پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه یافته، گیری، داری، میزان

نشت یافته اختلاف معنی داری دیده شده است . به طوری که مقدار pH در دماهای 4، 4- ،12- و 15- درجه سانتی گراد به ترتیب برابر با 239/6 ،491/6 ، 590/6 و684/6 بود. شکل 4-3- اثر دما بر pH محلول نشت یافته در روز سوم اندازه گیری 4-1-4- اثر دما بر ph محلول نشت یافته در روز چهارم اندازه گیری
جدول تجزیه واریانس اثر دما بر میزان pH در روز چهارم اندازه گیری نشان داد بین دماها در سطح 1% اختلاف معنی دار وجود داشت (جدول4-1).
مطابق شکل4 -4 مقدار pH برای دمای 12- درجه سانتی گراد برابر با 924/6 بوده است که بالاترین مقدار را نشان می دهد؛ مقایسه میانگین ها به روش دانکن نشان داد که.بین دو دمای 8- و15- درجه سانتی گراد اختلاف معنی داری از نظر pH مشاهده نشد (826/6 و808/6).
بین دماهای 4و4- از نظر میزان pH نشت یافته اختلاف معنی داری دیده شد ،زیرا pH نشت یافته در این دو دما به ترتیب برابر با 660/6 و 576/6 بود. شکل4-4- اثر دما بر ph محلول نشت یافته در روز چهارم اندازه گیری 4-1-5- اثر دما بر pH محلول نشت یافته در روزپنجم اندازه گیری
همانگونه که در شکل 4-5 مشاهده می کنید، بالاترین مقدار pH در محلول حاوی جو های تیمارشده با دمای 12- درجه سانتی گراد مشاهده شد که عدد 034/7 را نشان داد.
همچنین جدول تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین تیمارها در سطح 1% اختلاف معنی داری وجود داشت.
مقدار pH در دماهای 8- و15- درجه سانتی گراد به ترتیب برابر با 857/ 6 و879/6 بود که بین این دو دما از نظر میزان pH نشت یافته اختلاف معنی داری دیده نشد.
بین دماهای 4 و4- که دارای pH نشت یافته برابر با 753/6 و 734/6 بودند ، اختلاف معنی داری دیده نشد.

نوشته ای دیگر :   دانلود پایان نامه دربارهتجزیه واریانس، اثر مشترک، استان خراسان، مورفولوژی
شکل 4-5- اثر دما بر pH محلول نشت یافته در روزپنجم اندازه گیری 4-1-6- اثر دما بر pH محلول نشت یافته در روزششم اندازه گیری
جدول تجزیه واریانس اثر دما بر میزان pH در روزششم اندازه گیری نشان داد بین دماها در سطح 1% اختلاف معنی داری وجود داشت.
مقدار pH در دمای 12- درجه سانتی گراد برابر با 824/7 بود که بالاترین مقدار pH را شامل می شد(شکل4-6 ). مقایسه میانگین ها به روش دانکن نشان داد که بین دماهای 4 و4- درجه سانتی گراد از نظر میزان pH تفاوت معنی داری دیده نشد، چون مقدار pH برای این دو دما به ترتیب برابر با 866/6و852/6بوده است.
اعداد 920/6 و 996/6 به ترتیب مربوط به pH دماهای 8- و 15- درجه است که باهم دارای تفاوت معنی داری بودند.
شکل4-6- اثر دما بر pH محلول نشت یافته در روزششم اندازه گیری
4-1-7- اثر دما بر pH محلول نشت یافته در روزهفتم اندازه گیری
مطابق شکل4 -7 باز هم بالاترین میزان pH مربوط به دمای 12- درجه سانتی گراد بود که این مقدار برابر با 546/8 بود و در رده بعدی pH برابر با 183/7 قرار داشت که مربوط به دمای 15- درجه سانتی گراد بود. مقایسه میانگین ها به روش دانکن نشان داد که بین دو دمای 4- و 8- از نظر pH نشت یافته تفاوت معنی داری وجود نداشت؛ چرا که مقدار pH به ترتیب برای دمای 4-و 8- درجه سانتی گراد برابر با 049/ 7و102/7 بود.
پایین ترین مقدار pH نشت یافته در دمای 4 درجه اتفاق افتاد که برابر با 987/6 بود.
نوشته ای دیگر :   دانلود پایان نامه دربارهآذربایجان شرقی، استان آذربایجان شرقی، طول فصل رشد، استان اصفهان

شکل 4-7- اثر دما بر pH محلول نشت یافته در روزهفتم اندازه گیری
4-2- اثر ژنوتیپ بر pH محلول نشت یافته
4-2-1- اثر ژنوتیپ بر pH محلول نشت یافته در روز اول اندازه گیری
جدول تجزیه واریانس اثرزنوتیپ بر میزان pH در روز اول اندازه گیری نشان داد بین دماها در سطح 1% اختلاف معنی داری وجود داشت. مطابق شکل 4-8 مقدار pH نشت یافته برای ارقام ریحان و کویر و نصرت به ترتیب برابر با 499/6 ،347/6 و 271/6 بود که بالاترین میزان pH نشت یافته را رقم ریحان نشان داد. پایین ترین مقدار pH نشت یافته مربوط به رقم نصرت بوده است. شکل4-8- اثر رقم بر pH محلول نشت یافته در روز اول اندازه گیری 4-2-2- اثررقم بر pH محلول نشت یافته درروز دوم اندازه گیری
در روز دوم بین سه رقم از نظر میزان pH نشت یافته تفاوت معنی داری دیده نشد. میزان pH برا]]>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *