آموزشی

مکان­یابی، ایران،، کهگیلویه، پور،، زیست،، تهران.

ن، شماره 22، صفحه 102-116.

 • بهرام سلطانی، کامبیز، 1371، مجموعه روش‌های شهرسازی، محیط زیست تهران و وزارت مسکن و شهرسازی.
 • بهشتی فر، سارا، سعیدی مسگری، محمد، ولدان زوج، محمد جواد و کریمی، محمد، 1389، استفاده از منطق فازی در محیط GIS به منظور مکان­یابی نیروگاه‌های گازی، نشریه مهندسی عمران و نقشه برداری- دانشکده فنی، دوره 44، شماره 4، صفحه 583-595.
 • بهنیافر ابوالفضل.، قنبرزاده. هادی.، منصوری دانشور. محمدرضا. 1388. پهنه ­بندی خطر زمین لغزش و ناپایداری دامنه‌ای را به روش‌های AHP و احتمال( مطالعه موردی: حوزه آبریز رودخانه کنگ، دامنه‌های شمالی بینالود)، مجله علمی پژوهشی فضای جغرافیایی، سال نهم، شماره 27، صص 55-78.
 • پورابراهیم، علی و فرقانی، علی،1385، مسایل مکان­یابی مراکز صنعتی، پژوهشکده توسعه تکنــولوژی جــهاد دانشگاهی صنعتی شریف.
 • پور طاهری، مهدی، 1389، کاربرد روش‌های تصمیم­ گیری چند شاخصه در جغرافیا، تهران: سمت.
 • پولاد دژ، محمد،1373، اصول و مبانی آمایش سرزمین در بخش صنعت، شرکت شهرک‌های صنعتی ایران.
 • تقوی ‌مقدم، مصطفی، 1377، تاریخ سیاسی کهگیلویه، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، تهران، 666 صفحه.
 • جمالی، علی اکبر، قدوسی، جمال و فرح پور، مهدی، 1387، تحلیل حساسیت وزن­ دهی عوامل مکانی با بررسی تغییرات ارزش پیکسل‌های نقشه فازی­ شده از ارزیابی چند­ معیاره مکانی درباره محل احداث سدهای اصلاحی سنگ و سیمان در حوزه آبخیز، همایش ملی ژئوماتیک، سازمان نقشه برداری کشور، تهران.
 • حداقل ضوابط فنی و بهداشتی جهت تاسیس و بهره ­برداری واحدهای تولید و بسته ­بندی مواد غذایی، وزارت بهداشت، معاونت غذا و دارو.
 • حسین پور، علی، نوحه گر، احمد، سلمان ماهینی، عبدالرسول، و دمی زاده، محمود، 1386. بررسی امکان مدیریت منابع زیست ­محیطی سطحی برای بهره­ برداری پایدار از آب‌های زیرزمینی (مطالعه‌ی موردی دشت‌های بوچیر و حمیران)، فصلنامه آب و محیط زیست، شماره 67، صص 3-8.
 • حسین پور، محمد و علی اصغر آلشیخ، 1385 ، بررسی انواع روش‌های موجود برای تصمیم­ گیری‌های   چند معیاری در GIS، همایش ژئوماتیک.
 • حکمت پور، محمود، فیض نیا سادات، احمدی حسن و خلیل پور، ابوالفضل،  1386، پهنه ­بندی مناطق مناسب برای تغذیه مصنوعی در دشت ورامین به کمک GIS و سامانه پشتیبانی تصمیم­ گیری (DSS)،   محیط شناسی، شماره 42، صص 1-8..
 • حمید رضا، جعفری و سعید، کریمی، 1384، مکان­یابی عرصه‌های مناسب احداث صنعت در استان قم با استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS، مجله محیط­ شناسی، شماره 37، صفحه 45-52.
 • خراسانی، نعمت اله، مهردادی، ناصر، درویش صفت، علی اصغر و شکرائی، علی، 1383، مطالعات  زیست محیطی در جهت انتخاب محل مناسب برای دفن زباله‌های شهر ساری، مجله منابع طبیعی ایران، جلد 57، شماره 2، صفحه 1-14.
 • خلقی، مجید، 1381، کاربرد روش MCDM در اولویت­ بندی زیرحوزه ها به منظور کنترل سازه‌ای سیلاب، مجله منابع طبیعی، جلد 55، شماره 4، صص 488-479.
 • خورشید دوست، علی محمد و عادلی، زهرا ، 1388، استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) برای یافتن مکان بهینهء دفن زباله (مطالعه موردی شهر بناب)، محیط ­شناسی، سال سی و پنجم، شماره 50، صص 27-32.
 • دفتر برنامه ریزی منطقه‌ای، 1364، مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور مناطق.
 • رامشنی، خسرو. 1367. مطالعات خاک ­شناسی تفصیلی و نیمه تفصیلی بویراحمد استان کهگیلویه و بویراحمد، موسسه تحقیقات خاک و آب، نشریه شماره 737
 • رودگرمی، پژمان، خراسانی، نعمت اله، منوری، سید مسعود و نوری، جعفر، 1386، ارزشیابی گزینه‌های توسعه در ارزیابی اثرات زیست ­محیطی به روش ارزیابی چند ­معیاره مکان­مند، علوم و تکنولوژی محیط زیست، شماره 4، دوره 9، صص 73-84..
 • رئیسی، مرضیه، سفیانیان، علیرضا و قدوسی، حمید رضا، 1388، بکارگیری منطق بولین برای یافتن مکان‌های بهینه صنایع (مطالعه موردی اصفهان بزرگ)، همایش ژوماتیک.
 • زنگنه، احمد و سلیمانی، محمد، 1384، مکان­یابی شهر صنعتی و اثرات زیست ­محیطی آن بر شهر اراک، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 51، صفحه 33-49.
 • سرشماری تفضیلی نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران، 1385.
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول.، 1388، شالوده حفاظت محیط زیست، راه دانش سبز(ناشر)، چاپ اول.
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول، ریاضی، برهان، نعیمی، بابک، بابایی کفکاکی، ساسان و جوادی لاریجانی، عطیه، 1387، ارزیابی طبیعت­ گردی شهرستان بهشهر بر مبنای روش ارزیابی چند ­معیاره با استفاده از GIS، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره یازدهم، شماره یک، صفحه 187-198.
 • سلیمانی، محمد، 1381، دگرگونی روستاهای حاشیه شهرهای جدید صنعتی (بررسی مورد الوند- البرز)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 65-66.
 • شاد، روزبه، عبادی، حمید، سعیدی مسگری، محمد و وفائی نژاد، علیرضا، 1388، طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان­یابی شهرک‌های صنعتی با استفاده از مدل‌های فازی، وزن‌های نشانگر و ژنتیک، نشریه دانشکده فنی، دوره 43، شماره 4، صفحه 417-429.
 • شاهین، آرش و کلیج، یاسر، 1387، ارزیابی نمایندگی‌های فروش با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، شماره 40، سال دهم، صص 151-171.
 • شریفی،محمود، 1364،، چهار مقاله در زمینه‌ی مکان­یابی صنعتی، برنامه و بودجه اصفهان.
 • صدری، فرهاد، 1380، بررسی زیست­ محیطی ناحیه صنعتی صفا دشت و تعیین پتانسیل اثرات آن بر محیط زیست، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
 • صمدزادگان، فرهاد، عباسپور، رحیم، پهلوانی، پرهام، 1385، به کارگیری سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) در مکان­یابی اسکان اضطراری شهروندان در حوادث طبیعی بر مبنای نظریه فازی، همایش ژوماتیک 85.
 • طاهری، سید محمود، ۱۳۷۵ ، آشنایی با نظریه مجموعه‌های فازی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 216 صفحه.
