منبع پایان نامه ارشد درباره 0,، اتوماتای، یادگیر

دانلود پایان نامه

3-5
در معادله فوق، R ماتریسی 3×3 برای چرخش، p ماتریسی 1×3 برای انتقال و ? نیز ثابت و برابر یک است. در این ماتریس در زمانی که تنها لغزش داشته باشیم، R به ماتریسی همانی تبدیل میشود و زمانی که تنها چرخش انجام شود، P را صفر در نظر میگیریم. در حالت چرخش بسته به اینکه چرخش حول کدام محور انجام شود، مطابق شکل 4-3 سه حالت ممکن وجود خواهد داشت. در صورتی که چرخش حول f1 رخ دهد آن را yaw میگوییم، چنانچه چرخش حول f2 رخ دهد آن را pitch و چرخش حول f3 را roll میگوییم.
شکل 3-3 : روبات صنعتی اسکارا
در حالاتی که چندین مفصل وجود دارند به ترتیب قبل باید روی هر یک، یک محور مختصات سوار کنیم که در این حالت هدف بدست آوردن ماتریس تبدیل کلی یعنی تبدیل نقطه ای در آخرین محور نسبت به اولین محور است. شیوه کار به این صورت است که ماتریس تبدیل برای هر محور را نسبت به محور قبلی بدست میآوریم .(T_(k-1)^k) و تمامی ماتریسهای تبدیل را به ترتیب در هم ضرب میکنیم تا ماتریس تبدیل کلی به دست آید:
T_0^n=T_0^1 T_1^2….T_(n-2)^(n-1) T_(n-1)^n 3-6
رابطه بالا را میتوان به این صورت تفسیر کرد که تبدیل هر نقطه نسبت به پایه را میتوان از ترکیب تمامی تبدیلها از ابتدا تا انتها بدست آورد که این ترکیب توسط ضرب بین ماتریسهای تبدیل صورت میگیرد.
شکل 3-4 : چرخشهای مهم در فضای R3
به این ترتیب میتوان با استفاده از حرکتشناسی مستقیم، با داشتن مقادیر مربوط به چند مفصل متوالی، مکان نهایی را بدست آورد.
3-3-2- حرکتشناسی معکوس
بحث حرکتشناسی معکوس ذاتا دشوارتر از حرکتشناسی مستقیم است زیرا معادلات بدست آمده از آن غیرخطی هستند و از اینرو همیشه راه حل سیستماتیکی برای حل آنها جود ندارد. همچنین در اکثر موارد راه حل بدست آمده منحصر بفرد نیست و راه حل بستگی به مشخصات روبات دارد. در واقعیت، بیشتر اوقات با مساله حرکتشناسی معکوس مواجه هستیم زیرا معمولا نقطه نهایی مشخص است، و رسیدن به آن نقطه اهمیت دارد و نحوه رسیدن به آن.
برای اعمال سینماتیک معکوس بر روی روبات در ابتدا پارامترهای مفصل بندی روبات نائو را در مدل خود مطابق جدول3-2 مقدار دهی اولیه میکنیم و به این ترتیب ربات برای اعمال الگوریتم آماده میشود.
جدول 2-2: مقدار دهی اولیه پارامترهای روبات
Body part
Hinge Joint
Name
Parent
Translation
Mass
Geometry
Name
Anchor
Axis
Min
Max
torso
1.2171
Box
0.100, 0.100, 0.180
neck
torso
0, 0, 0.090
0.05
Cylinder
L: 0.080 R: 0.015
HJ1
0, 0, 0
0,0,1
-120
120
head
neck
0, 0, 0.065
0.35
Sphere
0.065
HJ2
0, 0, -0.005
1,0,0
-45
45
shoulder
torso
0.098, 0, 0.075(r)
-0.098, 0, 0.075(l)
0.07
Sphere
0.010
AJ1
0, 0, 0
1,0,0
-120
120
upper arm
shoulder
0.010, 0.020, 0(r)
-0.010, 0.020, 0(l)
0.15
Box
0.07, 0.08, 0.06
AJ2
-Translation
0,0,1
-95(r)
-1(l)
1(r)
95(l)
elbow
upper arm
-0.010, 0.070, 0.009(r)
0.010, 0.070, 0.009(l)
0.035
Sphere
0.010
AJ3
0, 0, 0
0,1,0
-120
120
lower arm
elbow
0, 0.050, 0
0.2
Box
0.050, 0.110, 0.050
AJ4
-Translation
0,0,1
-1(r)
-90(l)
90(r)
1(l)
hip1
torso
0.055, -0.010, -0.115(r)
-0.055, -0.010, -0.115(l)
0.09
Sphere
0.010
LJ1
0, 0, 0
-0.7071, 0, 0.7071(r)
-0.7071, 0, -0.7071(l)
-90
1
hip2
hip1
0, 0, 0
0.125
Sphere
0.010
LJ2
0, 0, 0
0,1,0
-45(r)
-25(l)
25(r)
45(l)
thigh
hip2
0, 0.010, -0.040
0.275
Box
0.070, 0.070, 0.140
LJ3
-Translation
1,0,0
-25
100
shank
thigh
0, 0.005, -0.125
0.225
Box
0.080, 0.070, 0.110
LJ4
0,-0.010, 0.045
1,0,0
-130
1
ankle
shank
0, -0.010, -0.055
0.125
Sphere
0.010
LJ5
0, 0, 0
