منابع و ماخذ پایان نامه **، گیری، فتومتر، یافته

تعدادی از محققان نشان دادن که کشف عناصر سیگنال کلسیم در القاءABA در جهت بسته شدن روزنه وسازگاری در برابر خشکسالی ،سرما،شوری ودیگر استرس های غیر زنده می شود.پروتئین های کانال کلسیم مانند AtTPc1 وTaTPc1 در تنظیم بسته شدن روزنه نقش دارند.مطالعات نشان داده که کلسیم یک نقش حیاتی با ایجاد پیام به تنظیم کننده های رشد،موجب پاسخ وسازگاری به استرس های محیطی می شود.وهمچنین کلسیم می تواند یک نقش حیاتی در تعادل یونی سلولی وبین سلولی در پاسخ به استرس ها داشته باشد. (سونگ وهمکاران).غلظت Ca2+ ،تنظیم کننده مرکزی مسیر انتقال سیگنال با پاسخ سلول های گارد به تحریکی که عامل آن موجب بازشدن وبسته شدن روزنه ها می شود(سونگ وهمکاران) بخوبی شناخته شده که ABAموجب بسته شدن روزنه ها واین اثر می شود.درهمکنش PH، Ca2+وABA را متعادل می کند.در همکنش IAA،PH،Ca2+وABAدر بازوبسته شدن روزنه نقش دارند(پروکیک وهمکاران)..Na+،+K،+2Mgو+2Ca در پاسخ به استرس گیاه نقش دارند.کلسیم جذب یا تجمع پتاسیم رامحدود می کندواین ممکن در شرایط تحمل سرما تاثیر داشته باشد(چکوینتا وهمکاران).هنگامیکه دما در گیاهان از 25 به 5درجه سانتیگراد می رسد،میزان جذب کلسیم کاهش می یابد(فرگوسن وهمکاران،1984).
مقاومت کمتر هلو نسبت به سیب را میتوان به سطح آب آزاد زیاد آن در سلول ها دانست(ایرزوهمکاران،1998)و فوست در سال 1995 بیان کرد که حالت آب(آزاد یا باند شده) در مقاومت به سرما ورکود رابطه ای وجود دارد(ایرزوهمکاران،1998).در محیط مرطوب (90درصد)افزایش پرولین درمقاومت به سرما کمتر رخ داد .(اسواج وهمکاران) .
کاربرد اتفن برای هلو،گلدهی را در بهار به تاخیر می اندازدومقاومت جوانه های گل را به خسارت در دمای پایین در طی خواب زمستان افزایش می دهد(گیانفاگنا وهمکاران).
2-27 مسیر سنتز پرولین در گیاهان عالی
درگیاهان عالی دو چرخه برای سنتز پرولین وجوددارد: 1-چرخه گلوتامات 2-چرخه اورنی تین
چرخه اول در مواقع استرس یا کمبود نیتروژن فعال است وچرخه دوم زمانی است که میزان نیتروژن در سلول زیاد باشد(چن و لی،2002).تولید پرولین تحت شرایط استرس از اسیدی شدن بیش از حد سلول جلوگیری می کند.همچنین تولید پرولین موجب حفظ نسبت NADP+بهNADPH در سلول می شودکه به عنوان عامل مهمی در انتقال الکترون محسوب می شود.در این رابطه می توان به افزایش فعالیت چرخه اکسیداتیو پنتوز فسفات اشاره نمودکه جریان استرس موجب ساخته شدن پیش ساز متابولیتهای ثانویه می شود(هار وآکرس،1997).
2-28 پروتئین های دفاعی گیاه
پروتئین های دفاعی گیاه به دو گروه تقسیم می شوند: گروه اول شامل دای-تیونین،کینیتاز،پروتئین های لیپیدترانسفراز،فنیل آلانین آمینولیاز چرا که به Maxسطح خود در طی بهمن -اسفند (نوامبر-دسامبر)رسیده ولی در طی زمستان واوایل بهار کاهش می یابند.سطح افزایش یافته بطور سریع در پاسخ به مقاوم سازی به Maxسطح خود در طی یک هفته می رسد.دومین گروه شامل 3B1گلوکاناز،پروکسیداز وپی آر-1که به Maxسطح خوددر طی نوامبر-دسامبررسیده ودر طی زمستان واوایل بهار نوسان دارد وبطور تدریجی در پاسخ به مقاوم سازی در 2درجه سانتیگراد وبه Maxسطح خود بعد از6هفته می رسد(گادت وهمکاران،2003). .
