ٍ، ثبصاسیبثی، کٌٌبیغ، دس، دػشی، ّبی

بازارگرایی پاسخگو و بازارگرایی کـنش گـر و نـوآوریمحصول را  در صنایع لبنیات پگاه و پاکبان  بررسی کند.

مطالعه ما پیچیدگی بین روابط بین دو بعد بـازارگرایی پاسـخگو و بـازارگرایی کـنش گـر و نوآوری محصول را نشان می دهد . هرچند که تحقیـق عملـی بـر روی رابطـه بـین دو بعـد بازارگرایی   و نوآوری  محصول محدود است .

نتایچ تحقیق همکاری تئوریکی را برای مطالعات روی دو بعد بازارگرایی و توسعه محصول را فراهم می کند .

ننایج به دست آمده نشان می دهد که بازارگرایی پاسخگو و بازارگرایی کنش گر به صورت مثبت روی نو آوری محصولات شرکت تاثیر می گـذارد و بـین میـزان نـوآوری و عملکـردمحصول رابطه مستقیمی وجود دارد .درحقیقت بازارگرایی پاسخگو و بازارگرایی کنش گـربه شرکتها کمک می کنـد تـا یـک شـرکت عملکـرد نوآورانـه داشـته باشـند و در نهایـت از فعالیتهای توسعه ی محصول جدید سود ببرند.

همچنین آشفتگی های تکنولوزیکی رابطه ی  مستقیم بـا بـازار گرایی پاسـخگو وبـازارگراییکنش گر و عملکرد نوآورانه محصول دارد. از طرفی آشفتگی بازار و شدت رقابت رابطـه یمعکوسی با بـازارگرایی پاسـخگو و عملکـرد نوآورانـه  محصـول را نشـان مـی دهـد ؛ درحالیکه  بین آشـفتگی بـازار و شـدت رقابـت و بـازارگرایی کـنش گـر و عملکـرد نوآورانـهمحصول رابطه مستقیم وجود دارد .

به طور کلی یافته های تحقیـق نشـان مـی دهـد تـاثیر بـازارگرایی کـنش گـر روی موفقیـتمحصول جدید وسیعتر از بازارگرایی پاسخگو است

اگر چه بازارگرایی خصوصا” بازارگرایی پاسخگو ممکن است توسـط دیگـر شـرکتها کپـیشود . و در نتیجه مزیت رقابتی شرکت نسبت به بازار تبدیل به تساوی شـود ولـی در ایـنزمینه بازارگرایی کنش گر موفقیت محصول جدید را بهبود می بخشد.

تاثیر تکنیکی بازارگرایی پاسخگو روی موفقیت محصول جدید است ، در حالیکه بازارگرایی کنش گر روی عملکرد نوآوری محصول تاثیر دارد.

مطالعات نشان می دهد که بـازارگرایی کـنش گـر عملکـرد نوآورانـه محصـول رابصـورتگسترده بهبود مـی بخشـد کـه دلالـت بـر نـوآوری مـی کنـد. و نقـش مهمـی را در اجـرایاستراتژبی بازاریابی کنش گر دارد.  اگر شرکتی  بازارگرایی کنش گر را انتخاب کنـد ، بایـد

 

تاکیدی بیشتری بر روی ارزشهای نوآورانه داشته باشد . واز ریسک کردن ، تغییر ارزشها و از خلاقیت و  نوآوری حمایت کند تا اینکه منجر به بهبود عملکرد محصولات  شود .

 

محدویت ها : 

حقیقت این است که بعضی دیگر متغیرها بالقوه در مطالعه مـا نیسـتند. تحقیـق آینـده بایـدبررسی کند آیا محیط های خـارجی دیگـر ممکن اسـت ارتبـاط ایـن بـازارگرایی پاسـخگو وبازارگرایی کنش گر را کنترل کند و عملکرد محصول جدید را درک کند . دیگر اینکه در ایـنمقاله از یک منبع تنها و عطفی استفاده شده  در حالیه این تحقیقـات مـی بایسـت در صـنایعمختلف دیگر مانند نساجی ، الکتریکی و خودروسازی و …. مورد بررسی قرارگرفته شـون د. ودیگـر اینکـه بیشـتر مطالعـات  روی شـرکتها ی بـزرگ  صـورت گرفتـه در حالیکـه بایـد شرکتهای کوچک و متوسط را هم مورد توجه قراردهند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source:

 

– (Baker, W.E & Sinkula ,J.M[]1999) ,” The synergistic effect of market orientation and learning orientation on organization performance” , Journal

of the Academy of marketing science. vol. 27 No 4,pp.411-27.

-(Christensen , C. M. & Bower, J.L.[] 1996)” Customer Power,Strategic  investment, and the failure of leading firms”,

Straegic Management Journal, vol. 17 No3,pp.197-218

-( Damanpour, F.[]1991)” Organizational innovation:a meta analysis of effects of determinants and moderators “. Academy of Management   Journal ,vol.38 No 8.pp.503-19.

-( Hills, SB. & Sarin , S []. 2003), “From Market-driven to marketing:an alternative paradigm for marketing in high technology industries”, Journal

of marketing theory and practice, vol.11 No .33,pp.13-23.

-(Hurley, R.&Hult ,T. []1998), ” Innovation, market orientation , and organizational learning: an integration and empirical examination”, Journal

of marketing, vol. 62 No.33,pp.42-45.

-(Kohli,A.K.& Jaworski,B.J.[]1990), ”Market orientation: The construct,research proposition and managerial implication ”, Journal of

marketing, vol.45 No.2,pp.1-18.

-(Narver,J.c.and Slater,SF.[]1990)”The effect of Market orientation on  business profitability”,Journal of Marketing,vol.54 No.4,pp.20-35.

-(Narver,J.C.,Slater,S.F. & Maclahlan, D.L.[]2004)”Responsive and practive Market orientation and new product success”, Journal of product  Innovation Management,vol.21 No.5,pp.334-47.

-(Zaltman,G.,Duncan,R& Holbek,J.[]1973),Innovations and   Organizations,Wiley,NewYork,NY.

 

 

 

هم سو سازی تکنیک های تازاریاتی صنایع دستی ایران تا تکنیک های تازاریاتی پست

مدرن

سیحبًسیحبًِ اهیشآثبدی صاد1، دوشش هحوذ ػلی ثیذخشی2، عب شُ اطجبسی3

  • داًـؼَی وبسؿٌٌبػی کٌٌبیغ دػشی، داًـىذُ ٌش، داًـگبُ ثیشػٌٌذ
  • اػشبدیبس گشٍگشٍُ کٌٌبیغ دػشی، داًـىذُ ٌش، داًـگبُ ثیشػٌٌذ

3-داًـؼَی وبسؿٌٌبػی وؼت ٍ وبسّّبی وَچه ،ه ػؼهَػؼِ آهَصؽ ػبلی فبساى

TMBAچىیذچىیذُ:

دس ایی همبلهمبلِ ػؼی ثش آى ؿذُ ووِ ثب ثشسػی ثبصاسیبثی کٌٌبیغ دػشی ایشاى، ثبصاسیبثی هذسى ٍ دؼز هذسى، ساّ ىبسّّبیی ثشای وؼّوؼَ وشدى سىٌٌیه ّبی ثبصاسیبثی کٌٌبیغ دػشی ایشاى ثب سىٌٌیه ّبی ثبصاسیبثی دؼز هذسى اسائِ ؿَد سب دس ػشکػشکِ ثبصاسیبثی ثش سٍٍح ٍ اکبلز کٌٌبیغ دػشی لغولغوِ ای ٍاسد ـًـَدَد. دس ایی دظٍ ّؾ ثثِ ثشسػی هشاحل سى یٌٌی اکَل ثبصاسیبثی، ثبصاسیبثی کٌٌبیغ دػشی ایش اى ٍ چبلؾ ّبی آى، همبیؼهمبیؼِ گشایؾ ّبی هذسى ٍ دؼز هذسى ثبصاسیبثی دشداخشِ ؿذ ٍ دغ اص سؼضیسؼضیِ ٍ سحلیل اکَل ثبصاسیبثی دؼز هذسى ٍ اکَل ثبصاسیبثی کٌٌبیغ دػشی ایشاى، ساّ ىبسّّبیی ثشای ایی وؼَّوؼَ ػبصی اسائِ ؿذ. سب وٌ َى همبلهمبلِ ای دس هَسد ثبصاسیبثی دؼز هذسى دس کٌٌبیغ دػشی ایشاى ٍ هـبثهـبثِ آى هٌشـش ـذًُـذُ  ووِ ضشٍٍسر وبس سحمیمبسی ثیـشش سا ثش سٍٍی ایی ه ضَع ًـبى هی دّذ        . عجک ًشبیغ ثذػز آهذُ سوبهی سىٌٌیه ّبی ثبصاسیبثی دؼز هذسى ثب فشّ ٌگ هب وخ اّوخَاًیًی ذاسًذ لزا ا          هىبى وؼَّوؼَ ػبصی وبهل ایی دٍ ثب ّن

