پایان نامه ارشد

سایت مقالات فارسی – نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی- …

استراتژی های تحقیق ………………………………………………………………………………………… 63
6-1 تحقیق پیمایشی …………………………………………………………………………………………….. 64
روش و ابزار های جمع آوری داده ……………………………………………………………………… 64
7-1 مدارک پژوهش های گذشته ………………………………………………………………………….. 65
7-2 آمارهای رسمی ……………………………………………………………………………………………. 65
7-3 مصاحبه ها …………………………………………………………………………………………………… 65
روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………… 66
روایی و اعتبار پژوهش ……………………………………………………………………………………… 66
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………. 67
فصل چهارم: داده های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………… 69
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 69
گردشگری در ایران ……………………………………………………………………………………………… 74
2-1 تاریخچه گردشگری ایران ………………………………………………………………………………. 74
2-2 گردشگری فرهنگی ایران ……………………………………………………………………………….. 80
2-3 گردشگری مذهبی ایران …………………………………………………………………………………. 83
2-4گردشگری غذایی ایران ………………………………………………………………………………….. 85
گردشگری در انگلستان …………………………………………………………………………………………. 88
3-1 تاریخچه گردشگری انگلستان …………………………………………………………………………. 89
3-2 گردشگری فرهنگی انگلستان…………………………………………………………………………… 91
3-3 گردشگری مذهبی انگلستان…………………………………………………………………………….. 93
3-4 گردشگری غذایی انگلستان …………………………………………………………………………….. 94
گردشگری در مالزی …………………………………………………………………………………………….. 95
4-1 تاریخچه گردشگری مالزی …………………………………………………………………………….. 96
4-2 گردشگری فرهنگی مالزی ……………………………………………………………………………… 97
4-3 گردشگری مذهبی مالزی …………………………………………………………………………….. 100
4-4 گردشگری غذایی مالزی ……………………………………………………………………………… 101
تنوع فرهنگی در ایران …………………………………………………………………………………………. 103
5-1 سیاست های چندفرهنگی ایران ……………………………………………………………………… 104
5-2 تنوع قومی، زبانی و مذهبی ایران ……………………………………………………………………. 108
تنوع فرهنگی در انگلستان ……………………………………………………………………………………. 115
6-1 سیاست های چندفرهنگی انگلستان ………………………………………………………………… 115
6-2 تنوع قومی، زبانی و مذهبی انگلستان ………………………………………………………………. 117
تنوع فرهنگی در مالزی ……………………………………………………………………………………….. 123
7-1 سیاست های چندفرهنگی مالزی ……………………………………………………………………. 123
7-2 تنوع قومی، زبانی، مذهبی مالزی ……………………………………………………………………. 125
مقایسه ارکان تنوع فرهنگی بر توسعه گردشگری ……………………………………………………… 129
فصل پنجم: نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….. 132

نوشته ای دیگر :   علمی :شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران- قسمت ۱۰