منبع مقاله با موضوع زمان واکنش

دانلود پایان نامه

88
20
جامد کرم
c95
ساختار این فرآورده ها با روش های طیف سنجیFT-IR، 1H NMR و 13C NMR تایید شد.
2-6 نتیجه گیری
این تـحقیق شـامل مطالعه و بررسی قابلیت کاتالیزگـرهای متنوع در سـنتز مشـتقات پیریدو]3،2- [dپیـریمیدین
می باشد که از واکنش سه جزئی مالونونیتریل، آلدهیدهای آروماتیک و 6-آمینو-3،1-دی متیلاوراسیل یا 6-آمینو اوراسیل و یا 6-آمینو تیو اوراسیل با کاتالیزگر K2CO3در حلال آب و شرایط رفلاکس انجام شد. متغیرهای موثر در واکنش نظیر دما و کاتالیزگرهای مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که استفاده از کاتالیزگرK2CO3نسبت به کاتالیزگرهای دیگر محصول را در زمان کمتر و با بازده بالاتری به دست می دهد. سادگی روش، بازده بالا، زمان کوتاه و جداسازی آسان محصولات از مزایای روش ارائه شده می باشد.
2-7 پیشنهاد برای کارهای آینده
• استفاده از مشتقات دیگر آمینو اوراسیل
• استفاده از آلدهیدهای آلیفاتیک و هتروآریل آلدهیدهای دیگر
• بررسی تاثیر نانو کاتالیزگرهای دیگر در بازده و زمان واکنش
• استفاده از کاتالیزگرهای مایع یونی بازی و اسیدی و مقایسه آن با نتایج این تحقیق
3-1 تکنیک های عمومی
مواد شیمیایی به کار رفته، از شرکت مرک آلمان تهیه و بدون نیاز به خالص سازی مورد استفاده قرار گرفتند. پیشرفت واکنش ها با کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) با استفاده از صفحات آلومینیومی پوشیده از سیلیکاژل60، F256مرک15، دنبال شد.

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه با کلید واژه هاینرم افزار، مقدار خطا

پاسخی بگذارید