منبع مقاله با موضوع محیط زیست، دی اکسید کربن، زمان واکنش

دانلود پایان نامه

در سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 6
شمای 1-5 استفاده از کاتالیزگر نانو Fe3O4در سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 7
شمای 1-6 استفاده از تری اتیل بنزیل آمونیوم کلراید (TEBAC) در سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 8
شمای 1-7 مکانیسم سنتز پیریدو[3،2-d]پیریمیدین ها با استفاده از تری اتیل بنزیل آمونیوم کلراید (TEBAC)
8
شمای 1-8 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از چالکون 9
شمای 1-9 سنتز سه جزئی مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از کاتالیزگر پتاسیم فلوئورید-آلومینا 9
شمای 1-10 استفاده از آریلیدین مالو نیتریل در تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 10
شمای 1-11 استفاده از 6-آمینو اوراسیل در سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 10
شمای 1-12 استفاده از دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات در سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 11
شمای 1-13 مکانیسـم سـنتز مشتقات مشتقات پیریـدو[3،2-d]پیریمیدین با اسـتفاده از دی آلکیل اسـتیلن دی
کربوکسیلات 12
شمای 1-14 استفاده از کاتالیزگر پالادیم استات در سنتز پیریدو[3،2-d]پیریمیدین ها 13
شمای 1-15 استفاده از باربیتوریک اسید در سنتز مشتقات اسپایرو پیریدو[3،2-d]پیریمیدین ها 14
شمای 1-16 استفاده از آیزاتین در سنتز مشتقات اسپایرو پیریدو[3،2-d]پیریمیدین ها 14
شمای 1-17 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با کاتالیزگر ویتامین B1 15
عنوان صفحه
شمای 1-18 مکانیسم سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با کاتالیزگر ویتامین B1 16
شمای 1-19 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از 2-آمینو-6-فنیل-4-(تری فلوئورو متیل)نیکو
تینو نیتریل 16
شمای 1-20 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-:d5،6-d’]پیریمیدین با کاتالیزگر هیدروکلریک اسید 17
شمای 1-21 سنتز مشتقات پیرازولو]’3،’4: 6،5[پیریدو]3،2-[dپیریمیدین ها با استفاده از تیوباربیتوریک اسید
18
شمای 1-22 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین ها با کاتالیزگر ایندیم تری کلرید 19
شمای 1-23 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با کاتالیزگر پارا-تولوئن سولفونیک اسید 19
شمای 1-24 مکانیسم تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با کاتالیزگر پارا-تولوئن سولفونیک اسید 20
شمای 1-25 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از مشتقات پیریدین 20
شمای 1-26 سنتز دیاستریوگزین مشتقات 6-اسپایرو پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با 3،1-دی متیل باربیتوریک
اسید 21
شمای 1-27 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از 6،2-دی آمینو پیریمیدین-4-(H3)-اون 22
شمای 1-24 استفاده از شرایط ریزموج برای تهیه پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 20
شمای 1-25 سنتز مشتق پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با 1-فنیل مالایمید 20
شمای 1-26 استفاده از تترونیک اسید در سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین در شرایط ریز موج 21
شمای 1-27 مکانیسم سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با تترونیک اسید در شرایط ریز موج 22
شمای 1-28 استفاده از 2،1-ی فنیل اتانون در سنتز پیریدو[3،2-d]پیریمیدین هابا شرایط ریز موج 23
شمای 1-29 استفاده از 3،1-ایندان دی اون در سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین در شرایط فرا صوت 23
شمای 1-30 سـنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با 5-آمـینو-3،1-دی فنیـل-H1-پیرازول در شرایط فرا
صوت 24
عنوان صفحه
شمای 1-31 مکانیسـم سـنتز مشـتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با 5-آمـینو-3،1-دی فنیـل-H1-پیرازول در
شرایط فرا صوت 24
شمای 2-1 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 26
شمای 2-2 تهیه ترکیب 7-آمینو-3،1-دی متیل-5-(4-کلرو فنیل)-1H-پیریدو[3،2-d]پیریمیدین-4،2-دی
اون 27
شمای 2-3 مکانیسم تهیه مشتقات پیریدو]3،2-[dپیریمیدین 31
چکیده
یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [3،2-d]پیریمیدین
آمنه مصفائی راد
از تراکم سه جزئی 6-آمینواوراسیل، 6-آمینو2-تیواوراسیل یا 6-آمینو-1،3-دی متیل اوراسیل با آریل آلدهید ها و مالونونیتریل، یک دسـته از مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین در مجاورت کاتالیزگـرهای بازی با کارایی بالا، در آب به عنوان یک حلال سبز در شرایط رفلاکس تهیه شد.
