نوآوری، بازارگرایی، : ، . ،  ، آشفتگی

.

این نوع رفتارها بیشتر تمرکز بر ارضای نیاز های فعلی مشتریان دارد. مـدیران و کارکنـانفقط آنچه را می بیند که درمنظرمشتریان جاری آنـان قـراردارد و بـه مـاورای آن تـوجهیندارند . این نوع رفتار بازارگرایی این است که باعث کاهش توانایی شرکت در نوآوری شده و به عنوان تهدیدی برای شرکت محسوب می شود . شرکتهای بازارگرای سنتی از پژوهش های بازار برای شناخت نیازها ی عینـی مشـتریان و از سـنجش رضـایت مشـتریان بـرایشناخت مسائل و مشکلات آنان استفاده می کنند.

این نوع رفتارها نمی توانند منجر به توسعه فرایند های محصول جدید و نوآوری یـادگیریسازمانی و موفقیت در فروش محصول جدید باشد.

١-Selarer

ب ) رفتارهای مدرن بازارگرایی : 

نسل دوم شـرکتهای بـازارگرا خـود را متعهـد بـه شـناخت نیازهـای اظهـار شـده و نشـدهمشتریان . تواناییها و برنامه های رقبا و ارزیابی اطلاعات بازار می کنند.

شرکتهای بازارگرای نسل دوم بطور وسیع به کنکاش بازار پرداخته . افق زمانی بلنـد مـدتداشته و بیشتر در بازار نفوذ می کنند . تکنیک های  پژوهش نسل دوم شرکتهای بازار گـرامشابه تکنیک های پژوهش نسل اول شرکتهای بازار گرا است . البتـه نسـل دوم شـرکتهایبازارگرا از تکنیک های دیگر برای شناخت نیازهای آشکار شده مشتریان استفاده می کنند .

در بازارگرایی جدید شـرکتهای بـازارگرا بـا مصــرف کننـدگان بالفعــل و بالقـ ـوه ارتبـاطنـزدیک دارند و مصرف کنندگان را مشتریان بالقوه یا بالفعل می داننـد کـه دارای نیازهـایارضا نشده ای می باشند که نحوه برآوردن نیازهایشان را در بازار مورد مقایسه قرارداده و راه حل مطلوب جهت برآوردن نیازهایشان را دربازار مورد مقایسه قـرار داده و راه حـلمطلوب جهت برآوردن آن نیازها را از شرکت انتظار دارند . نسـل دوم شـرکتهای بـازارگرابه دنبال کشـف بازارهـای ناشـناخته مـی باشـند. تمـام سیسـتمهای اطلاعـاتی شـرکتهایبـازارگرای نسـل دوم در جهـت ایجـاد تجربـه رضـایت بخـش بـرای مشـتری جمـع آوری اطلاعات مربوط به مشتری و انجام اصلاحات لازم در این زمینه سازماندهی شده است   .با این با این اوصاف بازارگرایی یک نوع فرهنگ سـازمانی اسـت کـه رفتارهـای فـردی راجهت ایجاد ارزش بـرتر بـرای مشتـری فراهم ساخته ودرنهایت منجر به عملکرد بهتر برای   سازمان می شود.

مدل تحلیلی تحقیق : 

 

 

 

بازار گرایی و نوآوری شرکت : 

هرلی و هولت 11998راهبردهایی را به عنوان راهکـار بـرای نظریـات جدیـد بـا عنـوان یـکرویکرد جدید روی فرهنگ شرکت تعریف کردند . نوآوری ها دلالت می کنند بر یک شرکتی که بوسیله ی جستجوی فرصتها ی جدید پویا بود و قدرت اجرایی خود را کمتـر هـدر مـیدهند .  و بنابراین مربوط به نیازهای اساسی برای نقش نوآوراانه است که قادر بـه بـرآوردنیازهای مشتری می باشد . یک شرکت به سمت تغییر ارزش ها ی نوآوری پیش می رود و ریسک پذیری و خلاقیت آن افـزایش می یابد و کا رکنان را وادار مـی کنـد  تحقیـق کننـد  و هنگامیکه در زمینه های جدید تلاشـهایی را انجـام مـی دهنـد ، ریسـک کننـد . بـا توجـه بـهبازارگرایی مثالهای متعددی از تجارت وجود دارد که بسیار نوآورانه است و نیازهای نهان شده مشتریان را ارضا می کنند مانند وال مارت .