1,0,0
-45
75
foot
ankle
0, 0.030, -0.040
0.2
Box
0.080, 0.160, 0.020
LJ6
-Translation
0,1,0
-25(r)
-45(l)
45(r)
25(l(
استفاده از اتوماتای یادگیر به منظور راه رفتن روبات از بغل
تا اینجا حرکتشناسی معکوس به عنوان یک روش برای راه رفتن روبات نائو مطرح شد اما باید به این نکته توجه داشت که حل مساله حرکتشناسی معکوس با روشهای ریاضی معمول، برای روباتهای با درجه آزادی بالا با مشکلاتی همراه است. از جمله این مشکلات افزایش تصاعدی تعداد پارامترها با افزایش تعداد درجات آزادی است که این به پیچیدگی حل معادلات حرکتشناسی معکوس با افزایش تعداد درجات آزادی روبات، منجر میشود. به همین منظور تاکنون روشهای عددی مختلفی برای جایگزینی با حل ریاضی حرکتشناسی معکوس مطرح شدهاند. اما روشهای عددی و تکراری به علت پاسخهای نامطلوب زیاد در اثر معیارها و قیود موجود در تعریف مساله چندان راهگشا نبودهاند اما در همین زمینه الگوریتمهای مکاشفهای نیز مطرح شده اند که نتایج بهتری به همراه داشتهاند. در این بین میتوان به شبکههای عصبی[41،42،43،44] و الگوریتم ژنتیک [45،46] اشاره کرد. اتوماتای یادگیر یکی از روشهای مطرح شده اخیر در این زمینه است[47] که در این بخش ابتدا آن را به عنوان یک روش یادگیری به طور کامل توضیح میدهیم، سپس نحوه حل مساله به کمک آن را بیان میکنیم. در نهایت روش مطرح شده را به منظور راه رفتن روبات از بغل و راه رفتن مستقیم بر روی روبات نائو اعمال میکنیم. روش پیشنهادی که برای اولین بار بر روی روبات انساننمای نائو اعمال شده است، علاوه بر برطرف نمودن دشواریها و پیچیدگیهای مربوط به حرکتشناسی معکوس، نشاندهنده نتایج بهتری در زمینه راه رفتن از بغل، نسبت به روشهای پیشین است. همچنین این روش در زمینه راه رفتن به جلو نیز نشان دهنده نتایج بهتری نسبت به روش های قبلی می باشد.
3-4-1- روباتهای افزونه
روباتهای افزونه روباتهایی هستند که تعداد درجات آزادی آنها از حداقل لازم جهت پوشش فضای کاری آنها بیشتر میباشد. به طور مثال برای قرار دادن نوک ابزار روبات در نقطهای معین در فضایی با سه بعد، سه درجه آزادی کافی میباشد. حال اگر روباتی در چنین فضایی بیش از سه درجه آزادی داشته باشد روباتی افزونه است. افزونگی روبات مزایا و معایبی به همراه دارد. بزرگترین مزیت حضور درجات آزادی اضافی، انطاف پذیری حاصل از آن برای روبات است. به این معنی که برای یک روبات افزونه علاوه بر رسیدن به نقطه مورد نظر میتوان معیارهای دیگری همچون عدم برخورد با موانع و یا بهینگی مصرف انرژی روبات را نیز در نظر گرفت. در عوض با افزایش تعداد اتصالات آن، یافتن پاسخهای حرکتشناسی معکوس دشوارتر میشود که این مساله باعث روی آوردن به استفاده از روشهای حل هیوریستیک و روشهای یادگیری در یافتن مقادیر مربوط به اتصالات ربات به منظور راه رفتن شده اند. شکل 3-5 نمایش دهنده یک بازوی روباتیک افزونه است. این روبات در حال فعالیت در محیطی سه بعدی است و دارای 9درجه آزادی است پس ای یک روبات افزونه است. همانطور که در شکل مشخص است این افزونگی روبات باعث افزایش توانایی روبات در عبور از موانع موجود در محیط شده است. در عین حال برنامه ریزی این تعداد درجه آزادی برای رساندن نوک عملگر روبات به مقصد کار بسیار پیچیده و دشواری میباشد که حجم بالای محاسبات را میطلبد.
شکل 3-5 : یک بازوی روباتیک افزونه
3-4-2-اتوماتای یادگیر
یک اتوماتای یادگیر مدلی انتزاعی از ماشینی است که توانایی انجام تعداد محدودی عمل دارد. اتوماتا در تقابل با محیطی به فعالیت میپردازد که هر عمل انتخابی اتوماتا را ارزیابی میکند و نتیجه را به اتوماتا بازخورد میدهد که در ادامه اتوماتا بر اساس این بازخوردها برای انتخاب عمل بعدی تصمیمگیری میکند[48،49](شکل3-6).