فصل سوم
مواد و روشها 3-1 کاشت سه رقم جو در گلدانهای کوجک
3 رقم جو از ارقامی که در منطقه دامغان کشت میشود ، انتخاب شد. این ارقام شامل رقمهای نصرت ،کویر و ریحان بود.برای کاشت جوها ،ابتدا جوها را در سه ظرف جداگانه در آب خیس نموده و بعد از 24 ساعت در گلدانهای باحجم 200 گرم که دارای مخلوطی از خاک باغچه و خاک برگ بود ، کاشته شدند .در هر گلدان 10عدد جو با فواصل یکسان و عمق کاشت 1.5 سانتیمتر کشت داده شد.گلدانها یک روز در میان آبیاری شده و هر روز در محیطی که دارای نور کافی خورشید بود ،نگهداری شدند.
3-2 انتقال گلدا نها به آزمایشگاه
بعد از 20 روز که جوها دارای پنجه های کافی بودند ، گلدانها به آزمایشگاه منتقل شده و روی جوها با آب مقطر اسپری شد و در داخل انکوباتور کلدر در هر یک از دماهای 4 و4- و8- و 12- و 16- به مدت 2 ساعت قرار داده شدند. بعد ازاعمال هر تیمار از هر گلدان 2 گرم نمونه برگی توسط ترازوی مدل CP153 با دقت 001/0و ماکزیمم توزین 150 گرم (ساخت کشور آلمان) وزن شد.
بعد از خرد کردن برگها به قطعات یک سانتیمتری ، آنها را داخل لوله های فالکون حاوی 20 سی سی آب مقطر ریخته و با شیکر محلول داخل لوله ها تکان داده شد و به مدت یک هفته روزانه PH و EC هر محلول (آب و جوها ) اندازه گیری و ثبت شد . در روز هفتم بعد از اندازه گیری PH و EC هر محلول ،از هر لوله فالکون 5 سی سی از محلول را برداشته و بقیه محلول در دمای 120 درجه به مدت 20 دقیقه اتوکلاو شد .بعد از اتوکلاو نیز میزان PH و EC هر کدام از محلولها اندازه گیری شد و 5 سی سی از محلول را برداشته و بقیه محلول دور ریخته شد . همچنین غلظت بعضی کاتیونها از جمله سدیم و پتاسیم نیز با استفاده از دستگاه فلیم فتومتر اندازه گیری شد .
EC متر مورد استفاده از مدل ?T10و pHمتر مدل jenway هر دو ساخت کشور انگلستان بود .
قبل از استفاده از دستگاه فلیم فتومتر، به دلیل حساسیت این دستگاه نمونه ها سانتریفیوژ شدند و برای این کار از دستگاه سانتریفیوژ مدل ALC ایتالیایی که 6000 دور در دقیقه سرعت داشت، استفاده شد.
در این آزمایش فلیم فتومتر مدل jenwayساخت کشور انگلستان مورد استفاده قرار گرفت.
میزان نش ت نسبی از طریق زیر محاسبه شد تا میزان مقاومت جوها در دماهای انجماد مشخص گردد
100× نشت نهایی/نشت ابتدایی Er = طرح آزمایش انتخابی طرح فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی بود. فاکتور اصلی در این تحقیق سه رقم جو و فاکتور فرعی دما بودکه در 5 سطح شامل دماهای ذیل بود:
1- دمای 4 درجه سانتی‌گراد
2- دمای 4- درجه سانتی‌گراد
3- دمای 8- درجه سانتی‌گراد
4- دمای 12- درجه سانتی‌گراد
5-دمای 16-درجه سانتیگراد
داده های حاصل از نمونه برداری ها برای سهولت در محاسبات ریاضی در صفحات برنامه EXCEL ثبت شدند .برای تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه آماری MSTATC استفاده شد .
مقایسه میانگین های صفات به روش آزمون چند دامنه ای دانکن انجام گرفت.
3-3 اندازه گیری عناصر سدیم و پتاسیم نشت یافته در محلول
برای اندازه گیری میزان سدیم و پتاسیم نشت یافته هر محلول ، از دستگاه فلیم فتومتر استفاده شد .