همیشه بیان شده که که فعالیتهای نوآورانه  ، توسعه کارآمدی ،  مدیریت لجستیکی و انجام دادن آن قادر به نگهداری قیمت پایین هرروزه است و یک ارزش بالاتری به مشـتریانی کـهنسبت به چانه زدن های ارزان هستند می دهد.

بــازارگـرایی کنش گربـا تمـرکزروی نیـازهـای نهانی منجربه تقاضاهای درونی مشتریان   می شود و نهایتا” منجر به توسعه نوآورانه کالا و خدمات  می شود.

بسیاری از افراد سعی کردند تا نیازهایی که به وسیله ی مشتریان بیان نمی شوند را مورد کندوکاو قـرار دهنـد و مطالعـات تجربـی و مشـاهدات شخصـی را در ایـن امـر بگنجاننـد.

نیازهای این مشتریان تبدیل به مسائل تکنیکی  شده و  ممکن اسـت بوسـیله ی R&D حـل شود و در پایان شروع خوبی برای پیشنهاد های جدید به دنیا باشد.

بنابراین ما  مطرح می کنیم :

:  بین توسعه بازار گرایی پاسخگو و نوآوری شرکت رابطه مستقیمی وجود دارد . 

٢H :  بین توسعه بازارگرایی کنش گر و نوآوری شرکت رابطه مستقیمی وجود دارد

 

 

 

 

١– Hurley and Hult

 

عملکرد و خلاقیت محصول و نوآوری : 

زالمن1 و دیگران در سال 1973 فرآیند نوآوری را به مرحله ابتکـار و مرحلـه اجـرا تقسـیمکرد ند .

یک قسمت مهـم از ابتکار راهکار به سـوی نـ ـوآوری اسـت کـه بـه وسـیله ی اعضــای آن سـازمـان تعییـن می شوند ، که علاقمند هستند خلاقیت با نوآوری را مورد توجه قراردهند.

بر پایه این رویکرد هولی وهالت 21998 دو نوآوری تشخیص داده شد .

  • نوآوری
  • ظرفیت برای خلاقیت

آنها همچنین مشاهده کردند که نوآوری با ظرفیت یک شرکت با خلاقیت همراه است که ایده جدید فرآیند ها و محصولات را مورد توجـه قـرار میدهـد. نـوآوری بـرای بهبـود ظرفیـتنوآورانه شرکت مفید است . در سال 1991 دامن پور3نتیجه گرفت که نگرش به سوی تغییر به صورت سیستماتیک مربوط به نوآوری است .

بر پایه این  مشاهده ما مطرح می کنیم :

 

٣H :  بین میزان نوآوری و عملکرد محصول رابطه ی مستقیمی وجود دارد. 

 

یک تعداد مهم ازمطالعات به صورت تئوری یا عملی نتیجه می گیرند که فرهنگ بازارگرایی ، رفتار نوآوری محصول و عملکرد نوآوری می تواند از عملکرد نـوآوری محصـول و بـازارمحوری استنتاج شود.

از مقیاس های اندازه گیری شان می توانیم بفهمیم که بسیاری از این مطالعات بـه صـورتیضمنی مربوط به بازار گرایی پاسخگو است . بازارگرایی پاسخگو در همـاهنگی بـا تجـارتممکن است روی قدردانی از نیازهای مشتریان در بخش های معین بازار باشد و سـپس بـهصورت پیوسته محصول را بهبود و یا اینکه خدمات ارائه شده توسط انها را توسعه دهد .

از یک نگرش اطلاعات و داده پـردازی با تمـرکز به نیازهای جــاری،   یک شــرکت را قـادرمی سازد تا دقیقا به سرعت تغییرات در مورد  بازار را شناخته که عامل تعیین کننده فرایند

 

                                               

١– Zaltman

٢– Hurley and Hult

 

٣-Damanpour

 

 

موفقیت است . همچنین بازار گرایی پاسخگو می تواند قابلیت پیش بینی اطلاعات را افـزایشداده و قابلیت اطمینان اطلاعات مورد استفاده را بالا ببرد و پیچیدگی کار  بـرد اطلاعـات بـرپیجیدگی فرآیند را کاهش دهد .

بنابراین مطرح می کنیم :

 

۴H : بین توسعه بازارگرایی پاسخگو و عملکرد نوآورانـه محصـول رابطـه مسـتقیمیوجود دارد . 

 

از طرف دیگر آشکارکردن نیازهای نهانی مشتری بـه وسـیله ارتبـاط نزدیـک بـا مصـرفکنندگان و انجام آزمایش به صورت مکرر مربوط به نوآوری جدید است . تمرکـز بـر روینیازهای آینده مشتری ممکن است شرکت را به بازار جدید و تکنولوژی جدید مربوط کـردهو توانایی های آنها را در پیشرفت نوآوری محصول افزایش دهد . این تمرکز کمک می کنـدتا پیشنهادهای جدید خلق شده که مزایای ویژه ای دارد .

نارو در سال 2004 نشان می دهد که بازارگرایی  کنش گر  بـه صـورت مثبـت مربـوط بـهموفقیت محصول جدید است.

بنابراین مطرح می کنیم .

 

۵H : بین توسعه بازار گرایی کنش گر و عملکرد نوآورانه محصـول رابطـه مسـتقیمیوجود دارد . 

 

تاثیرات ملایم برروی متغیرهای محیطی : 

چندین مطالعه گزارش شده است که فاکتورهای محیطی کارآیی انتخاب هـا ی اسـتراتژی وآشفتگی بازار و رقابت دشمن گونه ای را به صورت مکـرر در مطالعـات توسـعه محصـولمورد توجه قرار گرفته اند.

بنابراین ما به تاثیرات ملایم دراتصال عملکرد نوآوری محور محصول را بررسی می کنیم .

بعضی از محققین اصرار دارند که فعالیت تجاری در بازارهای آشـفته تکنولـوژیکی ب سـیارشبیه به این است که یک نیاز بزرگتر به بازار گرایی اضافه شده و در مقاله آشنایی با

 

 

مشتریان جاری به شرکت های بازارگرایی پاسخگو کمک کند تا ظرفیت جـاذب سـازمانی وشایستگی آنها بهبود یابد.

بنابراین به صورت مثبت برروی موفقیت محصول جدید با این تاثیر تجربه اثر می گذارد  بازارگرای پاسخگو می تواند از مزیت های این اثـر هنگامیـکه محیط خارجـ ـی بـه ســرعت تغییـر نمـی کند ،

استفاده کند . در حالیکه در عمل درمحیط ناآشفته،  شرکتهایی که بازار گرایی پاسـخگو راانجام   می دهند روی نیازهای مشتریان تمرکز می کنند و قادر به هماهنگی با تغییر سـریعشرایط بازار نیستند و از حل مشکلات مقتضی و ارائه راه حل های موثر در زمان حال  باز می مانند و نهایتا” فرصت های رشـد را ازدسـت مـی دهنـد. زیـرا صـنعت و تکنولـوژی ونیازها ی مشتریان سریعا” تغییر می کند . همچنین یک شرکت که بازار گرایـی پاسـخگو رااجرا می کند همیشه درمواجه با محیط های رقابتی از طرف رقیبان خود هستند و از طرفـیمزیت محصول را از دست می دهند.

به این خاطر که نیازها ی بازار و تمرکز بیشتری روی نوآوری های تدریجی را نادیده   می گیرند . و در نهایت ممکن است توسط رقبایی که این شاخص را به دست می آورنـد بـهکنار زده شوند.

بنابراین ما مطرح  می کنیم  .

 

۶H : بین بازار گرایی پاسخگو و عملکرد نوآورانه محصول و آشفتگی تکنیکی رابطه ی معکوسی وجود دارد . 

