منبع پایان نامه درباره طبقه بندی، تقسیم بندی، ISO

دانلود پایان نامه

ژنوتیپ
منشأ
شجره
1
9
INBYT11_INC
Alanda-01/4/ALISO/CI3909.2//FALCON-BAR/3/HIGO
2
13
IBYT11_INC
Moroc9-75/ArabiAswad/6/CI07117-9/DeirAlla106//Bda/3/Arar/5/11012-2/Impala//Birence/3/ArabiAbiad/4/5604/1025
3
69
Iran_11_INC
Sadik-06/3/YEA1819/YEA195-4//Grivita
4
39
Iran_11_INC
Roho//Alger/Ceres362-1-1/3/Alpha/Durra/4/Tokak
گروه اصلی هفتم با پیوستن 7 ژنوتیپ جدید دیگر به گروه اصلی ششم به وجود آمده است. مشخصات ژنوتیپهای جدید در این گروه در جدول 3- 6 ارائه شده است. هر 7 ژنوتیپ دارای منشأ خارجی میباشند.
جدول 3- 6 مشخصات ژنوتیپهای شاخههای اصلی هفتم در درخت فیلوژنی ژن HKT1
ردیف
شماره ژنوتیپ
منشأ
شجره
1
93
WPARE10
Nutans 79-13m-1
2
95
WPARE10
Dobrunya
3
94
WPARE10
Paralellum-118-01-64
4
14
IBYT11_INC
Arda/Moroc9-75
5
96
WPARE10
L00-64
6
91
WPARE10
Roho//Alger/Ceres362-1-1/3Alpha/Durra
7
12
IBYT11_INC
Alanda//Lignee527/Arar/3/Asal
گروههای اصلی هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم نیز هر یک با پیوستن یک ژنوتیپ جدید به گروه اصلی ماقبل خود تشکیل شدهاند. این ژنوتیپهای جدید الحاقی به این گروهها به ترتیب شامل ژنوتیپهای زیر بودهاند. چهار ژنوتیپ از 5 ژنوتیپ ایرانی بودهاند. مشخصات آنها در جدول 3- 7 آمده است.
جدول 3- 7 مشخصات ژنوتیپهای شاخههای اصلی هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم در درخت فیلوژنی ژن HKT1
ردیف
شماره ژنوتیپ
منشأ
شجره
1
74
Iran_11_INC
CWB117-77-9-7//Antares/Ky63-1294/3/
CWB117-77-9-7//Hml-02/ArabiAbiad*2
2
50
Iran_11_INC
Zarjau/80-5151//Skorohod/3/Yesevi-93
3
72
Iran_11_INC
Sadik-06/3/YEA1819/YEA195-4//Grivita
4
11
IBYT11_INC
(Lignee527/Aths//Lignee527/NK1272/3/Alanda/
CI16155//Alanda-01/Hamra)*2
5
61
Iran_11_INC
Zarjau/80-5151//Skorohod/5/Zarjau/4/Rhn-05/3/Apm/HC1905//Robur
همانگونه که در درخت فیلوژنی ژن HKT1 مشاهده میگردد تفاوت زیر گروهها در گروه اصلی اول بیش از تفاوت آنها در گروه اصلی دوم بوده است. همچنین فاصله ژنتیکی بین گروههای اصلی اول تا چهارم زیاد نبوده اما در گروههای بعدی اختلاف بین گروههای اصلی به استثنای گروه اصلی دهم سیر صعودی داشته است. زیرگروههای گروه اصلی اول را میتوان به دو بخش کلی تقسیم نمود. در بخش