ػَد ًذاسد ٍ فمظ هی سَاى اص ثبصاسیبثی دؼز هذسى دسع ّبیی ثشای ث جَد کٌٌبیغ دػشی ایشاى گشفز. ًَعَع سحمیک سَکیفی ٍ س ػؼسَػؼِ ای اػششاسظیه هی ثبؿذ ٍ سٍٍؽ سحمیک دس ایی همبلهمبلِ وشبثخبًوشبثخبًِ ای اػز ٍ اص هٌٌبثؼی چَى وشت، همبلار، ٍ هٌٌبثغ ای ششًًشی اػشفبدُ ؿذُ اػز.

 

ٍاطگبى ولیذی: ّن ػػَ ػبصی، کٌٌبیغ دػشی، ثبصاسیبثی کٌبیغ دػشی، ثبصاسیبثی هذسى، ثبصاسیبثی دؼز هذسى

____________________________________________________

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 

 

1- همذههمذهِ:

هی سشدیذ ػلَػلَُ ّبی دسخـبًًی اص ٌش، فش ٌگ ٍ سوذى ّش هلز ٍ ػشصهیی دس کٌٌبیغ دػشی آى هشص ٍ ثََم خ دًوبیی هی وٌٌذ. اسصؽ آصاس کٌٌبیغ دػشی ثثِ ایی اػز ووِ هشبطش اص ؿشایظ سبسیخی، اللیوی، ػیبػی، اػشوبػی ٍ فشّ ٌگی ػبهؼػبهؼِ خَد ث دثَدُ ٍ ثثِ فشاخََس همشضیبر ٍ سبثغ یبصّّبی اػشوبػی ٍ دٍٍساى سبسیخی آفشیٌٌؾ خََد اػز ووِ َیز آى ثثِ حَی ثب اسصؽ ّبی صیجبیی ؿ بػبًؿٌبػبًِ ثََهی ٍ ه غمهٌغمِ ای اػشجبس هی یبثذ. کٌٌبیغ دػشی ایشاى ًیض ووِ سٍٍح ّش ثیٌٌیددُ ای سا دس مًَمَؽَؽ ٍ ظشافز خَد غشق هی ػبصد حبٍی سوذى غٌٌی چٌٌذ ّضاس ػبلػبلِ هیْْی هبػز       .

ػْ بًًیبى، ثب ػَد سٌ َع ٍ سىظش کٌٌبیغ دػشی ایشاى ، سٌ ْب ثثِ هیضاى هحذٍٍدی ثب ایی کٌٌبیغ دػشی آؿٌٌب ؼشٌٌذ ٍ هؼشفی کٌٌبیغ دػشی ایشاى هی سَ اًًذ دس الشلبد وـََس سبطیشگزاس ثبؿذ.

ثبصاسیبثی ىػیػیذػیذُ ٍ ًب هغوئی ثشای ػشضػشضِ ایی هحلََلار دس ػػِ ػغح هٌ غمهٌغمِ ای، فشا هٌ غمهٌغمِ ای ٍ ػْ بًًی

بسَ اًًی سذسیؼی سَ لیذوٌ ٌذگبى کٌٌبیغ دػشی سا دس دی خَ اّّذ داؿز ٍ ایی هحلََلار سٍ ثثِ صٍٍال ٍ بثََدی خَ اّ ٌذ سفز.

ثبیذ سَ ػسَػِ داؿز ووِ اص یه ًظش، ثبصاسیبثی اص سَلیذ هْْن سش اػز ٍ ثثِ سَلیذ سٍ ًک هی دّّذ ٍ ثذٍى ثبصاسیبثی سَلیذ ّیچ ػََدی ًذاسد ٍ حشی هٌٌؼش ثثِ ٍسؿىؼشگی هی ؿَد

دس لشى ثیؼز ٍ یىن ووِ سغییشار ثش اطش ػشػز سحََل ف بٍسی ٍ ػ بًًی ؿذى ثب سٌٌذی ثبلایی ثثِ لٍَلَعَع هی دیَ ًذد، لاصهلاصهِ ی حوبیز اص سَلیذ وٌ ٌذگبى کٌٌبیغ دػشی ،ثثِ سٍص وشدى سىٌٌیه ّبی ثبصاسیبثی ٍ هؼشفی ایی کٌٌبیغ ثب سٍٍؽ ّبی ػذیذ اػز.

