پایان نامه اجتناب مالياتي/اصول وضع ماليات

اصول وضع ماليات:

آدام اسميت در کتاب ثروت ملل، چهار قاعده کلي براي ماليات­ها بيان نموده است. اين قواعد که به قواعد چهارگانه آدام اسميت معروف شده است به شرح زير است:

1-  عدالت: بدين معني که ماليات­ها بايد عادلانه باشد و منظور از عادلانه بودن ماليات، تناسب آن با توانايي پرداخت ماليات دهندگان است.

2- سهولت: بدين معني که ماليات­ها بايد در مناسب­ترين موقع و بر حسب مساعد­ترين شرايط از موديان وصول شود و براي آنان حداقل ناراحتي و مزاحمت را ايجاد کند.

3- اطمينان: ماليات بايد کاملاً محرز و مسلم بوده و مقدار ماليات و زمان پرداخت و طريقه پرداخت آن براي ماليات دهندگان کاملاً معلوم باشد. هيچ يک از امور مربوط به ماليات به نظر و به داخواه مامورين مالياتي واگذار نشود.

4- صرفه جويي: بدين معني که مخارج وصول ماليات حتي المقدور به حداقل تقليل داده شود.

علاوه بر قواعد چهارگانه آدام اسميت در مورد ماليات، اثر اقتصادي و اجتماعي آن نيز بايد مورد توجه قرار گيرد: (مهر پوران1387)

1-  اثرات اقتصادي: ماليات نبايد مانع توليد ثروت و فعاليت­هاي اقتصادي شود. ماليات از ثروت و درآمد اشخاص وصول مي­گردد. اگر ماليات به امورات اقتصادي آسيب زننده باشد، در واقع اساس درآمدهاي مالياتي را از بين مي برد. بعلاوه دولت مي­تواند به وسيله اهرم مالياتي بعضي از منابع و فعاليت­هاي اقتصادي را مورد تشويق و حمايت قرار دهد.

2- اثرات اجتماعي: منظور نتايجي است که از وضع، وصول و خرج ماليات در وضع نسبي درآمد طبقات مختلف جامعه حاصل مي­شود. بنابراين وصول و خرج درآمدهاي مالياتي داراي اثرات مهم اجتماعي است و بايد پيامد آن افزايش رفاه اجتماعي باشد.

امروزه بدليل افزايش نقش دولت در اقتصاد و رشد بخش عمومي چه در کشورهاي در حال توسعه و چه در کشورهاي پيشرفته در تنظيم نظام مالياتي مطلوب بايد به اصول ديگري توجه شود که عبارتند از:

الف) بازدهي مالياتي: نظام مالياتي بايد طوري تنظيم گردد که در مجموع بتواند مولد در آمد کافي براي تامين مخارج دولت باشد.

ب) انعطاف پذيري: در يک نظام مالياتي مطلوب مي­بايست بتوان بدون ايجاد اشکالات و تاثيرات شديد اقتصادي تجديد نظر و اصلاحات انجام داد. همچنين نظام مالياتي بايد در شرايط مختلف اقتصادي انعطاف پذير باشد. يعني درشرايط رونق اقتصادي درآمد مالياتي بيشتر کسب کند و در وضعيت رکود اقتصادي بار کمتري به اشخاص تحميل کند.

پ) تنوع منبع مالياتي: در يک نظام مالياتي مطلوب بايد ماليات­ها از منابع مختلفي اخذ شود. اگر چنانچه ماليات از منابع متنوع کسب گردد، نوسان احتمالي يکي از اين منابع تاثير چنداني در کل درآمدهاي مالياتي دولت نخواهد داشت. اما اگر منبع درآمدهاي مالياتي محدود باشد با کوچکترين تغيير در منبع مالياتي نوسانات شديدي در درآمدهاي دولت به وجود خواهد آمد.

ت) اصل ساده و قابل فهم بودن ماليات­ها: يک نظام مالياتي بايد به صورتي تدوين گردد که کليه قوانين و مقررات مربوط به آن به صورت شفاف و عاري از ابهام و قابل تفسير بودن باشد.

ث) حداقل بار اضافي: يک نظام مالياتي کارامد بايد در مجموع به صورتي طراحي گردد که داراي کمترين آثار زيان بخش اقتصادي باشد.

ج) سازگاري با ساير اهداف اقتصادي: نظام مالياتي بايد با ساير اهداف اقتصادي مورد نظر، سازگار باشد.

چ) ضمانت اجراي: نظام مالياتي مطلوب بايد بتواند با برخورداري از کادر اجرايي قوي و کارامد و همچنين قوانين و مقررات لازم نسبت به جمع آوري ماليات اقدام نمايد.

ح) شرايط فرهنگي و اجتماعي: در طراحي نظام مالياتي مي بايستي به شرايط قانوني، فرهنگي و اجتماعي کشور از يک سو و مقررات کشورهاي طرف معامله خارجي از سوي ديگر عنايت کافي شود تا بدين ترتيب تا حدي از فرار سرمايه به خارج از کشور جلوگيري شود.

خ) نگرش سيستمي: در طراحي نظام مالياتي بايد نگرش منظم و سيستمي وجود داشته باشد و توجه شود که اصلاح اين نظام با ساير تصميمات متخذه جهت تعديل ساختاري هماهنگ شود. در نظام مالياتي نيروي انساني، تجهيزات، ابزار و وسايل کار، امکانات مالي و تکنولوژيکي و سيستم اطلاعاتي سازمان ذيربط از اجزاء مهم منابع سيستم به شمار مي رود. (1388 موحد).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي