آموزشی

پاشش، آبفشان، اسپریر، چرخشی، آبیاری، به‌، اتوماسیون، آبپاش، کارگران‌، شیاری، سیستم‌های، اسپریرهای

به‌وسیله‌ او تهیه‌ و در اختیار آنان‌ گذاشته‌ شده‌ استفاده‌ نمایند. عدم‌ استفاده‌ از وسایل‌ مزبور قصور در انجام‌ وظیفه‌ محسوب‌ می‌شود

فصل‌ یازدهم‌ – کمک‌های‌ اولیه‌

ماده‌ 75: کارفرما مکلف‌ است‌ در صورت‌ امکان‌ مرکزی‌ برای‌ استفاده‌ فوری‌ بیماران‌ یا اشخاص‌ آسیب‌ دیده‌ تحت‌ نظر یک‌ یا چند پزشک‌ یا پزشکیار تاسیس‌ نماید و در صورت‌ عدم‌ امکان‌ باید یک‌ یا چند قفسه‌ محتوی‌ داروها و لوازم‌ کمک‌های‌ اولیه‌ متناسب‌ با تعداد کارگران‌ و نوع‌ خطرات‌ کارگاه‌ در نقاطی‌ که‌ دسترسی‌ فوری‌ به‌آنها برای‌ کارگران‌ میسر باشد ایجاد نماید. مراکز کمک‌های‌ اولیه‌ و محل‌ نصب‌ قفسه‌ها باید به‌وسیله‌ علایم‌ مخصوص‌ بصورتی‌ مشخص‌ باشد که‌ کلیه‌ کارگران‌ از محل‌ آن‌ مطلع‌ باشند. کارفرمایانی‌ که‌ کارگران‌ آنان‌ مشمول‌ مقررات‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ می‌باشند می‌توانند در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ ناشی‌ از کار یا بیماری‌ حرفه‌ای‌ هزینه‌ انجام‌ کمک‌های‌ اولیه‌ را طبق‌ ماده‌ 85 لایحه‌ قانونی‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ کارگران‌ از سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ کارگران‌ دریافت‌ نمایند.

ماده 76: در کارگاه‌هایی‌ که‌ به‎سبب‌ نوع‎ کار احتمال‌ مخاطرات‌ مهم‌ از قبیل‌ خفگی‌ و برق‌زدگی‌ و امثال‌ آنها وجود دارد کارفرما مکلف‌ ‎است‌ برای‌ نجات‌ کارگر آسیب‌‎دیده‌ پیش‌بینی‌های‌ لازم‌ را بنماید.

ماده‌ 77: کارفرما مکلف‌ است‌ به‌ محض‌ اطلاع‌ از ابتلا یکی‌ از کارگران‌ به‌ امراض‌ واگیر مراتب‌ را به‌ اولین‌ پست‌ وزارت‌ بهداری‌ و همچنین‌ به‌ سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ کارگران‌ اطلاع‌ دهد.

ماده‌ 78: کارفرما مکلف‌ است‌ دستورات‌ بهداشتی‌ مربوط‌ به‌ کارگاه‌ خود و همچنین‌ دستورات‌ بهداشتی‌ مربوط‌ به‌ امراض‌ واگیر و امراضی‌ که‌ به‌ صورت‌ همه‌گیری در آمده‌ است‌ برای‌ اطلاع‌ کارگران‌ در محل‌های‌ مناسب‌ نصب‌ نماید.

ماده‌ 79: کارفرما موظف‌ است‌ آمار بیماران‌ و حادثه‌ دیدگان‌ خود را در آخر هر ماه‌ به‌ ادارات‌ کار محل‌ ارسال‌ دارد.

ماده‌ 80: متخلفین‌ از اجرای‌ مقررات‌ این‌ آیین‌نامه‌ مشمول‌ شق‌ دوم‌ از ماده‌ 60 قانون‌ کار مصوب‌ اسفند ماه‌ 1337 خواهند بود.

این‌ آیین‌نامه‌ مشتمل‌ بر 80 ماده‌ و 2 تبصره‌ به‌ استناد ماده‌ 47 قانون‌ کار تدوین‌ و در یازدهمین‌ جلسه‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ مورخ‌ یکشنبه‌ 14/6/1338 به‌ تصویب‌ نهایی‌ رسیده‌ و قابل‌ اجرا است‌.

