مولفه های مزاج

۱- سطح فعالیت[۱]

فعالیت: اندازه انرژی که به صورت حرکت نشون داده شه.

الف) عامل خطر پذیری فعالیت:

 1. اگه فعالیت زیاد باشه؛ دخالت کردن در فعالیتای اجتماعی و انجام وظایف ممکنه با بیش فعالی اشتباه شه. حال اینکه بیش فعالی فقط با فعالیت زیاد مشخص نمی شه بلکه شامل فعالیت پریشون و سازمان نیافته و بی هدف هم هستش.
 2. اگه فعالیت کم باشه؛ فرد واسه انجام وظایف کنه و سست و بی حال به نظر میاد.

ب) عامل پشتیبانی کننده فعالی:

 1. اگه فعالیت زیاد باشه؛ فرد نیرومنده، در محیط دور و بر به سیاحت می پردازه و حتی در محیط خسته کننده هم باعث تحریک خود می شه.
 2. اگه فعالیت کم باشه؛ در شرایط محدود باعث مزاحمت کم می شه (مزاحمت و دخالت کمی بوجود میاره).

۲- توانایی پیش بینی ( ریتم دار بودن)[۲]

توانایی پیش بینی: رفتار و اعمال دارای ریتم و نظم خاصی بوده طوری که قابل پیش بینی باشن.

الف) عامل خطر پذیری توانایی پیش بینی:

 1. اگه ریتم دار بودن زیاد باشه؛ اگه محیط نتونه نیازای برنامه ریزی شده رو پیش بینی و برآورده کنه ممکنه مشکلاتی ایجاد شه.
 2. برنامه ریزی

 3. اگه ریتم دار بودن کم باشه؛ در مورد نیازای غیر قابل پیش بینی نگرانی ایجاد می شه.

ب) عامل پشتیبانی کننده توانایی پیش بینی:

 1. اگه ریتم دار بودن بالا باشه؛ واسه مراقبت کمتر حیرت انگیزه (کمتر باعث تعجب مراقب می شه).
 2. اگه ریتم دار بودن پایین باشه؛ با بی نظمی در مراقبت، مشکل در آسایش کودک ایجاد نمی شه چون کودک خیلی حساسیت به بی نظمی نداره و توازن کمی در کودک هست.

۳- نزدیک شدن یا انصراف از محرکای جدید[۳]

نزدیک شدن یا انصراف از محرکای جدید؛ عکس العمل فرد نسبت به محرکای جدید رو نشون میده.

 

الف) عامل خطر پذیری نزدیک شدن یا انصراف:

 1. اگه نزدیک شدن یا انصراف زیاد باشه؛ اگه پذیرش عوامل منفی، خیلی سریع انجام بشه در محیط خطرناک باعث خطر می شه.
 2. اگه نزدیک شدن یا انصراف کم باشه؛ قبول کردن تغییر کنده و ازتجارب به درد بخور دوری می کنه.

ب) عامل پشتیبانی کننده نزدیک شدن یا انصراف:

 1. اگه نزدیک شدن یا انصراف بالا باشه؛ یه تناسب سریع در موقعیت مثبت بوجود میاره.
 2. اگه نزدیک شدن یا انصراف پایین باشه؛ مثل ناشناس ای تو یه شهر در موقعیت خطرناک احتیاج به مواظبت داره.

۴- سازش پذیری[۴]

سازش پذیری اندازه سازش فرد با تغییر رو نشون میده.

الف) عامل خطر پذیری سازگاری:

۱٫اگه سازگاری زیاد باشه: به دلیل اثرات منفی مرکب در محیط،مثل ارزشای ضد اجتماعی گروه همسالان فرد در برابر خطره.

 1. اگه سازگاری کم باشه؛ واسه سازگاری لازم ب نیازای محیطی بیشتر از اندازه درگیر می شه و این درگیری باعث فشار روانی می شه.

 

ب) عامل پشتیبانی کننده سازگاری:

 1. اگه سازگاری زیاد باشه؛ پذیرش عوامل مثبت سریعتر اتفاق میفته و بیشتر با سرپرست هماهنگ می شه.
 2. اگه سازگاری کم باشه؛ در مقابل پذیرش اثرات منفی از فرد مواظبت می کنه.

۵- شدت بیان خلق[۵]

شدت بیان خلق: شدت پاسخگویی رو نشون میده.

[۱]- Activity

[۲]- Predictability

[۳]- approach or separatism new stimalus

[۴]- adaptabilitly

[۵]- strongly expressed mood