دس ایشاى حذٍد 250 ٌش یب کٌٌؼز ثب ًبم کٌٌبیغ دػشی طجز ؿذؿذُ اػز ووِ ثشخی اص آًْب فشاهََؽ ؿذؿذُ یب دس حبل فشاهََؽ ؿذى اػز. ثذیْْی اػز ووِ اگش وبلا یب هحلَلی ثثِ فشٍٍؽ ًشػذ، خَد ثثِ خََد اص ثبصاس حزف هی ؿَد ٍ ًجبیذ اًًشظبس داؿز ػْْوی اص ثبصاس داخلی، هٌ غمهٌغمِ ای ٍ یب ثیی الوللی سا ثثِ خَد اخشلبف دّّذ.

دیـیٌدیـیٌِ:

ؿبیذ اٍٍلیی ثبصاسیبه ّبی کٌٌبیغ دػشی خَد شه ذاًٌّشهٌذاًیًی ث دًًذ ووِ ثشای اهشاس هؼبؽ اص هحل صًًذگی خَد ثثِ س ػشبّّبی اعشاف سفشسفشِ ٍ سَلیذار دػشی ٍ وبسثشد آًْب سا هؼشفی هی وشدًًذ.          یدیؾٌیٌِ ثبصاسیبثی کٌٌبیغ دعسی ٍ آغبص وبس ػلوی دس ایی هَسد ثثِ خََثی سٍٍؿی ًیؼز ٍ  هـخلب دس ػبیی طجز ـذًـذُ اػز . ؿبیذ اٍٍلیی همبلار اًًشـبس یبفشیبفشِ دس ایی هَسد دس هؼو ػهؼوَػِ همبلار اٍٍلیی و فشاًغ ثیی اللوللی گشدؿگشی ٍ کٌٌبیغ دػشی ثثِ چبح سػیذسػیذُ ثبؿذ، ووِ هْْن سشیی آى ّب همبلهمبلِ ای سحز ػٌ َاى سّاّىبّسّّبی آػبى دس ثبصاسیبثی کٌٌبیغ دػشی ) ؿشًَؿشِ خبًًن Ahpaadu اص هبلضی( اػز.  وچٌٌیی دس ّوبیؾ ساّ ىبسّّبی سَ ػؼسَػؼِ کٌٌبیغ دػشی ایشاى ووِ دس ػبل 1387 ٍ دس سجشیض ثشگضاس ؿذ، اًًذن همبلاسی دس ایی هَسد اسائاسائِ ؿذؿذُ اػز.

دس هَسد ثبصاسیبثی دؼز هذسى ًیض دٍ همبللِ ثب ػ بٍٍیی ثبصاسیبثی ثِ صهاى دؼز هذسى ) ؿشًَؿشِ آلبیبى: هشرضی یََػفی

ًیب ٍ فشصیی ٍحیذفش، هؼلهؼلِ سذثیش، ؿوبسؿوبسُ 215 ، فشٍدیی 89( ٍ دؼز هذًسًیِشِ  ثبصاسیبثی هلشف وٌٌذُ  دسّ ضُاُسُ ػذیذ ) دبیگبدبیگبُ ًـشیبر الىششٍ ًیىی داًـگبداًـگبُ سْْشاى، ـشیًـشیِ هذیشیز ثبصسگبًًی، د سدٍسُ 1( هٌٌشـش ؿذؿذُ اػز. سبوٌ َى همبلهمبلِ ای دس هَسد ثبصاسیبثی دؼز هذسى دس کٌٌبیغ دػشی ایشاى ٍ هـبثهـبثِ آى هٌٌشـش ـذًـذُ ووِ ضشٍسر وبس سحمیمبسی ثیـشش سا ثش سٍی ایی ه ضََع سا ًـبى هی دّّذ.

فمذاى سجلیغبر لذسسوٌذ ثب دـشیجبًًی ؿشوز ّبی لَی سجلیغبسی یىی اص چبلؾ ّبیی اػز ووِ کٌٌبیغ دػشی هب دس ثبصاسّّبی داخلی ػ بًًی ثب آى س ثشسٍثشٍ اػز. ػذم ػَد ثبصاسیبثی ػلوی ٍ سخللی دس هََسد کٌٌبیغ دػشی هََػت ؿذؿذُ اػز سب هؼذٍد وبسّّبی اًًؼبم ؿذؿذُ ثش سٍی ثبصاسیبثی ایی کٌٌبیغ ًشیغُ ثخؾ ًجبؿذ. لزا دس ایی دظٍ ّؾ ثشآًًین سٍٍؿی ثشای وؼَ وشدى سىٌٌیه ّبی ثبصاسیبثی کٌٌبیغ دػشی ایشاى ثب سىٌٌیه ّبی ثبصاسیبثی دؼز هذسى سؼییی ٍ ساّ ىبسّّبی ػولی ثشای سحَل ایی حَ صحَصُ دیـٌ ْبد وٌٌین.. اص ایی سسٍ دشػؾ ّبی سحمیک ػجبسسٌٌذ اص:

  • سىٌٌیه ّبی ثبصاسیبثی ایشاى سب چچِ هیضاى سَ اًًبیی هؼشفی کٌٌبیغ دػشی ایشاى سا داؿشداؿشِ اًًذ؟
  • سىٌٌیه ّبی ثبصاسیبثی دؼز هذسى چچِ سفبٍر ّبیی ثب سىٌٌیه ّبی ثبصاسیبثی هذسى داسًًذ؟
  • چگَچگًَِ هی سََاى سىٌٌیه ّبی ثبصاسیبثی کٌٌبیغ دػشی ایشاى سا ثب سىٌٌیه ّبی دؼز هذسى وؼَ وشد؟

دس ایی دظٍ ّؾ ؿشط هفشٍٍم ثش ایی اػز نُ ایی وؼَ ػبصی ثثِ گَگًَِ ای عشح سیضی ٍ اػشا ؿَد ووِ ثش سٍٍح ٍ اکبلز کٌٌبیغ دػشی ایشاى سبطیشی ًگزاسد.

َع سحمیک سََکیفی ٍ سَ ػؼسَػؼِ ای اػششاسظیه اػز. ّذف آى سَ ػؼسَػؼِ ی داهٌداهٌِ ی ػلن ٍ داًًؾ وشاّوشاُ ثب       سشػین چـن اًًذاصی اص آیٌ ذآیٌذُ ٍ سؼییی هؼیشّّبی ولی اػز. هغبلؼهغبلؼِ ی  سََکیفی ؿبهل هؼو ػهؼوَػِ سٍٍؽ ّبیی اػز ووِ ّذف آْب سََکیف وشدى ؿشایظ یب دذیذدذیذُ ّبی هََسد ثشسػی اػز. اػشای هغبلؼهغبلؼِ ی سََکیفی هی سَ اًًذ کشفبً ثشای ؿٌٌبخز ثیـشش ؿشایظ ه ػَد یب یبسی دادى ثثِ فشایٌٌذ سلوین گیشی ثبؿذ.

2- هشاحل سىََیی اکََل ثبصاسیبهی:

ًخؼشیی هشحلهشحلِ ؿىل گیشی ثبصاسیبثی سا هی سََاى تٍازاریابی سنتی ًبهیذ، دس ایی هشحلهشحلِ ثبس ػثبسَػِ ثثِ ای ىایٌىِ حؼن ػظینی اص یبصّّبی  اؿجبعـذ دس ػََاهغ هخشلف ػَد داؿز، ث کََسر عجیغ ی ثبصاسیبهی ثثِ هؼٌٌی اهش صیٌاهشٍصیٌؾٌؾ

هؼٌٌی دیذا ًن     ی    وشُد. دس ایی ؿشایظ فشٍٍؽ ثشاثش ثبصاسیبثی هؼٌٌب م     یؿذ.

هشحلهشحلِ دٍم ثبصاسیبثی , تازاریاتی مدِرن یا نوگرا اػز ووِ  فیلیخ وبسلش آًًشا هغشح وشدوشدُ اػز . دس ایی دبساداین ،ثبصاسیبهی اثشذا ایی گَگًَِ هغِشح ؿذ و ّش هـششی یه خذاػز، اهب ػذغ ایی دیذگبدیذگبُ اکلاح ؿذ ٍ ایی هی ًِایز

ثََدى هـِششی ثبچبسچًََثی ث ًبم حبؿی ػَد ؿشوز هحذٍِد ؿذ                                  .

) حبؿی ػََد ػغحی اص دسآهذ اػز و هی سَ اًًذ ضیٌ ّبی طبثز ؿشوز سا دََؿؾ

]]>