آموزشی

واریانس، آلفای، وتحلیل، محتوا، کرونباخ، آزمودنی

پژوهشی تحت عنوان بهترین عملکرد الگوهای کسب وکار که برای شرکتهای خصوصی دسته بندی شده است . ملاک طبقه بندی ارائه شده دارایی شرکت می باشد . این مطالعات با اثبات اینکه مدل های کسب و کار به طور بالقوه قابلیت مقایسه پذیری در میان صنایع را دارا هستند ، نشان می دهد که مدل های کسب وکار بر عملکرد مالی شرکتها تاثیر دارد . و باعث افزایش عملکرد شرکت می شود .

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1)مقدمه
روش تحقیق را میتوان بعنوان مجموعه ای از قواعد ، ابزارها وراه های معتبر ونظام یافته برای بررسی واقعیتها کشف مجهولات ودستیابی به راه حل مشکلات دانست . اتخاذ روش تحقیق علمی تنها راه دستیابی به دست آوردهای قابل قبول و علمی است (خاکی ، 1382،ص 201) . بطور کلی هر تحقیق می تواند در ابتدا در پی طرح مشکل یا مسئله ای باشد . مشکل و مسئله سوالات زیادی در ذهن محقق ایجاد می کند ودر برخی مواقع موجب پیدایش فرضیاتی می شود . در این حالت پژوهشگر با جمع آوری اطلاعات وآمار مورد نیاز و تجزیه وتحلیل آنها به پاسخ سوالات پژوهشی وتایید یا رد فرضیات مطرح شده ، می پردازد . مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از فرایند اجرای تحقیق ، روش اجرای تحقیق ، جامعه ونمونه آماری ، روشها وابزار جمع آوری اطلاعات وهمینطور روش تجزیه وتحلیل داده ها واطلاعات .

3-2)فرایند اجرای تحقیق
در این تحقیق ابتدا به بررسی ادبیات تحقیق بر اساس مسئله بیان شده ، سپس متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی شده وداده های مورد نیاز برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای فوق به وسیله بررسی اسناد ومدارک و پرسشنامه جمع آوری گردید ، سپس این داده ها تبدیل به امتیازات مربوط شده و برای تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSSآماده شدند . در ادامه با محاسبه مشخصه های توصیفی متغیر وجداول مربوطه توزیع صفت های متغیر بررسی ودر نهایت به آزمون فرضیه اقدام شده است .

3-3)روش تحقیق
این تحقیق براساس ماهیت و روش از نوع توصیفی – تحلیلی وبر اساس هدف ازنوع کاربردی می باشد.اجرای تحقیق توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد . تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می شود . یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین وگزارش می کند (خاکی ، 1382 ، ص 104) . بعبارت بهتر مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف و ویژگی های متغیرهای یک موقعیت صورت می گیرد.از این رو هدف هر مطالعه توصیفی عبارت از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر با دیدگاهی فردی ، سازمانی ، صنعتی و نظایر آن است (سکاران، 1390، ص124-123) . روش تحقیق در این مطالعه مبتنی بر روش میدانی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است .

3-4)جامعه و نمونه آماری:
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است در باره آن به مطالعه بپردازد (مقیمی، 1377، ص294) . در تحقیق حاضر ، جامعه آماری شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان است .
نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن می باشد و به عبارت دیگر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر و مومنی،1380،ص 182) . نمونه برداری، فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه بتوان این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد (سکاران،1390،ص 296) . در تحقیق حاضر چهار چوب نمونه عبارت از شرکتهای کوچک ، متوسط و بزرگ در صنایع غذایی و صنایع فلزی است . به این دلیل که صنایع غذایی از صنایع بسیار مهم کشور بوده و در زندگی روزمره افراد نقش مهمی را ایفا می کند و همچنین صنایع فلزی به دلیل این که پایه و اساس بسیاری از صنایع می باشد، در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته شده است . در تعریف اندازه شرکت در زمینه تحقیقاتی معیارهای متفاوتی نظیر تعداد پرسنل ، حجم سرمایه ، حجم دارایی ها ، مقدار فروش و ظرفیت تولید به کار می رود اما رایج ترین ملاک تعریف اندازه شرکت سطح اشتغال پرسنل است ، در آمار وزارت صنعت و معدن شرکتها از نظر تعداد پرسنل به دو گروه زیر 10 نفر و بالای 10 نفر تقسیم شده اند که شرکتهایی بالای 10 نفر در 3 گروه دسته بندی می شوند . به شرکتهای که 49-10 پرسنل دارند کوچک ، دارای 99-50 پرسنل باشند متوسط و بالای 100 پرسنل شاغل بزرگ اطلاق می گردد . تعداد 915 شرکت در شهرک های صنعتی استان گیلان فعال می باشند از این تعداد 287 شرکت در زمینه صنایع غذایی و فلزی فعالیت می کنند ، که تعداد 166 شرکت دارای بیشتر از 10 نفر پرسنل و سابقه فعالیت 3 سال به بالا هستند که در تحقیق حاضر بعنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده و از آنجا که تعداد جامعه آماری کم بوده است برای تمام جامعه آماری پرسشنامه توزیع گردیده است .

3-5)روش ها وابزار جمع آوری داده ها:
یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری داده ها ، پرسشنامه است . پرسشنامه مجموعه ای از سؤال هاست که در آن از پاسخ دهنده خواسته می شود نظر خود را نسبت به آنها ارایه نماید . در تحقیق حاضر، جامعه آماری شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان می باشد ، اعضای این جامعه آماری مدیران ارشد شرکتها هستند ، برای 166 شرکت واجد شرایط پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد 151 عدد پرسشنامه برگشت داده شد . منبع پرسشنامه نیزاز مطالعات برتل (2012) می باشد و طیف پاسخی مورد استفاده در پرسشنامه طیف لیکرت 5 تایی از بسیار کم تا بسیار زیاد طبقه بندی شده ، پرسشنامه شامل دو بخش سوالات عمومی واختصاصی است . بخش اول مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان می باشد . این بخش از سه سوال تشکیل شده که در مورد سابقه ، زمینه فعالیت و تعداد پرسنل شاغل در شرکت می باشد . بخش دوم شامل27 سوال می باشد . با توجه به پرسشنامه تحقیق حاضر که در پیوست ارائه گردیده است جهت اندازه گیری متغیر وابسته یعنی عملکرد 6 سوال در نظر گرفته شده است . متغیر وابسته عملکرد را بوسیله سود بخشی با 5 آیتم با تمرکز بر 3 سال آخر اندازه گرفته ایم ، و همچنین جهت اندازه گیری متغیر مستقل الگوی کسب وکار نوآور محور ، پرسشنامه نوآوری که شامل 12سوال وجهت اندازه گیری متغیر مستقل کسب وکار کارایی محور ، پرسشنامه کارایی شامل 9 سوال مورد استفاده قرار گرفته است . در این تحقیق نوع صنعت ، سابقه شرکت ، اندازه شرکت کنترل شد زیرا این متغیرها می توانند عملکرد را تحت تأثیر قرار دهند .

جدول(3-1) توزیع پرسشنامه بر اساس مولفه های بکار گرفته شده
ردیف متغیر ابعاد سازه تعداد سوال
1 الگوی کسب وکار نوآوری
کارآیی تولید محصولات جدید ونوآوری معامله
کاهش هزینه عملیاتی-سرعت در ارایه خدمات /کالا 12
9
2 عملکرد عملکرد بازار
عملکرد مالی حفظ مشتری-جذب مشتری جدید
سهم بازار- رشد فروش 4
2

3-6) روایی وپایائی ابزار اندازه گیری
روایی
مفهوم روایی به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد . به عبارت دیگر روایی اندازه گیری عبارت است از میزانی که ابزار مورد نظر آنچه را برای اندازه گیری آن تخصیص یافته است را اندازه بگیرد . بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت . برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها روایی محتوا است . روایی محتوا نوعی روایی است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود. روایی محتوای یک ابزار اندازه گیری به سؤالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد . اگر سؤال ها معرف ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آنها را داشته ، آزمون دارای اعتبار محتوا است . اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود . از این رو ، اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد (سرمد و دیگران ، 1380 ، ص 171) . روال کار به این گونه بود که پرسشنامه طراحی شده با توجه به اینکه از منابع خارجی ترجمه شده بودند در اختیار استاد راهنما و اساتید و خبرگان رشته مدیریت قرار گرفته و پس از تائید ، مورد استفاده قرار گرفته است .

