پایان نامه ارشد درباره کلسترول تام، عروق کرونر، تحت درمان

10mu/l 2. بارداری 3. وجود سطح سرمی لیپید غیرطبیعی که نیازمند به درمان باشد 4. وجود Anti-TPO+ 5. مبتلا بودن به گواتر 6. ابتلا به دیابت 7. ابتلا به بیماری ایسکمیک قلبی تخصیص مداخله (Allocation) : تخصیص تصادفی استفاده از پاکت نامه روش تجزیه و تحلیل داده ها: داده ها با استفاده از برنامهSPSS18 تجزیه و تحلیل شد. به منظور توصیف متغیرهای کیفی از فراوانی های مطلق و نسبی و متغیرهای کمی از شاخص های مرکزی و پراکندگی استفاده شد. جهت آزمون فرضیه نیز تست های آماری فیشر ),mann-whitney, برای متغیرهای نان پارامتریک)وpaired t- test و t-test (برای متغیرهای پارامتریک) مورد استفاده قرار گرفت . در این پژوهش p0.05 معنی دار تلقی شد. در این مطالعه داده ها با استفاده از روش per protocol مورد آنالیز قرار گرفتند. نحوه رعایت نکات اخلاقی: نام و نام خانوادگی بیماران محرمانه بود نتایج نیز به صورت گروهی اعلام می شود. هزینه ای بابت آزمایشات به بیماران تحملیل نشد. طرح حاضر در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی قم به تصویب رسید. فصل چهارم: نتایج از 82 بیمار مبتلا به هایپوتیروئیدی خفیف مورد بررسی در هر دو گروه 31 بیمار زن و 10 بیمار مرد بودند و میانگین سنی در گروه مورد 68/39 و در گروه شاهد 63/37 بود اختلاف معنی داری از نظر سن و جنس و وزن و قد بین دو گروه مورد و شاهد وجود نداشت. مقدار T3و T4 اولیه در دو گروه اختلاف معنی داری نداشت. هنچنین از نظر میانگین سطح سرمی TG, Chol, LDL نیز اختلاف معنی داری بین دو گروه دیده نشد اما HDL اولیه در گروه شاهد به طور معنی داری بیشتر از گروه مورد بود. به علاوه سطح TSH اولیه بیماران اختلاف معنی داری در دو گروه داشت.003/0P= که در گروه مداخله بیشتر از گروه شاهد بود. جدول 1-4: توزیع فراوانی جنسی بیماران مورد مطالعه بر حسب گروه مورد و شاهد: جم]]>