وضعیت اقتصادی، سطح معنی داری، تحلیل داده، یافته های پژوهش

p ) برای کل مقیاس 78/0 ( با سطح معنی داری 10/0 >p) برای انسجام با پدر به دست آمد.
2-پرسشنامه سنجش سازگاری اجتماعی بل:
این پرشسنامه شامل 160سؤال است با مقیاس (الف) و (ب) و استفهام (؟) است.که به بررسی سازگاری فردبا
اجتماع می پردازد. تمام پرسش هایی که به آن پاسخ دادید مربوط به موقعیت هایی می شوند که در زندگی افراد پیش می آیند
و دیر یا زود باید به بهترین نحو با آنها کنار بیاﺋید . تقریباً در همه موارد، موضوع به گونه ای است که حتی یک فرد عادی نیز در مواجهه با آنها تا حدودی تحت تاثیر قرار می گیرد اما عامل مهم ، میزان این تاثیر پذیری است.
در واقع ناتوانی در کنار آمدن با مساﺋل زندگی به معنی عدم توانایی در واکنش منطقی است که از یک سو به واکنش افراطی منجر می شود و در دیگر سو به انفعال و عدم تحرک. اگر مشکلاتی که در اطراف شما وجود دارند و در و رنجی که گریبان گیردیگران است، هیچ گونه تاثیری در شما نمی گذارد ، در این صورت درواقع با دنیای پیرامون تان کنار نمی آیید بلکه آن را انکار می کنید.اکثر کسانی که این پرسشنامه را تکمیل می کنند، بیشترین امتیاز را از سؤال شماره 8 بدست می آورند (هرچه امتیاز شماکمتر باشد، بهتر می توانید با مساﺋل کنار بیایید) و هر چه امتیاز شما در بخش های ابتدایی این پرسشنامه بیشتر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که با بحران های زندگی به شکل مطلوبی کنار نمی آیید.
ضریب اعتبارو پایایی پرسشنامه استاندارد سنجش سازگاری بل که توسط دکتربراهنی (1376)دردانشگاه صنعتی شریف بدست آمده 76%می باشد.
6-3روش اجرا:
در این تحقیق از دو پرسشنامه استاندارد شده استفاده شده است .به تعداد آزمودنی ها برگه سئوال و پاسخ نامه آماده می نماییم و با هماهنگی بعمل آمده در موعد مقرر به مدارس محل تحصیل آزمودنی ها مراجعه می کنیم پس از توزیع سئوال ها و پاسخ نامه ها هر دو آزمون ، توضیح لازم و کافی درباره هر آزمون و نحوه پاسخ دادن آزمودنی ها به سئوالات داده می شود در ضمن به آزمودنی ها گفته می شود. صادقانه و بدون سوگیری فرهنگی به سئوالات آزمون جواب دهند. و هر سه آزمون را به صورت همزمان انجام می شود بعد از این مدت سئوالات و پاسخ نامه ها را جمع آوری می نمائیم.و برای تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می کنیم.
7-3روش تجزیه وتحلیل داده ها :
تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی ،یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیق است. تجزیه و تحلیل عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرایند پژوهشی ،از انتخاب مسئله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود. چون غالب مسائلی که در تعلیم و تربیت مورد پژوهش قرار می گیرند خیلی گسترده و وسیع هستند .پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا فرضیه ای که صورتبندی کرده است از روش تجزیه و تحلیل استفاده می کند.
بااستفاده ازآزمون ضریب همبستگی پیرسون ، برای بررسی رابطه بین دو متغیر از طریق نرم افزارSPSSپرداخته می شود فصل چهارم
گرد آوری وتحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها: یافته های پژوهش در دو قسمت زیر ارائه می شوند:
الف) یافته های توصیفی
ب) یافته های استنباطی
الف) یافته های توصیفی
وضعیت پاسخگویان بر حسب جنسیت :
جدول شماره 1-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب جنسیت
درصدمعتبر
درصد فراوانی
فراوانی
جنسیت
50.0
50.0
50
زن
50.0
50.0
50
مرد
100.0
100.0
100
کل همانطور که جدول شماره 1-4 نشان می دهد از جامعه آماری مورد مطالعه از هر دو جنس زن و مرد تعداد 100 نفر (زن نفر و مرد 50 نفر) و از نظر درصدی ( 50 % زن و 50 % مرد) انتخاب شدند. نمودار شماره 1-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب جنسیت
وضعیت پاسخگویان بر حسب سکونت :
جدول شماره 2-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب سکونت درصدمعتبر
درصد فراوانی
فراوانی
سکونت
81
81
81
شهر
19
19
19
روستا
100
100
100
کل با توجه به جدول شماره ی 2-4؛81 درصد محل سکونت پاسخ دهندگان شهر، و 19 درصد روستا تشکیل خواهند داد
نمودار شماره 2-4 : وضعیت پاسخگویانبر حسب سکونت
____
وضعیت پاسخگویان بر حسب وضعیت اقتصادی خانوار :
جدول شماره 3-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب اقتصادی خانوار درصدمعتبر
درصد فراوانی
فراوانی
وضعیت اقتصادی خانوار
11
11
11
عالی
25
25
25
خوب
44
44
44
متوسط
20
20
20
بد
100
100
100
کل با توجه به جدول شماره ی 3-4؛11 درصد وضعیت اقتصادی خانوار پاسخ دهندگان عالی، و 25 درصد خوب و44درصدمتوسط و 20 درصدبد بود
نمودار شماره 3-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب وضعیت اقتصادی خانوار
____ ب) یافته های استنباطی
فرضیه اصلی : بین انسجام خانواده با اجتماعی شدن فرزندان رابطه وجود دارد
]]>