منابع و ماخذ پایان نامه بیماری آلزایمر، تجزیه و تحلیل آماری، تحلیل آماری

در پایان محصولات PCR به یخچال ۴ درجه سانتیگراد منتقل شد تا جهت انتقال بر روی ژل آگارز ٢% به منظور مشاهدهی باندهای مورد نظر استفاده شود.
الکتروفورز
برای انتقال محصولات PCR به ژل آنها را به نسبت ۵ به ١ از نمونه و لودینگ بافر مخلوط مینماییم لودینگ بافر در داخل رشتههای DNA جایگزین می شود و با نور UV رنگ فلورسنت قابل تشخیص خواهد بود ، حال آنها را به چاهکهایی که در درون ژل تعبیه شدهاند با دقت انتقال میدهیم. به چند دلیل از بافر راهنما استفاده میشود: ترکیب بافرهای راهنما از ترکیب اصلی رنگ و یک ماده غلیظ و چسبنده مثل گلیسرول یا سوکروز غلیظ تشکیل شده است، ویسکوزیته نمونه با استفاده از این بافرها افزایش مییابد و انتقال نمونه به داخل چاهک آسان میشود. با ایجاد رنگ در نمونه انتقال آن با اطمینان بیشتری انجام میگردد. رنگهای مورد استفاده در بافر راهنما خود نیز باردار شده و همراهDNA به سمت آند حرکت مینمایند بنابر این میزان حرکت DNA قابل پیشبینی میشود.
سرعت حرکت DNA نسبت مستقیم با ولتاژ مورد استفاده دارد که البته این نسبت خطی نیست. ژلها معمولا در میدان الکتریکی V/cm2 ١٠-۴ الکتروفورز میشوند. در اینجا منظور از سانتی متر فاصله میان دو الکترود ژل است.
با استفاده از مارکر استاندارد، اندازه مورد نظر محصول PCR، قابل بررسی و ارزیابی است. پس از پایان الکتروفورز میتوان ژل را در ژل داک قرار داد و به کمک نور UV رنگ فلورسنت در محلی که باندهای DNA قرار دارند آنها را تشخیص داد.
٣-۵: آنالیز آماری
به منظور تفسیر نتایج به دست آمده ازتحقیقات آزمایشگاهی، پارامترهای کمی (عددی) مورد نیاز است. در این تحقیق با استفاده از نرم افزارSPSS آزمون‌های آماری(χ²) Chi-Square و در صورت نیاز آزمون Odd Ratio (OR) انجام گرفت و همچنین پارامترهایی مانند P- valueو (CI) Confidence Intervalنیز تعیین می شود، که در بخش بعدی در مورد هر یک از پارامترهای فوق توضیحاتی داده شده است.
آزمون Chi-Square: از این آزمون آماری به منظور بررسی مورد تایید بودن نتایج مشاهده شده استفاده می‌شود. در واقع نتایج این آزمون نشان دهنده‌ وجود یا عدم وجود اختلاف در نسبت فاکتور خطر مورد نظر بین گروههای مورد مطالعه می‌باشد.
P-value: این پارامتر معنیدار بودن یا نبودن نتایج را از نظر آماری نشان می‌دهد. در واقع P-value میزان خطایی است که مرتکب می‌شویم. در صورتی که میزان ٠۵/٠≤ Pباشد، نتایج به دست آمده معنیدار خواهند بود.
آزمون Odd Ratio: این آزمون که به طور گسترده در مطالعات اپیدمولوژیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، میزان تأثیر یک فاکتور خطر احتمالی در بروز یک بیماری خاص را نشان می‌دهد. اما برای تفسیر OR بدست آمده از آزمون، نیاز به محاسبهی پارامتر CI یا فاصلهی اطمینان است که مقدار این پارامتر به صورت یک بازه عددی نمایش داده میشود. تنها هنگامی که میزان OR بزرگ‌تر از یک باشد و حداقل بازه‌ی CI هم یک باشد، می‌توان فاکتور خطر پیشنهاد شده را به عنوان یک فاکتور خطر موثر در بروز بیماری در نظر گرفت.