دانشکده مهندسی آب و خاک

تحقیق نظری جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته
مهندسی آبیاری و زهکشی

ارزیابی و مقایسه دو مدل آبپاش سیستم آبیاری
سنترپیوت با رهیافت اتوماسیون سیستم آبیاری

پژوهش و نگارش:
امیرمحمد رئیسی

استاد راهنما:
دکتر مهدی ذاکری‌نیا

زمستان 1391


تعهدنامه پژوهشی

نظر به اینکه چاپ و انتشار تحقیق نظری (پایان‌نامه) تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مبین بخشی از فعالیت‌های علمی- پژوهشی بوده و همچنین با استفاده از اعتبارات دانشگاه انجام می‌شود؛ بنابراین به‌منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می‌شوند:

قبل از چاپ تحقیق نظری (پایان‌نامه) خود، مراتب را قبلا به‌طور کتبی به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه اطلاع داده و کسب اجازه نمایند.
قبل از چاپ تحقیق نظری (پایان‌نامه) در قالب مقاله، همایش، اختراع و اکتشاف و سایر موارد، ذکر نام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان الزامی است.
انتشار نتایج تحقیق نظری (پایان‌نامه) باید با اطلاع و کسب اجازه از استاد راهنما صورت گیرد.

اینجانب امیرمحمد رئیسی دانشجوی رشته مهندسی آبیاری و زهکشی مقطع کارشناسی‌ارشد تعهدات فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده و به آن ملتزم می‌شوم.

نام و نام خانوادگی و امضاء


تقدیم به

همسر عزیزم

به خاطر همراهی در همه لحظه هایم.


تشکر و قدردانی

از پدر و مادر و خانواده
استاد راهنما جناب آقای دکتر مهدی ذاکری نیا و داور جناب آقای دکتر موسی حسام
و دوست گرامی آقای محمدرضا براتی

چکیده
با توجه به محدودیت منابع آب در عصر حاضر، آنچه که از سیستم‌های مکانیزه آبیاری نسبت به روش‌های سنتی انتظار می‌رود کاهش مصرف آب به شرط کاهش نیافتن سطح بهره‌وری است. دستگاه‌های آبیاری آبفشان دوار که یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های آبیاری بارانی می‌باشد، اخیراً در ایران کاربرد زیادی پیدا کرده است. با توجه به این امر لزوم تحقیق در مورد سازگاری این سیستم با شرایط فرهنگی، اقتصادی، اقلیمی ایران و بهینه نمودن کارایی سیستم امری ضروری است. با توجه به موارد فوق هدف از این ارزیابی، شناخت وضع موجود دستگاه آبفشان دوار می‌باشد که براساس آن بتوان در جهت بهبود وضعیت دستگاه و رفع نقاط ضعف آن تصمیم‌گیری نمود. اهمیت این موضوع از یک طرف و کمبود اطلاعات از طرف دیگر، ضرورت انجام تحقیقات در این زمینه را روشن می‌سازد. آبپاش‌ها به‌عنوان یکی از اجزای اصلی این دستگاه در کانون توجه تولیدکنندگان و کارشناسان قرار گرفت تا با بهینه کردن بازده آبیاری و انرژی مصرفی راه‌گشای نسبی مشکلات کمبود آب و هزینه‌های انرژی گردد. لذا در این راستا سعی شده تا با مقایسه آبپاش‌های چرخشی ، اسپریر که از انواع رایج مورد استفاده در کشور می‌باشند، تا حدودی جزئیات و مبانی طراحی و انتخاب این آبپاش‌ها ذکر شود. در یک نگاه کلی، آبپاش اسپریر از طریق مه‌پاش کردن قطرات خروجی باعث کاهش صدمات وارده به خاک و گیاه به‌خصوص در دوره جوانه‌زنی و آبپاش چرخشی به‌دلیل چرخش صفحه انکسار جریان باعث ایجاد قطر پاشش بیشتر و مزایای حاصله می¬گردد. تلفات بادبردگی در شرایط بدون باد به‌صورت منفرد برای آبپاش‌های چرخشی، اسپریر برابر 85/5، 9/5 درصد و در شرایط وزش باد با سرعت 3 تا 4 متر بر ثانیه به‌ترتیب به 63/10، 37/13 درصد افزایش می‌یابد. همچنین در این تحقیق امکان اتوماسیون آبیاری در تمامی روش‌های به‌کار برده شده در داخل و خارج کشور مورد بررسی قرار گرفت و مزایا و معایب هریک به تفصیل ارائه گردید.

نوشته ای دیگر :   ویژوال، بیسیک، نت، اپراتور، کامپیوتر، آژانس، پنجره، راننده، تاکسی، مشتری،، فرمها، 6000

واژه‌های کلیدی: چرخشی، اسپریر، سنتر پیوت، تلفات بادبردگی، اتوماسیون آبیاری


فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
1-1- مقدمه 2
1-2- دستگاه آبفشان دوار 3
1-3- هدف از انجام تحقیق 4

فصل دوم: بررسی منابع
2-1- مقدمه 8
2-2- آبیاری تحت فشار 8
2-2-1- سیستم آبیاری بارانی 9
2-2-2- معرفی دستگاه آبفشان دوار 10
2-2-2-1- اجزای دستگاه 12
2-2-2-2- تنظیم سرعت دستگاه 16
2-2-3- مزایای استفاده از دستگاه آبفشان دوار 16
2-2-4- محدودیت‌های کاربرد دستگاه آبفشان دوار 17
2-3- اتوماسیون سیستم‌های آبیاری 17
2-3-1- روش‌های مختلف اتوماسیون آبیاری 20
2-4- معرفی آبپاش‌ها در سیستم آبفشان دوار 26
2-4-1- آبپاش¬های پرفشار 31
2-4-2- اسپریر¬های کم¬فشار 31
2-4-3- الگوی پاشش آبپاش¬های کم¬فشار 32
2-4-4- فشار و سایز نازل 33
2-4-5- سطح خیس¬شده و شدت¬پخش 35
2-4-6- صفحات انعکاس جریان 37
2-4-7- ارتفاع آبپاش 40
2-4-8- سرعت باد 41
فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-4-9- انرژی جنبشی قطرات آبپاش 42
2-4-10- مسیر جریان 45
2-4-11- انتخاب و نصب بهینه پکیج آبپاش 46
2-5- مروری یر تحقیقات انجام شده 51
2-6- سیستم‌های نوین و هوشمند مدیریت آبیاری 54
2-7- اتوماسیون و نقش آن در سیستم‌های نوین مدیریت آبیاری 55
2-8- انواع سیستم‌های اتوماسیون 56
2-8-1- سیستم اتوماسیون از طریق دستگاه‌هایی با باطری 9 ولت 56
2-8-2- سیستم اتوماسیون با برق 230 ولت 56
2-8-3- سیستم اتوماسیون بوس یا دو رشته‌ای 56
2-8-4- سیستم اتوماسیون با دستگاه‌های بی‌سیم 57
2-8-4-1- ساختار سیستم‌های کنترل بی‌سیم 57
2-8-4-2- نحوه‌ی کار با دستگاه‌های بی‌سیم از طریق اینترنت و خط موبایل 59
2-8-4-3- ابزار و روش‌های مدیریت سیستم‌های آبیاری 64
2-8-4-4- سنسورهای سنجش رطوبت خاک 64

فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1- مقدمه 68
3-2- مشخصات محل اجرای آزمایش 68
3-3- اقلیم و هواشناسی 68
3-4- توپوگرافی 68
3-5- مشخصات خاک 69
3-6- منابع آب آبیاری 69
3-7- مشخصات آب آبیاری 69
3-8- مشخصات سیستم آبیاری 70
فهرست مطالب
عنوان صفحه

3-8-1- مشخصات پمپ 70
3-9- مراحل اجرای طرح در مزرعه 71
3-9-1- معرفی آبپاش‌های مورد مطالعه 71
3-10- آزمایش یکنواختی پخش آبپاش¬های چرخشی، اسپریر به¬صورت منفرد 74
3-11- محاسبات 76

نوشته ای دیگر :   بتن، هیترهای، خورشیدی، پوکه، قیمتهای، گرمایی

فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- مقدمه 78
4-2- ارزیابی آبپاش‌ها به‌صورت منفرد 78