3-4 دستگاه فلیم فتومتر
فلیم فتومتر یک از وسایل الکتریکی است که از آن بیشتر برای اندازه گیری سدیم و پتاسیم استفاده می شود. اساس کار این دستگاه مثل اسپکتروفتومتر بر روی سنجش انرژی نورانی و طیف نشری اتم های موردنظر است.الکترونهای اتم فلزات به ویژه فلزات قلیایی مانند سدیم، پتاسیم و کلسیم بر اثر انرژی های مختلف مانند حرارتی و نورانی الکترون ها برانگیخته می شوند و به مدارهای بالاتر جهش می کنند. در مدار جدید، الکترون ها انرژی بیشتر ولی ثبات کمتر دارند و به همین دلیل پس از زمان بسیار کوتاهی به مدار اولیه بر می گردند. در این برگشت انرژی را که جذب کرده اند به صورت انرژی نورانی (فوتون) منتشر می کنند..
ایـن نـور دارای طـول مـوج مـعـینی است که مخصوص آن فلز است؛ مثلا طول موج نور زرد که از سوختن سدیم ساطع می شود برابر 590 نانومتر و طول موج پتاسیم که نور صورتی مایل به بنفش به وجود می آورد برابر 765 نانومتر و نور لیتیوم که قرمز است، برابر 670 نانومتر است.
بر اثر حرارت شعله، هر لحظه فقط حدود 002/0 درصد از اتم های عناصری که بـه راحتـی بـرانگیختـه مـی شـونـد مثـل سـدیـم یا پتـاسیـم تهییـج شـده و نـور ایجـاد مـی کنند و بر حسب این که الکترون چه مداری و تا چه حدی برانگیخته شده باشد و بر حسب این که چقدر انرژی نورانی (فتون) ساطع کند رنگ نوری که می دهد متفاوت است که هر رنگ مخصوص یـک عنصـر اسـت. بعضـی از عناصر چند رنگ تولید می کنند و اشکال این است که اگر شعله کم یــا زیــاد شــود طـول مـوج بـه وجـود آمـده تغییـر می*کند؛ به همین جهت دستگاه فلیم فتومتر فقط برای اندازه گیری سدیم و پتاسیم و گاهی در صورت حساس بودن دستگاه برای اندازه گیری کلسیم-البته با حرارت دادن محلول در محفظه جداگانه- استفاده می شود.
3-4-1-ساختمان فلیم فتومتر
ساختمان فلیم فتومتر شبیه به اسپکتروفتومتر یا فتومتر ساده است با این تفاوت که دراسپکترو فتومتر منبع نور لامپ الکتریکی و در فلیم فتومتر منبع نور از سوختن ماده مورد آزمایش در شعله است. به علاوه در اسپکتروفتومتر بعد از برخورد نور به محلول نمونه، مقدار نور جذب شده را اندازه می گیرند در حالی که در فلیم فتومتر نور به وجود آمده مستقیما اندازه گیری می شود. در دستگاه فلیم فتومتر برای تجزیه نور به طور معمول از فیلترهای تداخلی و برای سنجش نور از انواع مختلف نورسنج فتوسل یا فتوتیوب و برای اندازه گـیـری الکتـریسیتـه از گـالـوانـومتـر استفـاده مـی شـود ..