ابتدائی این شاخه اصلی، اختلاف ژنتیکی بین زیر گروهها بسیار اندک و در بسیاری از موارد صفر میباشد و این بدین دلیل است که بیش از 99% از ژنوتیپهای این بخش متعلق به ایران میباشند. اما ژنوتیپهای موجود در بخش دوم زیرگروههای این شاخه اصلی دارای اختلاف ژنتیکی نسبتاً متوسطی با یکدیگر هستند زیرا آنها مخلوطی از ژنوتیپهای ایرانی و خارجی با منشأ مختلف میباشند. در شاخه اصلی دوم، زیر گروههای متشکل از ژنوتیپهای جدیدی که به شاخه اصلی قبلی ملحق شدند دارای اختلاف ژنتیکی بسیار اندکی با یکدیگر میباشند زیرا آنها نیز دارای منشأ ایرانی هستند. به استثنای سه ژنوتیپ خارجی که اختلاف آنها با سایر ژنوتیپها در شکل 2-3 نیز قابل مشاهده است. شاخه اصلی هفتم نیز دارای زیر گروههایی است که اختلاف ژنتیکی آنها قابل ملاحظه است و این به دلیل تفاوت منشأ ژنتیکی ژنوتیپهایی است که در این زیر گروه قرار گرفتهاند. در انتهای درخت فیلوژنی 5 شاخه اصلی دیگر قرار دارد که هر یک با اضافه شدن یک ژنوتیپ جدید ایجاد شدهاند. در شاخههای اصلی هشتم، نهم، دهم و دوازدهم ژنوتیپهای ایرانی قرار گرفتهاند اما منشأ ژنتیکی آنها با یکدیگر تفاوت زیادی دارد و این امر موجب ایجاد اختلاف ژنتیکی زیاد بین این شاخههای اصلی گردیده است. این درخت فیلوژنی دقیقاً رابطه ژنتیکی بین ارقام را براساس منشأ و فاصله ژنتیکی آنها تشریح مینماید. برای مثال اکثر ارقام ایرانی در دو گروه اول و دوم طبقه بندی شده و زیرگروههایی را تشکیل دادهاند که فاصله ژنتیکی بین آنها بسیار کم بوده است. اما ژنوتیپهای موجود در شاخههای انتهائی درخت فیلوژنی، علی رغم اینکه متعلق به ایران بوده و در ایران کشت میگردند، به دلیل دارا بودن منشأ ژنتیکی بسیار متفاوت با سایر ژنوتیپهای ایرانی اختلاف و فاصله ژنتیکی زیادی با آنها نشان داده و در گروههای اصلی و مستقلی طبقهبندی شدند.
3-6 درخت فیلوژنتیکی ژن CBL4
توالی نوکلئوتیدی قطعه کامل ژنی ژن CBL4 در 96 ژنوتیپ با توالی ژنی مربوط در رقم شاهد (رقم کلیپر جو) مقایسه شده و به هفت کانتیگ تقسیم بندی گردید. به دلیل وجود تعداد زیاد کانتیگها و نرخ بالای موتاسیون در هر کانتیگ، درخت فیلوژنتیکی ژن CBL4 برای هر کانتیگ به صورت مجزا ترسیم گردید. این درختهای فیلوژنی در شکلهای 3- 4 تا 3- 9 نشان داده شده اند.
شکل 3-4 درخت فیلوژنی ژن CBL4 در کانتیگ اول
مشخصات ژنوتیپهای درخت فیلوژنی ژن CBL4 در کانتیگ اول در جدول 3- 8 ارائه شده است.
