آموزشی

نوآوری، رگرسیون، صدم، دوربین، رابطه) مربع، (میزان

جدول4-3) توصیف متغیر تعداد پرسنل
تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار واریانس
تعداد پرسنل 151 10 853 8675/56 37992/97 849/9482

4-3) توصیف متغیر های اصلی تحقیق:

در این بخش از فصل چهارم تحقیق به توصیف متغیر های اصلی تحقیق پرداخته می شود:

توصیف متغیر عملکرد شرکت

با توجه به نتایج جدول( 4-4 ) میانگین امتیاز متغیر عملکرد شرکت از نظر پاسخ دهندگان 0839/4 ، انحراف معیار 80734/0 و واریانس برابر 652/0 می باشد. کمترین امتیاز مربوط به متغیر عملکرد شرکت از نظر پاسخ دهندگان معادل 33/2 و بیشترین امتیاز معادل 83/4 می باشد.
جدول4-4) توصیف متغیر عملکرد شرکت
تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار واریانس
عملکرد شرکت 151 33/2 83/4 0839/4 80734/0 652/0

توصیف متغیر الگوی کسب وکار نوآوری محور

با توجه به نتایج جدول ( 4-5 ) میانگین امتیاز متغیر الگوی کسب و کار نوآوری محور از نظر پاسخ دهندگان 1236/4 ، انحراف معیار 5287/0 و واریانس برابر 28/0 می باشد. کمترین امتیاز مربوط به این متغیر از نظر پاسخ دهندگان معادل 42/2 و بیشترین امتیاز معادل 67/4 می باشد.
جدول4-5) توصیف متغیر الگوی کسب وکار نوآوری محور
تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار واریانس
نوآوری 151 42/2 67/4 1236/4 5287/0 28/0

توصیف متغیر الگوی کسب و کار کارایی محور

با توجه به نتایج جدول (4-6 ) میانگین امتیاز متغیر الگوی کسب و کار کارایی محور از نظر پاسخ دهندگان 1604/4 ، انحراف معیار 64184/0 و واریانس برابر 412/0 می باشد. کمترین امتیاز مربوط به این متغیر از نظر پاسخ دهندگان معادل 44/2 و بیشترین امتیاز معادل 5 می باشد.

جدول4-6) توصیف متغیر الگوی کسب و کار کارایی محور
تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار واریانس
کارایی 151 44/2 5 1604/4 64184/0 412/0

4-4) آزمون فرضیات تحقیق:
در این بخش از فصل چهارم به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته می شود:
جهت بررسی فرضیات تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود:
فرضیه های این تحقیق عبارت است از:
فرضیه1- بین الگوی کسب وکار کارآیی محور با عملکرد شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.
بین الگوی کسب و کار کارایی محور و عملکرد رابطه معنادار وجود ندارد :H_0
بین الگوی کسب و کار کارایی محور و عملکرد رابطه معنادار وجود دارد :H_1
با توجه به جدول(4-7) مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول تحقیق کوچک تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرض H0 رد و فرض H1تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت میزان همبستگی بین دو متغیر الگوی کسب وکار کارایی محور و عملکردشرکت 544/0درصد می باشد که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. یعنی در صورت افزایش الگوی کسب وکار کارایی محور، عملکرد شرکت نیز افزایش می یابد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 296/0 می باشد که این نشان می دهد که کارایی 296/0 درصد می تواند عملکرد شرکت را پیش بینی کند.

جدول4-7) ضریب همبستگی بین الگوی کسب و کار کارایی محور و عملکرد شرکت
متغیر ها تعداد میزان ضریب همبستگی ضریب تعیین سطح معنی داری نتیجه
الگوی کسب و کار کارایی محور و عملکرد شرکت 151 544/0 296/0 000/0 تائید فرضیه

فرضیه 2- بین الگوی کسب وکار نوآوری محور بر عملکرد شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.

بین الگوی کسب و کار نوآوری محور و عملکرد رابطه معنادار وجود ندارد :H_0
بین الگوی کسب و کار نوآوری محور و عملکرد رابطه معنادار وجود دارد :H_1
با توجه به جدول(4-8) مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه دوم تحقیق کوچک تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرض H0 رد و فرض H1تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت میزان همبستگی بین دو متغیر الگوی کسب و کار نوآوری محور و عملکرد شرکت 533/0 می باشد که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. یعنی در صورت افزایش الگوی کسب وکار نوآوری محور، عملکرد شرکت نیز افزایش می یابد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 284/0 می باشد که این نشان می دهد که نوآوری 4/28 درصد می تواند عملکرد شرکت را پیش بینی کند.
جدول4-8) ضریب همبستگی بین الگوی کسب و کار نوآوری محور و عملکرد شرکت
متغیر ها تعداد میزان ضریب همبستگی ضریب تعیین سطح معنی داری نتیجه
الگوی کسب و کار نوآوری محور و عملکرد شرکت 151 533/0 284/0 000/0 تائید فرضیه

4-5) سایر یافته ها: کدام بعد تاثیر بیشتری بر عملکرد شرکت دارد.؟
مدل رگرسیون معناداری برای بررسی میزان تاثیر متغیرهای مستقل بدست آمده است. با توجه به جدول (4-9 ) مشاهده می شود سطح معنی داری برای هر دو متغیر الگوی کسب و کار نوآوری محور و کارایی محور کوچک تر از پنج صدم می باشد میزان ارتباط در مدل فوق برابر 4/57 درصد می باشد، ضریب تعیین نیز برابر 329/0 درصد می باشد به این معنی که متغیر های الگوی کسب و کار نوآوری محور و کارایی محور حدود 33 درصد تغییرات متغیر عملکرد شرکت را پیش بینی می کند. با توجه به علامت بتا جهت تاثیر متغیرها مثبت می باشد یعنی با افزایش الگوی کسب و کار نوآوری محور و کارایی محور ، عملکرد شرکت نیز افزایش می یابد. همچنین مشاهده می شود که تاثیر الگوی کسب و کار کارایی محور بیشتر از الگوی کسب و کار نوآوری محور است ، چرا میزان بتای آن بالاتر است. آماره دوربین واتسون برابر 668/1 می باشد، که بیان کننده عدم خودهمبستگی بین پسماند های معادله برآورد شده می باشد.
جدول 4-9) آزمون رگرسیون متغیره های مستقل یر عملکرد شرکت
مقدار R (میزان رابطه) مربع R (ضریب تعیین) بتا سطح معنی داری آماره دوربین واتسون
مقدار ثابت 574/0 329/0 174/0 668/1
الگوی کسب و کار نوآوری محور 282/0 008/0
الگوی کسب و کار کارایی محور 330/0 002/0

نقش متغیرهای کنترل :
تاثیر الگوی کسب وکار نوآوری محور بر عملکرد شرکت با توجه به سابقه شرکت :

مدل رگرسیون معناداری برای رابطه الگوی کسب وکار نوآوری محور و عملکرد شرکت با توجه به سابقه شرکت بدست آمده است که میزان ارتباط آن به میزان 009/0 افزایش یافته است یعنی با ورود متغیر تعدیلگر سابقه شرکت برابر2/54 درصد شده است. ضریب تعیین نیز برابر 293/0 درصد می باشد. سطح معنی داری برای مقدار ضرایب مدل رگرسیون متغیر الگوی کسب وکار نوآوری محور کوچکتر از پنج صدم می باشد، اما برای سابقه شرکت بالاتر از پنج صدم می باشد، در نتیجه نمیتوان پذیرفت که سابقه شرکت رابطه الگوی کسب وکار نوآوری محور با عملکرد شرکت را تعدیل کرده است. آماره دوربین واتسون نیز نشان دهنده عدم خودهمبستگی بین پسماند های معادله رگرسیون برآورد شده می باشد.

جدول 4-10) آزمون رگرسیون بین الگوی کسب و کار نوآوری محور و عملکرد شرکت با توجه به سابقه شرکت
مقدار R (میزان رابطه) مربع R (ضریب تعیین) بتا سطح معنی داری آماره دوربین واتسون
مقدار ثابت 542/0 293/0 061/0 518/1
الگوی کسب و کار نوآوری محور 532/0 000/0
سابقه شرکت 097/0- 164/0

تاثیر الگوی کسب وکار کارایی محور بر عملکرد شرکت با توجه به سابقه شرکت :
مدل رگرسیون معناداری برای رابطه الگوی کسب وکار کارایی محور و عملکرد شرکت با توجه به سابقه شرکت بدست آمده است که میزان ارتباط آن به میزان 009/0 افزایش یافته است یعنی با ورود متغیر تعدیلگر سابقه شرکت برابر 3/55 درصد شده است. ضریب تعیین نیز برابر 306/0 درصد می باشد. سطح معنی داری برای ضرایب مدل رگرسیون متغیر الگوی کسب وکار کارایی محور کوچکتر از پنج صدم می باشد، اما برای سابقه شرکت بالاتر از پنج صدم می باشد، در نتیجه نمیتوان پذیرفت که سابقه شرکت رابطه الگوی کسب وکار کارایی محور با عملکرد شرکت را تعدیل کرده است. آماره دوربین واتسون نیز نشان دهنده عدم خودهمبستگی بین پسماند های معادله رگرسیون برآورد شده می باشد.
جدول 4-11) آزمون رگرسیون بین کارایی و عملکرد شرکت با توجه به سابقه شرکت
مقدار R (میزان رابطه) مربع R (ضریب تعیین) بتا سطح معنی داری آماره دوربین واتسون
مقدار ثابت 553/0 306/0 000/0 756/1
الگوی کسب وکار کارایی محور 544/0 000/0
سابقه شرکت 101/0- 142/0