٧H : بین آشفتگی بازار و بازارگرایی پاسخگو و عملکرد نوآورانـه محصـول رابطـه یمعکوسی وجود دارد. 

٨H  بین شدت رقابـت و بـازارگرایی پاسـخگو وعملکردنوآورانـه محصـول رابطـهی معکوسی وجود دارد . 

از طرف دیگر آشفتگی بازار، آشفتگی های تکنولوژیکی و شـدت رقابـت غیـر قطعـی بـودنبازار را تسهیل می کند .

مصرف منابع برای  فعالیتهای بازار گرایی پویا یک راه مقتضی برای تحمـل شـرایط بـازارنامطمئن است و بنابراین مفید است . همانطور که در تحقیقات محیطی گنش گر و    تکنولوژی ترجیحات محصول و عملکرد رقیب به صورت ثابت تغییـر مـی یابـد. شـرکتهایبازار گرا سعی می کنند تا اطلاعات بازار آینده را پیش بینی کرده و درفعالیتها ی نوآوری   بنیادی به خاطر پاسخگویی به نیازها ی نهانی مشتری واکنش نشان دهند . که ایـن بـه یـکپاسخ معمولی ممتـازبرای نیازهای بـازاردر پیشنهاد های جدید به صـورت رقـابتی اجـازهمی دهد .

بنابراین ما مطرح می کنیم  :

٩H : بین آشفتگی تکنولوژیکی و بازارگرایی کـنش گـر و عملکـرد نوآورانـه محصـولرابطه مستقیم وجود دارد. 

١٠H : بین آشفتگی بازار و بازارگرایی کنش گرو و عمکلرد نوآورانه  محصـولرابطـهی مستقیمی وجود دارد . 

١١H: بین آشفتگی رقابتی و بازارگرایی کنش گر و عملکـرد ن وآورانـه محصـول رابطـه ی مسـتقیمیوجود دارد. 

 

  روش تحقیق : 

نمونه برداری و جامعه آماری  

 

 

جهت آزمایش فرض های بنیادی تحقیق ، دو شرکت لبنیات پاکبان و پگاه مستقر در شهر تهران را مورد بررسی قرار دادیم .           برای جمع آوری داده از پرسشنامه و از طیف لیکرت استفاده شد .که توسط کارشناسان مورد نظر پر گردید و با استفاده از فرمول زیر تعداد نمونه مشخص گردید .

 

  Z=   1 –  α  /   2                                       -1%25=975                                           Z=0/975=1/96                                                           

  N= (1/96).(0/5).(0/5) % (0/5)   = ٣٨۴ 

 

 

 

analysis ******

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   –   S C A L E   (A L P H

  1. A)

 

Reliability Coefficients

 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 25

 

Alpha =    .8240

 

 

 پایایی بدست آمده از روش آزمـون آلفـای کرونبـاخ در پرسشـنامه مـذکور کـه دارای 25 سـئوال و  384

پاسخگو  می باشد در جدول فوق برابر با 824/0 می باشد که از وضعیت مطلوبی برخوردار می باشد.   همچنین به جهت بررسی پایایی تک تک سـئوالات از روش کرونبـاخ اسـتفاده گردیـد کـه پایـایی تـک تـکسئوالات در حد مورد قبول می باشد.

.

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   –   S C A L E   (A L P H

  1. A)

Item-total Statistics

 

Scale          Scale      Corrected

Mean         Variance       Item-            Alpha               if Item        if Item       Total           if Item               Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

 

S1            77.3333       134.7816        .5554           .8099

S2            77.2333       134.6678        .6183           .8082

S3            77.3000       132.4241        .6511           .8058

S4            77.5667       141.5644        .3632           .8181

S5            77.6667       138.0230        .3513           .8185

S6            77.5667       140.3230        .4030           .8167

  1. S7      8000       138.3724        .4262

S8            77.6667       146.7126        .0838           .8289 S9            77.4333       133.4954        .4490           .8138

S10           77.6667       139.6092        .3055           .8205

S11           77.4000       149.9034       -.0368           .8338

S12           78.1667     

]]>