 • طرح ‌آمایش سرزمین استان کهگیلویه و بویراحمد، 1386، مرکز تحقیقات محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه شیراز.
 • فرقانی، علی، یزدانشناس، نیما و آخوندی، علیرضا،1386، ارایه چارچوبی برای مکان­یابی مراکز صنعتی در سطح ملی همراه با مطالعه موردی، نشریه دانش مدیریت، شماره 77، صفحه 81-104.
 • قدسی پور، ح، 1381، مباحثی در تصمیم ­گیری چند ­معیاره، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 • کرم، عبدالامیر، 1383، کاربرد مدل ترکیب خطی وزین (WLC) در پهنه ­بندی پتانسیل وقوع زمین لغزش مطالعه‌ی موردی؛ منطقه‌ی سرخون در استان چهارمحال و بختیاری، مجله جغرافیا و توسعه، سال دوم، شماره 4، صص: 136-142.
 • کرم، عبدالامیر، 1384، تحلیل تناسب زمین برای توسعه کالبدی در محور شمال ­غرب شیراز با استفاده از رویکرد ارزیابی چند ­معیاره (MCE) در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (ساج – GIS پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 54، صفحه 93-106.
 • کمالی، محمدرضا، مهاجرزاده، سیدمحمد و معصومی، رحیم، 1389، اصول و معیارهای مکان­یابی صنایع راهبردی، مبنای خرد، صفحه 264.
 • گزارش مناطق تحت حفاظت استان کهگیلویه و بویراحمد، 1391، سازمان حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد.
 • مالچسفکی، ی.، 1385، سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل تصمیم چند ­معیاری، ترجمه اکبر پرهیزکار و عطار غفاری گیلانده، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران.
 • مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست، 1381، دفتر حقوقی و امور مجلس.
 • محمدی، جهانگیر، 1386، پدومتری (نظریه و فناوری تصمیم­گیری مکانی)، تهران: پلک، جلد 5.
 • مخدوم، مجید، 1370، ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه گیلان و مازندران برای توسعه شهری، صنعتی، روستایی و توریسم، محیط ­شناسی، شماره 16، صفحه 81-99.
 • مخدوم، مجید، 1378، شالوده‌ی آمایش سرزمین، انتشارات دانشگاه تهران.
 • مخدوم، مجید، درویش صفت، علی اصغر، جعفرزاده، و مخدوم، ع،1383، ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی(GIS)، انتشارات دانشگاه تهران.
 • مرادی، اعظم، 1385، بررسی عملکرد برنامه سوم توسعه در استان کهگیلویه و بویراحمد (سال 83-1379)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد.
 • مرکز آمار ایران، 1383، بازسازی و برآورد جمعیت شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد براساس محدوده سال 1380، تهران، مرکز آمار ایران.
 • مرلن، پیر، 1365، نوشهرها ترجمعه رضا قیصریه، نشر فضا.
 • منوری، سید مسعود، 1380، راهنمای ارزیابی اثرات زیست­ محیطی شهرک‌های صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه ملل متحد، تهران.
 • مهدی پور، فاطمه.، 1386، الگویی برای مکان­یابی بر اساس روش‌های تصمیم­ گیری چند ­معیاره در GIS، نقشه برداری، شماره87، صفحه 20-29.
 • مهندسی مشاور پارآب فارس، 1380، مطالعات شناسایی منابع آب و مطالعات مرحله اول انتقال آب شهر یاسوج، گزارش جلد اول هوا شناسی هیدرولوژی، سازمان آب منطقه‌ای فارس، وزارت نیرو.
 • میان آبادی، حجت. و افشار، عباس، 1387، کاربرد روش میانگین وزنی مرتب شده (OWA) در  تصمیم­ گیری و مدیریت ریسک، همایش بین المللی راهبردی مدیریت پروژه، ایران، دانشگاه صنعتی شریف پژوهشکده شهید رضایی.
