مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا – پایان نامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

تکه ای از متن پایان نامه :

  • معنی‌داری هست. آزمودنی‌های دارای سبک دلبستگی ایمن بیش از آزمودنی‌های دارای سبک دلبستگی(ناایمن اجتنابی و دوسوگرا)، از مکانیسم‌های دفاعی رشد یافته بهره گیری می‌کنند. آزمودنی‌های دارای سبک دلبستگی ناایمن بیش از آزمودنی‌های دارای سبک دلبستگی ایمن از مکانیسم‌های دفاعی رشد نایافته و نوروتیک و آزمودنی‌های دارای سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا بیش از آزمودنی‌های دارای سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی از مکانیسم‌های دفاعی رشد نایافته و نوروتیک بهره گیری می‌کنند.
  • گلی نژاد (1380)، در پژوهشی که ارتباط بین سبک های دلبستگی و مشکلات بین شخصی را بررسی می‌کرد، به این نتیجه رسید که کسانی که دارای سبک های دلبستگی ناایمن هستند دارای مشکلات بین شخصی بیشتری هستند. وی همچنین اضافه می‌کند که افراد دارای سبک‌های دلبستگی ناایمن دوسوگرا نسبت به افراد دارای سبک دلبستگی اجتنابی از مشکلات بین شخصی بیشتری رنج می‌برند.
  • مصطفی عسگری (1380)، به بررسی ارتباط سبک دلبستگی و سخت رویی با آمادگی به اعتیاد پرداخت. طبق یافته‌های این پژوهش بین دلبستگی ایمن و ناایمن، دوسوگرا و ناایمن اجتنابی با آمادگی به اعتیاد تفاوت معنی‌داری هست و همچنین بین سه سبک دلبستگی و سخت رویی با آمادگی به اعتیاد تفاوت معنی‌داری هست و بین سخت رویی و آمادگی به اعتیاد ارتباط معکوس معنی‌داری هست.
  • در پژوهش باقری (1381)، تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر دانش و توجه نسبت به مواد مخدر و عزت نفس دانش آموزان سال اول راهنمایی شهر تهران مطالعه گردید. این پژوهش بر مبنای پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل مانند این فرض را آزمود که اجرای مجموعه آموزش مهارت‌های زندگی بر تغییر توجه دانش آموزان نسبت به مواد مخدر مؤثر می باشد. نتایج تغییرات معناداری در توجه دانش‌آموزان گروه آزمایش نسبت به دانش آموزان گروه کنترل نشان داد(001/0p<)،(زرین کلک، 1388).
  • همچنین در پژوهشی دیگری که توسط دهقانی(1381)، با عنوان ارتباط بین سبک‌های دلبستگی، اعتیاد و نیمرخ روانی افراد معتاد در مقایسه با افراد غیرمعتاد مراکز خودمعرف استان بوشهر انجام گردید، نتایج تحلیل نیمرخ برای بررسی اثر اعتیاد و سبک دلبستگی بر نیمرخ روانی گروه‌ها در سطح 01/0P< معنادار بوده می باشد و نتایج نشان دادند که بین سبک دلبستگی و اعتیاد و همچنین بین دلبستگی و اعتیاد با نیمرخ روانی ارتباط هست.
  • مواد از قبیل خودپنداره، مهارت‌های خود کنترلی و مهارت‌های اجتماعی، کانون کنترل و توجه نسبت به مصرف مواد ایجاد کرده می باشد.

  مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

]]>