پایان نامه ارشد

نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی- …

6-3 مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………………… 14
متغیر های پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 16
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه موضوع …………………………………………………………………….. 19
مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 19
ادبیات ……………………………………………………………………………………………………. 20
2-1فرهنگ ……………………………………………………………………………………………. 20
2-2 شهروندی فرهنگی …………………………………………………………………………….. 23
2-3 تنوع فرهنگی ……………………………………………………………………………………. 25
2-4 ابعاد تنوع فرهنگی …………………………………………………………………………….. 27
2-4-1 زبان………………………………………………………………………………………. 27
2-4-2 مذهب …………………………………………………………………………………… 30
2-4- 3 قومیت ………………………………………………………………………………….. 31
آداب و رسوم …………………………………………………………………………… 33
غذا …………………………………………………………………………………………. 34
پوشش …………………………………………………………………………………….. 34
کالاهای مادی ………………………………………………………………………….. 35
2-4-4 سیاست های چندفرهنگی …………………………………………………………. 37
2-4-5 مهاجرت ……………………………………………………………………………….. 38
تفاوت مهاجرت داخلی و خارجی ……………………………………………….. 40
انواع مهاجرت های بین المللی ……………………………………………………. 41
2-5 گردشگری ……………………………………………………………………………………… 43
2-5-1 گردشگری فرهنگی ……………………………………………………….. 44
2-5-2 گردشگری مذهبی …………………………………………………………. 46
2-5-3 گردشگری غذایی …………………………………………………………. 48
2-6 توسعه گردشگری ………………………………………………………………………….. 49
پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 51
3-1 سابقه پژوهش های داخلی …………………………………………………………………… 51
3-2 سابقه پژوهش های خارجی …………………………………………………………………. 54
نقد و بحث ………………………………………………………………………………………………. 57
فصل سوم: روش شناسی ……………………………………………………………………………………………… 59
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 59
روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 60
مطالعات تطبیقی ………………………………………………………………………………………………. 60
عناصر تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 61
نوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 61
5-1 تحقیقات توصیفی …………………………………………………………………………………………. 61
5-2 رویکرد کمی و کیفی تحقیق …………………………………………………………………………… 62