 • نصیری، پروین، 1385، تعیین ارزش وزنی تعدادی از معیارهای تصمیم ­گیری جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی طراحی و نصب موانع زیست ­محیطی ضد صدا در بزرگراه‌های شهر تهران در چارچوب مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت. پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران.
 • وبگاه سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران، 1391، http://www.sme.ir.
 • وبگاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع گردشگری، 1391، http://www.ichto.ir.
 • نوشته ای دیگر :   برق، مصدوم، تنفس، کارگاه، کارگران، کارگاهها

  ب: منابع غیر فارسی

  • Banai-Kashani, R., 1989, A new method for site suitability analysis: The analytic hierarchy process, Environmental Management, 13, No. 6, pp. 685-693.
  • Brail, R. and R. klosterman, 2001, Planning support systems: integrating Geographic Information systems, models, and visualization tools. USA: ESRI- press.
  • Brown, K. W., 1992, An Examination of Decision-Relevant Finantial And Nonfinancial Indicators in Colieges And Universities, University of Arkansas.
  • Carver, S. and & Openshaw, S., 1992, “Waste Location: Spatial Aspects of Waste Management, Hazards and Disposal, M. Clark, D. Smith and A. Blowers, A Geographic  Information Systems approach to locating nuclear waste disposal sites, Routledge, London, pp. 105–127.
  • Chang, N.B., Parvathinathan, G., Breeden, J.B., 2008, Combining GIS with fuzzy multicriteria decision-making for landfill siting in a fast-growing urban region, journal of environmental management, 87, pp. 139-153.
  • Charnpratheep, K., Q. Zhou and B. Garner 1997, preliminary landfill site screening using fuzzy geographical information systems. Waste management & Research,15, N2, Apr 1997, P. 197_ 215.
  • Chen, N; Wang, L; Wang, W. and Yang, X; 2008, Eco-environmental Zoning: A GIS-based Approach, Department of Environmental Science, Vol; No; pp. 4306-4309.
  • Collins, M.G. F.R; Steiner, M.J; Rushman. 2001, Land-use Suitability Analysis in the United States: historical development and promising technological achievements. Environmental Management 28 (5), 611–621.
  • Delgado, O.B., Mendoza, M., Granados, E.L., 2008, Analysis of land suitability for the siting of intre-municipal landfills in the Cuitzeo Lake Basin, Mexico, Waste Management., Vol.28, pp.1137-1146.
  • Deng, J., King, B. and Bauer, T., 2002, “Evaluating natural attractions for tourism”, Annals of Tourism Research, 29, No. 2, pp. 422-438.
  • Dudukovic, J, Stanojevic, M, Vranes, S, 2005, Decision aid for sustainable industrial siting, Serbia and montenegro, 2, No.3, pp. 22-24.
  • Earth Observation, Enschede, The Netherlands, 2003.
  • Eastman, J. R; P. A. K. Kyem, J. Toledano, and W. Jin. 1993.GIS and decision making. Geneva: The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR).
  • Eldrandaly, k, 2003, A COM-based Spatial Decision Support System for Industrial Site Selection, Jornal of Geographic information and Decision Ananlysis, 7, pp72-92.
  • Environmental Systems Research Institute. 1995, Understanding GIS: the ARC/INFO Method. Cambridge: GeoInformation International.
  • Forslid, R., Haaland, J. I. and Midelfart, K. H. (2002) , A U-shaped Europe? A simulation study of industrial Journal of International Economics, Vol. 57, PP. 273–297.
  • Galantay y. Ervin, 1956, new towns: antiquity to the present, new york, pp,38-51.
  • Gemitzi, A., Tsihrintzis, V. A., Voudrias, E., Petalas, C., Stravodimos, G., 2007, combining geographic information system, multicriteria evaluation techniques and fuzzy logic i
  نوشته ای دیگر :  
  ]]>