فصل چهارم:
نتایج مشخصات افراد شرکت کننده در مطالعه
در این تحقیق از دو گروه ، گروه اول که شامل ۵٠ فرد با بیماری آلزایمر اسپورادیک (دیررس) از مرکز سالمندان نورسته بودند و گروه دوم شامل ۵٧ فرد سالم بودند که به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند.
١- ۴: تجزیه و تحلیل آماری برای پلی مورفیسم (G/A) ٢۴٢۵۵٧rs ژن MAPT
١-١-۴: مقایسه ژنوتیپ های پلی مورفیسم (G/A) ٢۴٢۵۵٧rs ژن MAPT در دو گروه بیمار و سالم
همانگونه که در جدول پایین مشاهده می شود ژنوتیپ های مربوط به پلی مورفیسم (G/A) ٢۵۵٧٢۴ rs در ۵٠ نفر فرد بیمار و ۵٧ نفر فرد سالم ،با یکدیگر مقایسه شدند. با توجه به وجود دو آلل برای این ژن ، سه ژنوتیپ وجود داشت که فراوانی ژنوتیپ نوع نرمال ،هتروزیگوت و موتانت (AA, ،AG ,GG,)در گروه بیماران و شاهد به ترتیب (١۶،٣٢،٢) و (٣٢ ،٢۴ ،١) میباشد .(در این مقایسه P-Value کمتر از ۵ ٠/٠ معنادار در نظر گرفته شد.)
جدول ١-١-۴: بررسی توزیع ژنوتیپها در دو گروه بیمار و کنترل گروه تحت مطالعه
ژنوتیپ
بیمار
کنترل
کل
OR
95% CI
P-Value
AA
(٣٢ %) ١۶
٣٢(۵۶ %/١)
۴٨
رفرانس
AG
(۶۴% ) ٣٢
(١/۴٢% )٢۴
۵۶
٢/۶۶٧
٩٣۶/۵-١٩٨/١
٠/٠١۵١
GG
(۴% )٢
(٨/١%) ١
٣
۴
۴٩۵/ ۴٧-٣٣0/
٠/٢۴1 ۵٠
۵٧
١٠٧ مقایسه فراوانی ژنوتیپها در دو گروه بیمار و سا لم نیز نشان می دهد که ارتباط ژنوتیپ هتروزیگوت (AG)، در جمعیت بیماران و سالم معنادار بوده ودارای نقش ریسک فاکتوری می باشد (٠١/٠ P-Value) .
ژنوتیپ هموریگوت موتان( GG) به خاطر اینکه حجم نمونه بسیار کم است، ارتباط معناداری در دو گروه بیمار و سالم نشان نمی دهد.
٢-١-۴: مقایسه آلل های پلی مورفیسم G/A) ٢۴٢۵۵٧rs ژن MAPT در دو گروه بیمار و سالم
همانگونه که در جدول پایین مشاهده می شود آلل های مربوط به پلی مورفیسم (G/A) ٢۵۵٧٢۴ rs در ۵٠ نفر فرد بیمار و ۵٧ نفر فرد سالم ،با یکدیگر مقایسه شدند و در این مقایسه P-Value کمتر از ۵ ٠/٠ معنادار در نظر گرفته شد.
جدول ٢-١-۴: بررسی همسا نی توزیع آللها در دو گروه بیمار و سالم گروه تحت مطالعه
آلل
بیمار
کنترل
کل
OR
95% CI
P-Value
A
(۶۴ %)۶۴
(٢/٧٧% ) ٨٨
١۵٢
رفرانس G (٣۶%)٣۶
(٨/٢٢% ) ٢۶
۶٢
١/٩٠۴
٠۴۶/١-٣/۴۶۴
٠/٠٣٣٧ ١٠٠
١١۴
٢١۴
همانگونه که مشاهده میشود این مقایسه معنیدار بوده و آلل Gمیتواند به عنوان یک ریسک فاکتور برای بیماری آلزایمر اسپوررادیک عمل کند. از مقدار OR چنین نتیجه گرفته میشود که افراد دارای این آلل در مقایسه با افرادی که این آلل را ندارند ٩٠/١ برابر بیشتر به بیماری آلزایمر مبتلا میشوند . ٢- ۴: تجزیه و تحلیل آماری برای پلی مورفیسم ژن APOE در دو گروه بیمار و سالم]]>