3-4-2منبع نور
برای ایجاد نور از نمونه مورد آزمایش آن را به وسیله مکنده وارد شعله می کنیم و شعله از سوختن گاز قابل اشتعال به وجود می آید. محلول از مجرای بسیار ظریف و باریک مکیده شده و مخلوط هوای فشرده و گاز آن را تمیز کرده و وارد شعله می کند. به علت ظرافت مسیر نمونه، کار کردن با آن دقت زیادی می خواهد چون کمترین اختلال تولید اشکال می کند. هم چنین رسوبات در دهانه مشعل یا ناخالصی گاز باعث تغییر مقدار شعله و شدت آن می شود مثل آلودگی گاز استیلن یا پروبان که در این شرایط رنگ آبی شعله به سبز متمایل می شود. در این نوع مکنده از شعله شدید استفاده می شود که نتیجه حاصل از گازهای سوزنده مانند هیدروژن-استیلن آنالتیک و گاهی پروپان حاصل می شود. شعله شدید یکنواخت سوخته و با وجود حجم کم دارای حرارت بسیار است. با به کار بردن این نوع شعله عناصری را که نور ضعیف تولید می کنند مثل کلسیم را می توان اندازه گیری کرد. منبع تغییرات
S.O.V درجه
آزادیdf میانگین مربعات Ms ژنوتیپ
دما
ژنوتیپ×دما
CV % 2
4
8
hp
روز اول hp
روز
دوم hp روز سوم hp روز چهارم hp روز پنجم Hp روز ششم hp روز هفتم CE روز اول CE روز دوم CE روز سوم CE روز چهارم CE روز پنجم CE روز ششم CE روز هفتم مقدار k
نشت یافته مقدار aN نشت یافته **
202/0
**
730/1 **
183/0
26/1 ns
0/0 **
121/0 **
091/0
14/1 ns
008/0 **
382/0 **
062/0
04/1 **
109/0 **
175/0 **
199/0
77/0 **
134/0 **
130/0 **
274/0
64/0 **
051/0 **
539/0 **
037/0
72/0 **
135/0 **
912/3 **
173/0
86/0 **
590/505
**
086/2075
**
113/321 48/2 **
113/484
**
020/2135
**
621/370 74/4 **
574/453
**
365/2251
**
062/310 87/4 **
774/462
**
962/2579
**
161/266 27/3 **
718/327
**
020/2327
**
030/260 46/3 **
314 **
521/2725
**
682/241 49/2 **
441/331 **
282/3243
**
287/223
63/2 ns
006/279
ns
627/156
ns
715/186 84/14 **
756/720
**
282/760
**
063/136 37/6 جدول 4-1 جدول تجزیه واریانس اثر دما، اثر ژنوتیپ و اثر متقابل دما و ژنوتیپ بر میزان pH و درصد نشت یونی سه رقم جو
فصل چهارم
نتایج و بحث آزمایش1- بررسی میزان مقاومت ارقام جو به دماهای انجماد از طریق بررسی درصد نشت یونی
4-1 اثر دما بر مقدار pH محلول نشت یافته
4-1-1 اثر دما بر pH محلول نشت یافته در روز اول اندازه گیری
جدول تجزیه واریانس اثر دما بر میزان pH در روز اول اندازه گیری نشان داد، بین دماها در سطح 1% اختلاف معنی دار وجود داشت (جدول4- 1). مقایسه میانگین ها به روش دانکن نشان داد جوهایی که تحت دمای 4درجه سانتی گراد قرار گرفتند، دارای pH بالاتری بودند، به طوری که این مقدار برابر با 116/7بود. سپس جوهای تیمارشده با دمای8- و 15- درجه سانتی گراد در رده بعدی قرار داشتند که دارای pH 29/6 بودندو بین این دو دما از نظر میزان pH نشت یافته اختلاف معنی داری وجود نداشت (شکل4-1).
جو هایی که در دماهای 4- و12- درجه سانتی گراد قرار داده شده بودند به ترتیب دارای pH برابر با994/5 و 16/6 بودند که بین این دو دما از نظر میزان pH نشت یافته اختلاف معنی داری وجود داشت (شکل4-1).
شکل4-1- اثر دما بر pH محلول نشت یافته در روز اول اندازه گیری 4-1-2- اثر دما بر Hp محلول نشت یافته در روز دوم اندازه گیری
درروز دوم مقدار pH درمحلولی که حاوی برگهای جو تیمار شده با دمای 8- درجه سانتی گراد بود برابر با 669/6 بود که بالاترین مقدار pH را در بین پنج دما نشان می داد. همچنین مقایسه میانگین تیمار ها به روش دانکن نشان داد که بین مقدار pH در دماهای4،4- و12- درجه سانتی گراد، اختلاف معنی داری وجود نداشت، چون مقدار pH به ترتیب در دماهای 4،4- و12- درجه سانتی گراد برابر با 419/ 6 ،420/6 و416/6 بود (شکل 4-2).
شکل4-2- اثر دما بر pH محلول نشت یافته در روز دوم اندازه گیری 4-1-3- اثر دما بر pH محلول نشت یافته در روز سوم اندازه گیری
مطابق جدول تجزیه واریانس اثر دما بر میزان pH در روزسوم اندازه گیری ، بین دماها در سطح ا% اختلاف معنی داری وجود داشت.
همان گونه که در شکل4-3 مشاهده می شود، در روز سوم]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *