ٍ، ثثِ، دس، اص، ثبصاسیبثی، کٌٌبیغ

اسسجبط ثبصاسیبثی اص فؼبلیز ّبی ثبصاسیبثی ػذاػز ٍلی ثب آى وب ٌگ اػز دس حبلی و دس سفىش دؼز هذسى اسسجبط ثبصٍاسیبثی ػضئی راسی  سفىیه ًبدزیش اص ػبیش فؼبلیز ّبی ػََاهغ ثـشی اػز. )ػلی اوجش فش ٌگی- دؼز هذسًیش  ثبصاسیبثی ٍکشف وٌ ذوٌٌذُ دس ضاسّضاسُ ػذیذ(

 

ػذٍل2: سفبٍٍر ثبصاسیبثی ػٌٌشی ٍ ثبصاسیبثی هذسى

 ثبصاسیبثی هذسى ثبصاسیبثی ػٌٌشی 
 ًظش سه سه هـششیبى هْْن اػز. ًظش گشٍگشٍُ هـششیبى هْْن اػز. ًظش هـششیبى
 سلََیش سٍ ؿٌٌی اص هـششی داسد. سلَیشی سٍٍؿی ًذاسد. سلَیش اص هـششی
سََلیذ اجَاًجَُ ػفبسؿی ػَد ثثِ وشاّوشاُ  داسد.هحلََل اػشبًذاسد، هضیز ٍ ػَد ثثِ  وشاّوشاُ داسد. هحلَل
سجلیغبر اخشلبکی ثشای یىبیه  هـششیبىسجلیغبر ثشای و حشی وؼبًًی ووِ  دس ثبصاس ّذفِ لشاس ذاسًًذ. سجلیغبر
ػبصهبى ّب اػبص ذاسًًذ ثذٍى هؼََص اص هـششیبى ثب آْب اسسجبط ثشلشاس  و ٌذ.ػٍبصهبى ّب ث خَد هؼََص هی دّ ٌذ

ثذٍى اػبص  آگبّّی هـششیبى ثب آْب  اسُسجبط ثشلشاس و ٌذ.

 اسسجبعبر
 سَ ػسَػِ ثثِ هـششیبى ػَد ددُ ثبصاس ّذفهٍؼیبسی ثشای ػَد دّّی ػَد ًذاسد

ثٌٌبثشایی ثش سوبِهی هـششیبى ثبصاس

ّذف سىی هی ؿَد.

 ّذف
ثٍذٍى ثبصاسیبثی اهىبى ثمب  سؿِذ

ػَد ًذاسد. ) یه َع ػٍشهبی  گزاسی (

 فؼبلیشی ضیٌّضیٌِ صا ًگشؽ ثثِ ثبصاسیبثی

هٌٌجغ: گبسًذًگبسًذُ

5- سؼضیسؼضیِ ٍ سحلیل:

ثب س ػسَػِ ثثِ هجبحض اسائاسائِ ؿذؿذُ ،ثبصاسیبثی دؼز هذسى ثخـی اص فشآیٌٌذ ایؼبد یبصّّبػز ٍ سََػظ آى ًیبص ّبی اؼبًًیػبخشػبخشِ هی ؿَد. ٍ ثب سَ ػسَػِ ثثِ ایی ووِ اص هضیز ّبی کٌٌبیغ دػشی سٌ َع آى اػز، ایی         کٌٌبیغ دػشی هی سَ اٌذ دبػخگََی ًیبص ّبی هشٌ َع ایؼبد ؿذؿذُ سََػظ ثبصاسیبثی دؼز هذسى ثبؿٌٌذ.

دس ثبصاسیبثی ػٌٌشی کٌٌبیغ دػشی ثثِ دلیل هؼشفی ًب هٌٌبػت ٍ ًبوبفی سَلیذار، اػشفبداػشفبدُ اص آى ثشای هلشف وٌ ذوٌٌذُ حیبسی ٍ ضشٍسی ًیؼز. یىی اص اّّذاف ثبصاسیبثی دؼز هذسى ایؼبد سؼشثیبر ٍ هؼبًًی صى دگی دس هلشف وٌ ذوٌٌذُ اػز. هب ثبیذ ثشاػبع آهَ صآهَصُ ّبی ػٌٌشی ٌش، ووِ غبیز ٌش سا خیش ثـش داؼشداًؼشِ اػز کٌٌبیغ دػشی خََد سا ثثِ دسػشی ثثِ ػ بًیبى هؼشفی وٌٌین ٍ سلاؽ وٌٌین ػجه ٍ دیذگبدیذگبُ آى ّب سا ًؼجز ثثِ صًًذگی سغییش دّّین سب آًْب سا دس ثذػز آٍسدى هؼبًًی ٍ سؼشثیبر ػذیذ یبسی دّّین.

ثب س ػسَػِ ثثِ ای ىایٌىِ ثبصاسیبثی ٍ سجلیغبر یبصهٌٌذ ضیٌّضیٌِ ّبی ثبلایی ؼشٌٌذ ٍ اوظش سَلیذ و ٌذگبى هب س اًًبیی الشلبدی ثشای سجلیغبر گؼششدگؼششدُ سا ذاسًًذ، یىی اص سا ىبسّّبی ثبصاسیبثی دؼز هذسى اػشفبداػشفبدُ اص ثؼشثؼشِ ثٌٌذی ّبی همبٍم ٍ صیجب اػز ووِ حغ ًیبص ثثِ هحلَل سا دس هـششی ایؼبد هی وٌٌذ ٍ ثثِ ایی عشیک ثثِ ّذف خَد ووِ سجذیل هلشف وٌ ذوٌٌذُ ثثِ یه ثبصاسیبه اػز، هی سػذ.  وچٌٌیی هی سََاى ثب اسایاسایِ ی همبلار ٍ گضاسؿبر دس صهیٌصهیٌِ هؼشفی کٌٌبیغ دػشی دس هؼلار غیش سخللی ٍ ػبهػبهِ دؼٌٌذ ٍ اًًشـبس دس هحیظ هؼبصی، ثشای ایؼبد ًیبص دس هلشف وٌ ذوٌٌذُ صهیٌصهیٌِ ػبصی وٌٌین. یىی دیگش اص سا ىبسّّبی ایؼبد ًیبص دس هلشف وٌ ذوٌٌذُ، حضََس دس وبیـگبًوبیـگبُ ّبی ثیی الوللی ٍ هؼشفی ٌش

ّبی دػشی ثثِ ػبیش وـَس ّب ٍ ایؼبد ًیبص ثثِ کٌٌبیغ دػشی هب دس سفّ ٌگ ّبی دیگش اػز.

ػذم اسائاسائِ ی سخفیف یب اسائُ ی ثیؾ اص حذ خذهبر ٍ ػخز گیش ثََدى ثب هـششی اص اکََل دیگش ثبصاسیبثی دؼز

هذسى اػز ووِ دس کََسر جَد آى هلشف وٌ ذوٌٌذُ ثثِ اکبلز هحلََل ؿوب ؿه هی وٌٌذ. ووِ هب هی س اًًین سب حذ اهىبى اص ایی اکل ثشای فشٍٍؽ ٌش ّبی دػشی خََد اػشفبداػشفبدُ وٌٌین.

دبسدبسُ ای اص اکََل ثبصاسیبثی دؼز هذسى ّن ا هاسصؽ ّبی فش ٌگی ٍ اخلاق هب وخَ اًًی ًذاسد، ثشای هظبل: ثشای یه فشٍ ؿٌ ذفشٍؿٌذُ دؼز هذسى، هـششی سب لجل اص لشاسداد َیؼی اکبلز ذاؿشًذاؿشِ لز ا ثشخَسد فشٍ ؿٌ ذفشٍؿٌذُ ثب هـششی دس اسائاسائِ خذهبر ٍ سؼْذار، حذاللی اػز ٍ اٍ ثبیذ دس فشٍٍؽ هغشٍس ثبؿذ ٍ ثثِ هـششی اص ثبلا ثثِ دبییی گبًگبُ وٌٌذ صی       سا فشٍ ؿٌ ذفشٍؿٌذُ هؼشمذ اػز ووِ ایی غشٍس ثثِ ٍی آساهؾ هی دّّذ ٍ اٍ ثشای ػمذ لشاسداد ثثِ ایی آساهؾ یبصهٌٌذ اػز. دس کَسسی ووِ کٌٌبیغ دػشی ایشاى، اص ػٌٌز ٍ فشّ ٌگ غٌٌی هب سیـسیـِ گشفشگشفشِ اػز ٍ دس فشّ ٌگ هب احششام ثثِ سوبهی افشاد ػبهؼػبهؼِ الضاهی اػز ٍ دس شیؼًشیؼِ ایی ساّ ىبسّّب ثب فشّ ٌگ هب وخَ اًًی ًذاسد.

یه فشٍ ؿٌ ذفشٍؿٌذُ حشفحشفِ ای دس دؼز هذسى ًِ سٌ ْب دس سٍٍاثظ سؼبسی خََد خَ ًؼشد ٍآسام ث دثَدُ ٍ اص شگَّشگًَِ سفشبس ّبی

یؼبًًی دشّّیض هی وٌٌذ ثلىثلىِ سلاؽ هی وٌٌذ هـششی خََد سا ّیؼبى صدصدُ وٌذ، ووِ ایی سٍٍؿی هٌٌبػت ثشای فشٍٍؽ هحلََلار کٌٌبیغ دػشی اػز ووِ غبلجب ثب سخفیف یب لیوز ُای بهٌٌبػت اسائاسائِ هی ؿَ ًذ.

ثبصاسیبثی فؼلی کٌٌبیغ دػشی وـََس هب ثثِ اًًؼغبف دزیش ثََدى ػیؼشن لیوز گزاسی هؼشمذ اػز دس کَسسی ووِ ثبصاسیبثی دؼز هذسى اًًؼغبف دزیش ثََدى لیوز سا لجََل ًذاسد، صیشا ثشاػبع اکََل سؼبسر دؼز هذسى هلشف وٌ ذوٌٌذُ ًجبیذ هحلَل سا ثثِ ساحشی ثذػز آ سدثلىآٍسدثلىِ ثبیذ ثشای سفغ ًیبص ّبی خََد ضیٌّضیٌِ ثبلایی ثذشداصد سب ثشای آى هحلَل اّویز ٍ اسصؽ لبئل ؿَد. ثب سَ ػسَػِ ثثِ لیوز ثبلای کٌٌبیغ دػشی ایشاى، ایی اکل ؿبیذ ثشَ اًًذ ثشای ثبصاسّّبی خبسػی ٍ لـش خبکی اص هشدم ولاى ؿْْش ّب هفیذ ثبؿذ اهب ثشای لـش ػظیوی اص هشدم ووِ لذسر خشیذ کٌٌبیغ دػشی ثب لیوز ثبلایی سا ذاسًذ، هفیذ خ اّّذ ثَد.

  • شیؼًشیؼِ گیشی:

ثب سَ ػسَػِ ثثِ دظٍ ّؾ اًًؼبم ؿذؿذُ ،کٌٌبیغ دػشی وـََس هب اص لحبػ داؿشی هحلََل ثثِ ػٌ َاى ؼشّؼشِ هشوض ی ثبصاسیبثی داسای س اوٌٌذی ّب ٍ ًمبط لََر هٌٌبػت ٍ هغلََثی اػز اهب ػلی سغن داؿشی ویفیز هٌٌبػت ٍ هغلََه دس ثخؾ ّبی لیوز، هىبى ٍ حوبیز ثؼیبس ضؼیف اػز. ٍ دس ساػشبی هغبلؼبسی ووِ دس صهیٌصهیٌِ ثبصاسیبثی دؼز هذسى اًًؼبم دزیشفز ٍ ثب سَ ػسَػِ ثثِ ایٌ ىایٌىِ دس دؼز هذسًًیؼن سَ ػسَػِ هؼذد ثثِ فشّ ٌگ ّب ٍ ػٌٌز ّب هی ؿََد، هی سََاى اص ثبصاسیبثی دؼز هذسى دسع ّبیی ثشای ث جَد ثبصاسیبثی کٌٌبیغ دػشی ایشا         ى گشفز اهب اهىبى وؼَ ػبصی وبهل ثبصاسیبثی کٌٌبیغ دػشی ایشاى ثب ثبصاسیبثی دؼز هذسى ػَد ًذاسد.

  • دیـٌ ْبدّب:

دس دبیبى،  ثشای اداهاداهِ ٍ وبهل ؿذى ٍ دلیک ؿذى دظٍ ّؾ، هََاسد صیش دیـٌ ْبد هی ؿَد:

  • دس ػول ثبیذ چٌٌذ ػبهل ثبصاسیبثی سا طبثز گًگِ داؿشداؿشِ ٍ یىی اص ػََاهل هَطش سا سغییش داددادُ ٍ اطش آى ػبهل سا ثشسػی وشد ٍ ثثِ ّویی سشسیت ثشای سه سه ػبهل ّب ثبیذ ػول وشد.
  • دس یه ثٌ گبثٌگبُ الشلبدی کٌٌبیغ دػشی ثبیذ سٍٍؽ ّبی ثبصاسیبثی ػٌٌشی، هذسى ٍ دؼز هذسى سا دس ثبصثبصُ ّبی صهبًًی هؼبٍی ثثِ وبس گشفز ٍ ثب آهبس داددادُ ؿذؿذُ اطش ّش وذام سا ثشسػی وَد.

 

هٌٌبثغ:

  • ػوـیذ دظٍ ّبى- اقتصاد خرد– 1387- اًًشـبسار داًـگبداًـگبُ دیبم َس
  • اهیشضب طبثز، ػیشٍٍع غفََسیبى فش- مطتری خود را زجر دهید– 1390- هَ ػؼهَػؼِ فشّ ٌگی ٌشی آفشبه

3-اًًـبء الله سحوشی- هنر و معنویت ) مجموعه مقالاتی در زمینه حکمت هنر (– 1383- اًًشـبسار  فشّ ٌگؼشبى ٌش

4-ػلی اوجش فش ٌگی- پست مدرنیته و تازاریاتی وصرف کننده در هساره جدید– دبیگبدبیگبُ ًـشیبر الىشش ًیىی  داًـگبداًـگبُ سْشاى- ـشیًـشیِ هذیشیز ثبصسگبًًی- د سدٍسُ 1

www.marketingarticles.ir/?p=601

5- هشسضی یََػفی ًیب ٍ فشصیی فشحجذ- تازاریاتی ته زتان پست مدرن– هؼلهؼلِ سذثیش ؿوبسؿوبسُ 215

WWW.ENSANI.IR/STRAGE/FILES/20110215174020-M%20(4).PDF

6-ػَلوبص اهیش ساؿذ- تررسی عوامل موثر تر تولید و فروش صنایع دستی– همبلار ّوبیؾ ساّ ىبسّّبی  س ػؼسَػؼِ کٌٌبیغ دػشی

www.tabrizau-conference.ir/fa/component/content/article/91-rtsd/169-rtsd 7- هلَن دشسَی- صنایع دستی و نقص آن در اقتصاد ملی– همبلار ّوبیؾ سا ىبسّّبی سَ ػؼسَػؼِ کٌٌبیغ دػشی

www.tabrizau-conference.ir/fa/component/content/article/91-rtsd/169-rtsd

8- اهیذ لؼشیبى- راهکارهای توسعه صنایع دستی ایران– همبلار ّوبیؾ ساّ ىبسّّبی س ػؼسَػؼِ کٌٌبیغ دػشی

www.tabrizau-conference.ir/fa/component/content/article/91-rtsd/169-rtsd 9-ًگبس وفیلی- آسیه ضناسی هنرهای سنتی ایران– همبلار ّوبیؾ ساّ ىبسّّبی س ػؼسَػؼِ کٌٌبیغ دػشی

www.tabrizau-conference.ir/fa/component/content/article/91-rtsd/169-rtsd

10-هْْشاى َؿیبس– تاثیر تکنولوشی تر هویت هنرهای سنتی– همبلار ّوبیؾ ساّ ىبسّّبی سَ ػؼسَػؼِ کٌٌبیغ  دػشی

www.tabrizau-conference.ir/fa/component/content/article/91-rtsd/169-rtsd

11- طیلا هـیشی – صنایع دستی ایران وتازاریاتی مدرن– همبلار ّوبیؾ ساّ ىبسّّبی سَ ػؼسَػؼِ کٌٌبیغ دػشی

www.tabrizau-conference.ir/fa/component/content/article/91-rtsd/169-rtsd

12-هْْشاى هله- نقص تازاریاتی صنایع دستی در پیطرفت اقتصادی کطورهای در حال توسعه– همبلار

ّوبیؾ ساّ ىبسّّبی سَ ػؼسَػؼِ کٌٌبیغ دػشی

www.tabrizau-conference.ir/fa/component/content/article/91-rtsd/169-rtsd

13- ًجی اهیذی- تازاریاتی صنایع دستی ایران و چالص های آن

www.omidi.blogfa.com/page/a11.aspx

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………….

1.1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………

2.1. بیان مسئله تحقیق ………………………………………………………………………………………………

3.1. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………

4.1. اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………….

5.1. سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………

6.1. فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….

7.1. قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی انجام تحقیق …………………………………………………….

8.1. تعریف متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………..

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………….

1.2. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..

2.2. مفاهیم و تعایف مدیریت زنجیره تأمین …………………………………………………………………..

3.2. تاریخچه مدیریت زنجیره تأمین …………………………………………………………………………………..

4.2. مفهوم مدیریت زنجیره تأمین در مکاتب مختلف ……………………………………………………..

5.2. شبکه مدیریت زنجیره تأمین …………………………………………………………………………………..

6.2. روابط زنجیره تأمین ……………………………………………………………………………………………..

7.2. انواع رویکردها به مدیریت زنجیره تامین ……………………………………………………………………

29

30

30

31

31

32

33

33

35

35

36

36

37

37

38

40

40

41

41

 

1.7.2. رویکرد تأمین و خرید ……………………………………………………………………………………

2.7.2. رویکرد تدارکات و حمل‌و ‌نقل ……………………………………………………………………..

3.7.2. رویکرد استراتژی مدیریت زنجیره تأمین یکپارچه …………………………………………….

8.2. نگرش سنتی و جدید در زنجیره تامین …………………………………………………………………….

9.2. دیدگا­ه­های مدیریت زنجیره تامین ……………………………………………………………………………..

1.9.2. دیدگاه چرخه‌ای ……………………………………………………………………………………………..

2.9.2. دیدگاه فشاری/ کششی ……………………………………………………………………………………

10.2. مباحث استراتژیک مدیریت زنجیره تامین ………………………………………………………………..

11.2. چالش­های زنجیره تامین

]]>