جدول 3-8 مشخصات ژنوتیپهای درخت فیلوژنی ژن CBL4 در کانتیگ اول
ردیف
شماره ژنوتیپ
منشأ
شجره
1
51
Iran_11_INC
Zarjau/80-5151//Skorohod/3/Yesevi-93
2
5
Salinity_Libya10
Alanda-01
3
***37
Iran_11_INC
CWB117-77-9-7//Alpha/Durra/3/Tokak
4
81
Iran_11_INC
K-334/Sararood-1
5
40
Iran_11_INC
95Ab2299/Alanda
6
73
Iran_11_INC
CWB117-77-9-7//Antares/Ky63-1294/3/CWB117-77-9-7//Hml-02/ArabiAbiad*2
7
62
Iran_11_INC
Lignee131/ArabiAbiad//Alpha/Durra/3/Sararood-1
8
**13
IBYT11_INC
Moroc9-75/ArabiAswad/6/CI07117 9/DeirAlla106//Bda/3/Arar/5/110122/Impala//Birence/3/ArabiAbiad/4/5604/1025
9
49
Iran_11_INC
Zarjau/80-5151//Skorohod/3/Yesevi-93
10
3
Salinity_Libya10
ICB_123833
11
14
IBYT11_INC
Arda/Moroc9-75
12
*25
Iran_11_INC
Roho/Mazurka//ICB103020/3/GkOmega/4/Sararood*2
13
26
Iran_11_INC
Roho/Mazurka//ICB103020/3/GkOmega/4/Sararood*2
14
27
Iran_11_INC
Roho/Mazurka//ICB103020/3/GkOmega/4/Sararood*2
15
77
Iran_11_INC
ICB-10289
3/3/Alpha//Sul/Nacta/4/Alpha/Durra//ICB-102854
16
***24
Iran_11_INC
Roho/Mazurka//ICB103020/3/GkOmega/4/Sararood*2
17
38
Iran_11_INC
CWB117-77-9-7//Alpha/Durra/3/Tokak
18
56
Iran_11_INC
Zarjau/80-5151//Skorohod/4/CWB117-9-7/3/Roho//Alger/Ceres362-1-1
19
68
Iran_11_INC
Sadik-06/3/Lignee131/ArabiAbiad//Alpha/Durra
20
70
Iran_11_INC
Sadik-06/3/YEA1819/YEA195-4//Grivita
21
63
Iran_11_INC
Sadik-05//Sls/Bda
22
65
Iran_11_INC
Sadik-06/GkOmega
23
66
Iran_11_INC
Sadik-06/GkOmega
24
83
Iran_11_INC
Pamir-168/GaraArpa
25
94
WPARE10
Paralellum-118-01-64
26
87
WPARE10
Bolgali//Sls/Bda
27
93
WPARE10
Nutans 79-13m-1
28
88
ICB00-2173-5AP-0AP
Ardak/3/Antares/Ky63-1294//Marageh
ادامه جدول 3- 8
ردیف
شماره ژنوتیپ
منشأ
شجره
29
92
WPARE10
Ardak/3/Alpha/Durra//CWB117-77-9-7
30
*شاهد

Cliper
31
86
WPARE10
Bolgali/3/Alpha/Durra//CWB117-77-9-7
32
91
WPARE10
Roho//Alger/Ceres362-1-1/3Alpha/Durra
33
33
Iran_11_INC
Pamir-013/Pamir-149//Tokak
34
57
Iran_11_INC
Zarjau/80-5151//Skorohod/4/CWB117-9-7/3/Roho//Alger/Ceres362-1-1
درخت فیلوژنی ژن CBL4 در کانتیگ اول شامل 10 شاخه اصلی و تعدا زیادی شاخه فرعی است (شکل 3-4). بزرگترین شاخه اصلی، شاخه اصلی سوم میباشد که بیش از دو سوم ژنوتیپهای این درخت فیلوژنی در این گروه قرار گرفتهاند. ژنوتیپ شاهد در گروه اصلی ششم قرار گرفته است و این گروه اصلی دارای زیر گروهی متشکل از شاخههای اصلی اول تا پنجم میباشد. هر یک از گروههای اصلی هفتم تا دهم نیز از گروه اصلی ماقبل خود به اضافه یک ژنوتیپ جدید تشکیل شدهاند. طرز قرار گرفتن ژنوتیپها در این درخت فیلوژنی به گونهای است که هیچ یک از گروههای اصلی به صورت کاملاً مجزا از گروه و یا گروههای دیگر نبوده و همه ژنوتیپها با یکدیگر مرتبط هستند و صرفاً در