست
روش اجرای پروژه:
جمعیت مورد بررسی در این مطالعه بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینی بودند که بیماری آنها توسط بررسی های ازمایشگاهی تایید شده بود.این افراد از تاریخ 15/1/90 تا30/5/91 به درمانگاه غدد بیمارستان شهید بهشتی قم مراجعه نموده بودند.
درطی این مطالعه تعداد 82 بیمار مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینی مورد بررسی قرار گرفتند که دارای سطح سرمی T4 طبیعی و سطح سرمی TSH5.2 mu/L بودند.
بیمارانی که از قبل تحت درمان بالووتیروکسین بودند،زنان حامله،بیماران دیابتی و بیماران مبتلا به بیماریهای ایسکمیک قلبی و بیماران دارای Anti-TPO Ab+ سرمی و بیماران با سطوح TSH سرمی بالاتر از 10 mu/L از مطالعه حذف گردیدند.
در بدو مطالعه برای تمام شرکت کنندگان بررسی هایی شامل سطح و,LDL HDL FBSوتری گلیسرید و کلسترول,TSH,T4, Anti-TPO Ab,انجام شد .
نمونه خون از بیماران بعد از 8 ساعت ناشتا بودن برای تعیین سطح کلی کلسترول (TC)، تری گلیسرید (TG)، LDL، HDL، TSH، FT4، Anti-Tpo گرفته شد .اندازه گیری کلسترول به روش هیدرولیز واکسیداسیون آن انجام شد.محدوده غیرنرمال در کیتهای آزمایشگاهی(کیمیا پژوهان) مورد استفاده در این کارازمایی برای کلسترول به صورتmg/dL ,Elevated260 mg/dL suspect:22o-260 و اندازه گیری HDL-C سرم به روش فتومتریک بوده ومحدوده نرمال در کیت های مورد استفاده (پارس آزمون) در این کارازمایی HDL-C35mg/dL در نظر گرفته شد. میزان دقت انجام آزمایش نیز به صورت intra-assay precision SD=0.41 و inter-assay precision SD=0.83 بود.روش اندازه گیری تری گلیسیرید سرم بر اساس تعیین غلظت گلیسرولی است که از هیدرولیز آن بدست می آید.حدود تری گلیسیرید با کیت های (کیمیا پژوهان)مورد استفاده به صورت suspect:150mg/dL-icrreased:200mg/dL و
میزان LDL بر اساس فرمول فریدوال محاسبه گردیدو حدود نرمال آن LDL<130 mg/Dl در نظرگرفته شد. روش اندازه گیری FT4 به روش EIA(enzymaticimmunoassay) بود و حدود نرمال آن کمتر از 0.8-2ng/dL (کیت (DiaMetra بود.برای TSHروش اندازه گیری به روش الایزا بوده ومحدوده نرمال در افراد بالغ 0.32-5.2miU/Lدر کیت های (پیشتاز طب)مورد استفاده میباشد. درضمن دراین آزمایش.intra-assay precision SD=0.17 و inter-assay precision SD=0.31بود.در مورد anti-TPO روش اندازه گیری enzymaticimmunoassay))بود ومحدوده نرمال در کیت های (AESKU)مورد استفاده کمتر از 40 Iu/mlو مقادیرintra-assay precision CV=6.6% و inter-assay precision CV=3.6% میباشد. در مرحله بعد بیماران به طور راندوم و باروش پاکت نامه به دو گروه شاهد و مورد (هر گروه شامل 40 بیمار)تقسیم شدند و برای گروه مورد درمان با لووتیروکسین به مدت 3 ماه شروع شد. به تمام بیماران در هر دو گروه توصیه شد که بعد از گذشت سه ماه جهت ارزیابی مجدد مراجعه نمایند. در مرحله سوم در طی مراجعه دوم بیماران (پس از سه ماه)مجددا" ازمایشات مرحله اول شامل سطح LDL HDL وتری گلیسرید، کلسترول,TSH,T4 برای کلیه بیماران به انجام رسید. در مرحله اخر از نرم افزار spssجهت انالیز اماری داده ها استفاده شد. معیارهای انتخاب افراد (Eligibility criteria) : معیارهای ورود (Inclusion criteria) : ابتلا به بیماری هایپوتیروئیدی خفیف معیارهای خروج (Exclusion criteria) : 1. وجود TSH>10mu/l
2. بارداری
3. وجود سطح سرمی لیپید غیرطبیعی که نیازمند به درمان باشد
4. وجود Anti-TPO+
5. مبتلا بودن به گواتر
6. ابتلا به دیابت
7. ابتلا به بیماری ایسکمیک قلبی
تخصیص مداخله (Allocation) :
تخصیص تصادفی استفاده از پاکت نامه
روش تجزیه و تحلیل داده ها:
داده ها با استفاده از برنامهSPSS18 تجزیه و تحلیل شد. به منظور توصیف متغیرهای کیفی از فراوانی های مطلق و نسبی و متغیرهای کمی از شاخص های مرکزی و پراکندگی استفاده شد. جهت آزمون فرضیه نیز تست های آماری فیشر ),mann-whitney, برای متغیرهای نان پارامتریک)وpaired t- test و t-test (برای متغیرهای پارامتریک) مورد استفاده قرار گرفت . در این پژوهش p0.05 معنی دار تلقی شد.
در این مطالعه داده ها با استفاده از روش per protocol مورد آنالیز قرار گرفتند.
نحوه رعایت نکات اخلاقی:
نام و نام خانوادگی بیماران محرمانه بود
نتایج نیز به صورت گروهی اعلام می شود.
هزینه ای بابت آزمایشات به بیماران تحملیل نشد.
طرح حاضر در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی قم به تصویب رسید.
فصل چهارم:
نتایج
از 82 بیمار مبتلا به هایپوتیروئیدی خفیف مورد بررسی در هر دو گروه 31 بیمار زن و 10 بیمار مرد بودند و میانگین سنی در گروه مورد 68/39 و در گروه شاهد 63/37 بود اختلاف معنی داری از نظر سن و جنس و وزن و قد بین دو گروه مورد و شاهد وجود نداشت. مقدار T3و T4 اولیه در دو گروه اختلاف معنی داری نداشت. هنچنین از نظر میانگین سطح سرمی TG, Chol, LDL نیز اختلاف معنی داری بین دو گروه دیده نشد اما HDL اولیه در گروه شاهد به طور معنی داری بیشتر از گروه مورد بود. به علاوه سطح TSH اولیه بیماران اختلاف معنی داری در دو گروه داشت.003/0P= که در گروه مداخله بیشتر از گروه شاهد بود.
جدول 1-4: توزیع فراوانی جنسی بیماران مورد مطالعه بر حسب گروه مورد و شاهد:
جم

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه با کلید واژه هایالگوریتم، کلی، بهینه

پاسخی بگذارید