تاثیر الگوی کسب وکار نوآوری محور بر عملکرد شرکت با توجه به تعداد پرسنل:
مدل رگرسیون معناداری برای رابطه الگوی کسب وکار نوآوری محور و عملکرد شرکت با توجه به تعداد پرسنل شرکت بدست آمده است که میزان ارتباط آن به میزان 4/0 افزایش یافته است یعنی با ورود متغیر تعدیلگر تعداد پرسنل شرکت برابر 7/53 درصد شده است. ضریب تعیین نیز برابر 288/0 درصد می باشد. سطح معنی داری برای مقدار ضرایب مدل رگرسیون متغیر الگوی کسب وکار نوآوری محور کوچکتر از پنج صدم می باشد، اما برای تعداد پرسنل شرکت بالاتر از پنج صدم می باشد، در نتیجه نمیتوان پذیرفت که تعداد پرسنل شرکت رابطه الگوی کسب وکار نوآوری محور با عملکرد شرکت را تعدیل کرده است. آماره دوربین واتسون نیز نشان دهنده عدم خودهمبستگی بین پسماند های معادله رگرسیون برآورد شده می باشد.

جدول 4-12) آزمون رگرسیون بین الگوی کسب وکار نوآوری محور و عملکرد شرکت با توجه به تعداد پرسنل
مقدار R (میزان رابطه) مربع R (ضریب تعیین) بتا سطح معنی داری آماره دوربین واتسون
مقدار ثابت 537/0 288/0 096/0 521/1
الگوی کسب وکار نوآوری محور 536/0 000/0
تعداد پرسنل 067/0- 338/0

تاثیر الگوی کسب وکار کارایی محور بر عملکرد شرکت با توجه به تعداد پرسنل:
مدل رگرسیون معناداری برای رابطه الگوی کسب وکار کارایی محور و عملکرد شرکت با توجه به تعداد پرسنل شرکت بدست آمده است که میزان ارتباط آن به میزان 2/0 افزایش یافته است یعنی با ورود متغیر تعدیلگر تعداد پرسنل شرکت برابر 6/54 درصد شده است. ضریب تعیین نیز برابر 299/0 درصد می باشد. سطح معنی داری برای ضرایب مدل رگرسیون متغیر الگوی کسب وکار کارایی محور کوچکتر از پنج صدم می باشد، اما برای تعداد پرسنل شرکت بالاتر از پنج صدم می باشد، در نتیجه نمیتوان پذیرفت که تعداد پرسنل شرکت رابطه الگوی کسب وکار کارایی محور با عملکرد شرکت را تعدیل کرده است. آماره دوربین واتسون نیز نشان دهنده عدم خودهمبستگی بین پسماند های معادله رگرسیون برآورد شده می باشد.
جدول 4-13) آزمون رگرسیون بین الگوی کسب وکار کارایی محور و عملکرد شرکت با توجه به تعداد پرسنل
مقدار R (میزان رابطه) مربع R (ضریب تعیین) بتا سطح معنی داری آماره دوربین واتسون
مقدار ثابت 546/0 299/0 001/0 760/1
الگوی کسب وکار کارایی محور 545/0 000/0
تعداد پرسنل 049/0- 474/0

تاثیر نوع صنعت بر عملکرد شرکت ، الگوی کسب وکار نوآوری محور و کاریی محور
جهت بررسی تاثیر نوع صنعت در متغیر های تحقیق از آزمون تی بهره گرفته شده است. با توجه به جدول 4-14 مشاهده می شود که سطح معنی داری برای متغیر های عملکرد، الگوی کسب وکار کارایی محور و نوآوری محور بالاتر از پنج صدم می باشد، یعنی بین میانگین های متغیرهای تحقیق در بین صنایع فلزی و صنایع غذایی تفاوت معنی داری وجود نداشته است.

]]>