برخی موارد اختلاف بین آنها بیشتر و در بعضی موارد کمتر است. به عبارت دیگر، شاخه اصلی دهم که آخرین شاخه اصلی میباشد در برگیرنده زیر مجموعهای از کلیه ژنوتیپهای این درخت فیلوژنی است. ژنوتیپهای شماره 5 و 3 که به ترتیب در گروه اصلی اول و سوم قرار گرفتهاند علیرغم این که متعلق به کشور لیبی میباشند رابطه ژنتیکی بسیار نزدیکی با ارقام ایرانی نشان دادهاند. این دو ژنوتیپ مقاوم به شوری هستند و بنابراین انتظار میرود ارقام ایرانی که با این ژنوتیپها در یک گروه طبقهبندی میگردند دارای سطوح مشابهی از مقاومت به شوری باشند. بین ژنوتیپهای ایرانی نیز تنوع ژنتیکی نسبتاً خوبی از نظر این ژن وجود دارد. زیرا چنان که در شکل 3-4 مشاهده میگردد اگرچه تعداد زیادی از ارقام ایرانی به صورت زیرگروههای گروه اصلی سوم طبقه بندی شدهاند اما شاخههای اصلی اول، دوم، نهم و دهم نیز متشکل از ژنوتیپهای ایرانی هستند که به ویژه دو گروه اخیر تفاوت ژنتیکی قابل ملاحظهای نسبت به گروههای اصلی ماقبل خود نشان دادهاند. با توجه به اینکه ژنوتیپ شاهد (رقم کلیپر جو که یک رقم مقاوم به شوری است) در این درخت فیلوژنی قرار گرفته است و با توجه به روابط ژنتیکی موجود بین این رقم و سایر ژنوتیپهای مورد مطالعه میتوان استنباط نمود که سطوحی از مقاومت به شوری در همه این ژنوتیپها وجود دارد.
درخت فیلوژنی ژن CBL4 در کانتیگ دوم شامل 8 شاخه اصلی و 5 شاخه فرعی میباشد (شکل 3- 5). اختلاف ژنتیکی بین شاخههای اصلی بسیار کم است. مطابق اطلاعات جدول 3-9، 10 ژنوتیپ از 14 ژنوتیپ گروهبندی شده در این درخت فیلوژنی ایرانی بوده و همه ژنوتیپهایی که در شاخه فرعی قرار گرفتهاند به استثنای یک مورد (ژنوتیپ شماره 6)، ایرانی هستند. ژنوتیپ شماره 6 متعلق به کشور لیبی بوده و مقاوم به شوری است. بنابراین، میتوان نتیجهگیری نمود که ژنوتیپهای ایرانی که با این ژنوتیپ در یک شاخه فرعی قرار گرفتهاند دارای حداقل فاصله ژنتیکی با آن بوده و با احتمال زیاد از نظر فنوتیپی نیز مقاوم به شوری هستند. فاصله ژنتیکی شاخه اصلی که این ژنوتیپ متعلق به آن است با سایر شاخههای اصلی بسیار اندک بوده و احتمال وجود فنوتیپ مقاوم به شوری در ژنوتیپهای آن گروهها نیز میتواند زیاد باشد. ژنوتیپ شماره 10 که اولین ژنوتیپ در این درخت فیلوژنی است هیبریدی از دو رقم کلیپر و گیزا 127 میباشد و کلیپر یک رقم جوی مقاوم به شوری است. لذا میتوان گفت کلیه ژنوتیپهایی که در شاخه اصلی اول طبقهبندی شدهاند دارای سطح بالایی از مقاومت به شوری هستند. همچنین، ژنوتیپهای شاخههای اصلی دیگر به دلیل فاصله ژنتیکی کم با شاخه اصلی اول میتوانند دارای سطوح مشابهی از مقاومت به شوری باشند.
شکل 3- 5 درخت فیلوژنی ژن CBL4 در کانتیگ دوم
مشخصات ژنوتیپهای درخت فیلوژنی ژن CBL4 در کانتیگ دوم در جدول 3- 9 نشان داده شده است.
جدول 3-9 مشخصات ژنوتیپهای درخت فیلوژنی ژن CBL4 در کانتیگ دوم
ردیف
شماره

مطلب مرتبط با این موضوع :  منبع مقاله با موضوعزمان واکنش، روش تحقیق

پاسخی بگذارید