مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا – پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

تکه ای از متن پایان نامه :

  • در تحقیقی که توسط نسرین باقری در سال (1385)، با عنوان بررسی ارتباط بین شیوه‌های مقابله‌ای و گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان منطقه 8 دانشگاه آزاد تهران انجام گردید، نتایج نشان دادندکه همبستگی بین متغیر گرایش به سوء مصرف مواد و شیوه‌های مقابله‌ای در سطح 05/0 معنی‌دار می باشد.
  • بشارت، کریمی‌و رحیمی‌نژاد ( 1385)، به بررسی ارتباط سبک‌های دلبستگی و ابعاد شخصیت پرداختند. آنها ارتباط سبک دلبستگی(ایمن، جتنابی، دوسوگرا)، و ابعاد شخصیت(نوروزگرایی، برونگرایی، تجربه‌پذیری، هم‌سازی و وظیفه شناسی)، را بررسی کردند. نتایج پژوهش به عنوان یک پژوهش توصیفی نشان داد که : بین سبک دلبستگی ایمن با برونگرایی و هم‌سازی و همبستگی مثبت معنی‌دار هست، بین سبک دلبستگی ناایمن، اجتنابی و دوسوگرا و نوروزگرایی همبستگی مثبت معنی‌داری وجود داشته، بین سبک‌های دلبستگی ناایمن، اجتنابی و دوسوگرا و برون گرایی همبستگی منفی معنی دار وجود داشته، بین سبک‌های دلبستگی دوسوگرا و وظیفه‌شناسی همبستگی منفی معنی دار هست، بین سبک دلبستگی دوسوگرا و وظیفه‌شناس همبستگی منفی معنی دار هست، بین سبک دلبستگی اجتنابی و هم‌سازی منفی معنی دار هست، براساس یافته های پژوهش چنین نتیجه‌گیری گردید که مدل‌های درونکاری ایمن و ناایمن از خود و دیگران که در چهارچوب روابط دلبستگی نوزاد- مادر تشکیل می‌شوند، شکل گیری صفات شخصیت را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
  • حاجبی و همکاران (1386)، پژوهشی تحت عنوان مطالعه تاثیر آموزش بر آگاهی و توجه نسبت به سوء مصرف مواد در کارکنان شرکت پتروشیمی منطقه پارس جنوبی انجام دادند که پس از انتخاب نمونه به روش تصادفی چند مرحله ای، پرسشنامه 21 سؤالی که توسط پژوهشگران انتخاب شده بود در اختیار افراد قرار داده و پس از تحلیل پرسشنامه‌ها یافته‌های پژوهش نشان دادند که آموزش بر روی آگاهی و توجه کارکنان نسبت به سوء مصرف مواد تأثیر دارد.
  • بشارت در سال (1386)،در تحقیقی به تبیین اختلال‌های شخصیت براساس نظریه‌ی دلبستگی پرداخت. در این پژوهش بین سبک دلبستگی دوسوگرا با اختلال شخصیت وابسته، نمایشی، وسواسی- جبری و فعل‌پذیر – پرخاشگر و بین سبک دلبستگی اجتنابی و اختلال شخصیت پارانویید همبستگی معناداری بدست آمد. بین سبک دلبستگی اجتنابی و اختلال شخصیت اسکیزویید، خودشیفته، اسکیزوتایپ و مرزی نیز همبستگی‌ها جهت دار بود اما به سطح معنادار نرسیدند. در اشخاص دارای سبک دلبستگی دوسوگرا، ارزشیابی منفی از خود، ارزشیابی مثبت از دیگران و اشتغال ذهنی مداوم نسبت به روابط با آشفتگی دانشجویان و میزان وابستگی آن‌ها به نیکوتین همبستگی منفی معنی‌داری هست، همچنین بین آشفتگی هیجانی دانشجویان و میزان وابستگی به سیگار همبستگی مثبت و معنی‌داری هست.

  مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

]]>