محیطی که اتوماتای یادگیر در آن عمل میکند را میتوان به صورت یک سه تایی E={?,?,c}? تعریف نمود. به نحوی که در آن ?={?_1 ,?_2 ,…,?_r}? مجموعه ورودیها، ?={?_1 ,?_2 ,…,?_r}? مجموعه خروجیها و c={c_1 ,c_2 ,…,c_r}? مجموعه احتمالهای جریمه شدن میباشد.
3-6 : اتوماتای یادگیر در تقابل با محیط
بر اساس مقادیر دریافتی توسط خروجیهای محیط نوع محیط مشخص میشود به این ترتیب که هر گاه ?_i دو مقداری باشد محیط مورد نظر از نوع P است. در این محیط ?_i=1 به عنوان جریمه و ?_i=0 به عنوان پاداش ارزیابی میشوند. در صورتی که ?_i (n) بتواند یکی از مقادیر گسسته بین [0,1] را بگیرد محیط را نوع Q مینامند و اگر ?_i (n) یک متغیر تصادفی در بازه [0,1] باشد محیط از نوع S میباشد. همچنین c_i احتمال نامطلوب بودن عمل ?_i میباشد. در یک محیط پایدار مقادیر c_i با گذشت زمان ثابت میماند اما در یک محیط ناپایدار این مقادیر با گذشت زمان تغییر میکند. به طور کلی اتوماتای یادگیر را به دو دسته تقسیم میکنند، اتوماتای یادگیر با ساختار ثابت و اتوماتای یادگیر با ساختار متغیر که در ادامه معرفی خواهند شد[48،50،51].
3-4-2-1- اتوماتای یادگیر با ساختار ثابت
اتوماتای یادگیر با ساختار ثابت توسط پنج تایی LA={?,?,F,G,?}? قابل تعریف میباشد که در آن ?={?_1 ,?_2 ,…,?_r}? مجموعه اعمال اتوماتا، ?={?_1 ,?_2 ,…,?_r}? مجموعه ورودیهای اتوماتا، ?={?_1 ,?_2 ,…,?_k}? مجموعه وضعیتهای داخلی اتوماتا، F:?×??? تابعی که بر اساس وضعیت داخلی فعلی و پاسخ محیط، وضعیت جدید را مییابد و G:??? تابع خروجی که وضعیت فعلی را به خروجی بعدی مینگارد. در این دسته از اتوماتاها احتمال اعمال اتوماتا همواره ثابت میباشد. در زیر به چند نمونه اتوماتای با ساختار ثابت اشاره خواهیم کرد.
اتوماتای L2,2
این اتوماتا تنها دارای دو حالت ?_1 ,?_2 و دوخروجی ?_1 ,?_2 است (شکل3-7). ورودی به اتوماتا دو مقدار{1،0} است. اتوماتا با دریافت ورودی یک حالت خود را عوض می کند و با دریافت ورودی صفر در همان حالت می ماند.
شکل 3-7 : اتوماتای یادگیر L2,2
اتوماتای L2N,2
شکل 3-8 اتوماتای L2N,2 را نشان میدهد. این اتوماتا تغییر یافته اتوماتای L2,2 است که دارایN 2 حالت و دو اقدام می باشد. این اتوماتا تعداد پاداشها و جریمههای دریافت شده برای هر عمل را نگه میدارد و تنها زمانی که تعداد جریمهها از تعداد پاداشها بیشتر شود عمل دیگری انتخاب میکند.
شکل 3-8 : اتوماتای یادگیر L2N,2
اتوماتای کرینسکی(Krinsky)
رفتار این اتوماتا در برابر پاسخ نامطلوب همانند اتوماتای L2N,2 عمل میکند. اما در برابر پاسخ مطلوب حالت ?_i به ازای i=1,2,..,N) ) به حالت ?_1 می رود و در حالت ?_iبه ازای i=(N+1,N+2,..,2N) به حالت ?_(N+1) تغییر می یابد(شکل3-9)
شکل 3-9 : اتوماتای یادگیر کرینسکی
اتوماتای کرایلوف (Krylov):
این اتوماتا برای پاسخ مطلوب مانند اتوماتای L2N,2 عمل می کند، اما با مشاهده پاسخ نامطلوب از محیط با احتمال 5/0 از حالت ?_i که (i ?1,N,N+1,2N) به حالت ?_(i+1) و یا ?_(i-1) میرود (شکل3-10)
شکل 3-10 : اتوماتای یادگیر کرایلوف
3-4-2-2- اتوماتای یادگیر با ساختار متغیر
اتوماتای یادگیر با ساختار متغیر توسط پنج تایی LA={?,?,p,T,c}? نشان داده میشود که در آن ?={?_1 ,?_2 ,…,?_r}? مجموعه عملهای اتوماتا، ?={?_1 ,?_2 ,…,?_r}? مجموعه ورودیهای اتوماتا، p={p_1 ,p_2 ,…,p_r}? بردار احتمال انتخاب عمل،

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه با کلید واژه هایمرور زمان

پاسخی بگذارید