پایایی:
پایایی ابزار که از آن به اعتبار ،دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود ، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شد، در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد نتایج مشابهی از آن حاصل شود . به عبارت دیگر ابزار پایا ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخومردار باشد (حافظ نیا،1387،ص155) . ضریب پایایی نشان گر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی آن را می سنجد . (سرمد و دیگران،1380،ص 166) برای محاسبه پایایی ، شیوه های مختلفی به کار برده می شود، که در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده خواهد شد که به وسیله نرم افزار SPSS برای مجموعه سؤالات مربوط به هر متغیر محاسبه خواهد شد . برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد . سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می کنیم .
ra=j/(j-1)(1-(∑▒s^2 j)/S^2 )
ra : ضریب پایایی کل آزمون
J : تعداد سؤالات پرسشنامه
s^2 j : واریانس پاسخ های همه آزمودنی ها به سوالات
s^2: واریانس نمرات کل آزمون
مطابق جدول شماره (3-2) ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر عملکرد 89/0 و برای متغیر کسب و کار نوآوری محور 85/0 و متغیر کسب و کار کارایی محور 91/0 می باشد که بالاتر از 7/0 است بنابراین ابزار سنجش این پژوهش از پایایی قابل قبولی برخوردار است .

جدول شماره ( 3-2) ضریب آلفای کرونباخ و منابع پرسشنامه
متغیر ها تعداد سوالات ضریب آلفای کرونباخ
عملکرد 6 89/0
الگوی کسب و کار نوآوری محور 9 85/0
الگوی کسب و کار کارایی محور 12 91/0

3-7)روشهای آماری تجزیه وتحلیل داده ها واطلاعات
در این تحقیق ابتدا هر متغیر را در قالب جداول و شاخص آماری، توصیف کرده وجهت تجزیه وتحلیل داده ها وبرای تعمیم نتایج حاصله از آزمون نمونه به کل جامعه آماری از روش آزمون همبستگی خطی پیرسون استفاده شده است که فرمول آن بصورت زیر می باشد :
“rxy=cov(x,y)”/δxδy
در این پژوهش از نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است . این نرم افزار در بررسی آزمون وجواب برای قضاوت در مورد پذیرش یا رد فرض صفر آماری ، یک مقدار را در خروجی ارائه می دهد . چنانچه P-Value بزرگتراز 5 درصد باشد فرض صفر پذیرفته شده ودر غیر اینصورت رد می شود (نگهبان، 1382،ص177) .

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1) مقدمه:
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار18 spss تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و فراوانی و نمودار میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.

4-2) توصیف متغیرهای کنترل :
در این بخش به توصیف متغیر های کنترل تحقیق پرداخته می شود:

توصیف نوع صنعت شرکت ها

باتوجّه به نتایج جدول (4-1) مشاهده می شود که از تعداد 151 شرکتی که در آمارگیری شرکت نموده و پرسشنامه را تکمیل کرده اند از دیدگاه نوع صنعت تعداد 63 شرکت ( 7/41 درصد) از شرکت ها در بخش صنایع فلزی و تعداد 88 شرکت ( 3/58 درصد) نیز در بخش صنایع غذایی فعالیت می کنند .
جدول4-1) توصیف نوع صنعت شرکت ها
فراوانی درصد
صنایع فلزی 63 7/41
صنایع غذایی 88 3/58
کل 151 100

توصیف متغیر سن شرکت

با توجه به نتایج جدول (4-2 ) میانگین سن شرکت 2053/8 ، انحراف معیار 8416/5 و واریانس برابر 124/34 می باشد. و همچنین کمترین سن شرکت برابر 3 سال و بیشترین سن شرکت 30 سال می باشد.
جدول4-2) توصیف متغیر سن شرکت
تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار واریانس
سن شرکت 151 3 30 2053/8 8416/5 124/34

توصیف متغیر اندازه شرکت بر اساس تعداد پرسنل

با توجه به نتایج جدول ( 4-3 ) میانگین امتیاز متغیر تعداد پرسنل از نظر پاسخ دهندگان 8675/56 ، انحراف معیار 37992/97 و واریانس برابر 849/9482 می باشد. و همچنین کمترین تعداد پرسنل برابر 10نفر و بیشترین تعداد برابر با 853 نفر می باشد.

]]>