کلید واژه ها: آمینواوراسیل ها، پیریدو[3،2-d]پیریمیدین ها، کاتالزگر بازی، واکنش چند جزیی
1-1 واکنش های چند جزئی1
واکنش های چند جزئی یک زمینه نوید بخش و اساسی در شیمی آلی محسوب می شوند. واکنش های چند جزئی (MCR)، فرایندی هستند که در آن سه و یا تعداد بیش تری با یکدیگر ترکیب شده و محصولی با خصوصیات تمامی مواد سازنده سنتز می شود. از خصوصیات این واکنش ها می توان به امکان تولید محصولاتی متنوع با ساختار مولکولی متفاوت در مدت زمان کوتاه، اشاره کرد. همچنین مهم ترین معیار برای کارایی و قابلیت های این واکنش ها این است که تا حد امکان تعداد مراحل خالص سازی واکنش ها به حداقل برسد]1[.
1-2 پیریدوپیریمیدین ها
ساخت ترکیبات جدید حاوی پیریدین در شیمی هتروآروماتیک ها2 و بررسی اثرات زیستی آن ها، جایگاه ویژهای داشته و این اسکلت ساختاری در بسیاری از ترکیبات دارویی و طبیعی حضور دارد. پیریدوپیریمیدینها یکی از ساختارهای معروف در طراحی داروها هستند. در شکل 1-1 ساختار برخی از پیریدوپیریمیدین ها آمده است]2،3[.
شکل 1-1 ساختار برخی از پیریدوپیریمیدین ها
نمونه ای از کاربرد MCRدر داروسازی، سنتز خانواده ی ترکیبات ناجورحلقه (هتروسیکلی)است. ترکیبات هتروسیکلی در سنتز داروهای مختلف نقش کلیدی دارند. سنتز هتروسیکل های پیریـدین و پیریمیـدین جوش
خورده به دلیل اهمیت فزاینده آن در شیمی دارویی به عنوان ضد سرطان3، ضد ویروس2، ضد باکتری3، ضد قارچ4، ضد فشار خون5 و ضد هپاتیت6 توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در شکل 1-2 ساختار بعضی از مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین های فعال زیستی آمده است ]4،5[.
شکل 1-2 ساختار برخی ازپیریدو[3،2-d]پیریمیدین های فعال زیستی
1-2-1 سنتز پیریدو[3،2-d]پیریمیدین ها
1-2-1-1سنتز پیریدو[3،2-d]پیریمیدین هادر محیط آبی و بدون کاتالیزگر:
یکی از اصول شیمی سبز این است که از حلال های بی خطر در واکنش های شیمیایی استفاده کنیم. از مزایای آب، غیرسمی، ارزان و در دسترس بودن، غیرخورندگی، غیرقابل اشتعال بودن می باشد و به عنوان یک حلال سبز شناخته می شود. در گزارشی طی یک واکنش دو جزئی در محیط آبی، از واکنش مشتق آمینواوراسیل 9 با دی اتیل2-اتوکسی مالئات (10)، مشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدین 11 سنتز شد (شمای 1-1) ]6،7[.
شمای 1-1 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین در محیط آبی و بدون کاتالیزگر
رحمتی و همکارانش در محیط آبی طی یک واکنش سه جزئی از بنزیل استونیتریل (12)، آلدهیدهای آروماتیک و آمینو اوراسیل 13، مشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدین 14 را سنتز کردند (شمای 1-2) ]8[.
شمای 1-2 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین در محیط آبی
برای سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 16 با بازده بالا، از واکنش سه جزئی 6-آمینو-2-مرکاپتوپیریمیدین-4-ال (15)، مالونونیتریل و آلدهیدهای آروماتیک با کاتالیزگر.سدیم.لوریل.سولفات در محیط آبی استفاده شد (شمای 1-3) ]9[.
شمای 1-3 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین در محیط آبی با کاتالیزگر سدیم لوریل سولفات
1-2-1-2 سنتز پیریدو[3،2-d]پیریمیدینها در شرایط کلاسیک با استفاده از نانو کاتالیزگر ZrO2
میل به کاهش اثرات مضر مواد شیمیایی ما را به سمت شیمی سبز که طراحی واکنش های جدید با تولید محصولات بی خطر و کاهش مصرف ماده و انرژی است سوق می دهد. بخشی از این هدف با استفاده از کاتالیزگرهای دوستدار محیط زیست نظیر نانو ZrO2تامین می شود. در این گزارش برای سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 19، از واکنش متیل سیانو استات (17)، آمینو اوراسیل 18 و آلدهیدهای آروماتیک در مجاورت نانو کاتالیزگر ZrO2و شرایط بدون حلال استفاده شد. از مزایای روش فوق می توان به سازگاری با محیط زیست، تسریع زمان واکنش و افزایش بازده اشاره کرد (شمای 1-4) ]10[.
شمای 1-4 استفاده از نانو ذرات اکسید زیرکونیوم در سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین
1-2-1-3 سنتز پیریدو[3،2-d]پیریمیدینها در شرایط کلاسیک با استفاده از نانو کاتالیزگر Fe3O4
در سال های اخیر استفاده از نانو ذرات اکسید فلزی به عنوان کاتالیزگر در زمینه های مختلف علمی با توجه به افزایش چشمگیر سرعت واکنش، قابلیت استفاده مجدد از کاتالیزگر و سازگاری خوب آن با محیط زیست افزایش یافته است. دکتر مامقانی و همکاران، از واکنش 3-(آمینو-4-اکسو-2-تیواکسو-4،3،2،1-تترا هیدرو پیریمیدین-5-ایل)-3-اکسو پروپان نیتریل (20) با آلدهیدهای مختلف در حلال دی متیل فرمامید و دمای oC 120 مشتقات 21 را سنتز کردند (شمای1-5) ]11[.
شمای 1-5 استفاده از کاتالیزگر نانو Fe3O4در سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین
1-2-1-4 سنتز پیریدو[3،2-d]پیریمیدینها در شرایط کلاسیک با استفاده از کاتالیزگر تریاتیل بنزیل آمونیوم کلرید (TEBAC)
از واکنش تک ظرفی و سه جزئی آلدهیدهای آروماتیک، 6،2-دی آمینو پیریمیدین-4-(H3)-اون (22) و ملدرم اسید (23) در حلال آب و با کاتالیزگر تری اتیل بنزیل آمونیوم کلرید (TEBAC)، مشتقات 2-آمینو-5-آریل-6،5-دی هیدرو پیریدو[3،2-d]پیریمیدین-7،4(H3،H8)-دی اون (24) با بازده بالا سنتز شدند (شمای 1-6)]12[.
شمای 1-6 استفاده از تری اتیل بنزیل آمونیوم کلراید (TEBAC) در سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین
مکانیسم پیشنهادی برای سنتز مشتقات فوق به این صورت است که در ابتدا از تراکم نووناگل بین آلدهید و ملدرم اسید، حدواسط 25 حاصل می شود.در ادامه افزایش 6،2-دی آمینو پیریمیدین 22 به این حدواسط و سپس حلقه سازی ترکیب 26 را تولید می کند که در انتها این ترکیب با حذف یک مولکول دی اکسید کربن و استون، مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 24 را تولید می کند (شمای 1-7).
شمای 1-7 مکانیسم سنتزپیریدو[3،2-d]پیریمیدین ها با استفاده از تری اتیل بنزیل آمونیوم کلرید (TEBAC)
1-2-1-5 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده ازچالکون4
کایروگا5 و همکارانش از واکنش سه جزئی 6-آمینو تیواوراسیل (27) و کتون آروماتیک سیرنشده-α،β28، در حلال دی متیل فرمامید مشتقات 29 را تولید کردند (شمای1-8) ]13[.
شمای 1-8 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از چالکون
1-2-1-6 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از4-آمینو-6،2-دی هیدروکسیل پیریدین
وانگ6 و همکارانش، از واکنش تک ظرفی متیلسیانواستات (17) و 4-آمینو-2،6-دی هیدروکسیل پیریدین (30) در حلال اتانول و کاتالیزگر پتاسیم فلوئورید-آلومینا مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 31 تهیه کردند (شمای1-9) ]14[.
شمای 1-9 سنتز سه جزئی مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از کاتالیزگر پتاسیم فلوئورید-آلومینا
1-2-1-7 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده ازآریلیدین مالونونیتریل
گازار7وهمکارانش ترکیبات جدید دارویی پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 34 را از واکنش مشتقات آریلیدین مالونونیتریل 32 و 6-آمینو تیو اوراسیل 27 با حلال دی متیل فرمامید سنتز کردند (شمای 1-10) ]15[.
شمای 1-10 استفاده از آریلیدین مالونونیتریل در تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین
1-2-1-8 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از6-آمینو اوراسیل
با استفاده از انامین های غنی از الکترون 35 و 6-آمینو اوراسیل 18 مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 36 تهیه شد (شمای 1-11) ]16[.
شمای 1-11 استفاده ا

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه با کلید واژه هایاستاندارد

پاسخی بگذارید