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه‌گیری 88
5-2- پیشنهادات 89

فهرست منابع 92

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه

جدول 2-1- خصوصیات عمومی عملکرد برای انواع آبپاش‌ها 29
جدول 2-2- شدت‌پخش و میزان کاهش آن، منتج از بوم‌های افستی با طول‌های مختلف با فاصله آبپاش 10 فوتی و دبی 10 گالن در دقیقه 48
جدول 2-3- نقاط قوت و اشکالات آبپاش¬های اسپری¬کننده 51
جدول 3-1- نتایج حاصل از آزمایش خاک 69
جدول 3-2- خصوصیات شیمیایی آب آبیاری 70
جدول 3-3- مشخصات پمپ انتخابی جهت استفاده از سیستم آبفشان دوار 70
جدول 3-4- مشخصات آبپاش‌های تحت مطالعه 73
جدول 4-1- عمق پاشش در سطح خیس¬شده آبپاش چرخشی در شرایط بدون باد (میلی¬متر) 78
جدول 4-2- عمق پاشش در سطح خیس‌شده چرخشی با وجود باد بر حسب میلی‌متر (سرعت 4 متر بر ثانیه) 79
جدول 4-3- عمق پاشش در سطح خیس¬شده اسپریر در شرایط بدون باد (میلی¬متر) 80
جدول 4-4- عمق پاشش در سطح خیس‌شده اسپریر با وجود باد بر حسب میلی‌متر (سرعت 3 متر بر ثانیه) 81
جدول 4-5- درصد تلفات بادبردگی در ارزیابی آبپاش¬ها به¬صورت منفرد 83
جدول 4-6- ارزیابی شدت‌پخش متوسط و حداکثر آبپاش¬ها به¬صورت منفرد در فاصله 350 متری از مرکز دستگاه 84

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه

شکل 2-1- دستگاه آبفشان دوار در حال آبیاری 11
شکل 2-2- نمایی از اراضی تحت پوشش دستگاه‌های آبفشان دوار 12
شکل 2-3- نمایی از پیوت 13
شکل 2-4- نمایی از اسپن و برج 13
شکل 2-5- نمایی از تابلوی اصلی دستگاه آبفشان دوار 14
شکل 2-6- قابلیت چرخش و تغییر جهت سیستم خودکار آبیاری بارانی آبفشان دوار 19
شکل 2-7- تنظیمات کنترلی آبفشان دوار خودکار 21
شکل 2-8- انواع آبپاش‌ها 29
شکل 2-9- نمونه¬هایی از نازل و صفحات انعکاس جریان در انواع آبپاش¬های ضربه¬ای و اسپریرها 30
شکل 2-10- تأثیر شکل صفحات انعکاس جریان (4 شیاری و 6 شیاری) بر روی الگوی کاربرد آب در سطح خیس شده در اسپریر چرخشی 33
شکل 2-11- تأثیر فشار کار بر اندازه نسبی قطرات جریان خروجی از اسپریر کم¬فشار 34
شکل 2-12- تأثیر فشار کار بر روی الگوی پاشش و اندازه قطرات جریان خروجی از آبپاش ضربه¬ای 35
شکل 2-13- پتانسیل رواناب ناشی از قطر خیس¬شده 36
شکل 2-14- مقایسه نسبی شدت¬پخش در انواع پکیج¬های آبپاش آبفشان دوار 37
شکل 2-15- الگوی کاربرد آب اسپریرهای صفحه چرخشی 4 شیاری و زاویه پاشش 8 درجه 38
شکل 2-16- الگوی کاربرد آب اسپریرهای صفحه چرخشی 6 شیاری و زاویه پاشش 12 درجه 39
شکل 2-17- الگوی کاربرد آب اسپریرهای صفحه چرخشی 6 شیاری و زاویه پاشش 12 درجه 39
شکل 2-18- الگوی کاربرد آب اسپریرهای صفحه نوسانی 9 شیاری و زاویه پاشش 15 درجه 40
شکل 2-19- تأثیر ارتفاع نصب بر روی شعاع پاشش اسپریرهای کم¬فشار با صفحه انعکاس چرخشی 40
شکل 2-20- الگوی کاربرد آب اسپریرهای صفحه چرخشی 6 شیاری و زاویه پاشش 12 درجه تحت‌تأثیر باد 42
شکل 2-21- کاهش شدت نفوذ آب در خاک به‌دلیل شار انرژی قطرات آب در دو خاک لوم و سیلتی لوم 43
شکل 2-22- انرژی جنبشی قطرات جریان برای انواع آبپاش تحت تابع بدون بعدی از قطر نازل به فشار کار آبپاش 44
شکل a-2-23- شعاع پاشش ناشی از زاویه پاشش نازل نسبت به افق، ارتفاع آبپاش 6 فوت 45
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه

شکل b-2-23- قطر پاشش ناشی از انحنای صفحات انعکاس جریان در اسپریرهای کم‌فشار به‌ترتیب از کوچک به بزرگ 45
شکل 2-24- الگوی پاشش زیر آبفشان دوار با اسپریر چرخشی 6 شیاری با فاصله 10 فوت و دبی 10 گالن در دقیقه 46
شکل 2-25- الگوی پاشش آبفشان دوار با اسپریر چرخشی 6 شیاری با بوم¬های افستی 15 فوتی متناوب و فاصله آبپاش 10 فوتی و دبی 10 گالن در دقیقه 47
شکل 2-26- الگوی پاشش آبفشان دوار با

]]>